งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝึกปฏิบัติการลงข้อมูล ระบบฐานข้อมูล Online โรคจาก การประกอบอาชีพฯ กลุ่มข่าวกรองและตอบ โต้ภาวะฉุกเฉิน 30 สิงหาคม 2556 จังหวัดอุบลราชธานี นส. รุจิลดา นาทาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝึกปฏิบัติการลงข้อมูล ระบบฐานข้อมูล Online โรคจาก การประกอบอาชีพฯ กลุ่มข่าวกรองและตอบ โต้ภาวะฉุกเฉิน 30 สิงหาคม 2556 จังหวัดอุบลราชธานี นส. รุจิลดา นาทาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝึกปฏิบัติการลงข้อมูล ระบบฐานข้อมูล Online โรคจาก การประกอบอาชีพฯ กลุ่มข่าวกรองและตอบ โต้ภาวะฉุกเฉิน 30 สิงหาคม 2556 จังหวัดอุบลราชธานี นส. รุจิลดา นาทาม

2 เว็บไซด์ http://occhealth.ddc.m oph.go.th http://occhealth.ddc.m oph.go.th

3

4 ประโยชน์ : เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ การเกิดโรค และแนวโน้มการ เกิดโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม เป็นประโยชน์ในการป้องกัน ควบคุมโรคฯ ต่อไป

5 ประกอบด้วย ราย งาน... 1. รายงาน (Occ01) โรค & ภัยสุขภาพ จากการประกอบอาชีพ ได้จาก ได้จาก : เข้ารับการรักษาในรพ. เช่น โรค จากสารทำละลาย, อุบัติเหตุ / บาดเจ็บจาก การทำงาน ( โรค / สิทธิ์ / ป่วย / ตาย ) 2. รายงาน (Occ02) ข้อมูลเพื่อการเฝ้า ระวังโรค & ภัยสุขภาพจากการประกอบ อาชีพ ได้จาก ได้จาก : ตรวจสุขภาพให้สถาน ประกอบการ / คลินิกโรค แบ่งเป็น  ด้านสุขภาพ ++ การมองเห็น, ได้ยิน, ปอด  สารชีวภาพ ++ ตะกั่วในเลือด, Cd, สารเคมี ฯ  สภาพแวดล้อม ++ แสง, เสียง, ความร้อน, สารเคมี

6 ประกอบด้วย ราย งาน...( ต่อ ) 3. รายงาน (RAH.06) สิ่งคุกคามสุขภาพ ของบุคลากรปฏิบัติงานโรงพยาบาล ได้จาก : โรงพยาบาลเอง แบ่งเป็น  ข้อมูลสิ่งคุกคามสุขภาพ ++ แสง, เสียง, ความ ร้อน, สารเคมี  ข้อมูลสุขภาพ ++ ผลตรวจสุขภาพประจำปี ( ทั่วไป ) ++ ผลตรวจสุขภาพ ( ตามความเสี่ยง )... มองเห็น, ได้ยิน, ปอด ฯ ++ โรค or อุบัติเหตุจากการทำงาน... เข็มตำ, โรคผิวหนัง ฯ

7 เงื่อนไ ข ให้รพ. เริ่มรายงานผ่านเว็บไซด์ ฯ ได้ เลย แต่เพื่อเป็นการทดสอบระบบ Online ….. จึงขอให้ส่งในรูปแบบ paper ด้วย ( จนถึงสิ้นเดือนมีค.57) หรือส่งทาง E-mail: phergroup@googlegroups.com สอบถามได้ที่คุณรุจิลดา หรือคุณศิริ กุล เบอร์ 02-5904393 หรือ 02- 5904395 phergroup@googlegroups.com สสจ./ สคร. มีสิทธิในการเรียกดูข้อมูล ( กำลังดำเนินการให้รหัสทั่วประเทศ ) สคร. เป็นผู้ติดตามกำกับให้รพ. ในพื้น รับผิดชอบรายงานด้วย สำนักฯ จะต้องแจ้งความก้าวหน้าใน การรายงานของรพ. สสจ./ สคร. ทราบ ทุกไตรมาส

