งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ และ จัดเตรียมข้อมูล สถานการณ์ พลังงาน นายเชาวรัช ทองแก้ว ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนพลังงานระดับทั่วไป สำนักนโยบายและยุทธ์ศาสตร์ สำนักงานปลัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ และ จัดเตรียมข้อมูล สถานการณ์ พลังงาน นายเชาวรัช ทองแก้ว ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนพลังงานระดับทั่วไป สำนักนโยบายและยุทธ์ศาสตร์ สำนักงานปลัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ และ จัดเตรียมข้อมูล สถานการณ์ พลังงาน นายเชาวรัช ทองแก้ว ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนพลังงานระดับทั่วไป สำนักนโยบายและยุทธ์ศาสตร์ สำนักงานปลัด กระทรวงพลังงาน ประสบการณ์

2 การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูลข้อมูล ความสำคัญของ การ ตัดสิน ใจ การ สื่อสาร การ เรียนรู้

3 ตัวอย่าง การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ “ คุณสวยสด แจ่มจรัส เจ้าของกิจการ โรงงานผลิตพลอยส่งออก ได้ลงประกาศ หาชายหนุ่มเพื่อมาเป็นคู่ใจในการใช้ชีวิต ” อายุ ? เพศ ? หน้าตา ? นิสัยใจคอ ? เมื่อไหร่ ? ญาติพี่น้อง? คุณ ลักษณะ คุณ ลักษณะ เวลา สถานที่ ค่าความแตกต่าง เพื่อการเรียนรู้ เพื่อการสื่อสาร การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูล

4 ข้อมูลที่เราจำเป็นต้องรู้.....?????????? (ใช้การวางแผนพลังงาน) ข้อมูลการใช้ พลังงานของ ครัวเรือน ศักยภาพ ของชุมชน ด้านพลังงาน ไฟฟ้า, แก๊สหุงต้ม, น้ำมัน, ฟืน, ถ่าน (ใช้เท่าไหร่, ใช้อย่างไร, ใช้กับอะไร) ของเหลือใช้ทางการเกษตร, มูลสัตว์ (ปลูกอะไร,มีเท่าไหร่,เอาไปใช้งานอะไรบ้าง) การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูล

5 อาชีพ สภาพปัญหา ของชุมชน ฐาน ทรัพยากร วัฒนธรรม ชุมชน กลุ่มแปรรูป ผลผลิตทาง การเกษตร กลุ่มที่ใช้พลังงานใน การแปรรูปของสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ กลุ่มผู้ประกอบ อาชีพเลี้ยงสัตว์ ผลิตภัณฑ์ ชุมชน ปริมาณขยะ เปียกและแห้ง ของชุมชน แหล่งน้ำ ธรรมชาติ,ป่า ชุมชน น้ำเสีย/ของเสีย ใน ขบวนการผลิต การรวมกลุ่ม ทางสังคม ปฏิทินชุมชน ข้อมูลที่เราจำเป็นต้องรู้.....?????????? (ใช้การวางแผนพลังงาน) การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูล

6 สรุปข้อมูลและการนำไปใช่งาน ประเภทข้อมูลสิ่งที่ควรรู้การใช้ประโยชน์แหล่งที่มา การใช้พลังงานการใช้พลังงานของแต่ละประเภท ทั้งมูลค่า/ปริมาณ/ลักษณะการใช้ อะไรใช้มาก/น้อย วิเคราะห์หา โอกาสในการปรับลดหรือใช้ให้มี ประสิทธิภาพ หน่วยงานภายใน กระทรวงพลังงาน / สถิติ แห่งชาติ ศักยภาพพลังงาน ทดแทน การปลูกพืชเศรษฐกิจ,การเลี้ยงสัตว์ (หมู,วัว,ไก่),ปริมาณและการใช้งาน ของเหลือใช้ทางการเกษตร,การ จัดการขยะหรือของเสีย เช่น น้ำมัน ใช้แล้ว, น้ำเสีย หรือ ขยะเปียกเป็น ต้น นำข้อมูลมาวิเคราะห์ประมวลผล เพื่อหาศักยภาพด้านพลังงาน ทดแทนของชุมชน เพื่อเป็นผลิต ในการทดแทนพลังงานหลัก(ไฟ ฟ้า,แก๊ส และ น้ำมัน เกษตรจังหวัด,ปศุสัตว์ จังหวัด,ป่าไม้จังหวัด, อุตสาหกรรมจังหวัด, พาณิชย์จังหวัด อาชีพขั้นตอนหรือกรรมวิธีในการทำงาน ของกลุ่มแปรรูปผลผลิตทาง การเกษตร,กลุ่มวิสาหกิจชุมชน,กลุ่ม ผลิตอาหาร/ขนม/ของกิน,อาชีพที่ สำคัญของชุมชน หาขั้นตอนที่มีการใช้พลังงาน ปรับปรุงกระบวนการนั้นโดยให้มี ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดี ขึ้น อาจ ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือ แหล่งเชื้อเพลิง อปท. / พาณิชย์จังหวัด/ พัฒนาชุมชน/จัดเก็บใหม่ ฐานทรัพยากรการใช้ประโยชน์ของพื้นที่,แหล่งที่ อยู่อาศัย,ป่าไม้,การเกษตร,พื้นที่ สาธารณะ,ศูนย์เรียนรู้ในชุมชน นำข้อมูลมาวิเคราะห์ประมวลผล เพื่อหาศักยภาพด้านพลังงาน ทดแทนของชุมชน และ โอกาส การบูรณางานกับภาคส่วนอื่นๆ เกษตรจังหวัด,ปศุสัตว์ จังหวัด,ป่าไม้จังหวัด, อุตสาหกรรมจังหวัด, พาณิชย์จังหวัด อปท./จัดเก็บใหม่ วัฒนธรรมชุมชนช่วงเวลาของประเพณี วัฒนธรรม ประจำท้องถิ่น, ปฏิทินการทำ การเกษตร, การนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สามารถกำหนดช่วงเวลาการทำ กิจกรรมได้เหมาะสมกับกับเวลา ว่างของชุมชน / กำหนดกิจกรรม ได้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนใน ชุมชน วัฒนธรรมจังวัด./จัดเก็บ ใหม่ การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูล

