งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

3 การจัดการเรียนรู้ เรื่อง ชาดก ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 นำเสนอโดย นายชัยนันท์ จินะ พรม ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

4  1. เป็นผู้มีผลงานด้านจริยศึกษาดีเด่นของ กระทรวงศึกษาธิการ  2. เป็นคนดีศรีเมืองเชียงราย ประจำปี 2553 สาขา ศาสนา ประเพณีและพิธีกรรม  3. เป็น MASTER TEACHER ตามโครงการยกระดับ คุณภาพทั้งระบบ วิชาสังคมศึกษาจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2553  4. เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงรายปี 2553  5. เป็นคนดีศรีเชียงราย ประจำปี 2554 สาขา ศาสนา ประเพณีและพิธีกรรม  6. เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวง วัฒนธรรม ระดับจังหวัด ด้านผู้ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2554 เกียรติประวัติที่ได้รับการยกย่องเชิดชู …

5 ต่อ  7. ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ รางวัล 1 แสน ครูดี ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติของคุรุ สภา ประจำปี 2554  8. ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร “ ยอดคนยอด ครู ” สาขาครูปฏิบัติการสอนดีเด่น ประจำปี 2555 จากนายไพฑูรย์ จัยสิน อดีตเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  9. เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ด้านศาสนา พ. ศ. 2555  10. ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อศูนย์ ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จังหวัดเชียงราย ปี พ. ศ. 2549 – 2556  11. ได้รับการคัดเลือกจากคุรุสภา เป็นผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณดีเด่น ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ “ คุรุ ธรรม ” เข็มทอง ประจำปี 2555 ในงานวันครู ประจำปี 2556 ณ หอประชุมคุรุสภา

6 ศาสดาและชาดก ตอนชาดก …

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 https://skydrive.live.com/embed?cid=02F25EF38FB6C8C8&res id=2F25EF38FB6C8C8%21151&authkey=ADTwZxhCR1MYg DM เรียนวิชาพระพุทธศาสนา โดย E-BOOK กับครูชัยนันท์ จินะพรม แหล่งที่มา : http://www.classifiedthai.com/picture/conte nt_img/content_img_101216085845.jpg


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google