งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thai Health Information Standard Development Center (THIS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thai Health Information Standard Development Center (THIS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thai Health Information Standard Development Center (THIS)
ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) Thai Health Information Standard Development Center (THIS)

2 WWW.THIS.or.th 1) Thai Medicine Terminology (TMT)
2) Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC) 3) Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms (SNOMED CT)

3 Active Ingredient+Form+Str
Trade Name+Form+Str +Dispensing Unit Trade Name+Form+Str Trade Product Active Ingredient+Form+Str +Dispensing Unit Active Ingredient+Form+Str Generic Product Active Ingredient

4 A-Mol syr 120 mg/5 mL Trade Product 60 mL A-Mol syr 120 mg/5 mL
Paracetamol syr 120 mg/5 mL 60 mL Paracetamol syr 120 mg/5 mL Generic Product Paracetamol

5 Trade Product A-Mol syr 120 mg/5 mL Generic Product Paracetamol syr

6 Trade Product A-Mol syr 120 mg/5 mL Generic Product Paracetamol syr
1 gallon Paracetamol syr 120 mg/5 mL Generic Product Paracetamol

7 Trade Product A-Mol syr 120 mg/5 mL Generic Product Paracetamol syr
1 gallon 30 mL 60 mL Paracetamol syr 120 mg/5 mL Generic Product Paracetamol

8 5 โหล Trade Product A-Mol syr 120 mg/5 mL Generic Product
Paracetamol syr 120 mg/5 mL 60 mL 5 โหล Paracetamol syr 120 mg/5 mL Generic Product Paracetamol

9 การพัฒนา ระบบข้อมูลยา รหัสมาตรฐาน
หลักการแนวคิด การพัฒนา ระบบข้อมูลยา รหัสมาตรฐาน 1) ใช้งานได้หลาย Function 2) สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย 3) พัฒนาต่อยอดได้ 4) เชื่อมโยงกับระบบสากลได้

10 Review 1) UK NHS dm+d 2) Australia NEHTA AMT 3) US RxNorm
National Drug Code (NDC) 4) NZ / Hong Kong / Singapore 5) SNOMED CT

11 การไหลเวียน ข้อมูลยา การผลิตยา ขึ้นทะเบียน อย.
การไหลเวียน ข้อมูลยา การผลิตยา ขึ้นทะเบียน อย. จำหน่าย บริษัทผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย รพ. (คลังยา) รพ. (คลังยา) ห้องจ่ายยา แพทย์ เภสัชกร พยาบาล ผู้ป่วย Prescribe Dispense Administer รพ. กองทุน เบิกจ่าย รพ. กระทรวงสาธารณสุข รายงาน

12 รหัสยาที่ใช้ในประเทศไทย
1) ทะเบียนยา อย. 1A 55/2553 , 2C 179/2551 2) รหัสยา 24 หลัก ( ) S D C 3) ศศวย 4) GS1-GTIN (Logistic) 5) รหัสใช้ในรพ. ศิริราช จุฬา รามา มหาราชนครราชสีมา ชลบุรี

13 Substance Active Ingredient Trade Name Dosage Form Strength Dispensing Unit Package Table Description 1 2 3 4 5 6 7 1) Substance Paracetamol + 2) Active Ingredient 3) Generic Product Paracetamol syr 120 mg/5 mL 4) Generic Product Use ขนาด 60 mL 5) Trade Product C-mol (Paracetamol) syr 120 mg/5 mL 6) Trade Product Use 7) Trade Product Pack ขนาด 60 mL จำนวน 1 โหล

14 Dosage Form+Strength+Dispensing Unit
1)substance 4000 รายการ 2) Active Ingredient GP 8000 3) Generic Product Active Ingredient+ Dosage Form+Strength GPU 10000 4) Generic Product Use Active Ingredient+ Dosage Form+Strength+Dispensing Unit TP 35000 Trade Name+ Dosage Form+Strength 5) Trade Product Trade Name+ Dosage Form+Strength+Dispensing Unit TPU 60,000 6) Trade Product Use Trade Name+ Dosage Form+Strength+Package Unit 7) Trade Product Pack TPP จำนวนเลขรหัสในตารางต่างๆ (ประมาณการ)

