งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
โดย นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมสัมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑

2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู เร่งนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบได้กับระดับสากล ผลักดันกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

3 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเร่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน มากกว่าการขยายเชิงปริมาณวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษามากขึ้น โดยรัฐกำกับ ควบคุมเท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐาน เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุ โดยรัฐกำกับ ควบคุมเท่าที่จำเป็น เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐาน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

4 กลยุทธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล กลยุทธ์ที่ 6 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

5 จุดเน้นการดำเนินงาน ด้านผู้เรียน
นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญและความสามารถทางวิชาการเพื่อพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Student’s Competencies) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม (Students ‘Characteristics & Social Skills) นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ (Students with Special Needs)

6 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
จุดเน้นการดำเนินงาน ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Continuous Professional Development) การพัฒนาระบบแรงจูงใจ เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจ และแสดงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ (Incentives and Rewarding System) การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม(Professional Ethics)

7 จุดเน้นการดำเนินงาน ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน (Participation and Accountability) สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐาน (Management with Quality and Standards)

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google