งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือน พฤศจิกายน 2554 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือน พฤศจิกายน 2554 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือน พฤศจิกายน 2554 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122 Email: Research@set.or.th

2 เค้าโครง สถิติภาพรวมตลาด ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

3 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2554 หมายเหตุ : บริษัทจดทะเบียนในที่นี้ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บริษัทที่มีการปรับโครงสร้างหรือเปลี่ยนชื่อจะไม่ถือว่าเป็นบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 มีบริษัทเข้า จดทะเบียนใหม่ 9 บริษัท และมี 7 บริษัทที่ถูกเพิกถอน ทำ ให้มีจำนวนบริษัทจดทะเบียน 543 บริษัท Number of new and existing listed companies (SET and mai) Newly-listed companies Listed companies

4 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2554 SET Index mai Index และ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมปรับลดลงเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2553 Points Billion Baht Market Capitalization and Index (End period value) (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับสิ้น ปี 2553 (- 3.62%) (- 1.87%) (- 4.03%) Bn. USD 263.8

5 ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2554 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรและธุรกิจการเงินมี สัดส่วนสูงถึง 45% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ทั้งหมด ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai ** Other Instruments ประกอบด้วยหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ ที่ไม่ใช่ หุ้นสามัญ (Common Stock) เช่น หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) Total Market Cap = 8,233 billion baht Total number of listed companies = 543 companies * ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 54 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่ม หมวดธุรกิจเหล็ก โดยย้ายหลักทรัพย์มาจากหมวดวัสดุ ก่อสร้างและหมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

6 ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 มูลค่าการซื้อ ขายเฉลี่ยต่อวันของทั้งตลาดและของนักลงทุนต่างประเทศปรับ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2553 โดยเฉพาะของนักลงทุน ต่างประเทศปรับเพิ่มขึ้น 28.97% Average daily turnover Unit: Million Baht ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2553 (3.73 %) (28.97 %)

7 ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 นักลงทุน ต่างประเทศเป็นผู้ขายสุทธิ 17.34 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันในปี 2553 ที่เป็นผู้ซื้อสุทธิที่ 50.49 พันล้าน บาท Foreign net buy Unit: Billion baht ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

8 ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 นักลงทุนต่างประเทศมี สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2553 ในขณะที่นักลงทุนบุคคลในประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขาย หลักทรัพย์ลดลง อย่างไรก็ตามนักลงทุนบุคคลในประเทศยังคงมี สัดส่วนการซื้อขายมากกว่ากลุ่มอื่นๆ Transactions by investor type Unit: Percent ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

9 อัตราเงินปันผลตอบแทน (Market dividend yield) ของ SET ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2554 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ กับ ณ สิ้นปี 2553 ในขณะที่ อัตราเงินปันผลตอบแทนของ mai ไม่มีการเปลี่ยนแปลง Market dividend yield (%) (End period value) ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2554 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

10 สถิติภาพรวมตลาด ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เค้าโครง

11 ที่มา : SETSMART และ NESDB, ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2554 หมายเหตุ : * ผลกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนสะสม 4 ไตรมาสย้อนหลัง ( ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ) SET Index, Earning and GDP อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาส 3/2554 ปรับตัวดีขึ้นจาก ไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่ผลกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนสะสม ยังคงเติบโตต่อเนื่อง สำหรับ SET Index หลังจากการปรับลดลง ค่อนข้างมากในไตรมาสที่ 3/2554 SET Index ได้ปรับเพิ่มขึ้นใน เดือนพฤศจิกายน 2554 อย่างต่อเนื่อง

12 Foreign net buy and SET Index ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2554 SET Index ปิดที่ 995.33 จุด เพิ่มขึ้น จากสิ้นเดือนตุลาคม 2554 ที่ 974.75 จุด โดยนักลงทุนต่างประเทศมี ฐานะเป็นผู้ขายสุทธิ 12,555.88 ล้านบาทในเดือนพฤศจิกายน 2554 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2554 * หมายเหตุ : *3mma ย่อมาจาก 3 month moving average ข้อมูลของสามเดือนล่าสุดจะถูกเฉลี่ยเข้าด้วยกัน โดย ข้อมูลรวมของทั้ง SET และ mai พ. ย. 54


ดาวน์โหลด ppt ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิ้นเดือน พฤศจิกายน 2554 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google