งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) Thai Health Information Standard Development Center (THIS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) Thai Health Information Standard Development Center (THIS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) Thai Health Information Standard Development Center (THIS)

2 1) Thai Medicine Terminology (TMT) (SNOMED CT) WWW.THIS.or.th 2) Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC) 3) Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms

3 Trade Name+Form+Str +Dispensing Unit Active Ingredient+Form+Str +Dispensing Unit Trade Name+Form+Str Trade Product Active Ingredient+Form+Str Generic Product Active Ingredient

4 A-Mol syr 120 mg/5 mL 60 mL Paracetamol syr 120 mg/5 mL 60 mL A-Mol syr 120 mg/5 mL Trade Product Paracetamol syr 120 mg/5 mL Generic Product Paracetamol

5 Paracetamol syr 120 mg/5 mL 30 mL 60 mL A-Mol syr 120 mg/5 mL Trade Product Paracetamol syr 120 mg/5 mL Generic Product Paracetamol

6 Paracetamol syr 120 mg/5 mL 1 gallon A-Mol syr 120 mg/5 mL Trade Product Paracetamol syr 120 mg/5 mL Generic Product Paracetamol

7 Paracetamol syr 120 mg/5 mL 1 gallon 30 mL 60 mL A-Mol syr 120 mg/5 mL Trade Product Paracetamol syr 120 mg/5 mL Generic Product Paracetamol

8 5 โหล Paracetamol syr 120 mg/5 mL 60 mL 5 โหล A-Mol syr 120 mg/5 mL Trade Product Paracetamol syr 120 mg/5 mL Generic Product Paracetamol

9 1) ใช้งานได้หลาย Function 3) พัฒนาต่อยอดได้ 2) สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย 4) เชื่อมโยงกับระบบสากลได้ หลักการแนวคิด การพัฒนา ระบบข้อมูลยา รหัสมาตรฐาน

10 1) UK NHS dm+d 2) Australia NEHTA AMT 3) US RxNorm National Drug Code (NDC) Review 5) SNOMED CT 4) NZ / Hong Kong / Singapore

11 การผลิตยา ขึ้นทะเบียน อย. จำหน่าย บริษัทผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย รพ. (คลังยา) รพ. (คลังยา) ห้องจ่ายยา แพทย์ เภสัชกร พยาบาล ผู้ป่วย Prescribe Dispense Administer รพ. กองทุน เบิกจ่าย รพ. กระทรวงสาธารณสุข รายงาน การไหลเวียน ข้อมูลยา

12 2) รหัสยา 24 หลัก (1-10-5-3-5) 1) ทะเบียนยา อย. 1A 55/2553, 2C 179/2551 4) GS1-GTIN (Logistic) 3) ศศวย 5) รหัสใช้ในรพ. ศิริราช จุฬา รามา มหาราชนครราชสีมา ชลบุรี รหัสยาที่ใช้ในประเทศไทย SDC

13 Substance Active Ingredient Trade Name Dosage Form Strength Dispensing Unit Package TableDescription1234567 1) SubstanceParacetamol+ 2) Active IngredientParacetamol + 3) Generic ProductParacetamol syr 120 mg/5 mL + ++ 4) Generic Product UseParacetamol syr 120 mg/5 mL + +++ ขนาด 60 mL 5) Trade ProductC-mol (Paracetamol) ++++ syr 120 mg/5 mL 6) Trade Product UseC-mol (Paracetamol) +++++ syr 120 mg/5 mL ขนาด 60 mL 7) Trade Product PackC-mol (Paracetamol) ++++ + syr 120 mg/5 mL ขนาด 60 mL จำนวน 1 โหล

14 2) Active Ingredient Active Ingredient+ Dosage Form+Strength Active Ingredient+ Dosage Form+Strength+Dispensing Unit Trade Name+ Dosage Form+Strength Trade Name+ Dosage Form+Strength+Dispensing Unit TPU 60,000 TP 35000 GPU 10000 GP 8000 4000 รายการ จำนวนเลขรหัสในตารางต่างๆ (ประมาณการ) 1)substance 3) Generic Product 4) Generic Product Use 5) Trade Product 7) Trade Product Pack Trade Name+ Dosage Form+Strength+Package Unit 6) Trade Product Use TPP

