งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”
โดย ศ. ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ประธานคณะทำงานทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค วันศาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2548 โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ

2 “สร้างความเชื่อเรื่องความสำคัญของคน”
เปิดเทป “คุณพารณ”

3 ทฤษฎี 3 วงกลม 2 Competencies 1 Context 3 Motivation

4 วงกลมที่ 1 ดู contextในองค์กรว่าเอื้ออำนวยหรือเปล่า - จะเอา IT มาใช้
- ระบบองค์กรที่คล่องตัว - process ของงาน - การนำ data และ knowledge มาสร้างมูลค่าเพิ่ม

5 วงกลมที่ 2 มองดูคุณภาพจาก gap analysis
ว่ามี skills และ competencies อะไร และขาดอะไร แล้วพยายามลดช่องว่าง

6 ผมว่าคนไทยยังไม่มี... การแสวงหาความรู้ (Learning Culture )
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ภาวะผู้นำ การมองโลกทัศน์ที่กว้างและกำหนดวิสัยทัศน์ที่ดี

7 continue Innovation การบริหารเวลา (Time Management) Creativity
การมีทัศนคติเป็นบวก (Positive Thinking)

8 continue ทำงานเป็นทีม การบริหาร Knowledge Change management
การกระจายอำนาจให้ได้ผล

9 continue ความสามารถในการตัดสินใจ
ความสามารถในการรับฟังและยอมรับความจริง

10 โดยสรุป Competencies แบ่งเป็น 5 เรื่อง
. Functional Competency คือ ความรู้ที่เราต้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงาน เช่น วิศวกร ต้องฝึกเรื่องช่าง บัญชี ก็ต้องฝึกเรื่องบัญชี

11 โดยสรุป Competencies แบ่งเป็น 5 เรื่อง
. Organizational Competency เน้นเรื่องความรู้ที่มีประโยชน์ให้องค์กร มีการศึกษาเรื่อง Reengineering, Six Sigma, การปรับองค์กร, TQM, วัฒนธรรมองค์กร, การทำงานเป็นทีม, การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

12 โดยสรุป Competencies แบ่งเป็น 5 เรื่อง
. Leadership Competency เน้นเรื่อง People Skill เน้นเรื่อง Vision เน้นเรื่องการสร้าง Trust

13 4. Entrepreneurial Competency
โดยสรุป Competencies แบ่งเป็น 5 เรื่อง 4. Entrepreneurial Competency (1.) มีความคิดริเริ่ม (2.) มีความคิดในเชิงผู้บริหาร (3.) เผชิญหน้ากับความล้มเหลว (4.) บริหารความเสี่ยง

14 5. Macro and Global Competency
โดยสรุป Competencies แบ่งเป็น 5 เรื่อง 5. Macro and Global Competency (1.) รู้ทันเหตุการณ์ว่าอะไรกำลังดำเนินอยู่ทั้ง ในระดับประเทศ และระดับโลก (2.) แสวงหาโอกาส และหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

15 วงกลมที่ 3 จะทำอย่างไร ให้การ motivation มีประสิทธิภาพ
และเกิดผลจริงกับงาน

16 MOTIVATION - โครงสร้างเงินเดือน - การมีส่วนร่วม - การทำงานที่ท้าทาย
- โครงสร้างเงินเดือน - การมีส่วนร่วม - การทำงานที่ท้าทาย - การทำงานเป็นทีม - การให้รางวัลพิเศษ

17 continue - การไปเพิ่มพูนความรู้ - ค่าตอบแทนที่เป็นไปได้ เช่น โบนัส
- การไปเพิ่มพูนความรู้ - ค่าตอบแทนที่เป็นไปได้ เช่น โบนัส - วัฒนธรรมองค์กร - การประเมินผลอย่างโปร่งใส - ความเป็นธรรม

18 continue - Style การบริหาร - สภาพแวดล้อมในการทำงาน - Empowerment
- สภาพแวดล้อมในการทำงาน - Empowerment - อื่นๆ

19 อุปสรรคไปสู่ความสำเร็จ
คุณภาพของคน วัฒนธรรมองค์กร Structure ขององค์กรแข็งเกินไป Power ( อำนาจ ) Command and Control

20 สภาพแวดล้อม (External Environments)
จุดแข็ง จุดอ่อน - กระตุ้นให้ประเทศตื่นตัว ปรับ นโยบาย ทั้งระดับ Macro และ Micro - แรงงานใช้ฝีมือปรับตัวไม่ทัน เกิดปัญหาการว่างงาน และปลดคนงาน - ผู้บริโภคมีทางเลือกของคุณภาพสินค้า มากขึ้น - ภาคราชการ, ภาคแรงงานไร้ฝีมือ, ผู้หญิง, เด็ก และคนพิการจะลำบากมากขึ้น - ราคามีการแข่งขันอย่างเสรี - เกิดปัญหาทางสังคมมากขึ้น - ทำให้เกิดโลกทัศน์ที่กว้าง - ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ - ผู้มีความรู้ หรือ Knowledge worker ได้ประโยชน์ งานที่ทำจะเป้นงานที่มีรายได้สูงขึ้น - บริษัทข้ามชาติจะได้เปรียบ เพราะมีระบบการทำงาน ที่ดีกว่า - นักอุตสาหกรรม, ผู้ส่งออก ได้รับ ประโยชน์ - คนไทยยังไม่เข้าใจ และไม่มีใครชี้นำ - ภาคการศึกษาไทยยังขาดการปฏิรูปสังคมการเรียนรู้

21 สภาพแวดล้อม (External Environments)
โอกาส ความเสี่ยง 1. ถ้ามีต้นทุนการผลิตถูกกว่า จะส่งออกได้ มากขึ้น 1. ธุรกิจภายในประเทศบางอย่างจะล้ม เพราะแข่งขันสู้ต่างประเทศไม่ได้ 2. มีสินค้า ให้เลือกมากขึ้นในราคาที่ถูกลง 2. ขาดดุลการ ค้ามากขึ้น เพราะส่งออกไป ต่างประเทศลดลง แต่เรา นำเข้ามากขึ้น 3. มีโอกาสได้รับค่าจ้างมากขึ้น 3. มีการปลดแรงงาน 4. ต้นทุนการสื่อสาร และโทรคมนาคมมี ราคาถูกลง 4. มีความแตกต่างในรายได้มากกว่าเดิม 5. ได้รับเทคโนโลยีใหม่ได้ง่ายกว่าเดิม 5. ถูกต่างชาติครอบงำทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม

22 Questions & Answers ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 TEXT TEXT

23 ศ. ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ ประธานคณะทำงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค
ศ. ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ ประธานคณะทำงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ โทร. : แฟกซ์ : Website :


ดาวน์โหลด ppt “ความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google