งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 11.30 – 16.30 น. ห้องฺ BETA 1-2 โรงแรมพลูแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ การประชุมสัมมนาคณะกรรมการเจรจาข้อตกลง และประเมินผลกลุ่มจังหวัดและจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 11.30 – 16.30 น. ห้องฺ BETA 1-2 โรงแรมพลูแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ การประชุมสัมมนาคณะกรรมการเจรจาข้อตกลง และประเมินผลกลุ่มจังหวัดและจังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 11.30 – 16.30 น. ห้องฺ BETA 1-2 โรงแรมพลูแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ การประชุมสัมมนาคณะกรรมการเจรจาข้อตกลง และประเมินผลกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

2 1.แนวทางการพัฒนาระบบราชการ (เอกสารแจกในที่ประชุม) โดย เลขาธิการ ก.พ.ร. 2.กรอบและหลักการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด/ จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นายนครเขตต์ สุทธปรีดา) 2 ประเด็นการประชุม แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของ กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

3 3 1.แนวทางการพัฒนาระบบราชการ โดย เลขาธิการ ก.พ.ร.

4 ทิศทางการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ.ร. Service ประชาชน Service ธุรกิจ Modern Govt. Anti-Corruption / IT Government Blueprint SLA Revenue Driver Business Process NSW/EoDB/Investment/ Tourist/ by sectors การเก็บภาษี เป้าหมาย ระยะปานกลาง ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเมินโดย สมศ./สกอ. แยกบทบาทชัดเจน ระหว่างส่วนกลาง ส่วน ภูมิภาคและท้องถิ่น ทิศทางของ รัฐวิสาหกิจ แผนยุทธศาสตร์ (Country Strategy) ส่วนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษา รัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่น (20/145) (37) (76) (67) 4

