งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิวัติอุตสาหกรรม Industrial Revolution

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิวัติอุตสาหกรรม Industrial Revolution"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิวัติอุตสาหกรรม Industrial Revolution
Mr. Natthapart

2 ความหมาย การปฏิวัติอุตสาหกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงวิถีการ ดำเนินงานอุตสาหกรรมจากการทำด้วยมือ เป็นเครื่องจักร ระบบ ครัวเรือนสู่ระบบโรงงาน วิถีการผลิตขนาดเล็กเป็นการผลิตขนาด ใหญ่ จากเป้าหมายผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นการผลิตเพื่อ ขายในและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและทรัพยากร

3 มูลเหตุการปฏิวัติอุตสาหกรรม
แรงงาน การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การอพพยแรงงานจากเมืองสู่ชนบท อพยพระหว่างประเทศ การเพิ่มขึ้นของระดับการศึกษา การประดิษฐ์(invention) ความปรารถนาที่จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การสะสมทุนเพิ่มขึ้น การขยายตัวของอุปสงค์ตลาด(expansion of market demand) การคมนาคมขนส่ง การพัฒนาพลังงานและวัตถุดิบอย่างเพียงพอต่ออุตสาหกรรม

4 สภาพระหว่างการปฏิวัติอุตสาหกรรม
มีการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานจากทำด้วยมือ เป็นเครื่องจักร สภาพการทำงานของแรงงานมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิต การเคลื่อนย้ายของแรงงานจากชนบทสู่เมือง มีการขยายโรงงานอุตสาหกรรม มีการลงทุนจำนวนมาก นายทุนมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ

5 ผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ อาทิ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมเครื่องจักร ความมั่งคั่งของประเทศอังกฤษเพิ่มมากขึ้น จนเป็นประเทศอุตสาหกรรมชาติแรก การผลิตระดับครัวเรือนหมดไป ชนชั้นขุนนางหมดอำนาจ เปลี่ยนเป็นกลุ่มนายทุน พ่อค้าแทน

6 การพัฒนาอุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่ง
อุตสาหกรรมทอผ้า อุตสาหกรรมทอผ้าฝ้าย(cotton textile industry) อุตสาหกรรมผ้าขนสัตว์(woollen industry) การใช้เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมท่อผ้า กระสวยทอผ้า เครื่องปั้นฝ้าย เครื่องปั้นฝ้ายพลังงานน้ำ เครื่องทอผ้าผลังงานน้ำ อุตสาหกรรมถ่านหิน เหมืองถ่านหิน 2 ระบบคือหน้าดิน และใต้ดิน การพัฒนาตะเกียงนิรภัย(safety lamp) การใช้เครื่องจักรไอน้ำในการลำเลียง ถ่านหิน อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า(iron and steel industry) วิธีการในการถลุงเหล็ก กระบวนการเยสซเมอร์ และการแยกฟอสฟอรัสออกจากเหล็ก

7 การคมมนาคมขนส่ง การคมมนาคมขนส่งทางถนน การคมมนาคมขนส่งทางน้ำ
ให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการ 1864 ออกพระราชบัญญัติระบบถนนและการเก็บค่าธรรมเนียมถนน การคมมนาคมขนส่งทางน้ำ การขนส่งที่ไม่มีประสิทธิภาพ ถูกเอกชนที่ให้บริการขนส่งทางน้ำยึดกิจการ 1947 ออกพระราชบัญญัติเวนคืนรถไฟและคลอง การคมมนาคมขนส่งทางรถไฟ เกิดขึ้นในสตวรรษที่ 16 และมีการพัฒนาเป็นเครื่องจักรไอน้ำ ได้รับความนิยมสูง มีการลงทุนมาก แต่ในช่วงปลายเศรษฐกิจตกต่ำทำให้การรถไฟตกต่ำ 1921 รวมกิจการรถไฟเหลือเพียง 4 บริษัท


ดาวน์โหลด ppt การปฏิวัติอุตสาหกรรม Industrial Revolution

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google