งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

QUIZ Lab 2 Ag-Ab Reaction 10 points, 10 minutes

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "QUIZ Lab 2 Ag-Ab Reaction 10 points, 10 minutes"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 QUIZ Lab 2 Ag-Ab Reaction 10 points, 10 minutes
Assist.Prof.Suwin Wongwajana,M.D.,M.Sc. Dept.of Microbiology, Fac of Medicine, KKU.

2 เขียนชื่อ-สกุล,รหัส,กลุ่มแล็บและวันที่ ไว้ที่หัวกระดาษ (ไม่ต้องเขียนชื่อผู้ตรวจกับคะแนน)
8 ข้อ, 10 คะแนน, 10 นาที

3 1. ถ้าทำการเจือจาง serum ผู้ป่วย ในหลอดทดลอง แบบ serial 4-folded dilution แล้วเติมแอนติเจนลงไป ทิ้งไว้ให้เกิดปฏิกิริยา พบว่าเกิด precipitation ให้เห็นถึงหลอดทดลองที่ 3 ถามว่า antibody titer มีค่าเท่ากับเท่าไร (ถ้าให้ dilution ในหลอดที่ 1 = 1:4 ) 1:4 1:16 1:24 1:64 จ. 1: 256

4 2. เกี่ยวกับ single radial immunodiffusion (SRID) ข้อใดถูกต้อง?
อาศัยหลักการแบบ agglutination ต้องใช้กระแสไฟฟ้าร่วมในการทดสอบ ค. เป็นวิธีที่มีความไวสูงกว่า ELISA ง. สามารถใช้หาปริมาณ ของแอนติเจนได้ จ. ถูกทุกข้อ

5 ขั้นตอนที่เรียงลำดับถูกต้องคือ abcd ข. bcda ค. cdba
3. ขั้นตอนการทำ immunoelectrophoresis (IEP) ประกอบด้วย a. การปล่อยให้แอนติเจนและแอนติบอดีทำปฏิกิริยากัน b. เจาะวุ้นให้เป็นรูเพื่อหยอดแอนติเจน c. การทำ electrophoresis d. ใส่แอนติบอดี ขั้นตอนที่เรียงลำดับถูกต้องคือ abcd ข. bcda ค. cdba ง. dabc จ. ผิดทุกข้อ

6 4. จากการทดลอง immunodiffusion ได้ผลดังแสดงในรูปข้อใดถูกต้อง ?
Ab Ab Ag1 Ag3 Ag2 ก. Ag1 และ Ag2 เป็น non-identity ข. Ag1 และ Ag2 เป็น partial identity ค. Ag1 และ Ag3 เป็น partial identity ง. Ag2 และ Ag3 เป็น identity จ. ไม่มีข้อใดถูก

7 5. จากการทดสอบ blood grouping ถ้าท่านมีหมู่เลือด O ข้อใดถูกต้อง ?
ก. เม็ดเลือดแดงของท่านมี Ag A และ Ag B ข. ในซีรัมของท่านมี anti-A แต่ไม่มี anti-B ค. ในซีรัมของท่านมี anti-B แต่ไม่มี anti-A ง. เม็ดเลือดแดงของท่านไม่มี Ag A และ Ag B จ. ไม่มีข้อใดถูก

8 6. การทดสอบโดยวิธี ELISA ข้อใดผิด ?
ก. ใช้ enzyme เป็นสารติดฉลาก ข. ใช้ตรวจหาแอนติเจนหรือแอนติบอดีก็ได้ ค. ต้องมีการเติม substrate เพื่อที่จะดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น ง. ความเข้มของสีที่เกิดขึ้นจะผันแปรโดยตรงกับปริมาณของสิ่งส่งตรวจ จ. ต้องอาศัยกล้องจุลทรรศน์เรืองแสง (Fluorescent microscope) ในการดูปฏิกิริยา

9 7. ข้อใดผิด? ก.หมู่เลือดOสามารถให้เม็ดเลือดแดงแก่คนหมู่เลือดBได้
ข.หมู่เลือดOสามารถให้เม็ดเลือดแดงแก่คนหมู่เลือดABได้ ค.หมู่เลือดAสามารถให้เม็ดเลือดแดงแก่คนหมู่เลือดABได้ ง.หมู่เลือด ABO ในคนไทย ที่มีน้อยที่สุดคือ AB จ.หมู่เลือด ABO ในคนไทย ที่มีมากที่สุดคือ B

10 ข้อ 8. 1 ml 1 ml 0.5 ml 0.1 ml 3 99 4.5 9.9 1:4 Dilution Final Dilution 1:80

11 ข้อ 1-7 ข้อละ 1 คะแนน ข้อ 8 ข้อละ 0.5 คะแนนรวม 10 คะแนน
Answer ข้อ 1-7 ข้อละ 1 คะแนน ข้อ 8 ข้อละ 0.5 คะแนนรวม 10 คะแนน

