งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับบริจาคร่างกาย ผู้บริจาคร่างกายในปี 2551 รวมจำนวน 3,000 คน การบริการวิชาการ เดือนจำนวน (คน) มกราคม165 กุมภาพันธ์131 มีนาคม300 เมษายน248 พฤษภาคม24.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับบริจาคร่างกาย ผู้บริจาคร่างกายในปี 2551 รวมจำนวน 3,000 คน การบริการวิชาการ เดือนจำนวน (คน) มกราคม165 กุมภาพันธ์131 มีนาคม300 เมษายน248 พฤษภาคม24."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรับบริจาคร่างกาย ผู้บริจาคร่างกายในปี 2551 รวมจำนวน 3,000 คน การบริการวิชาการ เดือนจำนวน (คน) มกราคม165 กุมภาพันธ์131 มีนาคม300 เมษายน248 พฤษภาคม24 มิถุนายน518 กรกฎาคม385 สิงหาคม147 กันยายน677 ตุลาคม149 พฤศจิกายน133 ธันวาคม123

2 แสดงกราฟการรับบริจาคร่างกาย ผู้บริจาคร่างกายในปี 2551 จำนวน 3,000 คน การบริการวิชาการ

3 การจัดงานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็น กรณีพิเศษ ประจำปี มีศพที่เข้ารับพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 229 ราย - มีนักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้ามาร่วมงาน ทั้งสิ้น 6 คณะ จำนวน 600 คน - มีประชาชนเข้ามาร่วมงาน จำนวน 6,500 คน - ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น จำนวน 1,975, บาท - ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานคิด เป็นร้อยละ 99

4 การเตรียมครูใหญ่สดแก่ภาควิชาคลินิก ภาควิชาที่ขอรับบริการวันที่ เดือน พ.ศ.จำนวนครูใหญ่ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 23 กรกฎาคม Cadavers ”4 สิงหาคม Cadaver ”2 กันยายน Cadaver ”17-18 กันยายน Cadavers ”6 มกราคม Cadaver ”18 มีนาคม Cadaver ”27-28 พฤษภาคม Cadavers ”5 สิงหาคม Cadavers ”29-30 กรกฎาคม Cadavers ”8-9 กันยายน Cadavers

5 การเตรียมครูใหญ่สดแก่ภาควิชาคลินิก ภาควิชาที่ขอรับบริการวันที่ เดือน พ.ศ.จำนวนครูใหญ่ ภาควิชาโสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ 21 มกราคม Temporal bone ”29 มกราคม Cadavers ”18-19 กุมภาพันธ์ Cadavers 11 Half - head ”30 กรกฎาคม Cadavers ”9 กันยายน Cadavers

6 การเตรียมครูใหญ่ดองฟอร์มาลินสำหรับสถาบันการศึกษาอื่น สถาบันการศึกษาที่ขอรับ บริการ วันที่ เดือน พ.ศ.จำนวนครูใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 12 พฤษภาคม 2551 ร่างครูใหญ่ดองฟอร์มาลิน 12 ร่าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และ การสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 13 พฤษภาคม ร่างครูใหญ่ดองฟอร์มาลิน 6 ร่าง - โครงกระดูกครูใหญ่แบบบรรจุกล่อง 4 โครง - โครงกระดูกครูใหญ่แบบร้อยเป็นโครง 2 โครง มหาวิทยาลัยราชภัฎ อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 27 พฤษภาคม 2551 โครงกระดูกครูใหญ่แบบร้อยเป็นโครง 2 โครง วิทยาลัยพยาบาลบรมราช ชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี 7 กรกฎาคม 2551 ร่างครูใหญ่ดองฟอร์มาลิน 1 ร่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 14 มกราคม โครงกระดูกครูใหญ่แบบบรรจุกล่อง 7 โครง - โครงกระดูกครูใหญ่แบบร้อยเป็นโครง 2 โครง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี จ.นครราชสีมา 24 มีนาคม 2552 ร่างครูใหญ่ดองฟอร์มาลิน 12 ร่าง

7 การเตรียมครูใหญ่ดองฟอร์มาลินสำหรับสถาบันการศึกษาอื่น สถาบันการศึกษาที่ขอรับ บริการ วันที่ เดือน พ.ศ.จำนวนครูใหญ่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 1 พฤษภาคม โครงกระดูกครูใหญ่แบบร้อยเป็นโครง 2 โครง - โครงกระดูกครูใหญ่แบบบรรจุกล่อง 7 โครง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 14 พฤษภาคม 2552 ร่างครูใหญ่ดองฟอร์มาลิน 12 ร่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา จ.พะเยา 21 พฤษภาคม โครงกระดูกครูใหญ่แบบบรรจุกล่อง 27 โครง - ร่างครูใหญ่ดองฟอร์มาลิน 22 ร่าง วิทยาลัยการสาธารณสุข- สิรินธร จ.พิษณุโลก 26 มิถุนายน 2552 ร่างครูใหญ่ดองฟอร์มาลิน 12 ร่าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ สาธารณสุข มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 29 มิถุนายน ร่างครูใหญ่ดองฟอร์มาลิน 6 ร่าง - โครงกระดูกครูใหญ่แบบบรรจุกล่อง 2 โครง - โครงแบบร้อย 2 โครง วิทยาลัยพยาบาลบรมราช ชนนีนครพนม จ. นครพนม 17 กรกฎาคม 2552 ร่างครูใหญ่ดองฟอร์มาลิน 2 ร่าง คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 20 กรกฎาคม 2552 โครงกระดูกครูใหญ่แบบบรรจุกล่อง 2 โครง วิทยาลัยพยาบาลบรมราช ชนนีนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 28 สิงหาคม โครงกระดูกครูใหญ่แบบร้อยเป็นโครง 1 โครง - โครงกระดูกครูใหญ่แบบบรรจุกล่อง 2 โครง


ดาวน์โหลด ppt การรับบริจาคร่างกาย ผู้บริจาคร่างกายในปี 2551 รวมจำนวน 3,000 คน การบริการวิชาการ เดือนจำนวน (คน) มกราคม165 กุมภาพันธ์131 มีนาคม300 เมษายน248 พฤษภาคม24.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google