งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเพิ่มค่าแรง 300 บาทต่อวัน: ทำได้หรือไม่อย่างไร? ประเด็นอภิปรายในประเด็น “ อัตราค่าจ้างแรงงานกับกลไกการจ้างงาน ในปัจจุบัน ” โดย รศ. ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเพิ่มค่าแรง 300 บาทต่อวัน: ทำได้หรือไม่อย่างไร? ประเด็นอภิปรายในประเด็น “ อัตราค่าจ้างแรงงานกับกลไกการจ้างงาน ในปัจจุบัน ” โดย รศ. ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเพิ่มค่าแรง 300 บาทต่อวัน: ทำได้หรือไม่อย่างไร? ประเด็นอภิปรายในประเด็น “ อัตราค่าจ้างแรงงานกับกลไกการจ้างงาน ในปัจจุบัน ” โดย รศ. ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

2 เศรษฐกิจไทยพึ่งพาภาคบริการและอุตสาหกรรม GDP ราคาปัจจุบัน มูลค่าปี 2552 9.05 ล้านล้านบาท องค์ประกอบร้อยละ ภาคเกษตร 11.6 ภาคนอกเกษตร 88.4 การผลิต 3.08 ล้านล้านบาท หรือ 34.1% การค้าและซ่อมบำรุง 14.1 การเหมืองแร่และก่อสร้าง 06.1 การไฟฟ้า แก๊สและประปา 03.2 การบริการ 2.80 ล้านล้านบาทหรือ 30.9% ๑ ภาคเอกชน 26.2 ๒ ภาครัฐ 04.7

3 เศรษฐกิจไทยพึ่งพาอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อมเป็นสัดส่วนที่สูงมาก (ไป) GDP: SMEs ราคาปัจจุบัน มูลค่าปี 2552 3.08 ล้านล้านบาทจาก 9.09 ล้านล้านบาท ( ขนาดใหญ่ 66.3% ขนาดกลาง 20.0% ขนาดเล็ก 13.7%) องค์ประกอบร้อยละ 33.7 ของ GDP การผลิต 1.03 ล้านล้าน 30.4% การค้าและซ่อมบำรุง 1.02 ล้านล้าน 29.9% การเหมืองแร่ 01.6% ก่อสร้าง 05.9% การไฟฟ้า แก๊สและประปา 00.3% การบริการภาคเอกชน 1.09 ล้านล้าน 32.0%

4 จำนวน SMEs 2.90 ล้านราย (ขนาดใหญ่ 4,653 แห่ง ขนาดกลาง 12,065 แห่ง และขนาดเล็ก 2,883,282 แห่ง) แบ่งเป็นภาคการค้า 1.37 ล้านแห่ง ภาคบริการ 0.97ล้านแห่งและ ภาคการผลิต 0.55 ล้านแห่ง การจ้างงานภาคที่เป็นทางการล้านคน % SE8.2666.6 ME1.4411.6 LE2.7021.8 Total(private employees) 12.40 100.0 การจ้างงาน SMEs ล้านคน % ภาคการค้าและซ่อมบำรุง 2.91 30.02 ภาคบริการ 3.4735.75 ภาคการผลิต 3.3234.23 รวม 9.70 100.00

5 อุตสาหกรรม SMEs ส่วนมากใช้เทคโนโลยีต่ำ ทำให้ยกระดับผลิตภาพและค่าจ้างสูงๆยากมาก

6 รู้จักตลาดแรงงานไทย รู้จักตลาดแรงงานไทย

7 ที่มา: ข้อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ จำนวนประชากร ประชากรในวัยแรงงาน และกำลังแรงงานในไตรมาส 3 ปี 2544-2553 มีแนวโน้มขยายตัวน้อยมากและเข้าสู่สังคมสูงอายุ 7 เอกสารประกอบการประชุมประชาพิจารณ์ วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554 โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

8 ที่มา: ข้อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ จำนวนกำลังแรงงานจำแนกตามระดับ การศึกษาในไตรมาส 3 ปี 2551-2553 8 เอกสารประกอบการประชุมประชาพิจารณ์วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2554 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

