งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ. ดร. สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ. วิจัยสถาบัน หลักการและแนว ปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ. ดร. สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ. วิจัยสถาบัน หลักการและแนว ปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รศ. ดร. สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ. วิจัยสถาบัน หลักการและแนว ปฏิบัติ

3 ประเด็นคัดสรรเพื่อการ เรียนรู้ ความหมายและความสำคัญของการวิจัย วิจัยเพื่อการพัฒนางาน : ในการบริหารงานเชิงระบบ สรุปประเภทของการวิจัยและตัวอย่าง กระบวนการวิจัย Dr.Suphak’ s Google Notebook ซักถาม ติดต่อ การวิจัยและพัฒนา การวิจัยเชิงประเมิน สรุป ลักษณะงานวิจัยสถาบัน Dr.Suphak’s Blog

4 1

5

6

7

8 วิจัย เป็นกิจกรรมที่มีการ ดำงาน อย่างเป็นระบบ อิงกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ ดังต่อไปนี้

9 กระบวนการวิ จัย

10

11

12

13 ประโยชน์ของ การวิจัย 1. ขยายองค์ความรู้ในศาสตร์ ต่าง ๆ 2. ได้ข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจในการพัฒนางาน 3. แสดงศักยภาพของบุคคล เพื่อการเลื่อนระดับ ปรับ ตำแหน่ง ( เป็นผลงานทาง วิชาการ )

14

15 2

16

17


ดาวน์โหลด ppt รศ. ดร. สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ. วิจัยสถาบัน หลักการและแนว ปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google