งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนวิชา 330105 วิธีการตรวจวิเคราะห์ทาง ห้องปฏิบัติการ 1 สุกัญญา เดชยิ่ง งานปฏิบัติการกลางและชันสูตรโรค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนวิชา 330105 วิธีการตรวจวิเคราะห์ทาง ห้องปฏิบัติการ 1 สุกัญญา เดชยิ่ง งานปฏิบัติการกลางและชันสูตรโรค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนวิชา 330105 วิธีการตรวจวิเคราะห์ทาง ห้องปฏิบัติการ 1 สุกัญญา เดชยิ่ง งานปฏิบัติการกลางและชันสูตรโรค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System) เป็นระบบที่ ช่วยให้โรงพยาบาล จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วย บันทึก การตรวจรักษา การสั่งจ่ายยา การ ตรวจในห้องปฏิบัติการ ผลการรักษา การคิดเงินค่า รักษาพยาบาล ฯลฯ

3 การลงรายการตรวจ วิเคราะห์ Order = การสั่งตรวจ Lab = รายการตรวจวิเคราะห์ SMI = ระบบสารสนเทศ โรงพยาบาล (Suandok Medical Information)

4

5 รหัสรายการตรวจวิเคราะห์ L01CBC (Central Lab) L02RBC indicies (MCV, MCH, MCHC) (Central Lab) L022Reticulocyte count (Central Lab) L023Eosinophil count (Central Lab) L024CSF cell count (Central Lab)

6 รหัสรายการตรวจวิเคราะห์ L025Fluid cells count (Central Lab) L0261ESR (Central Lab) L027Bleeding time (Central Lab) L038Semen Analysis (Central Lab) L039Malaria (Thin film) (Central Lab)

7 รหัสรายการตรวจวิเคราะห์ L1001 Hb/Hct (Tube จุกม่วง ) (Central Lab) L1031PT (Central Lab) L1032PTT (Central Lab) L10962PTT/PT (Central Lab) L1097Thrombin time (TT) (Central Lab)

8

9 รหัสรายการตรวจวิเคราะห์ L10044Urinalysis (UA Centrifuged) (Central Lab) L1005Stool exam (Central Lab) L36Urine/Fluid (Special) (Central Lab) L0371Occult Blood (Immunoassay) (Central Lab)

10 การลงรายการตรวจวิเคราะห์ (Order) 1. รายการตรวจวิเคราะห์ที่บังคับเลือก ทั้งหมดได้แก่ รายการตรวจวิเคราะห์ ทางโลหิตวิทยาทั้งหมดและรายการ ตรวจวิเคราะห์ทางจุลทรรศนศาสตร์ ทั้งหมดยกเว้น Urine/Fluid (Special)

11 การลงรายการตรวจวิเคราะห์ (Order)( ต่อ ) 2. รายการตรวจวิเคราะห์ที่สามารถเลือก รายการย่อยได้ ได้แก่ รายการ ตรวจ วิเคราะห์ Urine/Fluid (Special) ได้แก่ - Ketone - Bile - Urobilinogen, - Benze Jones Protien - pH - Specific gravity

12

13 1. กรอก Name และ Password ของตนเอง ลงในช่อง

14 2. เลือก Menu Order

15 3. เลือกประเภทของผู้ป่วย OPD = ผู้ป่วยนอก IPD = ผู้ป่วยใน

16 4. กดปุ่มค้นหา

17 5. สามารถค้นหาได้จาก HN, ชื่อและนามสกุลผู้ป่วย

18 6. ดับเบิ้ลคลิ๊ก ที่ชื่อผู้ป่วยที่เราต้องการ Order

19 7. กดปุ่มรูปหลอดเลือดสีแดง

20 8. พิมพ์ชื่อรายการตรวจวิเคราะห์ที่ต้องการสั่งตรวจ

21 9. หากไม่ทราบ สามารถค้นหาโดยพิมพ์เท่าที่เรารู้ลงไป เช่น บางส่วนของชื่อรายการตรวจวิเคราะห์ 10. ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ชื่อรายการตรวจวิเคราะห์

22 11. จะปรากฏรายละเอียดของการตรวจวิเคราะห์ออกมาให้เลือก สำหรับการตรวจวิเคราะห์ทั้งหมดยกเว้น Urine/fluid (Special) ให้เลือกทั้งหมด

23 12. สำหรับการตรวจวิเคราะห์ Urine/fluid (Special) สามารถค้นหาโดยใช้คำใดก็ได้ในชื่อรายการตรวจวิเคราะห์

24 13. เลือกชนิดของสิ่งส่งตรวจว่าเป็น ปัสสาวะ (Urine) หรือน้ำในช่องต่าง ๆ ของร่างกาย (Fluid) 14. เลือกรายการตรวจวิเคราะห์โดยการคลิ๊ก ในช่องสี่เหลี่ยมหน้ารายการตรวจนั้นๆ

25 15. เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่ม สีแดง 1 ครั้ง

26 16. จะปรากฏรายการตรวจวิเคราะห์ที่เราได้สั่งไป

27 17. หากต้องการสั่งตรวจวิเคราะห์อื่น เพิ่มเติมทำตาม ขั้นตอนเดิม ตั้งแต่ข้อ 7 อีกครั้ง หากไม่ต้องการ แล้วกด Save ทุกครั้ง

28 18. เมื่อกด save แล้วจะปรากฏหน้าต่างให้ใส่รหัส PIN ของตนเอง

29 19. กรอกเสร็จแล้วกด enter 1 ครั้ง

30 20. จะปรากฏหน้าจอให้ print sticker กด ปุ่มรูปเครื่องพิมพ์ เครื่องจะทำการ print sticker เพื่อนำไปติด หลอดเลือดที่จะเจาะส่งห้องปฏิบัติการต่อไป

31 21. เมื่อลงรายการตรวจวิเคราะห์เรียบร้อย แล้ว ให้กดปุ่มสีแดงเพื่อกลับสู่เมนูก่อนหน้า เพื่อทำการลงการตรวจวิเคราะห์ของผู้ป่วย รายอื่นต่อไป

32 22. การยกเลิกรายการตรวจวิเคราะห์ที่ได้สั่งไว้ 22.1 คลิ๊กที่ชื่อรายการตรวจที่ต้องการลบ จะปรากฏแถบสีน้ำเงินคลุมไว้ 22.2 คลิ๊กขวา 1 ครั้ง จะมีคำถามขึ้นมาให้ เลือก Yes หากต้องการลบ

33 22.3 ใส่รหัส PIN เพื่อยืนยันการลบรายการตรวจวิเคราะห์แล้วกด enter 1 ครั้ง

34 22.4 ลบรายการตรวจวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วจะปรากฏดังรูป

35 23. หากการลงรายการตรวจวิเคราะห์ทำได้อย่างถูกต้องรายการ ตรวจวิเคราะห์จะไปปรากฏที่หน้าเมนู Receive ของห้องปฏิบัติการ

36


ดาวน์โหลด ppt กระบวนวิชา 330105 วิธีการตรวจวิเคราะห์ทาง ห้องปฏิบัติการ 1 สุกัญญา เดชยิ่ง งานปฏิบัติการกลางและชันสูตรโรค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google