9 9 ประเภทอาชีพ ระดับการศึกษาที่จบ (คน) ม.ต้นหรือ ต่ำกว่า ม.ปลายปวชปวสป.ตรีป.โท ขึ้นไปรวม ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับ อาวุโสและผู้จัดการ 413,124125,95044,35771,688267,534124,9141,047,567 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ36,22316,74812,09430,1011,180,737211,1991,487,102 ช่างเทคนิคสาขาต่างๆ และผู้ประกอบ วิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 275,037146,436127,455266,500661,96142,1271,519,516 เสมียน259,839198,467133,582226,762575,46332,1141,426,227 พนักงานบริการ และพนักงานขายใน ร้านค้าและตลาด 4,270,056996,305358,078392,658596,85540,2376,654,189 ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร และการประมง 11,663,550939,917177,175189,096150,2712,45713,122,466 ผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจด้านความสามารถ ทางฝีมือและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3,778,938467,641187,647245,384118,5062,1134,800,229 ผู้ปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานและ เครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการ ประกอบ 2,146,494458,455151,745140,26254,5761692,951,701 อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ4,076,923392,81985,18882,23847,8475,3314,690,346 รวม26,920,1843,742,7381,277,3211,644,6893,653,750460,66137,699,343 การจ้างงานของไทยยังใช้ผู้มีการศึกษาต่ำ  การจ้างงาน ไตรมาส 2 ปี 2552 แบ่งตามอาชีพ ระดับการศึกษาที่จบ ที่มา: ข้อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เฉลี่ย 4 ไตรมาส,สำนักงานสถิติแห่งชาติ -9-

10 ที่มา: ข้อมูลจำนวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงานได้จาก การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ ข้อมูล GDP ได้จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวนผู้ว่างงาน อัตราการว่างงานในไตรมาส 3 และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ปี 2544-2553 10 เอกสารประกอบการประชุมวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2554 ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

11 ที่มา: ข้อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ จำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามระดับ การศึกษา ในไตรมาส 3 ปี 2551-2553 11 เอกสารประกอบการประชุมประชาพิจารณ์วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2554 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

12 12 ที่มา : 1/ ข้อมูลการสำรวจความต้องการแรงงานและขาดแคลนแรงงานของสถาน ประกอบการ ปี 2551 ( สำนักงานสถิติแห่งชาติ,2552) 2/ ข้อมูลผู้ว่างงานจากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ปี 2551 เฉลี่ย 4 ไตรมาส ( สำนักงานสถิติแห่งชาติ,2552) ประเทศไทยยังขาดแรงงานเข้าขั้นวิกฤติ ผลสำรวจความต้องการแรงงาน ขาดแคลนแรงงาน และผู้ว่างงาน จำแนกตามระดับการศึกษา ปี 2551 -12- 1 2 3 (1)(1) (2)(2) (3)(3)

13 เปรียบเทียบเงินเดือนเฉลี่ยของ ลูกจ้างเอกชนกับประเทศ ปี 2552 13 ที่มา: ข้อมูลสำรวจภาวะการมีงานทำของประชากร,สำนักงานสถิติแห่งชาติ 13

14 เปรียบเทียบเงินเดือนเฉลี่ยของ ลูกจ้างเอกชนกับประเทศ ปี 2552 14 ที่มา: ข้อมูลสำรวจภาวะการมีงานทำของประชากร,สำนักงานสถิติแห่งชาติ D&S 14

15 ค่าจ้างขั้นต่ำควรเป็นค่าจ้างที่สะท้อนผลิตภาพของ แรงงาน ค่าจ้างขั้นต่ำ • ต้องเพียงพอต่อค่าครองชีพ • ต้องมีความเป็นธรรม (เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ในสังคม) และ • ต้องสะท้อนผลิตภาพของแรงงาน (ค่าจ้างนำผลิต ภาพ?)

16 ค่าจ้างขั้นต่ำควรเป็นค่าจ้างที่เป็นธรรม (Fair wage) ค่าจ้างที่เป็นธรรมก็ควรจะไม่แตกต่างไปจากการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจมากนักถือว่าเป็นการเฉลี่ย ทุกข์เฉลี่ยสุขระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 ทำไมต้องขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ(ที่ สูงมาก)เท่ากันทั่วประเทศ ทำไมต้องขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ(ที่ สูงมาก)เท่ากันทั่วประเทศ

30 1) การขยายตัวของค่าจ้างขั้นต่ำไม่ทันค่าครองชีพ ภาคการขยายตัวของค่าจ้างขั้นต่ำ (%) การขยายตัวของ CPI (%) NE2.463.73 North2.313.48 South3.063.69 Central3.333.70 Bangkok3.032.95 Country2.843.25

31 2) การขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในช่วงสิบปีที่ผ่านมาไม่น่าจะ สะท้อนข้อเท็จจริงของค่าครองชีพ