15 ICD 10 รหัสการวินิจฉัยโรค A BCEFG A01 Typhoid & paratyphoid A01.1 Paratyphoid A A01.2 Paratyphoid B A51 Early syphilis A51.0 Primary genital syphilis A51.1 Primary anal syphilis E01 Iodine-def-related thyroid disorders E01.0 Iodine-def-related diffuse goitre E01.1 Iodine-def-related multinodular goitre E01.2 Iodine-def-related goitre, unspecified D E10 Insulin-dependent DM E10.0 Insulin-dependent DM with coma E10.1 Insulin-dependent DM with ketoacidosis E10.2 Insulin-dependent DM with renal complications

16 A Alimentary tract & Metabolism A02BC01 B Blood & Blood forming organs C Cardiovascular system D Dermatologicals G Genitourinary system & Sex hormones H Systemic Hormonal preparations J Anti infective for systemic use L Antineoplastic & Immunomodulating system M Musculoskeletal system N Nervous system P Antiparasitic products R Respiratory system S Sensory organs V Various ATC Pharmacological Classification

17 รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก 3 1002 13345 63 7 473 0 12478 4 รหัสบัญชีธนาคาร 10 หลัก รหัสสาขา ประเภท จังหวัด อำเภอCheck digit มีความหมายในเลขรหัส ประเภทบัญชี

18 1 0075200000 44931 203 81169 2 0407022001 71561 401 81620 ยาเดี่ยว ยาผสม Str DoseForm Company Modified ATC Code สรรพคุณยา Modified Iowa Code ตัวยาสำคัญ สารเคมี Mixing Logic ?? เลขรหัสยา 24 หลัก

19 10000 5, 10001 4, 10002 2 …. เลขรหัส เป็น Serial Number เลขรหัส Thai Medicines Terminology ชี้ไปที่ บรรทัด ที่ ระบุรายละเอียดข้อมูล 100000 4, 100001 5, 100002 7 …. 1000000 6, 1000001 0, 1000002 3 ….

20 Active Ingredient (ตัวยาสำคัญ) Chemical Biological ที่นำมาเป็นส่วนประกอบสำคัญ

21 Drug Name Generic Generic Name Generic Drug Virtual Therapeutic Moiety (VTM) Medicinal Product (MP) Active Ingredient (ตัวยาสำคัญ) Australia, New Zealand SNOMED CT, dm+d (UK)

22 Virtual Actual (เสมือนจริง) (จริง)

23 Active Ingredient (ตัวยาสำคัญ) paracetamol aspirin paracetamol + chlorpheniramine ไม่ต้องมี Dosage Form, Strength paracetamol syrup aspirin gr V ampicillin injection 500 mg

24 Dosage Form 1) การบริหารยา ยากิน ยาฉีด ยาทา 2) สถานะมวลสาร ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ 3) General tablet syrup cream 4) Specific enteric coated sustained release syrup, elixir, suspension

25 ตัวอย่าง Dosage Form ยาเม็ด Tablet Sugar Coated Tablet Film Coated Tablet Enteric Coated tablet Capsule, Soft capsule, Hard capsule Sustained released capsule Controlled released capsule Durule Spansule Pulvule

26 ตัวอย่าง Dosage Form ยาน้ำ Elixir Syrup Suspension Mixture

27 Strength cc mlmgmcg% gram g milligram mg microgram nanogram litre L millilitre mL microlitre nanolitre mL หน่วยปริมาตร Volume หน่วยน้ำหนัก Weight

28 ตัวตั้ง (เศษ) numerator ตัวหาร (ส่วน) Denominator ตัวเลขค่า หน่วย ตัวเลขค่า หน่วย Strength % ความเข้มข้น อัตราส่วน 500 mg/100 mL 0.5 g/100 mL 5g/L 0.5% W/V Strength *Calculated Strength

