งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝึกปฏิบัติการลงข้อมูล ระบบฐานข้อมูล Online โรคจากการประกอบอาชีพฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝึกปฏิบัติการลงข้อมูล ระบบฐานข้อมูล Online โรคจากการประกอบอาชีพฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝึกปฏิบัติการลงข้อมูล ระบบฐานข้อมูล Online โรคจากการประกอบอาชีพฯ
30 สิงหาคม จังหวัดอุบลราชธานี นส.รุจิลดา นาทาม กลุ่มข่าวกรองและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

2 เว็บไซด์ http://occhealth.ddc.moph.go.th
เว็บไซด์

3

4 ประโยชน์ : เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ การเกิดโรค และ แนวโน้มการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อม เป็นประโยชน์ในการป้องกัน ควบคุมโรคฯ ต่อไป

5 ประกอบด้วย รายงาน... 1.รายงาน (Occ01) โรค & ภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ
ได้จาก : เข้ารับการรักษาในรพ. เช่น โรคจากสารทำละลาย ,อุบัติเหตุ/ บาดเจ็บจากการทำงาน (โรค/สิทธิ์/ป่วย/ตาย) 2.รายงาน (Occ02) ข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังโรค & ภัยสุขภาพจาก การประกอบอาชีพ ได้จาก : ตรวจสุขภาพให้สถานประกอบการ/คลินิกโรค แบ่งเป็น ด้านสุขภาพ ++ การมองเห็น,ได้ยิน,ปอด สารชีวภาพ ++ ตะกั่วในเลือด , Cd , สารเคมี ฯ สภาพแวดล้อม ++ แสง,เสียง,ความร้อน,สารเคมี

6 ประกอบด้วย รายงาน...(ต่อ)
3.รายงาน (RAH.06) สิ่งคุกคามสุขภาพของบุคลากรปฏิบัติงาน โรงพยาบาล ได้จาก : โรงพยาบาลเอง แบ่งเป็น ข้อมูลสิ่งคุกคามสุขภาพ ++แสง,เสียง,ความร้อน,สารเคมี ข้อมูลสุขภาพ ++ ผลตรวจสุขภาพประจำปี (ทั่วไป) ++ ผลตรวจสุขภาพ (ตามความเสี่ยง) ...มองเห็น ,ได้ยิน,ปอด ฯ ++ โรค or อุบัติเหตุจากการทำงาน ...เข็มตำ,โรคผิวหนัง ฯ

7 เงื่อนไข ให้รพ.เริ่มรายงานผ่านเว็บไซด์ ฯ ได้เลย
แต่เพื่อเป็นการทดสอบระบบ Online ….. จึงขอให้ส่งในรูปแบบ paper ด้วย (จนถึงสิ้นเดือนมีค.57) หรือส่งทาง สอบถามได้ที่คุณรุจิลดา หรือคุณศิริกุล เบอร์ หรือ สสจ./สคร.มีสิทธิในการเรียกดูข้อมูล (กำลังดำเนินการให้รหัส ทั่วประเทศ) สคร. เป็นผู้ติดตามกำกับให้รพ.ในพื้นรับผิดชอบรายงานด้วย สำนักฯ จะต้องแจ้งความก้าวหน้าในการรายงานของรพ.สสจ./ สคร.ทราบทุกไตรมาส

8 occhealth.ddc.moph.go.th

9 occhealth.ddc.moph.go.th

10 การเปลี่ยนรหัสผ่าน

11 หน้าแรก แก้ไข / ลบ / ดูข้อมูล

12 สิทธิการจัดการ x   ระดับสิทธิ X : ไม่สามารถเข้าถึงได้
: เข้าถึงได้เฉพาะหน่วยงานตนเอง : สามารถเข้าถึงได้ สิทธิการจัดการ ระดับสิทธิ ระบบบันทึกข้อมูล เมนูรายงาน เพิ่ม แก้ ไข ลบ เรียกดู ผู้จัดการระบบ (Superadmin) ผู้ดูแลระบบ (Admin) ผู้ใช้งานระบบ (User) (รพ.) ผู้ดูรายงาน (สสจ./สคร./ผู้เกี่ยวข้องอื่น) x

13 Down load แบบฟอร์มรายงาน (ถ้าต้องการ)
แบบฟอร์ม OCC 01 แบบฟอร์ม OCC 02 แบบฟอร์ม RAH. 06 ในรูปแบบ paper ได้ที่ หรือ เข้า google พิมพ์ “สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ” และDown load เอกสารประกอบการสอน

14 Down load แบบฟอร์มรายงาน (ถ้าต้องการ)

15 Down load แบบฟอร์มรายงาน
(ถ้าต้องการ)

16 การลง (บันทึก)ข้อมูล การค้นหาข้อมูล การเรียกดูรายงาน

17 การลงข้อมูล online OCC 01

18 หน้าแรก แก้ไข / ลบ / ดูข้อมูล

19 ถ้าทำอะไรไม่ถูก ให้กลับมาที่....
ถ้าทำอะไรไม่ถูก ให้กลับมาที่.... ”หน้าแรก”

20 OCC 01 occhealth.ddc.moph.go.th 1 2 สังเกต 3

21 ไตรมาส ของปีงบประมาณ

22

23

24

25 การค้นหาข้อมูล 1 2 สังเกต 3 4

26 การค้นหาข้อมูล

27 ตัวเลขสมมุติ

28 การลงข้อมูล OCC 02

29 1 สังเกต 2 3

30 แบบฟอร์ม OCC 02

31 ไตรมาส ของปีงบประมาณ

32 1 (ต้อง = 2+3) 2 3

33 1 (ต้อง = 2+3) 2 3

34

35

36 การค้นหาข้อมูล 1 2 สังเกต 3 4

37 การค้นหาข้อมูล

38 การค้นหาข้อมูล

39 การค้นหาข้อมูล

40 การค้นหาข้อมูล

41 การแก้ไขข้อมูล 1 สังเกต 2 3

42 การลงข้อมูล RAH.06

43 ถ้าทำอะไรไม่ถูก ให้กลับมาที่....
หน้าแรก ถ้าทำอะไรไม่ถูก ให้กลับมาที่.... ”หน้าแรก” แก้ไข / ลบ / ดูข้อมูล

44 1 สังเกต 2 3

45 ไตรมาส ???

46

47

48

49

50

51

52 การค้นหา/แก้ไขข้อมูล
1 สังเกต 2 3 4

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67 การเรียกดูรายงาน

68 การเรียกดูรายงาน 1 2 สังเกต 3 4

69 เมนูรายงานด้านซ้ายมือของหน้าจอ ประกอบไปด้วยรายงาน จำนวน 6 รายงาน ดังนี้
1 2 3 4 5 6

70 ประกอบด้วย 3

71 ประกอบด้วย 4

72 ประกอบด้วย 5

73 6

74

75

76

77

78 ออกจากระบบ: click ที่เมนู


ดาวน์โหลด ppt ฝึกปฏิบัติการลงข้อมูล ระบบฐานข้อมูล Online โรคจากการประกอบอาชีพฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google