งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างความพร้อมเพื่อการ สอบ PISA (Program for International Student Assessment) เดือน สิงหาคม 2555 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างความพร้อมเพื่อการ สอบ PISA (Program for International Student Assessment) เดือน สิงหาคม 2555 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างความพร้อมเพื่อการ สอบ PISA (Program for International Student Assessment) เดือน สิงหาคม 2555 1

2 PISA คืออะไร เป็นโครงการประเมินผล นักเรียนระดับนานาชาติที่วัด ทักษะและความสามารถของ นักเรียนอายุ 15 ปี ด้าน การ อ่าน คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ประเมินต่อเนื่องกันทุก 3 ปี จัดโดย OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) 2

3 ประชากรเป้าหมายของการสอบ PISA คือ นักเรียนที่กำลังเรียนในระดับ มัธยมศึกษาที่มีอายุ 15 ปี ของ ประเทศนั้นๆ ไม่ว่าจะเรียนอยู่ชั้นใด ( ม. 2, ม. 3, ม. 4, หรือ ม. 5, ปวช. 1 หรือ ปวช. 2) และไม่ว่าจะเรียนอยู่ใน โรงเรียนของสังกัดใด ( สพฐ., การ ปกครองส่วนท้องถิ่น, อาชีวะ, สาธิต, เอกชน ) 3

4 ไทยเข้าร่วมโครงการ PISA มาแล้ว 4 ครั้ง (2543, 2546, 2549, 2552) ผลยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ รายการ 2000 (41 ประเทศ )2003 (41 ประเทศ ) นานา ชาติ ไทย ลำดั บที่ นานา ชาติ ไทย ลำดั บที่ การอ่าน 5004313249243132 คณิตศา สตร์ 5004233249841732 วิทยาศา สตร์ 5004363250042932 4

5 ไทยเข้าร่วมโครงการ PISA มาแล้ว 4 ครั้ง (2543, 2546, 2549, 2552) ผลยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ รายการ 2006 (57 ประเทศ )2009 (65 ประเทศ ) นานาช าติ ไทย ลำดับ ที่ นานาช าติ ไทย ลำดับ ที่ การอ่าน 500417 42- 44 492421 47- 51 คณิตศา สตร์ 500417 23- 44 501419 48- 52 วิทยาศ าสตร์ 500421 45- 46 496421 47- 49 5

6 แนวโน้มคะแนนจาก PISA 2000 – PISA 2009 PISA 2000PISA 2003PISA 2006PISA 2009 405 410 415 420 425 430 435 440 คะแนน คณิตอ่านวิทยาศาสตร์ 6

7 - ปี 2009 มีประเทศกลุ่มอาเชียน เข้าร่วมโครงการ PISA สาม ประเทศคือไทย สิงคโปร์ และ อินโดนีเซีย - คะแนนของไทยสูงกว่า อินโดนีเซีย แต่ต่ำกว่าสิงคโปร์ ค่อนข้างมาก - แต่ ระวัง ! ปี 2012 เวียดนามและ มาเลเซีย จะเข้าร่วมโครง PISA ด้วย 7

8 - ผลการสอบ PISA ที่ต่ำต่อเนื่องมา 4 ครั้ง มีผลต่อภาพลักษณ์ ของประเทศมาก เนื่องจากได้มีการ นำผลการสอบ PISA ไป เป็นเกณฑ์หนึ่งใน การจัดลำดับ ความสามารถใน การแข่งขันของ ประเทศ รวมทั้งเป็นเกณฑ์ในการ พิจารณาความน่าลงทุนด้วย - นานาชาติมองประเทศไทยว่า เป็น ประเทศที่มีคุณภาพ การศึกษาต่ำ หรือกล่าวได้อีกอย่าง หนึ่งว่า คุณภาพหรือ ศักยภาพของคนไทยต่ำ เมื่อเทียบกับ นานาชาติ 8

9 กระทรวงศึกษาธิการได้ใช้ผลการสอบ PISA เป็นตัวบ่งชี้หนึ่งของความสำเร็จ ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ( พ. ศ. 2552-2561) “ ภายในปี พ. ศ. 2561 ผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย นานาชาติ ( ผลทดสอบ PISA)” 9

10 ทำไมผลการสอบ PISA ของนักเรียน ไทยต่ำ 1. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และสังคมทั่วไปส่วน ใหญ่ยังไม่รู้ว่า PISA คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร สอบไป ทำไม 2. รูปแบบข้อสอบของ PISA แตกต่างจาก ข้อสอบที่นักเรียนไทย เคยทำมาก 3. การเรียนการสอนจริงที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ยังไม่สามารถพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ของนักเรียนได้อย่างที่ควรจะเป็น 10

11 นักเรียนสะกดคำผิดและขาดทักษะใน การเขียนภาษาไทย ตัวอย่าง ที่ 1 : ตัวอย่าง ที่ 2 : ในขั้นตอนที่ 4 ของกระบวนการทำความสะอาด คลอรีนถูก เติมลงไปในน้ำ ทำไมจึงเติมคลอรีนลงไปในน้ำ ตรวจดูก๊าซที่ปล่อยออกมาจากเครื่องแปลงไอเสีย วิศวกรและ นักวิทยาศาสตร์ ที่ทำเครื่องแปลงไอเสียเพื่อให้ผลิตก๊าซที่เป็น อันตรายน้อยลงยังมีปัญหาที่ควรต้องแก้ไข ปัญหาหนึ่งนั้นคืออะไร 11

12 ตัวอย่างที่ 3 : ตัวอย่างที่ 4 : สุวรรณและมาริกาต้องการใช้เชื้อเพลิงที่ไม่มีผลเสียต่อ สิ่งแวดล้อม เชื้อเพลิงชนิดไหนที่ควรจะแนะนำให้สุวรรณและ มาริกาใช้ ไม้ หรือ โพรเพน ให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ สนับสนุนคำแนะนำของนักเรียนด้วย จงอธิบายว่าทำไมเครื่องมือผ่าตัดที่ใช้ในห้องผ่าตัดจึงถูกทำให้ปลอดเชื้อ 12

13 ตัวอย่างที่ 6 : ตัวอย่างที่ 7 : 13

14 ตัวอย่างที่ 5 : 14

15 นักเรียนแสดงทัศนคติที่ไม่ดีต่อการ สอบ ตัวอย่างที่ 15 : นักหนังสือพิมพ์เขียนว่า “ รถไฟลอยด้วยแรงแม่เหล็กวิ่ง ด้วยความเร็ว 500 กม./ ชม. วิ่งผ่านไปอย่างเงียบๆ เหมือนกับไม่มีความต้านลม ” นักเรียนเห็นด้วยกับข้อความของนักหนังสือพิมพ์หรือไม่ จงให้เหตุผล 15

16 ข้อสนเทศใดในตารางที่แสดงว่า ม้าในยุคปัจจุบันมี วิวัฒนาการมาจากซากฟอสซิลทั้งสามชนิดในตาราง จง อธิบาย ตัวอย่างที่ 16 : ตัวอย่างที่ 17 : อมันดาซื้อเครื่องเป่าผมใหม่ ที่ใช้กำลังไฟฟ้าสูงกว่าเครื่องเก่า ทำไมอมันดาอาจจะใช้กระแสไฟฟ้าน้อยกว่าเมื่อเธอเป่าผม ด้วยเครื่องเป่าผมใหม่แทนที่จะใช้เครื่องเป่าผมเก่า 16


ดาวน์โหลด ppt การสร้างความพร้อมเพื่อการ สอบ PISA (Program for International Student Assessment) เดือน สิงหาคม 2555 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google