งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

2 การจัดการเรียนรู้ เรื่อง ชาดก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นำเสนอโดย นายชัยนันท์ จินะพรม ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยายาลัย เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

3 เกียรติประวัติที่ได้รับการยกย่องเชิดชู…
1. เป็นผู้มีผลงานด้านจริยศึกษาดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ 2. เป็นคนดีศรีเมืองเชียงราย ประจำปี 2553 สาขา ศาสนา ประเพณีและพิธีกรรม 3. เป็น MASTER TEACHER ตามโครงการยกระดับคุณภาพทั้งระบบ วิชาสังคมศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2553 4. เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายปี 2553 5. เป็นคนดีศรีเชียงราย ประจำปี 2554 สาขา ศาสนา ประเพณีและพิธีกรรม 6. เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ด้านผู้ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2554

4 ต่อ 7. ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ รางวัล 1 แสน ครูดี ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติของคุรุสภา ประจำปี 2554 8. ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร “ยอดคนยอดครู” สาขาครูปฏิบัติการสอนดีเด่น ประจำปี 2555 จากนายไพฑูรย์ จัยสิน อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9. เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ด้านศาสนา พ.ศ. 2555 10. ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ – 2556 11. ได้รับการคัดเลือกจากคุรุสภา เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณดีเด่น ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุธรรม” เข็มทอง ประจำปี ในงานวันครูประจำปี 2556 ณ หอประชุมคุรุสภา

5 ศาสดาและชาดก ตอนชาดก…

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 เรียนวิชาพระพุทธศาสนา โดย E-BOOK กับครูชัยนันท์ จินะพรม
กับครูชัยนันท์ จินะพรม แหล่งที่มา :


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google