15 ICD 10 รหัสการวินิจฉัยโรค
A B C D E F G A01 Typhoid & paratyphoid E01 Iodine-def-related thyroid disorders A01.1 Paratyphoid A E01.0 Iodine-def-related diffuse goitre A01.2 Paratyphoid B E01.1 Iodine-def-related multinodular goitre E01.2 Iodine-def-related goitre , unspecified A51 Early syphilis A51.0 Primary genital syphilis E10 Insulin-dependent DM A51.1 Primary anal syphilis E10.0 Insulin-dependent DM with coma E10.1 Insulin-dependent DM with ketoacidosis E10.2 Insulin-dependent DM with renal complications

16 ATC Pharmacological Classification
A Alimentary tract & Metabolism A02BC01 B Blood & Blood forming organs C Cardiovascular system D Dermatologicals G Genitourinary system & Sex hormones H Systemic Hormonal preparations J Anti infective for systemic use L Antineoplastic & Immunomodulating system M Musculoskeletal system N Nervous system P Antiparasitic products R Respiratory system S Sensory organs V Various

17 รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก ประเภท จังหวัด อำเภอ Check digit รหัสบัญชีธนาคาร 10 หลัก Check digit รหัสสาขา ประเภทบัญชี มีความหมายในเลขรหัส

18 DoseForm ยาเดี่ยว Str Company Modified Iowa Code ตัวยาสำคัญ สารเคมี Mixing Logic ?? Modified ATC Code สรรพคุณยา ยาผสม เลขรหัสยา 24 หลัก

19 เลขรหัส Thai Medicines Terminology
เลขรหัส เป็น Serial Number ชี้ไปที่ บรรทัด ที่ ระบุรายละเอียดข้อมูล , , …. , , …. , , ….

20 Active Ingredient (ตัวยาสำคัญ)
Chemical Biological ที่นำมาเป็นส่วนประกอบสำคัญ

21 Active Ingredient (ตัวยาสำคัญ)
Drug Name Generic Generic Name Generic Drug Virtual Therapeutic Moiety (VTM) SNOMED CT , dm+d (UK) Medicinal Product (MP) Australia , New Zealand

22 Actual Virtual (จริง) (เสมือนจริง)

23 Active Ingredient (ตัวยาสำคัญ)
paracetamol aspirin paracetamol + chlorpheniramine ไม่ต้องมี Dosage Form , Strength paracetamol syrup aspirin gr V ampicillin injection 500 mg

24 Dosage Form 1) การบริหารยา ยากิน ยาฉีด ยาทา
1) การบริหารยา ยากิน ยาฉีด ยาทา 2) สถานะมวลสาร ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ 3) General tablet syrup cream 4) Specific enteric coated sustained release syrup , elixir , suspension

25 ตัวอย่าง Dosage Form ยาเม็ด
Tablet Sugar Coated Tablet Film Coated Tablet Enteric Coated tablet Capsule , Soft capsule , Hard capsule Sustained released capsule Controlled released capsule Durule Spansule Pulvule

26 ตัวอย่าง Dosage Form ยาน้ำ
Elixir Syrup Suspension Mixture

27 Strength cc ml mL mg mcg % gram g litre L milligram mg millilitre mL
หน่วยปริมาตร Volume หน่วยน้ำหนัก Weight gram g litre L milligram mg millilitre mL microgram microlitre nanogram nanolitre

28 % ความเข้มข้น อัตราส่วน
Strength % ความเข้มข้น อัตราส่วน ตัวตั้ง (เศษ) numerator ตัวหาร (ส่วน) Denominator หน่วย ตัวเลขค่า ตัวเลขค่า หน่วย mg/100 mL 0.5 g/100 mL 5g/L 0.5% W/V Strength *Calculated Strength

29 Dispensing Unit หน่วยนับการจ่ายยา ขนาดบรรจุ Unit of Use

30 Alcohol 70 % รพ.ราชวิถี 1) Alcohol 70 % mL 2) Alcohol 70 % mL 3) Alcohol 70 % mL 4) Alcohol 70 % mL 5) Alcohol 70 % (ear drop) 60 mL ปัญหาการใช้รหัสยา 24 หลัก ยาน้ำอาจมีหลายขนาดบรรจุ

