งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มูลค่าการส่งออก - นำเข้าสินค้าไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2523-2543 ที่มา : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มูลค่าการส่งออก - นำเข้าสินค้าไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2523-2543 ที่มา : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มูลค่าการส่งออก - นำเข้าสินค้าไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2523-2543 ที่มา : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์

3 บทเรียนที่ได้รับจากการ พัฒนาที่ผ่านมา เป็นผู้รับจ้างประกอบ ได้รับ เพียงค่าแรงงาน ต้องพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้า เป็นสัดส่วนที่สูง สร้าง มูลค่าเพิ่มได้น้อย ต้องพึ่งพาการลงทุนจาก ต่างประเทศ ไม่มีการพัฒนา ที่ยั่งยืน

4 ประเภทของโรงงานไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

5 จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ 2,8624862753851,716 รวม 6692024366358 ส่วนประกอบ 1,335167149218801 ชิ้นส่วน 505823651336 อิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์ 353354750221 เครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่ระบุใหญ่กลา ง เล็ก รวมขนาดของอุตสาหกรรม ที่มา : สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์,2543

6 อุตสาหกรรมไทยมีความไม่ แข็งแรงในโครงสร้าง โครงสร้างภาษีศุลกากรไม่เหมาะสมและ ไม่เอื้อต่อการผลิตและการใช้ชิ้นส่วน ต่อเนื่องในประเทศ ระบบเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไม่มี ประสิทธิภาพ ทั้งในกลุ่มผู้ลงทุนและกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ ผลิตภาพต่ำ ขาดเทคโนโลยีการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการเจาะตลาดไม่ เข้มแข็ง ขาดอุตสาหรรมสนับสนุนที่หลากหลาย ขาดการพัฒนาสินค้าและ Brand Name การจัดการใน SME ยังไม่เข้มแข็ง

7 การแข่งขันภายใต้สภาวะ ใหม่ องค์ประกอบของความ ได้เปรียบ เดิม ผลิตของถูก เลียนแบบ ค่าแรงถูก มุ่งตัวสินค้า จัดการแบบครอบครัว สงวนข้อมูล มุ่งธุรกิจเฉพาะตน ใหม่ ผลิตได้มากแบบ รวดเร็ว ผลิตภาพสูง คุณภาพสูง เทคนิคดี มุ่งทั้งสินค้าและ บริการเสริม จัดการแบบมืออาชีพ เข้าถึงข้อมูล มุ่งสร้างพันธมิตร - ผู้ ร่วมธุรกิจ

8 แผนงานด้านการเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันด้วยการ ปรับโครงสร้างการผลิต แผนงานปรับปรุงผลิตภาพและปรับ กระบวนการผลิตให้มีต้นทุนและการส่ง มอบสินค้าที่แข่งขันได้ แผนงานยกระดับขีดความสามารถทาง เทคโนโลยีและปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี และเครื่องจักร แผนงานส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ และช่องทางการ จำหน่ายในตลาดโลก แผนงานชักจูง การลงทุนจาก ต่างประเทศ ในอุตสาหกรรมที่มี เทคโนโลยีสำหรับอนาคต

9 แผนงานของสถาบันฯ ภายใต้แผนปรับโครงสร้าง โครงการธุรกรรมและระบบบริการ สนับสนุนเพื่อการซื้อขาย แลกเปลี่ยนและส่งออกชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

10 องค์ประกอบ ศูนย์ธุรกรรมเพื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยนในอุตสาหกรรม ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไขปัญหาภาระภาษีนำเข้าวัตถุดิบและปัจจัย การผลิต อันเกิดจากโครงสร้างระบบภาษีไม่ เหมาะสม สร้างการเชื่อมโยงการผลิตขึ้นภายในประเทศ ศูนย์เครือข่ายและบริการ เพื่อสนับสนุนการซื้อขายและ ส่งออก ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนข้อมูลทางการตลาดระหว่างผู้ผลิต ชิ้นส่วนในประเทศให้กับผู้ผลิตรายใหญ่ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ ขึ้นทะเบียนผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศเป็น Qualified Vendor List หรือ Qualified Part List

11 โครงสร้างการเชื่อมโยง โรงงานกลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานภาครัฐ ศูนย์ธุรกรรมฯศูนย์เครือข่ายและบริการฯ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

12 โครงสร้างการเชื่อมโยง ศูนย์ธุรกรรมเพื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยน หน่วยงานภาครัฐ ศูนย์ธุรกรรมฯ โรงงาน ( ไม่มีสิทธิประโยชน์ ) โรงงาน ( มีสิทธิประโยชน์ )

13 โครงสร้างการเชื่อมโยง ศูนย์เครือข่ายและบริการ เพื่อสนับสนุนการซื้อ ขายและส่งออก ศูนย์เครือข่ายและบริการฯ โรงงานสินค้าสำเร็จรูป โรงงานผลิตชิ้นส่วน ศูนย์ธุรกิจ จัดหา ( เอกชน ) โรงงานในเครือข่าย


ดาวน์โหลด ppt มูลค่าการส่งออก - นำเข้าสินค้าไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2523-2543 ที่มา : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google