งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ไม่มีชาติยิ่งใหญ่ชาติใดมีบทบัญญัติเหมือน ดังที่ข้าพเจ้าสอนพวกท่านอยู่ทุกวันนี้” (ฉธบ. 4: 8)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ไม่มีชาติยิ่งใหญ่ชาติใดมีบทบัญญัติเหมือน ดังที่ข้าพเจ้าสอนพวกท่านอยู่ทุกวันนี้” (ฉธบ. 4: 8)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 “ไม่มีชาติยิ่งใหญ่ชาติใดมีบทบัญญัติเหมือน ดังที่ข้าพเจ้าสอนพวกท่านอยู่ทุกวันนี้” (ฉธบ. 4: 8)

4 ระยะเวลาแห่งการเดินทางของชาวอิสราเอลในทะเลทรายยาวนานถึง 40 ปี เป็นเวลาแห่งความทุกข์ยากก็จริง แต่ก็เป็นเวลาแห่งพระหรรษทานด้วย พระเจ้าทรงชำระจิตใจของพวกเขาให้บริสุทธิ์ขึ้น และทรงเผยให้เห็นว่า พระองค์ทรงรักพวกเขาเป็นอย่างยิ่ง

5 ขณะที่ชาวอิสราเอล กำลังจะเดินทางเข้า แผ่นดินแห่งพันธ สัญญา โมเสสเตือน พวกเขาให้ระลึกถึง ประสบการณ์ใน อดีต โดยเฉพาะให้ ระลึกถึงพระพร ยิ่งใหญ่ที่พวกเขา ได้รับ นั่นคือพระ บัญญัติของพระเจ้า สรุปย่อๆเป็นพระ บัญญัติสิบประการ ท่านตักเตือนพวก เขาให้ปฏิบัติตาม

6 ในขณะที่ท่านกำลัง อธิบายบทบัญญัติ ของพระเจ้าอยู่นั้น โมเสสรู้สึกตื้นตันใจว่า พระเจ้าช่างประทับอยู่ ใกล้ชิดประชากรของ พระองค์เหลือเกิน พระองค์ทรงเอา พระทัยใส่ ทรงประทาน หลักเกณฑ์ที่ยอด เยี่ยมสำหรับ การดำเนินชีวิตแก่ พวกเขา โมเสสร้อง อุทานเสียงดังว่า

7 “ไม่มีชาติยิ่งใหญ่ชาติใดมีบทบัญญัติเหมือน ดังที่ข้าพเจ้าสอนพวกท่านอยู่ทุกวันนี้” (ฉธบ. 4: 8)

8 เราแต่ละคน จึงรู้สึกปลื้มใจ ที่พระเจ้าทรง แสดงความรัก ยิ่งใหญ่ต่อ พวกเขา พระเจ้าทรงจารึกกฎเกณฑ์ของพระองค์ใน ดวงใจของเราแต่ละคนเช่นกัน พระองค์ตรัส กับประชากรทุกชาติ ทุกภาษา ด้วยวิธีการ หลากหลายในระยะเวลาต่างกัน

9 อย่างไรก็ตาม ยังคงเป็น เรื่องยาก ที่จะเข้าใจ แผนการที่พระเจ้าทรงมี ต่อมนุษยชาติได้ นี่จึงเป็นเหตุผลว่า ทำไม พระเจ้าจึงทรงเลือก ชนชาติอิสราเอล ชนชาติอิสราเอล ซึ่ง เป็นชนชาติเล็กๆ เพื่อ ทรงเผยให้พวกเราเห็น แผนการของพระองค์ ได้ชัดเจนขึ้น

10 และที่สุด พระเจ้า ทรงส่งพระบุตร ของพระองค์ คือ องค์พระเยซูเจ้า มาเผยให้เราเห็น โฉมพระพักตร์ของ พระเจ้าว่า เป็น ความรัก และทรง สรุปบทบัญญัติ ของพระองค์ว่า ให้รักพระเจ้า และ รักพี่น้อง

11 ความยิ่งใหญ่ของประชากรหรือของเราแต่ละคน อยู่ที่การตอบรับบทบัญญัติ ของพระเจ้า เป็นการ “ตอบรับ” เฉพาะตนต่อบทบัญญัติของพระองค์

12 หามิได้ แต่เป็นสิ่งที่ดี ที่สุดสำหรับเรา ที่เราอาจ จินตนาการได้ต่างหาก มันหมายถึงการที่เราได้ ร่วมมือกับพระเจ้าใน โครงการยิ่งใหญ่ที่ พระองค์ทรงมี ต่อเราแต่ละคน และต่อมนุษยชาติ เพื่อสร้างมนุษยชาติให้เป็นครอบครัวเดียวกัน ผูกพันกันใน ความรัก เจริญชีวิตแบบเดียวกันด้วยชีวิตเหนือธรรมชาติ

