งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อน ข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับ 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อน ข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับ 6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อน ข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับ 6

2 1. ตรวจสอบตำแหน่งที่ จะเปิดสอบ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก

3 3. ส่งประกาศรับสมัครสอบให้สำนัก / กอง ทราบ และลง website กรม 4. รับสมัครสอบคัดเลือก 30 วันทำการ 5. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร สอบคัดเลือก

4 6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ คัดเลือกและกำหนดวัน เวลา และ สถานที่สอบ 7. แต่งตั้งกรรมการออก ข้อสอบ 8. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

5 9. ดำเนินการ คัดเลือก 10. ส่งกระดาษคำตอบให้กรรมการ ตรวจให้คะแนน 11. จัดทำบัญชีกรอกคะแนนผลการ สอบคัดเลือก

6 12. ประกาศผลการสอบ คัดเลือก 13. ส่งประกาศผลการคัดเลือกให้ สำนัก / กอง ทราบ และลง website กรม 14. รายงานผลการคัดเลือก ไปยัง ก. พ.


ดาวน์โหลด ppt การสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อน ข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับ 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google