งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122 Email: Research@set.or.th

2 เค้าโครง • สถิติภาพรวมตลาด • ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

3 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2554 หมายเหตุ : บริษัทจดทะเบียนในที่นี้ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บริษัทที่มีการปรับโครงสร้างหรือเปลี่ยนชื่อจะไม่ถือว่าเป็นบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ ในปี 2554 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ 11 บริษัท และมี 7 บริษัทที่ถูกเพิกถอน ทำให้มีจำนวนบริษัทจดทะเบียน 545 บริษัท Number of new and existing listed companies (SET and mai) Newly-listed companies Listed companies

4 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai ณ สิ้นปี 2554 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมปรับ เพิ่มขึ้น ในขณะที่ SET Index และ mai Index ปรับลดลงเมื่อ เทียบกับ ณ สิ้นปี 2553 Points Billion Baht Market Capitalization and Index (End period value) (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับสิ้น ปี 2553 (- 0.72%) (1.13% ) (- 3.14%) Bn. USD 267.64

5 ณ สิ้นปี 2554 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทจด ทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรและธุรกิจการเงินมีสัดส่วนสูงถึง 45% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai ** Other Instruments ประกอบด้วยหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ ที่ไม่ใช่ หุ้นสามัญ (Common Stock) เช่น หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) Total Market Cap = 8,485 billion baht Total number of listed companies = 545 companies * ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 54 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่ม หมวดธุรกิจเหล็ก โดยย้ายหลักทรัพย์มาจากหมวดวัสดุ ก่อสร้างและหมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

6 ในปี 2554 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของทั้งตลาดและ ของนักลงทุนต่างประเทศปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2553 โดยเฉพาะของนักลงทุนต่างประเทศปรับเพิ่มขึ้น 25.55% Average daily turnover Unit: Million Baht ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2553 (1.40 %) (25.55 %)

7 ในปี 2554 นักลงทุนต่างประเทศเป็นผู้ขายสุทธิ 5.29 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2553 ที่เป็นผู้ซื้อสุทธิที่ 81.41 พันล้านบาท Foreign net buy Unit: Billion baht ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

8 ในปี 2554 นักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2553 ในขณะที่นักลงทุนบุคคลในประเทศมี สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง อย่างไรก็ตามนักลงทุน บุคคลในประเทศยังคงมีสัดส่วนการซื้อขายมากกว่ากลุ่มอื่นๆ Transactions by investor type Unit: Percent ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

9 อัตราเงินปันผลตอบแทน (Market dividend yield) ของ SET ณ สิ้นปี 2554 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2553 ในขณะ ที่ อัตราเงินปันผลตอบแทนของ mai ลดลงเล็กน้อย Market dividend yield (%) (End period value) ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

10 • สถิติภาพรวมตลาด • ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เค้าโครง

11 ที่มา : SETSMART และ NESDB, ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2554 หมายเหตุ : * ผลกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนสะสม 4 ไตรมาสย้อนหลัง ( ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ) SET Index, Earning and GDP อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาส 3/2554 ปรับตัวดีขึ้นจาก ไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่ผลกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนสะสม ยังคงเติบโตต่อเนื่อง สำหรับ SET Index หลังจากการปรับลดลง ค่อนข้างมากในไตรมาสที่ 3/2554 SET Index ได้ปรับเพิ่มขึ้นในช่วง ไตรมาส 4/2554 อย่างต่อเนื่อง

12 Foreign net buy and SET Index ณ สิ้นปี 2554 SET Index ปิดที่ 1,025.32 จุด เพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือน พฤศจิกายน 2554 ที่ 995.33 จุด โดยนักลงทุนต่างประเทศมีฐานะเป็น ผู้ขายสุทธิ 12,051.37 ล้านบาทในเดือนธันวาคม 2554 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2554 * หมายเหตุ : *3mma ย่อมาจาก 3 month moving average ข้อมูลของสามเดือนล่าสุดจะถูกเฉลี่ยเข้าด้วยกัน โดย ข้อมูลรวมของทั้ง SET และ mai ธ. ค. 54


ดาวน์โหลด ppt ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google