7 ข้อมูล การ บริโภค บอกอะไรกับเรา พลังงาน การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูล

8 In Put สิ่งที่ใส่เข้าไป Process กระบวนการ Out Put ผลลัพธ์ พลังงาน เทคโนโลยี กิจกรรม ประสิทธิภาพ • ดำรงชีวิต • ประกอบอาชีพ • ดำรงชีวิต • ประกอบอาชีพ GPP ผลกระ ทบ บริบท ของ พื้นที่ • มูลค่า • นำเข้า / ผลิตเอง • Co2 • มูลค่า • นำเข้า / ผลิตเอง • Co2 การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูล

9 In Put สิ่งที่ใส่เข้าไป Process กระบวนการ Out Put ผลลัพธ์ พลังงาน เทคโนโลยี กิจกรรม • เทคโนโลยีทางเลือก • ศักยภาพพลังงาน ทดแทน • เทคโนโลยีทางเลือก • ศักยภาพพลังงาน ทดแทน • การพัฒนาของ จังหวัด GPP ประสิท ธิภาพ บริบท ของ พื้นที่ • แนวโน้มที่เคยใช้กัน มา • การใช้พลังงานต่อ ฐานการผลิต GPP • แนวโน้มที่เคยใช้กัน มา • การใช้พลังงานต่อ ฐานการผลิต GPP การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูล

10 In Put สิ่งที่ใส่เข้าไป Process กระบวนการ Out Put ผลลัพธ์ พลังงาน เทคโนโลยี กิจกรรม • แนวโน้มที่เคยใช้ กันมา • การใช้พลังงาน ต่อฐานการผลิต GPP • แนวโน้มที่เคยใช้ กันมา • การใช้พลังงาน ต่อฐานการผลิต GPP การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูล บ่งบอกถึงกิจกรรมการใช้พลังงานของพื้นที่ • สะท้อนอาชีพ • สะท้อนการดำเนินชีวิต / สภาพทางสังคม • สะท้อนนโยบายของพื้นที่ (เกษตร/อุตสาหกรรม/ ท่องเที่ยว/Otop/พลังงาน/การศึกษา/ก๊าซเรือนกระจก ฯลฯ) • โอกาสการพัฒนา

11 In Put สิ่งที่ใส่เข้าไป Process กระบวนการ Out Put ผลลัพธ์ พลังงาน เทคโนโลยี กิจกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูล ดังนั้นการเตรียมข้อมูลเพื่อจะนำมาวิเคราะห์ • อาชีพ • นโยบายของพื้นที่ (เกษตร/อุตสาหกรรม/ ท่องเที่ยว/Otop/พลังงาน/การศึกษา/ก๊าซเรือนกระจก ฯลฯ)

12

13 ปริมาณ การใช้ พลังงาน ( จูล ) ของ จังหวัด นครราชสี มาปี 2545

14 มูลค่า พลังงาน (บาท) ของ จังหวัด นครราชสีมา ปี 2545

15 In Put สิ่งที่ใส่เข้าไป พลังงาน • แนวโน้มที่เคยใช้กัน มา • การใช้พลังงานต่อ ฐานการผลิต GPP • แนวโน้มที่เคยใช้กัน มา • การใช้พลังงานต่อ ฐานการผลิต GPP การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูล อ่านข้อมูลแล้วตีความ เชื่อมโยง โดยใช้คำถาม • ทำไม • เพราะอะไร • สาเหตุที่เป็น • เชื่อมโยงสู่เหตุการณ์ต่างๆ • วิกฤตการณ์ • ราคาผลผลิต • สงคราม • ภัยวิบัติ • สภาวะทางสังคม • นโยบายของรัฐ

