งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตามคำสั่งของแพทย์ ในระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตามคำสั่งของแพทย์ ในระบบสารสนเทศโรงพยาบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตามคำสั่งของแพทย์ ในระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
การลงรายการตรวจวิเคราะห์ ตามคำสั่งของแพทย์ ในระบบสารสนเทศโรงพยาบาล กระบวนวิชา วิธีการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 1 สุกัญญา เดชยิ่ง งานปฏิบัติการกลางและชันสูตรโรค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System)
เป็นระบบที่ ช่วยให้โรงพยาบาล จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วย  บันทึกการตรวจรักษา  การสั่งจ่ายยา การตรวจในห้องปฏิบัติการ ผลการรักษา  การคิดเงินค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ

3 การลงรายการตรวจวิเคราะห์
Order = การสั่งตรวจ Lab = รายการตรวจวิเคราะห์ SMI = ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Suandok Medical Information)

4 ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา

5 รายการตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา
รหัส รายการตรวจวิเคราะห์ L01 CBC (Central Lab) L02 RBC indicies (MCV, MCH, MCHC) (Central Lab) L022 Reticulocyte count (Central Lab) L023 Eosinophil count (Central Lab) L024 CSF cell count (Central Lab)

6 รายการตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา
รหัส รายการตรวจวิเคราะห์ L025 Fluid cells count (Central Lab) L0261 ESR (Central Lab) L027 Bleeding time (Central Lab) L038 Semen Analysis (Central Lab) L039 Malaria (Thin film) (Central Lab)

7 รายการตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา
รหัส รายการตรวจวิเคราะห์ L1001 Hb/Hct (Tube จุกม่วง) (Central Lab) L1031 PT (Central Lab) L1032 PTT (Central Lab) L10962 PTT/PT (Central Lab) L1097 Thrombin time (TT) (Central Lab)

8 ห้องปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์

9 รายการตรวจวิเคราะห์ทางจุลทรรศนศาสตร์
รหัส รายการตรวจวิเคราะห์ L10044 Urinalysis (UA Centrifuged) (Central Lab) L1005 Stool exam (Central Lab) L36 Urine/Fluid (Special) (Central Lab) L0371 Occult Blood (Immunoassay) (Central Lab)

10 การลงรายการตรวจวิเคราะห์ (Order)
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Suandok Medical Information : SMI) การลงรายการตรวจวิเคราะห์ (Order) 1. รายการตรวจวิเคราะห์ที่บังคับเลือกทั้งหมดได้แก่ รายการตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยาทั้งหมดและรายการตรวจวิเคราะห์ทางจุลทรรศนศาสตร์ทั้งหมดยกเว้น Urine/Fluid (Special)

11 การลงรายการตรวจวิเคราะห์ (Order)(ต่อ)
2. รายการตรวจวิเคราะห์ที่สามารถเลือกรายการย่อยได้ ได้แก่ รายการ ตรวจวิเคราะห์ Urine/Fluid (Special) ได้แก่ - Ketone - Bile - Urobilinogen, - Benze Jones Protien - pH - Specific gravity

12 วิธีการลงรายการตรวจวิเคราะห์ ในระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

13 1.กรอก Name และ Password ของตนเอง ลงในช่อง

14 2. เลือก Menu Order

15 3. เลือกประเภทของผู้ป่วย
OPD = ผู้ป่วยนอก IPD = ผู้ป่วยใน

16 4.กดปุ่มค้นหา

17 5.สามารถค้นหาได้จาก HN, ชื่อและนามสกุลผู้ป่วย

18 6.ดับเบิ้ลคลิ๊ก ที่ชื่อผู้ป่วยที่เราต้องการ Order

19 7.กดปุ่มรูปหลอดเลือดสีแดง

20 8.พิมพ์ชื่อรายการตรวจวิเคราะห์ที่ต้องการสั่งตรวจ

21 9.หากไม่ทราบ สามารถค้นหาโดยพิมพ์เท่าที่เรารู้ลงไป
เช่น บางส่วนของชื่อรายการตรวจวิเคราะห์ 10.ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ชื่อรายการตรวจวิเคราะห์

22 11.จะปรากฏรายละเอียดของการตรวจวิเคราะห์ออกมาให้เลือก
สำหรับการตรวจวิเคราะห์ทั้งหมดยกเว้น Urine/fluid (Special) ให้เลือกทั้งหมด

23 12.สำหรับการตรวจวิเคราะห์ Urine/fluid (Special)
สามารถค้นหาโดยใช้คำใดก็ได้ในชื่อรายการตรวจวิเคราะห์

24 14. เลือกรายการตรวจวิเคราะห์โดยการคลิ๊ก
13. เลือกชนิดของสิ่งส่งตรวจว่าเป็น ปัสสาวะ(Urine) หรือน้ำในช่องต่าง ๆ ของร่างกาย (Fluid) 14. เลือกรายการตรวจวิเคราะห์โดยการคลิ๊ก ในช่องสี่เหลี่ยมหน้ารายการตรวจนั้นๆ

25 15.เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มสีแดง 1 ครั้ง

26 16.จะปรากฏรายการตรวจวิเคราะห์ที่เราได้สั่งไป

27 17.หากต้องการสั่งตรวจวิเคราะห์อื่นเพิ่มเติมทำตาม ขั้นตอนเดิม
ตั้งแต่ข้อ 7 อีกครั้ง หากไม่ต้องการแล้วกด Save ทุกครั้ง

28 18.เมื่อกด save แล้วจะปรากฏหน้าต่างให้ใส่รหัส PIN ของตนเอง

29 19.กรอกเสร็จแล้วกด enter 1 ครั้ง

30 20. จะปรากฏหน้าจอให้ print sticker กดปุ่มรูปเครื่องพิมพ์

31 21. เมื่อลงรายการตรวจวิเคราะห์เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มสีแดงเพื่อกลับสู่เมนูก่อนหน้าเพื่อทำการลงการตรวจวิเคราะห์ของผู้ป่วยรายอื่นต่อไป

32 22.การยกเลิกรายการตรวจวิเคราะห์ที่ได้สั่งไว้
22.1 คลิ๊กที่ชื่อรายการตรวจที่ต้องการลบ จะปรากฏแถบสีน้ำเงินคลุมไว้ 22.2 คลิ๊กขวา 1 ครั้ง จะมีคำถามขึ้นมาให้เลือก Yes หากต้องการลบ

33 22.3 ใส่รหัส PIN เพื่อยืนยันการลบรายการตรวจวิเคราะห์แล้วกด enter 1 ครั้ง

34 22.4 ลบรายการตรวจวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วจะปรากฏดังรูป

35 23. หากการลงรายการตรวจวิเคราะห์ทำได้อย่างถูกต้องรายการ
ตรวจวิเคราะห์จะไปปรากฏที่หน้าเมนู Receive ของห้องปฏิบัติการ

36 Thank you for your attention!!


ดาวน์โหลด ppt ตามคำสั่งของแพทย์ ในระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google