งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

QUIZ Lab 2 Ag-Ab Reaction 10 points, 10 minutes Assist.Prof.Suwin Wongwajana,M.D.,M.Sc. Dept.of Microbiology, Fac of Medicine, KKU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "QUIZ Lab 2 Ag-Ab Reaction 10 points, 10 minutes Assist.Prof.Suwin Wongwajana,M.D.,M.Sc. Dept.of Microbiology, Fac of Medicine, KKU."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 QUIZ Lab 2 Ag-Ab Reaction 10 points, 10 minutes Assist.Prof.Suwin Wongwajana,M.D.,M.Sc. Dept.of Microbiology, Fac of Medicine, KKU.

2 เขียนชื่อ - สกุล, รหัส, กลุ่ม แล็บและวันที่ ไว้ที่หัวกระดาษ ( ไม่ต้องเขียนชื่อผู้ตรวจ กับคะแนน ) 8 ข้อ, 10 คะแนน, 10 นาที

3 1. ถ้าทำการเจือจาง serum ผู้ป่วย ใน หลอดทดลอง แบบ serial 4-folded dilution แล้วเติมแอนติเจนลงไป ทิ้งไว้ ให้เกิดปฏิกิริยา พบว่าเกิด precipitation ให้เห็นถึงหลอดทดลองที่ 3 ถามว่า antibody titer มีค่าเท่ากับเท่าไร ( ถ้าให้ dilution ในหลอดที่ 1 = 1:4 ) ก. 1:4 ข. 1:16 ค. 1:24 ง. 1:64 จ. 1: 256

4 2. เกี่ยวกับ single radial immunodiffusion (SRID) ข้อใด ถูกต้อง ? ก.อาศัยหลักการแบบ agglutination ข.ต้องใช้กระแสไฟฟ้าร่วมในการ ทดสอบ ค. เป็นวิธีที่มีความไวสูงกว่า ELISA ง. สามารถใช้หาปริมาณ ของ แอนติเจนได้ จ. ถูกทุกข้อ

5 3. ขั้นตอนการทำ immunoelectrophoresis (IEP) ประกอบด้วย a. การปล่อยให้แอนติเจนและแอนติบอดี ทำปฏิกิริยากัน b. เจาะวุ้นให้เป็นรูเพื่อหยอดแอนติเจน c. การทำ electrophoresis d. ใส่ แอนติบอดี ขั้นตอนที่เรียงลำดับถูกต้องคือ ก. abcd ข. bcda ค. cdba ง. dabc จ. ผิดทุกข้อ

6 4. จากการทดลอง immunodiffusion ได้ผลดังแสดงในรูปข้อใดถูกต้อง 4. จากการทดลอง immunodiffusion ได้ผลดังแสดงในรูปข้อใดถูกต้อง ? ก. Ag1 และ Ag2 เป็น non-identity ข. Ag1 และ Ag2 เป็น partial identity ค. Ag1 และ Ag3 เป็น partial identity ง. Ag2 และ Ag3 เป็น identity จ. ไม่มีข้อใดถูก Ab Ag3 Ag2 Ag1

7 5. จากการทดสอบ blood grouping ถ้าท่านมีหมู่เลือด O ข้อใดถูกต้อง ? ก. เม็ดเลือดแดงของท่านมี Ag A และ Ag B ข. ในซีรัมของท่านมี anti-A แต่ไม่มี anti-B ค. ในซีรัมของท่านมี anti-B แต่ไม่มี anti-A ง. เม็ดเลือดแดงของท่านไม่มี Ag A และ Ag B จ. ไม่มีข้อใดถูก

8 6. การทดสอบโดยวิธี ELISA ข้อใดผิด ? 6. การทดสอบโดยวิธี ELISA ข้อใดผิด ? ก. ใช้ enzyme เป็นสารติดฉลาก ข. ใช้ตรวจหาแอนติเจนหรือแอนติบอดีก็ ได้ ค. ต้องมีการเติม substrate เพื่อที่จะดู ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น ง. ความเข้มของสีที่เกิดขึ้นจะผันแปร โดยตรงกับปริมาณของสิ่งส่งตรวจ จ. ต้องอาศัยกล้องจุลทรรศน์เรืองแสง (Fluorescent microscope) ในการดู ปฏิกิริยา

9 7. ข้อใดผิด ? 7. ข้อใดผิด ? ก. หมู่เลือด O สามารถให้เม็ดเลือดแดงแก่ คนหมู่เลือด B ได้ ข. หมู่เลือด O สามารถให้เม็ดเลือดแดงแก่ คนหมู่เลือด AB ได้ ค. หมู่เลือด A สามารถให้เม็ดเลือดแดงแก่ คนหมู่เลือด AB ได้ ง. หมู่เลือด ABO ในคนไทย ที่มีน้อย ที่สุดคือ AB จ. หมู่เลือด ABO ในคนไทย ที่มีมาก ที่สุดคือ B

10 1 ml 9 4. 5 0.5 ml 9. 9 0.1 ml 1:4 1:8 0 3 1 ml Dilution Final Dilution............................................................ ข้อ 8.