12 1. ถ้าทำการเจือจาง serum ผู้ป่วย ในหลอดทดลอง แบบ serial 4-folded dilution แล้วเติมแอนติเจนลงไป ทิ้งไว้ให้เกิดปฏิกิริยา พบว่าเกิด precipitation ให้เห็นถึงหลอดทดลองที่ 3 ถามว่า antibody titer มีค่าเท่ากับเท่าไร (ถ้าให้ dilution ในหลอดที่ 1 = 1:4 ) 1:4 1:16 1:24 1:64 จ. 1: 256 = 4 X 4 X 4

13 2. เกี่ยวกับ single radial immunodiffusion (SRID) ข้อใดถูกต้อง?
อาศัยหลักการแบบ agglutination ต้องใช้กระแสไฟฟ้าร่วมในการทดสอบ ค. เป็นวิธีที่มีความไวสูงกว่า ELISA ง. สามารถใช้หาปริมาณ ของแอนติเจนได้ จ. ถูกทุกข้อ

14 ขั้นตอนที่เรียงลำดับถูกต้องคือ abcd ข. bcda ค. cdba
3. ขั้นตอนการทำ immunoelectrophoresis (IEP) ประกอบด้วย a. การปล่อยให้แอนติเจนและแอนติบอดีทำปฏิกิริยากัน b. เจาะวุ้นให้เป็นรูเพื่อหยอดแอนติเจน c. การทำ electrophoresis d. ใส่แอนติบอดี ขั้นตอนที่เรียงลำดับถูกต้องคือ abcd ข. bcda ค. cdba ง. dabc จ. ผิดทุกข้อ

15 4. จากการทดลอง immunodiffusion ได้ผลดังแสดงในรูปข้อใดถูกต้อง ?
Ab Ab Ag1 Ag3 Ag2 ก. Ag1 และ Ag2 เป็น non-identity ข. Ag1 และ Ag2 เป็น partial identity ค. Ag1 และ Ag3 เป็น partial identity ง. Ag2 และ Ag3 เป็น identity จ. ไม่มีข้อใดถูก

16 5. จากการทดสอบ blood grouping ถ้าท่านมีหมู่เลือด O ข้อใดถูกต้อง ?
ก. เม็ดเลือดแดงของท่านมี Ag A และ Ag B ข. ในซีรัมของท่านมี anti-A แต่ไม่มี anti-B ค. ในซีรัมของท่านมี anti-B แต่ไม่มี anti-A ง. เม็ดเลือดแดงของท่านไม่มี Ag A และ Ag B จ. ไม่มีข้อใดถูก

17 6. การทดสอบโดยวิธี ELISA ข้อใดผิด ?
ก. ใช้ enzyme เป็นสารติดฉลาก ข. ใช้ตรวจหาแอนติเจนหรือแอนติบอดีก็ได้ ค. ต้องมีการเติม substrate เพื่อที่จะดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น ง. ความเข้มของสีที่เกิดขึ้นจะผันแปรโดยตรงกับปริมาณของสิ่งส่งตรวจ จ. ต้องอาศัยกล้องจุลทรรศน์เรืองแสง (Fluorescent microscope) ในการดูปฏิกิริยา

18 = O 7. ข้อใดผิด? ก.หมู่เลือดOสามารถให้เม็ดเลือดแดงแก่คนหมู่เลือดBได้
ข.หมู่เลือดOสามารถให้เม็ดเลือดแดงแก่คนหมู่เลือดABได้ ค.หมู่เลือดAสามารถให้เม็ดเลือดแดงแก่คนหมู่เลือดABได้ ง.หมู่เลือด ABO ในคนไทย ที่มีน้อยที่สุดคือ AB จ.หมู่เลือด ABO ในคนไทย ที่มีมากที่สุดคือ B = O

19 ข้อ 8. 1 ml 1 ml 0.5 ml 0.1 ml 3 99 4.5 9.9 1:4 1:100 1:10 1:100 Dilution Final Dilution 1:80 1:8,000 1:80,000 1:8,000,000

20 ข้อ 1-7 ข้อละ 1 คะแนน ข้อ 8 ข้อละ 0.5 คะแนนรวม 10 คะแนน
เขียนชื่อผู้ตรวจให้เรียบร้อย เขียนคะแนนรวมไว้ที่มุมขวาบน รวบรวม Quiz มาส่งที่อาจารย์

21 Good Luck Good Luck

22 จำนวนเชื้อในหลอดตั้งต้น = จำนวน colony x 103 x 10 = ………. cells/ml
Bacterial culture PP 10-3 SP 10-4 0.1 ml จำนวนเชื้อในหลอดตั้งต้น = จำนวน colony x 103 x 10 = ………. cells/ml


ดาวน์โหลด ppt QUIZ Lab 2 Ag-Ab Reaction 10 points, 10 minutes

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google