งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Primary and Final Energy  Primary energy ( พลังงานขั้นต้น ) พลังงานในเชื้อเพลิง ตามที่ปรากฎใน ธรรมชาติ อาจยังไม่อยู่ ในรูปที่ใช้ประโยชน์ได้ เช่น พลังงานเคมีใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Primary and Final Energy  Primary energy ( พลังงานขั้นต้น ) พลังงานในเชื้อเพลิง ตามที่ปรากฎใน ธรรมชาติ อาจยังไม่อยู่ ในรูปที่ใช้ประโยชน์ได้ เช่น พลังงานเคมีใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Primary and Final Energy  Primary energy ( พลังงานขั้นต้น ) พลังงานในเชื้อเพลิง ตามที่ปรากฎใน ธรรมชาติ อาจยังไม่อยู่ ในรูปที่ใช้ประโยชน์ได้ เช่น พลังงานเคมีใน น้ำมันดิบ 1

2 Primary and Final Energy  Final energy ( พลังงาน ขั้นสุดท้าย ) พลังงานที่ ถูกแปรรูป (transform) และจัดส่งมายังจุดที่จะมี การใช้ประโยชน์ขั้น สุดท้าย เช่น น้ำมัน เบนซินที่ปั๊ม ( ก่อนที่จะ ถูกแปรรูปต่อไปเป็น useful energy) 2

3 Primary and Final Energy Primary Energy = Final energy + Transformation Losses Useful Energy = Final Energy x Energy Efficiency 3

4 4 การจัดหาพลังงานขั้นต้นของไทย (Primary Energy Supply) หน่วย : พันตัน เทียบเท่าน้ำมันดิบ ประเภท 25452546254725482549 พลังงานเชิงพาณิชย์ 72,033 77,673 84,143 86,303 88,449 น้ำมัน 36,631 40,649 44,918 44,469 44,394 ก๊าซธรรมชาติ 24,311 25,815 27,053 28,770 29,615 ถ่านหิน 9,219 9,405 10,575 11,457 12,263 ไฟฟ้าพลังงานน้ำ 1,872 1,804 1,597 1,607 2,177 พลังงานใหม่และหมุนเวียน 13,821 14,818 16,050 16,679 17,058 รวม 85,854 92,491 100,193 102,982 105,507

5 5 การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของไทย (Final Energy Consumption) หน่วย : พันตัน เทียบเท่า น้ำมันดิบ ประเภท 25452546254725482549 พลังงานเชิงพาณิชย์ 43,936 46,538 50,746 51,573 52,264 น้ำมันสำเร็จรูป 28,765 30,447 32,684 32,460 31,650 ไฟฟ้า 8,536 9,114 9,803 10,330 10,891 ถ่านหิน 4,884 4,987 5,918 6,757 7,489 ก๊าซธรรมชาติ 1,751 1,990 2,341 2,026 2,234 พลังงานใหม่และหมุนเวียน 9,043 9,751 10,516 10,824 10,993 รวม 52,979 56,289 61,262 62,397 63,257

6 6 25452546254725482549 พลังงานเชิงพาณิชย์ Primary Energy (ktoe) 72,033 77,673 84,143 86,303 88,449 พลังงานเชิงพาณิชย์ Final Energy (ktoe) 43,936 46,538 50,746 51,573 52,264 Final Energy/ Primary Energy 61.71 % 60.86 % 61.14 % 60.59 % 59.96 %

7 ปริมาณสำรอง (Reserves)  พลังงานในรูปแร่เชื้อเพลิงมี ปริมาณเหลืออยู่ใต้ดิน / น้ำ อีกเท่าใด ?  เป็นประเด็นทั้งทาง เศรษฐศาสตร์และ ธรณีวิทยา 7

8  ปัญหาในการประเมิน ปริมาณมี 2 มิติ  ความไม่แน่นอนด้าน ธรณีวิทยา (geological uncertainty)  ต้นทุนในการผลิต ขนส่ง แปรรูป และใช้ : คุณภาพเชื้อเพลิง ขนาด ของหลุม ความลึก ความไกลจาก แหล่งบริโภค 8 ปริมาณสำรอง (Reserves)

9 9 Identified ResourcesUndiscovered Resources <--------------------------------------------- Increasing Cost ProvedProbablePossibleKnown AreasUnknown Areas Economic Hypothetical Resources Speculative Resources Subeconomic Conditional Resources ----------------------------------------------------------------------------------> Increasing Geological Uncertainty Reserves

10  ทั้งกล่องเสมือนทรัพยากร (resources) ที่มีอยู่ ทั้งหมดในโลก 10 ปริมาณสำรอง (Reserves)

11  ปริมาณสำรอง (reserves) มุมบนซ้าย : ค้นพบ (identified) และคุ้มค่า เชิงเศรษฐกิจ / พาณิชย์ (economic)  Proved: พิสูจน์แล้ว  Probable: มีความน่าจะ เป็นจริง ( ปานกลาง )  Possible: เป็นไปได้ 11 ปริมาณสำรอง (Reserves)

12  ทรัพยากร (resources) ส่วนที่เหลือ :  เจอแล้ว แต่ยังไม่คุ้มค่า [ มุม ล่างซ้าย ] (subeconomic/condition al resources)  ยังไม่เจอ แต่อาจมีจริง [ ครึ่ง ขวา ]  Hypothetical ( ในบริเวณที่มี ข้อมูลทางธรณีวิทยาอยู่บ้าง )  Speculative ( ในบริเวณที่ยัง ไม่สำรวจเลย ) 12 ปริมาณสำรอง (Reserves)

13  ปริมาณสำรอง ณ สิ้นปีที่ i หารด้วยปริมาณการผลิต ในปีที่ i คือจำนวนปีที่ สามารถใช้ปริมาณที่เหลือ ต่อไปได้จนหมด ( สมมุติ ให้อัตราการผลิตคงที่ )  สัดส่วน : Reserves/Production หรือ R/P ratio 13 ปริมาณสำรอง (Reserves)

14 14 Crude Oil

15 15

16 Crude Oil 16

17 Crude Oil 17

18 Crude Oil 18

19 Crude Oil 19

20 20 Natural Gas

21 21

22 Natural Gas 22

23 Natural Gas 23

24 Natural Gas 24

25 Natural Gas 25

26 26 Coal

27 27

28 Coal 28

29 29

30 สัดส่วนการใช้พลังงานของโลกในปี ค. ศ. 2000

31 31

32 32

33 33


ดาวน์โหลด ppt Primary and Final Energy  Primary energy ( พลังงานขั้นต้น ) พลังงานในเชื้อเพลิง ตามที่ปรากฎใน ธรรมชาติ อาจยังไม่อยู่ ในรูปที่ใช้ประโยชน์ได้ เช่น พลังงานเคมีใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google