29 Dispensing Unit หน่วยนับการจ่ายยา ขนาดบรรจุ Unit of Use

30 101804000050160241581620 Alcohol 70 % 1) Alcohol 70 % 1000 mL 1164028 2) Alcohol 70 % 240 mL 1164022 3) Alcohol 70 % 120 mL 1164023 4) Alcohol 70 % 60 mL 1164024 5) Alcohol 70 % (ear drop) 60 mL 1164025 รพ.ราชวิถี ปัญหาการใช้รหัสยา 24 หลัก ยาน้ำอาจมีหลายขนาดบรรจุ

31 ยาฉีด 1 amp 1 vial 1 amp = 1 mL 1 amp = 2 mL 1 vial = 5 mL 1 vial =10 mL ปัญหาการใช้รหัสยา 24 หลัก ยาฉีดอาจมีหลายขนาดบรรจุ

32 1) HCODEรหัสสถานพยาบาล 2) DIDรหัสยาตามระบบเดิม 3) DIDNAMEชื่อยาที่ใช้อยู่ 4) AMOUNTจำนวนยาที่จ่าย 5) DIDSTDรหัสมาตรฐาน 24 หลัก 6) UNITหน่วยนับของยาที่ใช้ในการจ่ายยา 7) UNIT_PACKขนาดบรรจุต่อหน่วยนับ File Drug สปสช

33 10075200000 09403 305 81595 ACETASIL (paracetamol) Syr 120 mg /5 mL TradeName ตัวยาสำคัญ DoseForm Str รหัสยาจำนวน (Amount) หน่วย (unit) 10075200000 09403305 81595 60 mL 60 cc 1 ขวด 1 Bottle 1 Bott. 1 Bot 123 ?

34 รหัสยาจำนวน (Amount) หน่วย (unit) 1 L 1 ลิตร 1 ขวด 1 Bag 1 ถุง 2 1101022001 75401 101 81621 5% DEXTROSE in 0.9% SODIUM CHLORIDE 5% D/NSS 211010220017540110181621 500 mL 1000 mL 123 ?

35 15208 1 ACETASIL paracetamol 120 mg/5 mL 60 mL 15207 5 ACETASIL paracetamol 120 mg/5 mL 1 mL 15209 9 ACETASIL paracetamol 120 mg/5 mL 4000 mL 15207 5 15208 1 60 1 จำนวนรหัส ACETASIL 60 mL ยาน้ำ

36 26294 2 ACYVIR acyclovir 1 g 26295 7 ACYVIR acyclovir 500 g 26294 2 2 5 จำนวนรหัส ยาครีม ขี้ผึ้ง 2 กรัม 5 กรัม

37 25008 3 5%D/NSS Baxter 500 mL 25009 6 5%D/NSS Baxter 1000 mL 25008 3 25009 6 1 1 500 mL จำนวนรหัส 1000 mL ยาฉีด Injection

38 15326 5 PARTAMOL paracetamol injection 150 mg/1mL 1 amp = 2 mL 15326 5 1 0.5 1 amp 2 mL 300 mg จำนวนรหัส 0.5 amp 1 mL 150 mg ยาฉีด Injection

39 Trade Name

40 Register Number Reg. No.

41 Manufacturer Country

42 Trade Name Country Manufacturer Register Number Reg. No.

43 Trade Name Country Manufacturer Register Number Reg. No.

44 1) ใช้ฐานข้อมูลของอย. 2) ตรวจสอบกับ drug catalogue 34 รพ. 3) ตรวจสอบกับ MIMS การพัฒนาบัญชีข้อมูลยา

45 1)ยาที่มีมูลค่าการใช้สูง 160+ Active Ingredient (3,737 รายการ) 2) ยาทุก Trade Name ที่มีการจำหน่ายในประเทศไทย 30,000 +รายการ 3) ยาที่ โรงพยาบาลผลิตเอง แบ่งบรรจุ ผสม 4) ยาสมุนไพร ยาแพทย์แผนไทย แผนการดำเนินการ