5 ประชาชนได้รับการ ดูแลตลอดช่วงชีวิต* การปฏิรูปการศึกษา* ความเหลื่อมล้ำลดลง การเสริมสร้าง พัฒนาการวัยเด็ก การได้รับการศึกษาที่มี คุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาทักษะให้นักเรียน/ นักศึกษาอย่างเหมาะสม การพัฒนาแรงงานการดูแลผู้สูงอายุ (รองรับAging Society) ระบบดูแลผู้สูงอายุในท้องถิ่น ส่งเสริมคุณค่าของผู้สูงอายุ (การเรียนรู้ตลอดชีวิต/อาชีพ) ปฏิรูปแรงงาน และ อาชีวศึกษา (จัดการศึกษา และการฝึกอาชีพให้ สอดคล้องตลาดแรงงาน)* เสริมสร้าง พัฒนาการตามวัย ให้เด็กแรกเกิด จนถึงปฐมวัย พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย มุ่งเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจความเสมอภาคทางสังคม*ความเสมอภาคทางการเข้าถึงทรัพยากรความเสมอภาคทางกระบวนการ ยุติธรรม/การบริหารราชการ ความทั่วถึงของการศึกษาขั้น พื้นฐาน อัตราค่าจ้าง เหมาะสม คุ้มครอง แรงงาน ประกันสังคม/ คุณภาพชีวิต การมีงานทำ/ พัฒนาทักษะ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ ขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน : กองทุนบทบาทสตรี กองทุนตั้งตัวได้ กองทุน SML กองทุนหมู่บ้าน OSCC : ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม การค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าว ความรุนแรงในครอบครัว กระจายการถือครองที่ดิน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงกระบวนการ ยุติธรรม เพิ่มบทบาทสตรีในการตัดสินใจทาง การเมืองและการบริหารราชการ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้สอนการพัฒนาคุณภาพแหล่งเรียนรู้/ สถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ปรับเนื้อหาทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นใน ศตวรรษที่ 21/รองรับ ASEAN ปรับกระบวนการเรียนการสอนเชิง บูรณาการ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ปรับระบบการบริหารงานบุคคล และ ระบบการประเมินวิทยฐานะครู กำกับดูแลคุณภาพและการจัดการ ความรู้ให้แก่ครูผู้สอน พัฒนาคุณภาพแหล่งเรียนรู้ และโรงเรียนในระดับท้องถิ่น ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณ ที่เน้นผู้เรียน เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา สร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มี คุณภาพไม่น้อยกว่า 15 ปี คุณภาพสังคม สิ่งแวดล้อม Green City* ภูมิคุ้มกันทาง สังคม/ วัฒนธรรม เร่งรัดพัฒนาครูสาขาที่ขาดแคลน สร้างโอกาสการเข้าถึงมาตรฐาน การศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 สังคม เกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ กินดี อยู่ดี มีประสิทธิภาพ ขยายฐานเดิม + เพิ่ม Sector L M S Micro % ต่อ GDP % ต่อ แรงงาน 8.4% 39.6% % ต่อ GDP % ต่อ แรงงาน 43.5% 20.4% % ต่อ GDP % ต่อ แรงงาน 48.1% การวิจัยและพัฒนา เกษตร Zoning* การสร้างโอกาส/ขยายธุรกิจ การเตรียมพร้อมรับการรวมตัว ของกลุ่มประเทศ* จัดสรรพื้นที่เกษตรสอดคล้องกับ ศักยภาพ ให้ผลตอบแทนเหมาะสม พัฒนาคุณภาพทรัพยากรการเกษตร ส่งเสริมการตลาด ส่งเสริมการสร้างธุรกิจ/ขยายธุรกิจเกษตร ส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร ASEAN/ FTA/ NBT วางมาตรการ/ส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อ เตรียมพร้อมรับมือ การวิจัยและพัฒนาการลงทุนสู่การผลิต*การส่งเสริมการตลาดความเข้มแข็งผู้ประกอบการ ส่งเสริมผู้ประกอบการราย ย่อยเชื่อมโยงกับ ผู้ประกอบการรายใหญ่* (SME) นำผลการวิจัยและพัฒนา เพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์ สร้างความเข้มแข็งตลอด ห่วงโซ่การผลิต พัฒนาและเชื่อมโยง โครงข่ายโลจิสติกส์การขนส่ง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงกฎระเบียบเอื้อลงทุน ส่งเสริม Green Industry ส่งเสริม/พัฒนาช่องทางการค้า รักษา Sector เดิมที่แข็งแกร่ง เจาะ Sector ใหม่ที่มีศักยภาพ โครงสร้างพื้นฐานการบริการการเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ปัจจุบันการส่งเสริมนวัตกรรมใหม่การส่งเสริมมาตรฐานสินค้าและ บริการสู่ระดับสากล เสริมสร้างอัตตาลักษณ์ (Branding Thailand) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ภาษา, ทักษะ, Service Mind, ฯลฯ) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวก การบริการ เช่น ระบบขนส่ง, ICT, ข้อมูล ส่งเสริมการนำนวัตกรรมสู่การพัฒนา บริการรูปแบบใหม่ๆ ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถ วิสาหกิจชุมชน และ OTOP* รักษาและขยายตลาดเดิม เจาะตลาดใหม่ สร้างเสริมความมั่นคงพลังงาน วางแผนทรัพยากรบุคคล สอดคล้องความต้องการ เชื่อมโยงอุตสาหกรรมอาเซียน* ขยายโอกาสให้ผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อสร้าง โอกาสทางธุรกิจ เจรจาการค้าระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตเกษตรกร สร้างมูลค่าเพิ่ม สินค้าเกษตร พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน เพิ่มการวิจัยและ พัฒนา ด้านร้านอาหาร และการโรงแรม ด้านสุขภาพ ด้านการ รักษาพยาบาล ด้านการ ท่องเที่ยว* นอกระบบ เพิ่มมูลค่า (Value Added) 1. แนวทางการพัฒนาระบบราชการ: การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ


ดาวน์โหลด ppt วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 11.30 – 16.30 น. ห้องฺ BETA 1-2 โรงแรมพลูแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ การประชุมสัมมนาคณะกรรมการเจรจาข้อตกลง และประเมินผลกลุ่มจังหวัดและจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google