16 การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูล การใช้น้ำมันดีเซลของจังหวัดเชียงใหม่

17 47 49 49 ปลายปี 50 51 52 53 การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูล

18 ไฟฟ้า เปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้า กับจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า

19 ไฟฟ้า เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดกับมูลค่าการใช้ไฟฟ้า

20 ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 7.14 % มูลค่าการใช้ไฟฟ้า ปี 2543 คิด เป็น 5.82 % ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

21 สรุปภาพรวมการ บริโภคพลังงาน มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเทียบ กับมูลค่าการใช้พลังงาน

22

23

24 การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูลข้อมูล ความสำคัญของ การ ตัดสิน ใจ การ สื่อสาร การ เรียนรู้ 1 1 2 2 3 3

25

26 26 การอธิบายหรือตีความข้อมูล ประเภทอาชีพจำนวนร้อยละ เกษตรกรรม20020.0 ค้าขาย40040.0 รับราชการ10010.0 รับจ้างทั่วไป20020.0 ลูกจ้างบริษัท10010.0 รวม1,000100.0 ตารางที่ 1 อาชีพของกลุ่มตัวอย่าง (ชื่อตาราง)

27 27 “กลุ่มตัวอย่างจากการสำรวจนี้ ประกอบด้วยประชาชนชาวตาก ที่ ประกอบอาชีพค้าขายมากที่สุด รองลงมาประกอบเกษตรกร อาชีพ รับจ้างทั่วไป รับราชการ และลูกจ้าง บริษัท ตามลำดับ เหตุที่มีอาชีพ ค้าขายมากเพราะเป็นจังหวัด ทางผ่านและเขตชายแดน ”

28 มูลค่าการใช้พลังงาน ปี 51 1.69 ล้านล้านบาท มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ปี 51 4.36 ล้านล้านบาท ประเทศไทย 39% มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร 5 แสนล้านบาท ข้าว 1.19 แสนล้าน ยางพารา 1.94 แสนล้าน การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูล

29 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 41,735 ล้านบาท มูลค่าการบริโภคพลังงาน หรือเท่ากับ 4,632 บาท/คน/ปี 5,186 ล้านบาท รายได้ต่อคน 35,288 บาท/คน/ปี ชัยภูมิ 12% ข้อมูลระดับจังหวัด การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูล

30 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 34,285 ล้านบาท มูลค่าการบริโภคพลังงาน หรือเท่ากับ 14,702 บาท/ครัวเรือน/ปี 3,522 ล้านบาท รายได้ต่อคน 35,800 บาท/คน/ปี หนองคาย ข้อมูลระดับจังหวัด การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูล

31 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 37,138 ล้านบาท มูลค่าการบริโภคพลังงาน การใช้พลังงานต่อคน 5,090 บาท/คน/ปี 4,620 ล้านบาท รายได้ต่อคน 34,170 บาท/คน/ปี กาฬสินธุ์ ข้อมูลระดับจังหวัด การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูล 15%

32 32 ด้านการใช้เชื้อเพลิง/ชนิดพลังงาน น้ำมัน ไฟฟ้า แก๊สหุงต้ม พืน/ถ่าน มุมมองสมดุลพลังงาน

33 33 ด้านกิจกรรมการนำไปใช้งาน ขนส่ง เกษตร ไฟฟ้าทั่วไป ประกอบอาหาร มุมมองสมดุลพลังงาน

34 34 ด้านมูลค่าการใช้งาน(บาท) ขนส่ง (น้ำมัน) เกษตร (น้ำมัน) ไฟฟ้าทั่วไป ประกอบอาหาร (ฟืน/ถ่าน/แก๊ส) มุมมองสมดุลพลังงาน

35 35 ด้านสิ่งแวดล้อม (ก๊าซเรือนกระจก) น้ำมัน (ขนส่ง/เกษตร) ไฟฟ้า(สะดวกสบาย) แก๊ส(หุงต้ม) ฟืน/ถ่าน (หุงต้ม) มุมมองสมดุลพลังงาน

36 การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูล

37 สมดุลพลังงาน Energy Balance Use 70 Lost 30 Input 100

38 สมดุลพลังงาน Energy Balance Use 70 Input 90 Lost 20

39 สมดุลพลังงาน Energy Balance Use 80 Lost 20 Input 100


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ และ จัดเตรียมข้อมูล สถานการณ์ พลังงาน นายเชาวรัช ทองแก้ว ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนพลังงานระดับทั่วไป สำนักนโยบายและยุทธ์ศาสตร์ สำนักงานปลัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google