46 1) NSAID 2) Glucosamine 3) PPI 4) ACEI ARB 6) Lipid lowering 5) Anti platelet 7) Calcium metabolism 8) Anti cancer ยาต้านการอักเสบ กลูโคซามีน ยารักษาโรคกระเพาะ ยารักษาความดันโลหิตสูง ยาต้านเกล็ดเลือด ยาลดไขมัน ยาแคลเซียมเมตาบอลิสม ยาต้านมะเร็ง

47 TPU concept เป็นระดับของรายการยา และรหัสยามาตรฐานที่กรมบัญชีกลางใช้ ตรวจสอบ เหตุผลการไม่ใช้ยาในบัญชียา หลักแห่งชาติ (NPC = Non-essential Drug Prescription Criteria) Substance 5 6 7 3 4 2 1 Thai Medicine Terminology (TMT) Data Model

48 Anti diabetic Cardiovascular drugs Antibiotics ยารักษาเบาหวาน ยารักษาโรคหัวใจ ยาปฏิชีวนะ ภายใน 30 กันยายน 2556

49 อย. องค์การเภสัช เภสัชกรรมทหาร สภากาชาดไทย UHosNet รพศ.รพท. PReMA MIMS ศมสท THIS การประสาน รวบรวมข้อมูลยาจากแหล่งต่างๆ

50 การประชุม ชี้แจงโปรแกรมเมอร์ 1) บริษัท HosXP, HosOS, Abstract 2) โปรแกรมเมอร์ โรงพยาบาล 9 พฤษภาคม 2556 โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค ราชปรารภ

51 วิจัยข้อมูลคลังยาโรงพยาบาล 5 – 10 โรงพยาบาล บริษัท - คลังยา - ห้องจ่ายยา การเชื่อมต่อรหัส TMT – GS1

52 TMT TPU กว้าง x ยาว x สูง แตกง่าย Lot No. Exp Date เก็บที่เย็น Trade-Generic ED, NED TMT TPP Trade Product Pack TMT TPU Trade Product Use

53 ยา A ผลิตที่บริษัท Thai Pharma รพ.ศิริราช รพ.ปัตตานี รพ.หนองหอย ผู้ป่วยนอก สิทธิ์ข้าราชการ จำนวน ราคา เรียกเก็บ ควรเป็น ราคา เดียวกัน(ใกล้เคียงกัน)

54 ยา paracetamol รพ.ศิริราช รพ.ปัตตานี รพ.หนองหอย TYLENOL USA (3 บาท) SARA ไทยนครพัฒนา (1บาท) PARA องค์การเภสัช (0.25 บาท) ผู้ป่วยนอก สิทธิ์ อปท. ผู้ป่วยนอก สิทธิ์ข้าราชการ จำนวน ราคา เรียกเก็บ ราคา ต่างกัน

55 คลังยาห้องจ่ายยาPrescribe Trade Generic Trade Generic Trade Generic & Trade Trade Pattern of Information Generic & Trade 1 2 3 4 5 ? ?

56 Inventory Logistic (GS1) v Prescription Dispensing Price Reimbursement Cost control Std Price Pharm Class (ATC) ED NED v ADR Bio Equivalent Quality Public Inform. v Safety Drug Interaction 1 2 3 4 5 6 7 Substance 1

57 การใช้ประโยชน์ Decision Support for Management Decision Support for Service งานวิจัย

58 Clinical Information Dx (ICD10) หัตถการ (ICD9CM) Outcome ข้อมูล ผู้รับบริการ เพศ อายุ วันนอน Case Mix Generation 1 DRG การจัดกลุ่มผู้ป่วยใน

59 Clinical Information Dx (ICD10) ? หัตถการ (ICD9CM) Symptom Sign Syndromic Lab X-ray Patho (LOINC) Drug Outcome Case Mix Generation 2