11 Answer ข้อ 1-7 ข้อละ 1 คะแนน ข้อ 8 ข้อละ 0.5 คะแนนรวม 10 คะแนน

12 1. ถ้าทำการเจือจาง serum ผู้ป่วย ใน หลอดทดลอง แบบ serial 4-folded dilution แล้วเติมแอนติเจนลงไป ทิ้งไว้ ให้เกิดปฏิกิริยา พบว่าเกิด precipitation ให้เห็นถึงหลอดทดลองที่ 3 ถามว่า antibody titer มีค่าเท่ากับเท่าไร ( ถ้าให้ dilution ในหลอดที่ 1 = 1:4 ) ก. 1:4 ข. 1:16 ค. 1:24 ง. 1:64 จ. 1: 256 = 4 X 4 X 4

13 2. เกี่ยวกับ single radial immunodiffusion (SRID) ข้อใด ถูกต้อง ? ก.อาศัยหลักการแบบ agglutination ข.ต้องใช้กระแสไฟฟ้าร่วมในการ ทดสอบ ค. เป็นวิธีที่มีความไวสูงกว่า ELISA ง. สามารถใช้หาปริมาณ ของ แอนติเจนได้ จ. ถูกทุกข้อ

14 3. ขั้นตอนการทำ immunoelectrophoresis (IEP) ประกอบด้วย a. การปล่อยให้แอนติเจนและแอนติบอดี ทำปฏิกิริยากัน b. เจาะวุ้นให้เป็นรูเพื่อหยอดแอนติเจน c. การทำ electrophoresis d. ใส่ แอนติบอดี ขั้นตอนที่เรียงลำดับถูกต้องคือ ก. abcd ข. bcda ค. cdba ง. dabc จ. ผิดทุกข้อ

15 4. จากการทดลอง immunodiffusion ได้ผลดังแสดงในรูปข้อใดถูกต้อง 4. จากการทดลอง immunodiffusion ได้ผลดังแสดงในรูปข้อใดถูกต้อง ? ก. Ag1 และ Ag2 เป็น non-identity ข. Ag1 และ Ag2 เป็น partial identity ค. Ag1 และ Ag3 เป็น partial identity ง. Ag2 และ Ag3 เป็น identity จ. ไม่มีข้อใดถูก Ab Ag3 Ag2 Ag1

16 5. จากการทดสอบ blood grouping ถ้าท่านมีหมู่เลือด O ข้อใดถูกต้อง ? ก. เม็ดเลือดแดงของท่านมี Ag A และ Ag B ข. ในซีรัมของท่านมี anti-A แต่ไม่มี anti-B ค. ในซีรัมของท่านมี anti-B แต่ไม่มี anti-A ง. เม็ดเลือดแดงของท่านไม่มี Ag A และ Ag B จ. ไม่มีข้อใดถูก

17 6. การทดสอบโดยวิธี ELISA ข้อใดผิด ? 6. การทดสอบโดยวิธี ELISA ข้อใดผิด ? ก. ใช้ enzyme เป็นสารติดฉลาก ข. ใช้ตรวจหาแอนติเจนหรือแอนติบอดีก็ ได้ ค. ต้องมีการเติม substrate เพื่อที่จะดู ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น ง. ความเข้มของสีที่เกิดขึ้นจะผันแปร โดยตรงกับปริมาณของสิ่งส่งตรวจ จ. ต้องอาศัยกล้องจุลทรรศน์เรืองแสง (Fluorescent microscope) ในการดู ปฏิกิริยา

18 7. ข้อใดผิด ? 7. ข้อใดผิด ? ก. หมู่เลือด O สามารถให้เม็ดเลือดแดงแก่ คนหมู่เลือด B ได้ ข. หมู่เลือด O สามารถให้เม็ดเลือดแดงแก่ คนหมู่เลือด AB ได้ ค. หมู่เลือด A สามารถให้เม็ดเลือดแดงแก่ คนหมู่เลือด AB ได้ ง. หมู่เลือด ABO ในคนไทย ที่มีน้อย ที่สุดคือ AB จ. หมู่เลือด ABO ในคนไทย ที่มีมาก ที่สุดคือ B = O

19 1 ml 9 1:1 00 1:8, 000 4. 5 1:1 0 1:80, 000 0.5 ml 9. 9 0.1 ml 1:4 1: 80 1:1 00 1:8,00 0,000 1 ml 3 Dilution Final Dilution ข้อ 8.

20 เขียนชื่อผู้ตรวจให้ เรียบร้อย เขียนคะแนนรวมไว้ที่มุม ขวาบน รวบรวม Quiz มาส่งที่ อาจารย์ ข้อ 1-7 ข้อละ 1 คะแนน ข้อ 8 ข้อละ 0.5 คะแนนรวม 10 คะแนน

21 Good LuckGood Luck

22 Bacterial culture 10 -1 10 -2 10 -3 10 -4 0.1 ml PP 10 -3 SP 10 -4 PP SP 10 -3 = จำนวน colony x 10 3 x 10 = ………. cells/ml จำนวน เชื้อใน หลอดตั้ง ต้น


ดาวน์โหลด ppt QUIZ Lab 2 Ag-Ab Reaction 10 points, 10 minutes Assist.Prof.Suwin Wongwajana,M.D.,M.Sc. Dept.of Microbiology, Fac of Medicine, KKU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google