13 การตอบรับนี้ มิได้หมายถึง การจะต้องสร้างกรอบ ประเพณีใหม่เพิ่มขึ้น ทั้งมิใช่เป็นการนำสิ่ง แปลกปลอมภายนอกเข้ามา หรือเป็นการยอมจำนนต่อ ชะตากรรมที่ไม่อาจ หลีกเลี่ยง หรือเป็นการยอม แพ้ต่อพรหมลิขิต ราวกับว่า เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้ว ต้องเป็นอย่างนั้น ไม่อาจ หลีกเลี่ยงได้

14 เช่นเดียวกัน เรา อาจอุทานเสียง ดังเช่นโมเสสได้ ว่า : " ไม่มีชาติยิ่งใหญ่ชาติใดมี บทบัญญัติ เหมือนดังที่ข้าพเจ้า สอนพวกท่านอยู่ทุกวันนี้... ".

15 ตลอดเดือนนี้ เราจะเจริญชีวิตตาม พระวาจานี้ได้อย่างไร ตลอดเดือนนี้ เราจะเจริญชีวิตตาม พระวาจานี้ได้อย่างไร

16 ด้วยการเข้าถึงหัวใจของบทบัญญัติ ซึ่งพระเยซูเจ้าทรงกล่าวสรุปไว้แล้ว คือ บทบัญญัติแห่งความรัก

17 ถ้าเราพิจารณาดู บทบัญญัติทั้งสิบ ประการที่พระเจ้า ทรงประทานให้ไว้ ในพันธสัญญาเดิม เราจะปฏิบัติตามได้ ด้วยการรักพระเจ้า และรักพี่น้อง ซึ่งเท่ากับปฏิบัติ ครบถ้วนทั้งสิบ ประการ

18 ผู้ที่รักพระเจ้า ย่อมไม่ยอมให้ พระอื่นเข้ามา ครอบครองดวงใจ ของเขาเป็นแน่ ผู้ที่รักพระเจ้าจะ กล่าวพระนาม พระองค์ และไม่ออกพระ นามพระองค์โดย ไม่สมเหตุ

19 ผู้ที่รักพระเจ้า ย่อมดีใจที่จะอุทิศเวลาอย่างน้อยหนึ่งวันในสัปดาห์ เพื่อพระองค์ผู้ที่เขารักอย่างที่สุด

20 ผู้ที่รักพี่ น้อง แน่นอนว่า เขาจะรัก บิดา มารดา ของเขา เอง

21 เช่นเดียวกัน ผู้ที่รักพี่น้องย่อมไม่ขโมยข้าวของของผู้อื่น ไม่ฆ่าผู้อื่น ไม่เอาเปรียบ หรือเป็นพยานเท็จกล่าวหาผู้อื่น

22 บุคคลเช่นนั้นย่อมพอใจในทรัพย์สมบัติที่ตนมี ไม่มักได้ข้าวของ หรือภรรยาของผู้อื่น

23 และด้วยเหตุนี้ ผู้ที่รัก ผู้อื่นย่อมไม่ทำบาป แต่เขาจะปฏิบัติตาม บทบัญญัติของ พระเจ้าทุกข้อ

24 ดิฉันมีประสบการณ์เช่นนี้ บ่อยครั้งที่เดินทางไป พบปะกับประชากร หรือ เผ่าพันธุ์หลายๆกลุ่ม โดยเฉพาะครั้งหนึ่ง ดิฉันรู้สึกประทับใจมาก เมื่อพบปะกับชนเผ่า บังกวา ที่ฟอนเธ็ม ในประเทศคาเมรูน ในปี ค.ศ. 2000 พวกเขาเริ่มตอบ รับคำเชื้อเชิญของ พวกเราให้รัก

25 ในแต่ละวัน เราจงถามตนเองบ่อยๆว่า การงานที่เรากำลังทำอยู่นั้น เราทำเพราะความรักหรือไม่ ถ้าเราทำเพราะความรัก ชีวิตของเราย่อมมี คุณค่า จะมีส่วนช่วยให้แผนการที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษยชาติสำเร็จไป

26 “ไม่มีชาติยิ่งใหญ่ชาติใดมีบทบัญญัติเหมือน ดังที่ข้าพเจ้าสอนพวกท่านอยู่ทุกวันนี้” (ฉธบ. 4: 8) พระวาจาทรงชีวิตประจำเดือนจัดทำโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค Anna Lollo Anna Lollo Placido D’Omina กราฟฟิก โดย Anna Lollo ด้วยความร่วมมือจาก Fr. Placido D’Omina ( ซิซิลี - ประเทศอิตาลี ) Placido D’Omina Anna LolloPlacido D’Omina


ดาวน์โหลด ppt “ไม่มีชาติยิ่งใหญ่ชาติใดมีบทบัญญัติเหมือน ดังที่ข้าพเจ้าสอนพวกท่านอยู่ทุกวันนี้” (ฉธบ. 4: 8)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google