งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ โรคเรื้อรังไม่ติดต่อ : กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล สามควายเผือก จังหวัดนครปฐม Development of Acquisition.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ โรคเรื้อรังไม่ติดต่อ : กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล สามควายเผือก จังหวัดนครปฐม Development of Acquisition."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ โรคเรื้อรังไม่ติดต่อ : กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล สามควายเผือก จังหวัดนครปฐม Development of Acquisition and Analysis system for Chronic Non- Communicable Diseases : A Case Study of Health Promoting Hospital Tambon Samkwaipuak จัดทำโดย ผศ. ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ์ นางสาวสาวิกา บุญยินดี นางสาวเสียงพิณ ช้างเทศ

2 เนื้อหาการนำเสนอ บทนำ วัตถุประสงค์ ลักษณะและขอบเขต ข้อเสนอแนะ ข้อจำกัด การทำงานของระบบ

3 http://www.ksbrhospital.com/site/OL/in dex.php?p=20 http://www.oknation.net/blog/kritwat/2 009/12/04/entry-3 http://www.xn-- q3cb3bp8ac7g.kudweb.com/ บทนำ

4 http://www.ksbrhospital.com/site/OL/in dex.php?p=20 http://www.oknation.net/blog/kritwat/2 009/12/04/entry-3 http://www.xn-- q3cb3bp8ac7g.kudweb.com/ บทนำ

5 เนื้อหาการนำเสนอ บทนำ วัตถุประสงค์ ลักษณะและขอบเขต ข้อเสนอแนะ ข้อจำกัด การทำงานของระบบ

6 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อใช้ในการจัดการและ วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วย ในกลุ่มโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ 2. เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูล ของกลุ่มโรคเรื้อรังไม่ ติดต่อให้มีความสะดวกแก่ เจ้าหน้าที่ในการคัดกรอง ผู้ป่วย 3. เพื่อศึกษาการพัฒนา โปรแกรมที่ช่วยสนับสนุน การวางแผนงานของ ผู้อำนวยการโดยใช้เทคนิค การทำเหมืองข้อมูล

7 เนื้อหาการนำเสนอ บทนำ ลักษณะและขอบเขต วัตถุประสงค์ ข้อเสนอแนะ ข้อจำกัด การทำงานของระบบ

8 ลักษณะและขอบเขต ผู้ใช้งานระบบ เว็บ แอพพลิ เคชั่น ผู้ใช้งานทั่วไป เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ

9 พัฒนาระบบงานประยุกต์บนเว็บ (Web Application System)  ระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ  ระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ  ระบบ Google Map API  การสร้างรายงาน ลักษณะและขอบเขต ( ต่อ )

10 ระบบงานเหมืองข้อมูล (Data Mining)  ข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ 5 โรค ทั้งหมด 400 คน ( ข้อมูลผู้ป่วยตั้งแต่ปี 2552 - 2555)  โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง หัวใจ ขาดเลือด และหลอดเลือดสมอง  เลือกใช้เทคนิค Association Rule เพื่อหากฎ ความสัมพันธ์ ลักษณะและขอบเขต ( ต่อ )

11 ระบบจัดเก็บโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ เจ้าหน้าที่ เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา ผู้อำนวย การ ค้นหา เรียกดู ลักษณะและขอบเขต ( ต่อ )

12 ระบบวิเคราะห์ความเสี่ยง โรคเรื้อรัง ไม่ติดต่อ เจ้าหน้า ที่ เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา ผู้ใช้ ทั่วไป กรอกข้อมูล ทั่วไป ดูผลการวิเคราะห์ พร้อมคำแนะนำ ลักษณะและขอบเขต ( ต่อ )

13 ข้อมูล ผู้ป่วย 400 คน CSV File Weka Associa tion Rule ผล แสดง ผ่าน หน้าเว็บ

14 เนื้อหาการนำเสนอ บทนำ การทำงานของระบบ วัตถุประสงค์ ข้อเสนอแนะ ข้อจำกัด ลักษณะและขอบเขต

15 การทำงานของระบบ หน้าแรกของระบบ

16 การทำงานของระบบ หากผู้ใช้เลือกแบบทดสอบ หน้าแบบทดสอบ

17 การทำงานของระบบ หน้าสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้อำนวยการเพื่อเข้าใช้ระบบ

18 การทำงานของระบบ หน้าสำหรับเจ้าหน้าที่เพิ่มข้อมูลผู้ป่วย ตัวอย่างหน้าเพิ่มข้อมูลผู้ป่วย

19 การทำงานของระบบ หน้าแสดงผล Google Map

20 การทำงานของระบบ หน้าแสดงผล Weka

21 เนื้อหาการนำเสนอ บทนำ ข้อจำกัด วัตถุประสงค์ ข้อเสนอแนะ การทำงานของระบบ ลักษณะและขอบเขต

22 ข้อจำกัด 1. ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์โรคเรื้อรังไม่ติดต่อนั้น จำกัดไว้ เพียง 5 โรคเท่านั้น คือ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือด สมอง 2. Google Map แสดงผลได้เพียงตำบลสามควายเผือกเพียง ตำบลเดียวและ ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังไม่ติดต่อเท่านั้น

23 เนื้อหาการนำเสนอ บทนำ ข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ ข้อจำกัด การทำงานของระบบ ลักษณะและขอบเขต

24 ข้อเสนอแนะ เนื่องจากระบบเดิมจำกัดแค่กลุ่มโรคเรื้อรังไม่ติดต่อเพียง 5 โรค หากผู้ที่ต้องการพัฒนาต่อหรือเพิ่มให้ระบบมี ความสามารถมากยิ่งขึ้น สามารถเพิ่มกลุ่มโรคอื่นเข้าไปได้และ สามารถนำไปใช้ได้ในทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ ตำบลในทุกจังหวัด ไม่เพียงแค่ตำบลสามควายเผือกเพียง ตำบลเดียว

25


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ โรคเรื้อรังไม่ติดต่อ : กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล สามควายเผือก จังหวัดนครปฐม Development of Acquisition.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google