งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

290353 Object- Oriented Analysis and Design อ. ธารารัตน์ พวงสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี บทที่ 7 การออกแบบการอธิบาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "290353 Object- Oriented Analysis and Design อ. ธารารัตน์ พวงสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี บทที่ 7 การออกแบบการอธิบาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 290353 Object- Oriented Analysis and Design อ. ธารารัตน์ พวงสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี บทที่ 7 การออกแบบการอธิบาย กิจกรรมย่อย ในงานด้วย Activity Diagram

2 Activity Diagram State Diagram ใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงจาก State หนึ่งไปยังอีก State หนึ่ง ส่วน Activity Diagram หรือแผนภาพแสดง กิจกรรม ใช้อธิบายกิจกรรมที่เกิดขึ้นในลักษณะ กระแสการไหลของการทำงาน (workflow) Activity Diagram จะมีลักษณะเดียวกับ Flowchart ( แสดงขั้นตอนการ ทำงานของระบบ ) โดยขั้นตอนในการทำงานแต่ ละขั้นตอนซึ่งเรียกว่ Activity ใช้ Activity Diagram - อธิบาย กระแสการไหลของการทำงาน (workflow) - แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบ

3 Activity Diagram Activity อาจเป็นการทำงานต่างๆ ได้แก่ – การคำนวณผลลัพธ์บางอย่าง – การเปลี่ยนแปลงสถานะ (State) ของระบบ – การส่งค่ากลับคืน – การส่งสัญญาณ – การเรียกให้ Operation (Method) อื่นๆเพื่อ ทำงาน – การสร้าง หรือ ทำลายวัตถุ

4 ลักษณะของ Activity Diagram Activity Diagram จะต้องมี จุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุด และ ในระหว่างจุดเริ่มต้นกับ จุดสิ้นสุดก็จะมีขั้นตอนหรือ Activity ต่างๆ ของระบบ ปกติแล้วจะเขียน Activity Diagram โดยอ่านจาก ด้านบนลงล่าง 4

5 สัญลักษณ์ที่ใช้ใน Activity Diagram

6

7

8 ขั้นตอนในการเขียน Activity Diagram 1. พิจารณากิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้จากผลการ วิเคราะห์ที่ควรอธิบาย 2. พิจารณากิจกรรมย่อยที่เกิดขึ้น เงื่อนไขหรือ กรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข 3. เรียงลำดับกิจกรรมที่เกิดก่อนหลัง 4. เขียนกิจกรรมย่อย ด้วยสัญลักษณ์แสดง กิจกรรม 5. เขียนจุดเริ่มต้น 6. เขียนจุดสิ้นสุด

9 รูปแบบการใช้ Activity Diagram แบบทั่วไป แบบมีทางเลือกให้ตัดสินใจ แบบที่มีการทำงานพร้อมๆ กันหลายงาน แบบการส่งสัญญาณ 9

10 การใช้ Activity Diagram แบบ ทั่วไป 10

11 การสร้างทางเลือกด้วย Activity Diagram การกำหนดทางเลือกให้แก่ Activity Diagram ทำได้ 2 วิธี – ลากลูกศรของแต่ละทางเลือกไปยัง Activity ผลลัพธ์ของ ทางเลือกโดยตรง – ลากให้ลูกศรของแต่ละทางเลือกผ่านรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ก่อน 11

12 ตัวอย่าง Activity Diagram ที่มี ทางเลือก

13 การทำหลายงานพร้อมกัน ให้ใช้เส้นตรง แนวนอนเส้นหนาที่ เรียกว่า Swim Lanes มาเป็นสัญลักษณ์ที่ ใช้จัดกลุ่มงานที่มีการ ทำงานพร้อมๆ กัน หรือ การทำกิจกรรม ในลักษณะคู่ขนาน 13

14 การใช้ Activity Diagram แสดงการส่งสัญญาณ ในกระบวนการทำงาน อาจเป็นไปได้ว่าจะมีการ ส่งสัญญาณบางอย่างในระหว่างการทำงาน เมื่อ เกิดการส่ง - รับ สัญญาณ เราเรียกว่าเกิด Activity ได้เช่นกัน 14 แทนเหตุการณ์ที่เป็นอินพุต แทนเหตุการณ์ที่เป็นเอาต์พุต

15 การใช้ Activity Diagram แสดงการส่งสัญญาณ ตัวอย่างการใช้ Activity Diagram แสดงการส่ง สัญญาณที่เป็นการ แสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง Activity ทั้งสอง ภายใต้ เหตุการณ์เดียวกัน โดยระบบที่สนใจ คือ การกดปุ่ม รีโมทคอนโทรล เพื่อเปลี่ยนช่อง โทรทัศน์ 15

16 ตัวอย่าง Activity Diagram ของ ATM

17 การแบ่งการทำงานให้เป็นสัดส่วน แบ่งการทำงานให้เป็นสัดส่วนด้วย Swimlanes คุณลักษณะอีกอย่างหนึ่งคือสามารถแสดงให้ เห็นได้ว่าใครเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละ activity ในกระบวนการทำงานหนึ่ง ๆ หลักการของการแสดงหน้าที่ จะทำโดยการ แบ่งกลุ่มของการรับผิดชอบเป็นกลุ่มๆ ซึ่งเปรียบ เหมือนการแข่งว่ายน้ำ เรียกกลไกนี้ ว่า Swimlanes ในแต่ละ swimlane จะมีการกำหนดชื่อกำกับ เอาไว้ เช่น กระบวนการของการสั่งซื้อสินค้า เราอาจ แบ่งกลุ่มของคนที่มีส่วน เกี่ยวข้องเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ลูกค้า, ฝ่ายขาย และคลังสินค้า

18 การแบ่งการทำงานให้เป็นสัดส่วน สำหรับ Activity Diagram ใน UML 2.0 มี การระบุความรับผิดชอบได้ 2 วิธี –Swim lanes –Partition names 18

19 การแบ่งการทำงานด้วย Swim Lanes การกำหนด Swim lanes นั้นสามารถทำใน แนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ โดยแต่ละเลนจะมีชื่อ ผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียวหรือกลุ่มเดียว และ ผู้รับผิดชอบจะทำหน้าที่ของตนที่ระบุในเลน นั้นๆ 19 Order Processing - Process step where the distribution center or warehouse is responsible to fill order (receive and stock inventory, pick, pack and ship orders)

20

21 การแบ่งการทำงานด้วย Partition names เป็นการกำหนดชื่อผู้รับผิดชอบไปในแต่ละ กิจกรรม 21

22 ตัวอย่าง Activity Diagram

23 สรุป Activity Diagram สรุป Activity Diagram แผนภาพแสดงกิจกรรม (Activity Diagram) เป็น แผนภาพที่แสดงกิจกรรมที่เป็นงานย่อยของ Object ในแต่ละ Use Case สัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงกิจกรรมจะเป็นสี่เหลี่ยม แคปซูล และมีเส้นลูกศร เพื่อแสดงลำดับของกิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt 290353 Object- Oriented Analysis and Design อ. ธารารัตน์ พวงสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี บทที่ 7 การออกแบบการอธิบาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google