งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์. การพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้นำ ของผู้บริหารกระทรวงการคลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์. การพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้นำ ของผู้บริหารกระทรวงการคลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

2 การพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้นำ ของผู้บริหารกระทรวงการคลัง

3 ความท้าทายของประเทศไทย บทบาทของกระทรวงการคลังเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน ความจำเป็นในการการพัฒนาสมรรถนะความ เป็นผู้นำของผู้บริหารกระทรวงการคลัง หัวข้อในการบรรยาย

4 4 ความท้าทายของประเทศไทย 1. การรวมกลุ่มของประเทศต่างๆ เพื่อการเปิดเสรีทางการค้ามีบทบาท มากขึ้น 2. ความผันผวนของเงินทุน เคลื่อนย้าย (Capital Inflow) มี มากขึ้น 3. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ของโลก 4. สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม และ ภาวะโลกร้อน (Climate Change) 5. แนวโน้มการใช้พลังงานของโลก จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรโลก ที่เพิ่มขึ้น ปัจจัยภายนอกปัจจัยภายใน 1. เศรษฐกิจที่ขาดสมดุล 2. ปัญหาสังคม 3. ปัญหาการรับมือกับภัยธรรมชาติ 4. ความไม่มั่นคงทางการเมือง

5 5 แนวทางรับมือกับความท้าทาย คน ส่งเสริมการศึกษา ( พัฒนาฝีมือแรงงาน ) สร้างระบบความ ปลอดภัยทางสังคม ทุน มาตรการพัฒนาตลาด เงิน ตลาดทุน ส่งเสริมการลงทุน และ การเคลื่อนย้ายเงินทุน เทคโนโลยี มาตรการพัฒนาด้าน เทคโนโลยี การใช้ระบบข้อมูล สารสนเทศสนับสนุนการ ทำงาน การค้า มาตรการส่งเสริม ความสามารถในการ แข่งขัน มาตรการส่งเสริมการค้า

6 6 การดำเนินนโยบายเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์ภายในและภายนอกประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การใช้นโยบายการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจ จะต้องคำนึงถึง กรอบความยั่งยืนทางการคลัง นโยบายเศรษฐกิจในด้านต่างๆ จะต้องเป็นไปโดยสอดคล้องกัน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กับการ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับสวัสดิการทาง สังคม และสิ่งแวดล้อม

7 7 บทบาทของกระทรวงการคลังเพื่อการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ ความยั่งยืนทางการคลัง การพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้นำของ ผู้บริหารกระทรวงการคลัง

8 8 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง

9 9 การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ P O L E - Goals - Objectives - Strategies - Plan - People - System - Budget - Empowerment - Communication - Coaching - Monitoring - Standard - Comparisons - Measurements

10 10 การพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้นำของผู้บริหาร กระทรวงการคลัง

11 11 Thank you


ดาวน์โหลด ppt คุณพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์. การพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้นำ ของผู้บริหารกระทรวงการคลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google