60 แพทย์ เภสัชกร อ่านใบสั่งยา Key in จัดยา พิมพ์ฉลากยา Daily Dose Unit Dose OPD Card ใบสั่งยา

61 CPOE Prescription HIS Data Center Dispensing Administer CPOE Computerized Physician Order Entry Computerized Provider Order Entry HIS Hospital Information System Cloud

62 Input ข้อมูลการใช้ยา Past 1 Year 2 Year 3 Year วิเคราะห์ รายการยา Trend จำนวนที่ควรจัดซื้อ ในปีต่อไป เชื่อมกับฐานข้อมูลราคายา Antibiotics Brand A1 ราคา 950 Brand A2 ราคา 1,120 Brand A3 ราคา 1,350 NSAID Brand B1 ราคา 28 Brand B2 ราคา 55 Brand B3 ราคา 76 Anticancer Brand C1 ราคา 550 Brand C2 ราคา 1,040 Brand C3 ราคา 1,775 ฐานข้อมูล รพ. แผนการจัดซื้อยา

63 วิเคราะห์ รายการยา Antibiotic Trend จำนวนที่ควรจัดซื้อ Antibiotics Brand A1 ราคา 950 Brand A2 ราคา 1,120 Brand A3 ราคา 1,350 ฐานข้อมูล รพ. คลังยา Dx Lab Antibiotic Sensitivity แผนการจัดซื้อยาปฏิชีวนะ เชื่อมกับฐานข้อมูลราคายา

64 Drug Safety - Medication Error - 5 Rights Right Drug Right Dose Right Person Right Time Right Route

65 Drug Safety - Medication Error Drug Interaction Drug - Disease Drug – Drug Drug – Food Drug – Herb

66 Drug – Drug Interaction Quinolone + Antacid Quinolone + Cisapride EKG Conduction System Theophylline + Tetracycline Theophylline + Thiabendazole 176004 121780 293655 176004

67 Drug – Disease ศัลยแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล ศัลยกรรม งดยา ดูผล Lab Coagulation ก่อน Coagulation

68 Drug – Disease Liver & Kidney Aminoglycoside Kidney impaired Omeprazole Statin Liver

69 Voice to Text Speech Recognition I-Phone, IPad Android

70 อักษรเบรลล์

71

72

73 QR Code

74 มาตรฐาน รหัสห้องปฏิบัติการ ของไทย LOINC

75 การรายงานผล การส่งข้อมูล การคำนวณต้นทุน การจ่ายเงิน ค่า Lab รหัส Lab, Patho, X -ray เข้าใจความหมายตรงกัน

76 STANDARDSTANDARD My Lab Order

77 รหัสใช้ในรพ. B รหัสกรมบัญชีกลาง รหัส LOINC รหัสใช้ในรพ. A รหัสใช้ในรพ. C

78 R Logical Observation Identifiers Names and Codes Regenstrief Institute Indianapolis, Indiana USA

79 http://loinc.org

80 รหัส LOINC มีความเป็นสากล 1)ออกแบบเพื่อรองรับการตรวจ ทางห้องปฏิบัติการ ที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต 3) เป็นที่ยอมรับ ในวงกว้าง 4) มีการ Maintain พัฒนา เป็นระบบ 2) ครอบคลุม การตรวจ ทางห้องปฏิบัติการ ที่มีในโลกนี้เกือบทั้งหมด (20,000 คน 150 ประเทศ)

81 รหัส LOINC มีการ Maintain พัฒนา เป็นระบบ ยาใหม่ Micro organism ใหม่ เทคนิคใหม่

82 LOINC 1 LAB 2 CLINICAL 3 ATTACHMENTS 4 SURVEYS LAB (26) LAB 2 (18) Radiology Ultrasound Endoscope EKG Hemodynamic Respiratory Eye Dental Classtype Class 6010924 50 Tumor Registry Patho (16) 45,89516,6011,3274,527 70,000+ รหัส ( มิย.2556) 243 Update ทุก 6 เดือน

