งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์โรคเรื้อรังไม่ติดต่อ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม Development of Acquisition and.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์โรคเรื้อรังไม่ติดต่อ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม Development of Acquisition and."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์โรคเรื้อรังไม่ติดต่อ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม Development of Acquisition and Analysis system for Chronic Non-Communicable Diseases : A Case Study of Health Promoting Hospital Tambon Samkwaipuak จัดทำโดย ผศ. ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ์ นางสาวสาวิกา บุญยินดี นางสาวเสียงพิณ ช้างเทศ

2 เนื้อหาการนำเสนอ บทนำ วัตถุประสงค์ ลักษณะและขอบเขต การทำงานของระบบ
ข้อจำกัด ข้อเสนอแนะ

3 บทนำ http://www.ksbrhospital.com/site/OL/index.php?p=20

4 บทนำ http://www.ksbrhospital.com/site/OL/index.php?p=20

5 เนื้อหาการนำเสนอ บทนำ วัตถุประสงค์ ลักษณะและขอบเขต การทำงานของระบบ
ข้อจำกัด ข้อเสนอแนะ

6 วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการจัดการและ วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วยในกลุ่มโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลของกลุ่มโรคเรื้อรังไม่ติดต่อให้มีความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการคัดกรองผู้ป่วย เพื่อศึกษาการพัฒนาโปรแกรมที่ช่วยสนับสนุนการวางแผนงานของผู้อำนวยการโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล

7 เนื้อหาการนำเสนอ บทนำ วัตถุประสงค์ ลักษณะและขอบเขต การทำงานของระบบ
ข้อจำกัด ข้อเสนอแนะ

8 ลักษณะและขอบเขต เว็บแอพพลิเคชั่น ผู้ใช้งานทั่วไป ผู้ใช้งานระบบ
เจ้าหน้าที่ เว็บแอพพลิเคชั่น ผู้ใช้งานระบบ ผู้อำนวยการ

9 ลักษณะและขอบเขต(ต่อ)
พัฒนาระบบงานประยุกต์บนเว็บ (Web Application System) ระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ ระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ ระบบ Google Map API การสร้างรายงาน

10 ลักษณะและขอบเขต(ต่อ)
ระบบงานเหมืองข้อมูล (Data Mining) ข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ 5 โรค ทั้งหมด 400 คน (ข้อมูลผู้ป่วยตั้งแต่ปี ) โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง หัวใจขาดเลือด และหลอดเลือดสมอง เลือกใช้เทคนิค Association Rule เพื่อหากฎความสัมพันธ์

11 ลักษณะและขอบเขต(ต่อ)
ระบบจัดเก็บโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ เจ้าหน้าที่ เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา ผู้อำนวยการ เรียกดู

12 ลักษณะและขอบเขต(ต่อ)
ระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคเรื้อรัง ไม่ติดต่อ เจ้าหน้าที่ เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา ผู้ใช้ทั่วไป กรอกข้อมูลทั่วไป ดูผลการวิเคราะห์พร้อมคำแนะนำ

13 ลักษณะและขอบเขต(ต่อ)
ข้อมูลผู้ป่วย 400 คน CSV File Weka Association Rule ผลแสดงผ่านหน้าเว็บ

14 เนื้อหาการนำเสนอ บทนำ วัตถุประสงค์ ลักษณะและขอบเขต การทำงานของระบบ
ข้อจำกัด ข้อเสนอแนะ

15 การทำงานของระบบ หน้าแรกของระบบ

16 การทำงานของระบบ หากผู้ใช้เลือกแบบทดสอบ หน้าแบบทดสอบ

17 การทำงานของระบบ หน้าสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้อำนวยการเพื่อเข้าใช้ระบบ

18 การทำงานของระบบ หน้าสำหรับเจ้าหน้าที่เพิ่มข้อมูลผู้ป่วย
ตัวอย่างหน้าเพิ่มข้อมูลผู้ป่วย

19 การทำงานของระบบ หน้าแสดงผล Google Map

20 การทำงานของระบบ หน้าแสดงผล Weka

21 เนื้อหาการนำเสนอ บทนำ วัตถุประสงค์ ลักษณะและขอบเขต การทำงานของระบบ
ข้อจำกัด ข้อเสนอแนะ

22 ข้อจำกัด 1. ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์โรคเรื้อรังไม่ติดต่อนั้น จำกัดไว้เพียง 5 โรคเท่านั้น คือ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง 2. Google Map แสดงผลได้เพียงตำบลสามควายเผือกเพียงตำบลเดียวและ ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังไม่ติดต่อเท่านั้น

23 เนื้อหาการนำเสนอ บทนำ วัตถุประสงค์ ลักษณะและขอบเขต การทำงานของระบบ
ข้อจำกัด ข้อเสนอแนะ

24 ข้อเสนอแนะ เนื่องจากระบบเดิมจำกัดแค่กลุ่มโรคเรื้อรังไม่ติดต่อเพียง 5 โรค หากผู้ที่ต้องการพัฒนาต่อหรือเพิ่มให้ระบบมีความสามารถมากยิ่งขึ้น สามารถเพิ่มกลุ่มโรคอื่นเข้าไปได้และ สามารถนำไปใช้ได้ในทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในทุกจังหวัด ไม่เพียงแค่ตำบลสามควายเผือกเพียงตำบลเดียว

25 Thank you


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์โรคเรื้อรังไม่ติดต่อ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม Development of Acquisition and.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google