31 ยาฉีด 1 amp 1 vial 1 amp = 1 mL 1 amp = 2 mL 1 vial = 5 mL
ปัญหาการใช้รหัสยา 24 หลัก ยาฉีดอาจมีหลายขนาดบรรจุ

32 File Drug สปสช 1) HCODE รหัสสถานพยาบาล 2) DID รหัสยาตามระบบเดิม
3) DIDNAME ชื่อยาที่ใช้อยู่ 4) AMOUNT จำนวนยาที่จ่าย 5) DIDSTD รหัสมาตรฐาน 24 หลัก 6) UNIT หน่วยนับของยาที่ใช้ในการจ่ายยา 7) UNIT_PACK ขนาดบรรจุต่อหน่วยนับ

33 ? mL 60 cc 60 ขวด 1 1 Bottle Bott. 1 Bot 1 0075200000 09403 305 81595
Str DoseForm TradeName ตัวยาสำคัญ ACETASIL (paracetamol) Syr 120 mg /5 mL 3 1 2 รหัสยา จำนวน (Amount) หน่วย (unit) ? mL 60 cc 60 ขวด 1 1 Bottle Bott. 1 Bot 1

34 5% DEXTROSE in 0.9% SODIUM CHLORIDE 5% D/NSS 1 2 3 รหัสยา จำนวน (Amount) หน่วย (unit) mL 500 mL 1000 ? L 1 ลิตร 1 ขวด 1 1 Bag ถุง 1

35 ยาน้ำ 15207 5 60 1 15208 1 รหัส จำนวน ACETASIL 60 mL
ACETASIL paracetamol 120 mg/5 mL 1 mL ACETASIL paracetamol 120 mg/5 mL 60 mL ACETASIL paracetamol 120 mg/5 mL mL รหัส จำนวน 60 1 ACETASIL 60 mL

36 ยาครีม ขี้ผึ้ง 26294 2 2 26294 2 5 รหัส จำนวน
ACYVIR acyclovir g ACYVIR acyclovir g รหัส จำนวน 2 กรัม 2 5 5 กรัม

37 25008 3 1 25009 6 1 ยาฉีด Injection รหัส จำนวน
%D/NSS Baxter mL %D/NSS Baxter 1000 mL รหัส จำนวน 500 mL 1 1 1000 mL

38 15326 5 1 15326 5 0.5 ยาฉีด Injection รหัส จำนวน 15326 5 PARTAMOL
paracetamol injection 150 mg/1mL amp = 2 mL 1 amp 2 mL 300 mg รหัส จำนวน 1 0.5 0.5 amp 1 mL 150 mg

39 Trade Name

40 Register Number Reg. No.

41 Country Manufacturer

42 Trade Name Manufacturer Country Register Number Reg. No.

43 Trade Name Manufacturer Country Register Number Reg. No.

44 การพัฒนาบัญชีข้อมูลยา
1) ใช้ฐานข้อมูลของอย. 2) ตรวจสอบกับ drug catalogue 34 รพ. 3) ตรวจสอบกับ MIMS

45 แผนการดำเนินการ ยาที่มีมูลค่าการใช้สูง 160+ Active Ingredient
(3,737 รายการ) 2) ยาทุก Trade Name ที่มีการจำหน่ายในประเทศไทย 30,000 +รายการ 3) ยาที่ โรงพยาบาลผลิตเอง แบ่งบรรจุ ผสม 4) ยาสมุนไพร ยาแพทย์แผนไทย

46 1) NSAID ยาต้านการอักเสบ 2) Glucosamine กลูโคซามีน 3) PPI
ยารักษาโรคกระเพาะ 4) ACEI ARB ยารักษาความดันโลหิตสูง 5) Anti platelet ยาต้านเกล็ดเลือด ยาลดไขมัน 6) Lipid lowering 7) Calcium metabolism ยาแคลเซียมเมตาบอลิสม ยาต้านมะเร็ง 8) Anti cancer