83 พยาธิวิทยาคลินิก Microbiology Sensitivity Test Blood Chemistry Allergy Hematology, Coagulation Serology Blood Bank Toxicology Pharmacology Urine Analysis

84 รหัส LOINC ส่งตรวจอะไร รายงานผลการตรวจ ต้องใช้ รหัสตัวอื่น SNOMED CTICD Oncology

85 * 4) System * 6) Method_typ *1) Component (Analyte) 2) Property 5) Scale_typ 3) Time_Aspct ตรวจสารอะไร / organism อะไร ชนิดของ Specimens (Blood, Urine) วิธีการตรวจ

86 * 4) System * 6) Method_typ *1) Component (Analyte) 2) Property 5) Scale_typ 3) Time_Aspct หน่วยวัด การรายงานผล

87 * 4) System * 6) Method_typ *1) Component (Analyte) 2) Property 5) Scale_typ 3) Time_Aspct ตรวจสารอะไร / organism อะไร ชนิดของ Specimens (Blood, Urine) วิธีการตรวจ หน่วยวัด การรายงานผล

88 100 150 200 Feb AprJunAugOctDec FBS 39480-9

89 150 200 250 Feb AprJunAugOctDec FBS 100 39480-9

90 150 200 250 Feb AprJunAugOctDec FBS 1 2 1 2 Metformin 500mg 2 X 3 08 0002009 5 Metformin 500mg 2 X 3 08 0002009 5 + Glibencamide 5mg 2 X 2 08 0001562 0 100 Lab & Drug 39480-9

91 Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms SNOMED CT เป็นระบบมาตรฐานศัพท์ทางการแพทย์สากล ที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดในปัจจุบัน ที่ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์ สามารถนำไปใช้ในการเก็บบันทึกข้อมูลทางคลินิก

92 1)นำเอาบันทึกข้อมูลทางคลินิก ที่มี ศัพท์ที่ใช้กันทางคลินิก ไปแปลง เป็นเลขรหัส 2) เลขรหัส แปลงเป็นคำ ข้อความที่ อ่านเข้าใจได้ Human readable Clinical person (แพทย์ เภสัช พยาบาล) ผู้บริหารที่ใช้ข้อมูลทางสถิติ 3) เลขรหัส นำไปช่วยการตัดสินใจ (Decision support)

93 Coder ภาพจาก Website ของ WHO www.who.int/classifications/icd/ revision/ehrready/en/index.html

94 มั่วดีกว่า ภาพดัดแปลงจาก Journal of AHIMA Buyers Guide June 2013

95 Mapping Machine ภาพจาก Website ของ WHO www.who.int/classifications/icd/ revision/ehrready/en/index.html

96 1) ทำความเข้าใจกับเบื้องต้นกับ SNOMED CT 2) สร้างกลุ่มผู้สนใจ และร่วมกันศึกษา 3) เผยแพร่ Resource เท่าที่รวบรวมได้ และ ช่วยกันค้นหาเพิ่มเติม 4) เตรียมความพร้อม ในการใช้ SNOMED CT เพื่อพัฒนา มาตรฐานข้อมูลสุขภาพไทย SNOMED CT

97 ทั่วไป Basic User ร่วมกับ IT พัฒนา Advance User Advance Programmer Clinical person แพทย์ ทันต เภสัช พยาบาล เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด

98 Advance Programmer ร่วมกับ Clinician พัฒนา Program Basic IT Computer Science

99 Spiromaxocyclase for Rx of anterolateral wall necrosis and infarction of third ventricle, in male with history of marijuana abuse.  E  A  2

100 SNOMED CT แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด 17 กรกฎาคม 2556 IT นักคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ สิงหาคม 2556

101 ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล์ kanet@hsri.or.th หรือ โทรสาร 02-832-9291 โทร 02-832-9290 02-832-9297


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) Thai Health Information Standard Development Center (THIS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google