32 3) สรุป • เป็นการชดเชยค่าจ้างในส่วนของบางจังหวัดที่ไม่ได้ขึ้นค่าจ้าง ให้เท่ากับค่าครองชีพ (CPI) หรือไม่ได้เพิ่มเลยในหลายจังหวัด (เพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำให้เป็นไปตามอัตภาพ) ต่อเนื่องกันหลายปี • เป็นการเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ เพื่อให้เป็นค่าจ้างที่เป็นธรรม (Fair Wage) กรณีที่เพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำให้เกินไปกว่าค่าจ้างตามอัตภาพ เป็นการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขของนายจ้าง คืนกำไรให้กับแรงงาน (เหมือนเป็นค่าจ้างเพื่อคุณภาพชีวิต) • เป็นค่าเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับแรงงานแรกเข้าให้ใกล้เคียงกับ ผลิตภาพมากขึ้น ซึ่งในอดีตนับ 10 ปีที่ค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ต่ำกว่า ผลิตภาพเฉลี่ยของแรงงานในหลายภูมิภาคค่อนข้างมาก

33 ข้อควรพิจารณาร่วมกันบางประการในการ หาทางออกในการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทเท่ากันทั่วประเทศ ข้อควรพิจารณาร่วมกันบางประการในการ หาทางออกในการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทเท่ากันทั่วประเทศ

34 1) ค่าจ้างแต่ละพื้นที่แตกต่างกันมาก การขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำให้เท่ากันทั่วประเทศทันทีอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาค การผลิตและบริการ ซึ่งในอดีตค่าจ้างขั้นต่ำมีความแตกต่างจากค่าจ้างเฉลี่ยของ แต่ละภาคไม่เท่ากัน ดังตารางข้างล่างนี้ หมายเหตุ: ค่าจ้างปี 2553 ที่มีค่าจ้างเฉลี่ยแตกต่างจากค่าจ้างขั้นต่ำมาก เช่น ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น

35 2) สถานประกอบการต้นทุนสูงโดยเฉพาะ SMEs ที่ปรับตัวไม่ทันจะต้อง ปิดกิจการและ/หรืออาจจะต้องย้ายบานไปประเทศอื่น • ผลจากการที่ต้นทุนค่าจ้าง (ขั้นต่ำ) เพิ่มเป็นจำนวนสูงมากทันทีในจังหวัดของ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแม้แต่ภาคอื่นๆ ที่มีสถาน ประกอบการ SMEs จำนวนมาก และใช้แรงงานแบบเข้มข้นจึงมีบางสถาน ประกอบการ (น่าจะหลายหมื่นแห่ง) ไม่สามารถปรับตัวสร้างผลกำไรได้ทันกัน ต้นทุนสูงขึ้นมากกว่า 9-16% อาจจะขาดทุนและต้องเลิกกิจการ ทำให้โอกาส การจ้างงานของ SMEs ในต่างจังหวัดลดลงเป็นจำนวนมาก เมื่อแรงงานไม่มี ทางเลือกยังต้องเคลื่อนย้ายไปหางานทำในส่วนกลางของประเทศอยู่ดี • ก่อให้เกิดการปรับตัวในโครงสร้างอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตและ/หรือ การทำงานในสถานประกอบการอย่างกว้างขวาง โดยสถานประกอบการที่มี ต้นทุน ค่าแรงสูง ถ้าเพิ่มผลิตภาพแรงานและ/หรือเพิ่มราคาสินค้าให้ได้สูงๆ มาชดเชยค่าจ้างที่สูงขึ้นไม่ได้ ก็จำเป็นต้องปรับลดคนงานประจำ (หันไปใช้ คนงานจ้างเหมาช่วงชั่วคราว) หรือย้ายฐานการผลิตไปประเทศที่มีค่าแรงถูก กว่าหรือเลิกกิจการ

36 ผลิตภาพ แรงงาน ราคาสินค้าค่าจ้าง แรงงาน  ทฤษฎี 3 สูงจะต้องไปด้วยกัน ทฤษฎีนี้ไม่สามารถสร้างสมดุลได้ในวันเดียว

37 ขอขอบคุณ 37


ดาวน์โหลด ppt การเพิ่มค่าแรง 300 บาทต่อวัน: ทำได้หรือไม่อย่างไร? ประเด็นอภิปรายในประเด็น “ อัตราค่าจ้างแรงงานกับกลไกการจ้างงาน ในปัจจุบัน ” โดย รศ. ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google