47 Thai Medicine Terminology (TMT)
Data Model 1 Substance 2 3 5 TPU concept เป็นระดับของรายการยา และรหัสยามาตรฐานที่กรมบัญชีกลางใช้ ตรวจสอบ เหตุผลการไม่ใช้ยาในบัญชียา หลักแห่งชาติ (NPC = Non-essential Drug Prescription Criteria) 4 6 7

48 ภายใน 30 กันยายน 2556 ยารักษาเบาหวาน Anti diabetic
Cardiovascular drugs ยารักษาโรคหัวใจ ยาปฏิชีวนะ Antibiotics ภายใน 30 กันยายน 2556

49 ศมสท THIS อย. องค์การเภสัช เภสัชกรรมทหาร สภากาชาดไทย MIMS PReMA
UHosNet รพศ.รพท. การประสาน รวบรวมข้อมูลยาจากแหล่งต่างๆ

50 โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค ราชปรารภ
การประชุม ชี้แจงโปรแกรมเมอร์ 1) บริษัท HosXP , HosOS , Abstract 2) โปรแกรมเมอร์ โรงพยาบาล 9 พฤษภาคม 2556 โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค ราชปรารภ

51 วิจัยข้อมูลคลังยาโรงพยาบาล
5 – 10 โรงพยาบาล บริษัท - คลังยา - ห้องจ่ายยา การเชื่อมต่อรหัส TMT – GS1

52 TMT TPU กว้าง x ยาว x สูง แตกง่าย Lot No. Exp Date เก็บที่เย็น
TPP Trade Product Pack TMT TPU Trade-Generic TMT TPU Trade Product Use ED , NED

53 ผลิตที่บริษัท Thai Pharma ควรเป็น ราคา เดียวกัน(ใกล้เคียงกัน)
ผู้ป่วยนอก สิทธิ์ข้าราชการ ยา A ผลิตที่บริษัท Thai Pharma รพ.ศิริราช รพ.ปัตตานี รพ.หนองหอย จำนวน ราคา เรียกเก็บ ควรเป็น ราคา เดียวกัน(ใกล้เคียงกัน)

54 SARA ไทยนครพัฒนา (1บาท) PARA องค์การเภสัช (0.25 บาท)
ผู้ป่วยนอก สิทธิ์ข้าราชการ ยา paracetamol ผู้ป่วยนอก สิทธิ์ อปท. รพ.ศิริราช รพ.ปัตตานี รพ.หนองหอย TYLENOL USA (3 บาท) SARA ไทยนครพัฒนา (1บาท) PARA องค์การเภสัช (0.25 บาท) จำนวน ราคา เรียกเก็บ ราคา ต่างกัน

55 ? ? Pattern of Information คลังยา ห้องจ่ายยา Prescribe Trade Trade
1 Trade Generic Trade Trade 2 ? Generic Generic 3 Trade 4 Trade Trade Generic & Trade 5 ? Trade Generic & Trade Generic & Trade

56 1 1 Substance 2 v v 3 5 4 6 7 v Safety Drug Interaction ADR
Bio Equivalent Quality Public Inform. v Pharm Class (ATC) ED NED 3 5 Prescription Dispensing Price 4 6 Reimbursement Cost control Std Price 7 Inventory Logistic (GS1) v

57 งานวิจัย การใช้ประโยชน์ Decision Support for Management
Decision Support for Service งานวิจัย

58 การจัดกลุ่มผู้ป่วยใน
เพศ DRG การจัดกลุ่มผู้ป่วยใน ข้อมูล ผู้รับบริการ อายุ Case Mix Generation 1 หัตถการ (ICD9CM) Dx (ICD10) Outcome Clinical Information วันนอน

59 Case Mix Generation 2 หัตถการ Dx Symptom Sign Syndromic Clinical
(ICD10) ? หัตถการ (ICD9CM) Symptom Sign Syndromic Clinical Information Outcome Lab X-ray Patho (LOINC) Drug

