งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554
ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร , 2120 – 2122

2 เค้าโครง สถิติภาพรวมตลาด ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

3 Number of new and existing listed companies (SET and mai)
ในปี 2554 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ 11 บริษัท และมี 7 บริษัทที่ถูกเพิกถอน ทำให้มีจำนวนบริษัทจดทะเบียน 545 บริษัท Number of new and existing listed companies (SET and mai) Newly-listed companies Listed companies ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2554 หมายเหตุ : บริษัทจดทะเบียนในที่นี้ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บริษัทที่มีการปรับโครงสร้างหรือเปลี่ยนชื่อจะไม่ถือว่าเป็นบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่

4 Market Capitalization and Index (End period value)
ณ สิ้นปี 2554 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมปรับเพิ่มขึ้น ในขณะที่ SET Index และ mai Index ปรับลดลงเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2553 Market Capitalization and Index (End period value) Points Billion Baht (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2553 (-0.72%) (1.13%) Bn. USD (-3.14%) ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

5 ณ สิ้นปี 2554 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรและธุรกิจการเงินมีสัดส่วนสูงถึง 45% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด Total number of listed companies = 545 companies Total Market Cap = 8,485 billion baht ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai ** Other Instruments ประกอบด้วยหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ ที่ไม่ใช่ หุ้นสามัญ (Common Stock) เช่น หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) * ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 54 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มหมวดธุรกิจเหล็ก โดยย้ายหลักทรัพย์มาจากหมวดวัสดุก่อสร้างและหมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

6 Average daily turnover
ในปี 2554 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของทั้งตลาดและของนักลงทุนต่างประเทศปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2553 โดยเฉพาะของนักลงทุนต่างประเทศปรับเพิ่มขึ้น 25.55% Average daily turnover Unit: Million Baht (1.40%) (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2553 (25.55%) ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

7 ในปี 2554 นักลงทุนต่างประเทศเป็นผู้ขายสุทธิ 5
ในปี 2554 นักลงทุนต่างประเทศเป็นผู้ขายสุทธิ 5.29 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2553 ที่เป็นผู้ซื้อสุทธิที่ พันล้านบาท Foreign net buy Unit: Billion baht ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

8 Transactions by investor type
ในปี 2554 นักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2553 ในขณะที่นักลงทุนบุคคลในประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง อย่างไรก็ตามนักลงทุนบุคคลในประเทศยังคงมีสัดส่วนการซื้อขายมากกว่ากลุ่มอื่นๆ Transactions by investor type Unit: Percent ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

9 Market dividend yield (%) (End period value)
อัตราเงินปันผลตอบแทน (Market dividend yield) ของ SET ณ สิ้นปี 2554 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2553 ในขณะที่ อัตราเงินปันผลตอบแทนของ mai ลดลงเล็กน้อย Market dividend yield (%) (End period value) ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

10 เค้าโครง สถิติภาพรวมตลาด ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

11 SET Index, Earning and GDP
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาส 3/2554 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่ผลกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนสะสมยังคงเติบโตต่อเนื่อง สำหรับ SET Index หลังจากการปรับลดลงค่อนข้างมากในไตรมาสที่ 3/2554 SET Index ได้ปรับเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาส 4/2554 อย่างต่อเนื่อง SET Index, Earning and GDP ที่มา : SETSMART และ NESDB, ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2554 หมายเหตุ : *ผลกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนสะสม 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์)

12 Foreign net buy and SET Index
ธ.ค. 54 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2554 *หมายเหตุ : *3mma ย่อมาจาก 3 month moving average ข้อมูลของสามเดือนล่าสุดจะถูกเฉลี่ยเข้าด้วยกัน โดยข้อมูลรวมของทั้ง SET และ mai


ดาวน์โหลด ppt ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google