8 occhealth.ddc.m oph.go.th occhealth.ddc.m oph.go.th

9 occhealth.ddc.moph.go.th

10 การเปลี่ยน รหัสผ่าน

11 หน้าแรก แก้ไข / ลบ / ดู ข้อมูล

12 สิทธิการจัดการ ระดับสิทธิ ระบบบันทึกข้อมูลเมนู รายงาน เพิ่มแก้ ไข ลบ เรียก ดู ผู้จัดการ ระบบ (Superadmin)  ผู้ดูแลระบบ (Admin)  ผู้ใช้งาน ระบบ (User) ( รพ.)   ผู้ดูรายงาน ( สสจ./ สคร./ ผู้เกี่ยวข้อง อื่น ) xxxx  X : ไม่สามารถเข้าถึงได้  : เข้าถึงได้เฉพาะหน่วยงาน ตนเอง : สามารถเข้าถึงได้

13 Down load แบบฟอร์ม รายงาน ( ถ้าต้องการ ) แบบฟอร์ม OCC 01 แบบฟอร์ม OCC 02 แบบฟอร์ม RAH. 06 ในรูปแบบ paper ได้ที่ http://www.envocc.org หรือ เข้า google พิมพ์ “ สำนักโรคจากการประกอบ อาชีพ ” และ Down load เอกสาร ประกอบการ สอน

14 Down load แบบฟอร์ม รายงาน ( ถ้า ต้องการ )

15 Down load แบบฟอร์ม รายงาน ( ถ้าต้องการ )

16 การลง ( บันทึก ) ข้อมูล การค้นหาข้อมูล การเรียกดูรายงาน

17 การลงข้อมูล ONLINE OCC 01

18 หน้าแรก แก้ไข / ลบ / ดู ข้อมูล

19 ถ้าทำอะไรไม่ถูก ให้กลับมาที่.... ” หน้าแรก ”

20 1 1 2 2 3 3 OCC 01 สังเกต occhealth.ddc.mop h.go.th occhealth.ddc.mop h.go.th

21 ไตรมาส ของปีงบประมาณ ไตรมาส ของปีงบประมาณ

22

23

24

25 การค้นหา ข้อมูล 1 1 2 2 3 3 สังเกต 4 4

26 การค้นหา ข้อมูล

27

28 การลงข้อมูล OCC 02 การลงข้อมูล OCC 02

29 1 1 2 2 3 3 สังเกต

30 แบบฟอร์ม OCC 02

31 ไตรมาส ของ ปีงบประมา ณ ไตรมาส ของ ปีงบประมา ณ

32 1 ( ต้อง = 2+3) 2 2 3 3

33 2 2 3 3

34

35

36 การค้นหา ข้อมูล 1 1 2 2 3 3 4 4 สังเกต

37 การค้นหา ข้อมูล

38

39

40

41 1 1 2 2 3 3 สังเกต การแก้ไข ข้อมูล

42 การลงข้อมูล RAH.06 การลงข้อมูล RAH.06

43 หน้าแรก แก้ไข / ลบ / ดู ข้อมูล ถ้าทำอะไรไม่ถูก ให้กลับมาที่.... ” หน้าแรก ”

44 สังเกต 1 1 2 2 3 3

45 ไตรมาส ???

46

47

48

49

50

51

52 การค้นหา / แก้ไขข้อมูล 1 1 2 2 3 3 4 4 สังเกต

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67 การเรียกดู รายงาน การเรียกดู รายงาน

68 การเรียกดู รายงาน 1 1 2 2 สังเกต 3 3 4 4

69 เมนูรายงานด้านซ้ายมือของหน้าจอ ประกอบไปด้วยรายงาน จำนวน 6 รายงาน ดังนี้ 1 2 3 4 5 6

70 ประกอบด้วย 3

71 4 ประกอบด้วย

72 5 ประกอบด้วย

73 6

74

75

76

77

78 ออกจากระบบ : click ที่เมนู


ดาวน์โหลด ppt ฝึกปฏิบัติการลงข้อมูล ระบบฐานข้อมูล Online โรคจาก การประกอบอาชีพฯ กลุ่มข่าวกรองและตอบ โต้ภาวะฉุกเฉิน 30 สิงหาคม 2556 จังหวัดอุบลราชธานี นส. รุจิลดา นาทาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google