60 เภสัชกร แพทย์ อ่านใบสั่งยา Key in จัดยา พิมพ์ฉลากยา Daily Dose
OPD Card เภสัชกร แพทย์ อ่านใบสั่งยา Key in จัดยา พิมพ์ฉลากยา Daily Dose Unit Dose

61 CPOE Cloud HIS Data Center Prescription Dispensing Administer
CPOE Computerized Physician Order Entry Computerized Provider Order Entry HIS Hospital Information System

62 แผนการจัดซื้อยา ฐานข้อมูล รพ. Input ข้อมูลการใช้ยา Past 1 Year 2 Year
วิเคราะห์ รายการยา Trend จำนวนที่ควรจัดซื้อ ในปีต่อไป Input ข้อมูลการใช้ยา Past 1 Year 2 Year 3 Year เชื่อมกับฐานข้อมูลราคายา Antibiotics Brand A1 ราคา Brand A2 ราคา 1,120 Brand A3 ราคา 1,350 NSAID Brand B1 ราคา Brand B2 ราคา Brand B3 ราคา Anticancer Brand C1 ราคา Brand C2 ราคา 1,040 Brand C3 ราคา 1,775

63 แผนการจัดซื้อยาปฏิชีวนะ
ฐานข้อมูล รพ. วิเคราะห์ รายการยา Antibiotic Trend จำนวนที่ควรจัดซื้อ Dx คลังยา Lab Antibiotic Sensitivity เชื่อมกับฐานข้อมูลราคายา Antibiotics Brand A1 ราคา Brand A2 ราคา 1,120 Brand A3 ราคา 1,350

64 Drug Safety - Medication Error - 5 Rights
Right Drug Right Dose Right Person Right Route Right Time

65 Drug Safety - Medication Error
Drug Interaction Drug - Disease Drug – Drug Drug – Food Drug – Herb

66 Drug – Drug Interaction
176004 121780 Quinolone + Antacid 176004 293655 EKG Quinolone + Cisapride Conduction System Theophylline + Tetracycline Theophylline + Thiabendazole

67 Drug – Disease ศัลยแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล ศัลยกรรม งดยา
Coagulation ศัลยแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล ศัลยกรรม งดยา ดูผล Lab Coagulation ก่อน

68 Aminoglycoside Kidney impaired
Drug – Disease Liver & Kidney Aminoglycoside Kidney impaired Omeprazole Liver Statin

69 I-Phone , IPad Android Voice to Text Speech Recognition

70 อักษรเบรลล์

71

72

73 QR Code

74 มาตรฐาน รหัสห้องปฏิบัติการ ของไทย
LOINC

75 รหัส Lab , Patho , X -ray เข้าใจความหมายตรงกัน การรายงานผล การส่งข้อมูล การคำนวณต้นทุน การจ่ายเงิน ค่า Lab

76 S T A N D R My Lab Order

77 รหัส LOINC รหัสกรมบัญชีกลาง รหัสใช้ในรพ. A รหัสใช้ในรพ. B

78 Logical Observation Identifiers Names and Codes Regenstrief Institute
Indianapolis , Indiana USA

79

80 รหัส LOINC มีความเป็นสากล
ออกแบบเพื่อรองรับการตรวจ ทางห้องปฏิบัติการ ที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต 2) ครอบคลุม การตรวจ ทางห้องปฏิบัติการ ที่มีในโลกนี้เกือบทั้งหมด 3) เป็นที่ยอมรับ ในวงกว้าง (20,000 คน 150 ประเทศ) 4) มีการ Maintain พัฒนา เป็นระบบ

81 ยาใหม่ เทคนิคใหม่ รหัส LOINC มีการ Maintain พัฒนา เป็นระบบ
Micro organism ใหม่ เทคนิคใหม่

82 LOINC LAB CLINICAL ATTACHMENTS SURVEYS LAB (26) Radiology Ultrasound
70,000+ รหัส (มิย.2556) 1 LAB 2 CLINICAL 3 ATTACHMENTS 4 SURVEYS Classtype 60 109 24 50 45,895 16,601 1,327 4,527 LAB (26) Class Radiology 243 Ultrasound Endoscope LAB 2 (18) EKG Patho (16) Hemodynamic Update ทุก 6 เดือน Respiratory Eye Dental Tumor Registry

