งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แอนดรอยด์และไอโอเอสแอปพลิเคชัน สำหรับวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ และ งานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ Android and IOS Applications for CMU e-Theses and CMU e-Research.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แอนดรอยด์และไอโอเอสแอปพลิเคชัน สำหรับวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ และ งานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ Android and IOS Applications for CMU e-Theses and CMU e-Research."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แอนดรอยด์และไอโอเอสแอปพลิเคชัน สำหรับวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ และ งานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ Android and IOS Applications for CMU e-Theses and CMU e-Research เกรียงไกร ชัยมินทร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ krkrai@lib.cmu.ac.th

2 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน ในการอำนวยความสะดวกให้ ผู้รับบริการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลและทรัพยากร สารสนเทศทุกประเภทได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน Smartphone Tablet ปีงบประมาณ 2556 ได้พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับการ สืบค้นฐานข้อมูลดิจิทัล จำนวน 2 แอปพลิเคชัน ได้แก่ แอปพลิเค ชันวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Theses) และแอปพิเคชัน งานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Research) แบบ Offline Search

3 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ IOS Andro id

4 ผลการศึกษา สามารถสืบค้นข้อมูลได้จากทุกฟิลด์ (Any field) Author ( ผู้แต่ง ) Title ( ชื่อเรื่อง ) Subject ( หัวเรื่อง ) Year ( ปีที่พิมพ์ ) Any Field of study สาขาวิชาต่างๆ Doctor of Philosophy ปริญญาเอก

5 ผลการสืบค้นจากแอปพลิเคชัน จะได้รายการ บรรณานุกรมเบื้องต้น ได้แก่ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง หัวเรื่อง ปี และ ถ้าต้องการเอกสารฉบับเต็มเลือกได้ที่ Full Text

6 อภิปรายผล

7

8

9

10

11

12

13 การนำไปใช้ประโยชน์ ประโยชน์ผู้รับบริการ 1. สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของ ห้องสมุดได้จากหลากหลายช่องทาง ทุกเวลาและไม่ มีข้อจำกัดด้านสถานที่ 2. สามารถสืบค้นที่ฐานข้อมูลฯ จากแอปพลิเคชัน โดยไม่ต้องเข้าใช้ผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด

14 ประโยชน์ต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1. ได้พัฒนานวัตกรรมบริการด้วยการนำ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการสืบค้นสารสนเทศแก่ผู้รับบริการ 2. ได้ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ อย่างคุ้มค่า ประโยชน์ต่อห้องสมุดอื่น ห้องสมุดอื่นๆ สามารถนำแนวคิดในการพัฒนาโม บายแอปพลิเคชันนี้ ไปพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน สำหรับเข้าถึงฐานข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของ ห้องสมุดได้

15 Q & A


ดาวน์โหลด ppt แอนดรอยด์และไอโอเอสแอปพลิเคชัน สำหรับวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ และ งานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ Android and IOS Applications for CMU e-Theses and CMU e-Research.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google