งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ความสำคัญของการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ” โดย ศ. ดร. จีระ หงส์ ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง ประเทศ ประธานคณะทำงานทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ความสำคัญของการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ” โดย ศ. ดร. จีระ หงส์ ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง ประเทศ ประธานคณะทำงานทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ ความสำคัญของการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ” โดย ศ. ดร. จีระ หงส์ ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง ประเทศ ประธานคณะทำงานทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค วันศาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2548 โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ

2 “ สร้างความเชื่อเรื่อง ความสำคัญของคน ” เปิดเทป “ คุณพารณ ”

3 ทฤษฎี 3 วงกลม 3 Motivati on 2 Competencies 1 Context

4 วงกลม ที่ 1 ดู context ในองค์กรว่า เอื้ออำนวยหรือเปล่า - จะเอา IT มาใช้ - ระบบองค์กรที่คล่องตัว - process ของงาน - การนำ data และ knowledge มาสร้างมูลค่าเพิ่ม

5 มองดูคุณภาพจาก gap analysis ว่ามี skills และ competencies อะไร และขาดอะไร แล้วพยายามลดช่องว่าง วงกลม ที่ 2

6 ผมว่าคนไทยยังไม่มี... การแสวงหาความรู้ (Learning Culture ) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ภาวะผู้นำ การมองโลกทัศน์ที่กว้างและ กำหนดวิสัยทัศน์ที่ดี

7 continue Innovation การบริหารเวลา (Time Management) Creativity การมีทัศนคติเป็นบวก (Positive Thinking)

8 continue ทำงานเป็นทีม การบริหาร Knowledge Change management การกระจายอำนาจให้ได้ผล

9 continue ความสามารถในการตัดสินใจ ความสามารถในการรับฟังและ ยอมรับความจริง

10 โดยสรุป Competencies แบ่งเป็น 5 เรื่อง 1. Functional Competency คือ ความรู้ที่เราต้อง เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ทำงาน เช่น วิศวกร ต้อง ฝึกเรื่องช่าง บัญชี ก็ ต้องฝึกเรื่องบัญชี

11 2. Organizational Competency เน้นเรื่องความรู้ที่มีประโยชน์ให้ องค์กร มีการศึกษาเรื่อง Reengineering, Six Sigma, การปรับองค์กร, TQM, วัฒนธรรมองค์กร, การทำงาน เป็นทีม, การสร้างองค์กรแห่ง การเรียนรู้ โดยสรุป Competencies แบ่งเป็น 5 เรื่อง

12 3. Leadership Competency เน้นเรื่อง People Skill เน้นเรื่อง Vision เน้นเรื่องการสร้าง Trust โดยสรุป Competencies แบ่งเป็น 5 เรื่อง

13 4. Entrepreneurial Competency (1.) มีความคิดริเริ่ม (2.) มีความคิดในเชิงผู้บริหาร (3.) เผชิญหน้ากับความล้มเหลว (4.) บริหารความเสี่ยง โดยสรุป Competencies แบ่งเป็น 5 เรื่อง

14 5. Macro and Global Competency (1.) รู้ทันเหตุการณ์ว่าอะไรกำลัง ดำเนินอยู่ทั้ง ในระดับประเทศ และระดับ โลก (2.) แสวงหาโอกาส และ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยสรุป Competencies แบ่งเป็น 5 เรื่อง

15 วงกลมที่ 3 จะทำ อย่างไร ให้การ motivation มี ประสิทธิภา พ และเกิดผล จริงกับงาน

16 MOTIVATION - โครงสร้างเงินเดือน - การมีส่วนร่วม - การทำงานที่ท้าทาย - การทำงานเป็นทีม - การให้รางวัลพิเศษ

17 - การไปเพิ่มพูนความรู้ - ค่าตอบแทนที่เป็นไปได้ เช่น โบนัส - วัฒนธรรมองค์กร - การประเมินผลอย่างโปร่งใส - ความเป็นธรรม continue

18 - Style การบริหาร - สภาพแวดล้อมในการ ทำงาน - Empowerment - อื่นๆ continue

19 อุปสรรคไปสู่ ความสำเร็จ (1) คุณภาพของคน (2) วัฒนธรรมองค์กร (3)Structure ขององค์กร แข็งเกินไป (4)Power ( อำนาจ ) Command and Control

20 สภาพแวดล้อม (External Environments) จุดแข็งจุดอ่อน - กระตุ้นให้ประเทศตื่นตัว ปรับ นโยบาย ทั้งระดับ Macro และ Micro - ผู้บริโภคมีทางเลือกของคุณภาพสินค้า มากขึ้น - ราคามีการแข่งขันอย่างเสรี - ทำให้เกิดโลกทัศน์ที่กว้าง - ผู้มีความรู้ หรือ Knowledge worker ได้ประโยชน์ งานที่ทำจะเป้นงานที่มีรายได้สูงขึ้น - นักอุตสาหกรรม, ผู้ส่งออก ได้รับ ประโยชน์ - แรงงานใช้ฝีมือปรับตัวไม่ทัน เกิดปัญหาการว่างงาน และปลดคนงาน - ภาคราชการ, ภาคแรงงานไร้ฝีมือ, ผู้หญิง, เด็ก และคนพิการจะลำบากมากขึ้น - เกิดปัญหาทางสังคมมากขึ้น - ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ - บริษัทข้ามชาติจะได้เปรียบ เพราะมีระบบการทำงาน ที่ดีกว่า - คนไทยยังไม่เข้าใจ และไม่มีใครชี้นำ - ภาคการศึกษาไทยยังขาดการปฏิรูปสังคมการเรียนรู้

21 สภาพแวดล้อม (External Environments) โอกาสความเสี่ยง 1. ถ้ามีต้นทุนการผลิตถูกกว่า จะส่งออกได้ มากขึ้น 2. มีสินค้า ให้เลือกมากขึ้นในราคาที่ถูกลง 3. มีโอกาสได้รับค่าจ้างมากขึ้น 4. ต้นทุนการสื่อสาร และโทรคมนาคมมี ราคาถูกลง 5. ได้รับเทคโนโลยีใหม่ได้ง่ายกว่าเดิม 1. ธุรกิจภายในประเทศบางอย่างจะล้ม เพราะแข่งขันสู้ต่างประเทศไม่ได้ 2. ขาดดุลการ ค้ามากขึ้น เพราะส่งออกไป ต่างประเทศลดลง แต่เรา นำเข้ามากขึ้น 3. มีการปลดแรงงาน 4. มีความแตกต่างในรายได้มากกว่าเดิม 5. ถูกต่างชาติครอบงำทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม

22 ครั้งที่ 1 TEXT ครั้งที่ 2 Questions & Answers

23 ศ. ดร. จีระ หงส์ ลดารมภ์ ประธานคณะทำงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ เอเปค เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง ประเทศ โทร. : 02-884-8420 แฟกซ์ : 02-8848422 Email : chira8@hotmail.com chira_8@yahoo.com Website : www.fihrd.org www.chiraacademy.com


ดาวน์โหลด ppt “ ความสำคัญของการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ” โดย ศ. ดร. จีระ หงส์ ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง ประเทศ ประธานคณะทำงานทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google