งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Taking Advantage from Pharmaceutical Data: Clinical and Economical Perspectives.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Taking Advantage from Pharmaceutical Data: Clinical and Economical Perspectives."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Taking Advantage from Pharmaceutical Data: Clinical and Economical Perspectives

2 Evidence Based Decision Making Data Information Action I Data Information Action II Continuous Quality Improvement Decision made Decision made

3 ข้อมูลจากเวชระเบียน ข้อมูลจากห้องยา ข้อมูลจากการเงิน ข้อมูลการรักษา ข้อมูล Lab HN, AN, Date ชื่อ, อายุ, เพศ, สิทธิ HN, AN, Date, gen, Trade, ed, ppu, Amount, etc HN, AN, Name, item, ppu, totprice, debit. credit HN, AN, Date, ICD10, ICD9 HN, AN, Date, Test lab, lab result Source of data in hospital

4 Pharmaceutical Data  Patient’s drug profile  Drug related problem –ADR/ADE –Compliance –Contraindication –Drug interaction –Drug selection –Dose & Administration • Drug cost

5 มูลค่ายาเพิ่มขึ้นทุกปี..... เพราะเหตุใด ? OP ค่ายาที่เพิ่ม..... เพิ่มที่กลุ่มผู้ป่วยประเภทไหน

6 From E-dispensing data

7 การ เชื่อมโยงข้อมูล Data Management ข้อมูลการรักษา ---- > diagnosis underlying dz เวชระเบียน ---- > อายุ เพศ ข้อมูลจากห้องยา ---- > ยาที่ได้รับ ขนาด วิธีการบริหารยา ข้อมูลจากห้อง lab ---- > monitoring ทั้ง ADR & efficacy

8

9 มีการใช้ specific COX-2 inhibitors ใน โรงพยาบาลเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดหรือไม่ ?

10

11  ผลกระทบต่อผู้ป่วย – หากถูกเปลี่ยนยา จะกระทบต่อ ประสิทธิผลการรักษาของผู้ป่วยมาก น้อยเพียงไร กลุ่มใดบ้างที่เปลี่ยน แล้วมีปัญหา – ด้านการเงิน หากเปลี่ยนไม่ได้จะ ก่อให้เกิดภาระกับผู้ป่วย หรือรพ. หรือ ผู้จ่ายเงินเท่าไหร่ รพ. คิดอย่างไร รพ. มีตัวเลขสำหรับผลกระทบนี้หรือไม่ รพ. มีการเตรียมการอย่างไร

12

13

14 สถานการณ์ปัจจุบัน  ส่งใบเรียกเก็บ ไป M ร้อยล้าน ได้รับกลับมา ครึ่งหนึ่ง.....  ปีงบประมาณ 2549 ที่ผ่านมามีกี่ Admission ที่ เงินคืน – ค่าใช้จ่าย > 500,000 บาท 34413 admission case 34413 admission case > 85% ของ Case เหล่านี้ได้ RW 85% ของ Case เหล่านี้ได้ RW <3  Case เหล่านี้ พบ DRG อะไรบ่อยที่สุด “14029” - 2535 cases “02060” - 1125 cases “15541” – 1059 case

15  Case เหล่านี้ถูกวินิจฉัยว่าเป็น โรคอะไรบ่อยที่สุด H251 จำนวน 1698 cases O800 จำนวน 1261 cases O800 จำนวน 1261 cases I251 จำนวน 677 cases

16  อะไรคือปัญหาจากการที่เบิกเงินได้ น้อย – ระยะยาวจะเกิดอะไรขึ้น – การได้รับเงินคืนมาไม่ครบ เป็นการ ขาดทุนที่แท้จริงหรือไม่ ( คิดจาก cost หรือ charge) – ที่ได้รับเงินคืนไม่ครบ เป็นเพราะ อะไร.....  กระบวนการให้การรักษา..............  การบริหารจัดการ claim.......

17 รพ. จะตั้งรับสถานการณ์ อย่างไร ??

18 Strategyกลยุทธ์ในการกระตุ้นให้เกิดการจัดการข้อมูล • กำหนดความต้องการข้อมูล • การตั้งคำถามสำหรับการ วิเคราะห์ • การนำผลการวิเคราะห์มาใช้ ประโยชน์ • การสร้างเครื่องชี้วัด • การกำกับ / ติดตาม / ประเมินผล วางแผนเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เกิดการจัดการข้อมูล

19 Tel: 02-621-8992 – 3 Website:www.psyric.info


ดาวน์โหลด ppt Taking Advantage from Pharmaceutical Data: Clinical and Economical Perspectives.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google