83 พยาธิวิทยาคลินิก Microbiology Sensitivity Test Blood Chemistry Allergy
Hematology , Coagulation Serology Blood Bank Toxicology Pharmacology Urine Analysis

84 ส่งตรวจอะไร รหัส LOINC รายงานผลการตรวจ ต้องใช้ รหัสตัวอื่น SNOMED CT
ICD Oncology

85 *1) Component (Analyte)
ตรวจสารอะไร / organism อะไร 2) Property 3) Time_Aspct * 4) System ชนิดของ Specimens (Blood , Urine) 5) Scale_typ * 6) Method_typ วิธีการตรวจ

86 *1) Component (Analyte)
2) Property หน่วยวัด 3) Time_Aspct * 4) System 5) Scale_typ การรายงานผล * 6) Method_typ

87 *1) Component (Analyte)
ตรวจสารอะไร / organism อะไร 2) Property หน่วยวัด 3) Time_Aspct * 4) System ชนิดของ Specimens (Blood , Urine) 5) Scale_typ การรายงานผล * 6) Method_typ วิธีการตรวจ

88 FBS 200 150 100 Feb Apr Jun Aug Oct Dec

89 FBS 250 200 150 100 Feb Apr Jun Aug Oct Dec

90 FBS + 39480-9 Lab & Drug 2 1 1 2 250 200 150 100 Feb Apr Jun Aug Oct
Dec Metformin 500mg 2 X 3 Lab & Drug 1 + 2 Metformin 500mg 2 X 3 Glibencamide 5mg 2 X 2

91 Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms
SNOMED CT Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms เป็นระบบมาตรฐานศัพท์ทางการแพทย์สากล ที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดในปัจจุบัน ที่ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์ สามารถนำไปใช้ในการเก็บบันทึกข้อมูลทางคลินิก

92 นำเอาบันทึกข้อมูลทางคลินิก ที่มี
ศัพท์ที่ใช้กันทางคลินิก ไปแปลง เป็นเลขรหัส 2) เลขรหัส แปลงเป็นคำ ข้อความที่ อ่านเข้าใจได้ Human readable Clinical person (แพทย์ เภสัช พยาบาล) ผู้บริหารที่ใช้ข้อมูลทางสถิติ 3) เลขรหัส นำไปช่วยการตัดสินใจ (Decision support)

93 Coder ภาพจาก Website ของ WHO www.who.int/classifications/icd/
revision/ehrready/en/index.html

94 มั่วดีกว่า ภาพดัดแปลงจาก Journal of AHIMA Buyers Guide June 2013

95 Mapping Machine ภาพจาก Website ของ WHO
revision/ehrready/en/index.html

96 SNOMED CT 1) ทำความเข้าใจกับเบื้องต้นกับ SNOMED CT
2) สร้างกลุ่มผู้สนใจ และร่วมกันศึกษา 3) เผยแพร่ Resource เท่าที่รวบรวมได้ และ ช่วยกันค้นหาเพิ่มเติม 4) เตรียมความพร้อม ในการใช้ SNOMED CT เพื่อพัฒนา มาตรฐานข้อมูลสุขภาพไทย

97 แพทย์ ทันต เภสัช พยาบาล เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด
Clinical person แพทย์ ทันต เภสัช พยาบาล เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด Advance Programmer ร่วมกับ IT พัฒนา Advance User ทั่วไป Basic User

98 ร่วมกับ Clinician พัฒนา Program
IT Computer Science Advance Programmer ร่วมกับ Clinician พัฒนา Program Basic

99 p jk E asd + A 2 Spiromaxocyclase for Rx of
anterolateral wall necrosis and infarction of third ventricle, in male with history of marijuana abuse. p jk 2 E asd + A

100 SNOMED CT แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์
นักกายภาพบำบัด 17 กรกฎาคม 2556 IT นักคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ สิงหาคม 2556

101 ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล์ หรือ โทรสาร โทร


ดาวน์โหลด ppt Thai Health Information Standard Development Center (THIS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google