งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการ ถาม ตอบ คุยกันให้รู้ “ เรื่องกฎหมาย ” ( เอกสารจัดทำขณะบรรยาย ) ดร. สุรชาติ ณ หนองคาย ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการ ถาม ตอบ คุยกันให้รู้ “ เรื่องกฎหมาย ” ( เอกสารจัดทำขณะบรรยาย ) ดร. สุรชาติ ณ หนองคาย ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการ ถาม ตอบ คุยกันให้รู้ “ เรื่องกฎหมาย ” ( เอกสารจัดทำขณะบรรยาย ) ดร. สุรชาติ ณ หนองคาย ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 ๑.กฎหมายคืออะไร ๒.ผลร้ายในการฝ่าฝืนกฎหมายมีอย่างไรบ้าง ๓.สิทธิคืออะไร ๔.ผู้ประกอบวิชาชีพแตกต่างจากผู้ประกอบอาชีพอย่างไร ๕.ปัญหาจากการประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขคืออะไร ๖.สาเหตุสำคัญของการถูกดำเนินคดีของผู้ประกอบวิชาชีพ ๗.เราจะยึดหลักใดในการป้องกันตนให้พ้นจากการถูกดำเนินคดี ๘.อื่นๆที่ต้องการคำตอบ เรื่องที่จะคุยกันบ่ายวันนี้

3 กฎหมาย - คือ - โดย - เพื่อ - ผล ผู้ประกอบวิชาชีพ - มีความรู้ขั้นสูง - รวมตัวกันจดทะเบียน - เลือกตัวแทนมากำกับดูแลกัน - กำหนดมาตรฐานวิชาชีพที่ต้องยึด - กำหนดจริยธรรม / จรรยาบรรณวิชาชีพที่ต้องยึด ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้รับบริการ ข้อตกลง สิทธิและหน้าที่

4 ทางแพ่ง : เสียสิทธิ ทางอาญา : ปจกปร ทางปกครอง : โทษวินัย ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก ทางวิชาชีพ ผลคือ ว่ากล่าวตักเตือน พักใช้ เพิกถอน Professional : อาชีวปฏิญาณ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ Risk = Uncertain +Undesirable สาบานตนว่าจะรักษามาตรฐานและ จริยธรรมวิชาชีพ

5 Mala in se Mala Prohibita 99.9998 Definition Analyze Measure Improvement Control OFI: Opportunity for Improvement ปัญหาคือ สิ่งที่ไม่ได้ตามเป้า สิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดหวัง ต้องการคำอธิบาย อุปสรรค ไม่สมหวังและต้องการแก้ไข เคน – เคน ๑๐ – ๑๐ เคน – โก๊ะตี๋ ๑๐ – ๒ = ๘ P=(E-A)C มตฐ กับ จริยธรรม

6 มาตรา ๔๒๐ - ผู้ใด - จงใจ หรือ ประมาทเลินเล่อ - กระทำการต่อผู้อื่นโดยผิดกฎหมาย - ทำให้เขาได้รับความเสียหาย..... - ค่าสินไหมทดแทน นส. แดง ใช้เท้าเขี่ยเท้า นายดำ ทำให้นายดำ..... เสียหาย กระทำละเมิด ผู้ใด เอาทรัพย์ของผู้อื่น.... ไป โดยทุจริต

7 กระบวนงาน ยื่นบัตร รอบัตร รับบัตร รอเรียก รับตรวจ วินิจฉัย รอรับยา รับยา กลับบ้าน มาตรฐาน จริยธรรมเสี่ยง มาตรการ ใช้ มตฐ

8 ปัญหา E – A = Gap Concern คน กระบวนงาน โครงสร้าง กลยุทธ์ เทคโนโลยี Blueprint for Change

9 Compliance Finance Operation Information Technology ละเมิด ฟ้องส่วนราชการ Res Ip Sa ผลักภาระการพิสูจน์ Tort System No Fault System

10 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา พรบ. ละเมิดฯ พรบ. หลักประกันสุขภาพฯ พรบ. สุขภาพแห่งชาติ ร่าง พรบ. คุ้มครองผู้เสียหายฯ พรบ. วิชาชีพ.... กฎกระทรวง... ข้อบังคับ... ประกาศ... CPG คู่มือต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt หลักการ ถาม ตอบ คุยกันให้รู้ “ เรื่องกฎหมาย ” ( เอกสารจัดทำขณะบรรยาย ) ดร. สุรชาติ ณ หนองคาย ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google