งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานสุขภาพ เรื่อง การทดลองยาสีฟัน จัดทำโดย 1. ด. ช. กิติศักดิ์ ธิรัตน์ เลขที่ 5 2. ด. ช. ณัฐพงษ์ ไพเราะ เลขที่ 20 3. ด. ญ. ธนวรรณ กฤษติชัย เลขที่ 26.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานสุขภาพ เรื่อง การทดลองยาสีฟัน จัดทำโดย 1. ด. ช. กิติศักดิ์ ธิรัตน์ เลขที่ 5 2. ด. ช. ณัฐพงษ์ ไพเราะ เลขที่ 20 3. ด. ญ. ธนวรรณ กฤษติชัย เลขที่ 26."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงงานสุขภาพ เรื่อง การทดลองยาสีฟัน จัดทำโดย 1. ด. ช. กิติศักดิ์ ธิรัตน์ เลขที่ 5 2. ด. ช. ณัฐพงษ์ ไพเราะ เลขที่ 20 3. ด. ญ. ธนวรรณ กฤษติชัย เลขที่ 26 4. ด. ช. ธีรภัทร สุวรรณรักษ์ เลขที่ 28 5. ด. ญ. วิสาขา มีปรีดี เลขที่ 49 6. ด. ช. อยู่ ซาโต้ เลขที่ 59 ชั้นมัธยัมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 9 โรงเรียนสตรีวิทยา๒

3 แนวคิดแนวคิด

4 วัตถุประสง ค์

5 ขั้นตอนการ ดำเนินงาน อุปกรณ์ แก้วน้ำใส (2 ใบ ) ถุงใส ( สำหรับ ใส่แกง ) ยาสี ฟัน

6 ขั้นตอนที่ 1 บีบยาสีฟัน ใส่ในถุงใส การทดสอบความหยาบของยาสี ฟัน ( การทดลอง 1)

7 ขั้นตอนที่ 2 เมื่อทำตามขั้นตอนที่ 1 แล้วจะ ได้ลักษณะดังรูปนี้

8 ขั้นตอนที่ 3 ขยี้ยาสีฟันให้ ระเอียดที่สุด

9 ขั้นตอนที่ 1 บีบยาสีฟันลง บนแก้วใบที่ 2 การทดสอบความหยาบของยาสีฟัน ( การทดลอง 2)

10 ขั้นตอนที่ 2 เกลี่ยยาสีฟันให้ละเอียด ที่สุดแล้วให้เพื่อนฟังเสียงพร้อมเกลี่ย ยาสีฟันไปด้วยขณะที่เพื่อนฟัง

11 ผลการ ดำเนินงาน ผลการ ดำเนินงาน การทดสอบความหยาบของยาสีฟัน ( การ ทดลอง 1) ได้ผลดังนี้ ยาสีฟันที่ถูกเกลี่ยให้ ละเอียดแล้ว มีลักษณะเป็นเม็ดหยาบๆ ซึ่ง สรุปได้ว่า ยาสีฟันชนิดนี้มีสารขัดฟันอยู่ มาก ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพฟัน ทำให้สาร ที่เคลือบฟันของเราถูกสารขัดฟันสีออก ทำ ให้ฟันของเราไม่สวยงามและมีรอยที่เกิดจาก การเสียดสีด้วย การทดสอบความหยาบของยาสีฟัน ( การ ทดลอง 2) ได้ผลดังนี้ เมื่อให้เพื่อนฟังเสียง ที่เราเกลี่ยยาสีฟันให้ละเอียดแล้วสรุปได้ว่า ยาสีฟันชนิดนี้มีความหยาบ เพราะ มีเสียงที่ เสียดสีระหว่างแก้วและยาสีฟัน ซึ่งถ้าเราใช้ยา สีฟันลักษณะนี้มากๆจะทำให้ฟันของเรามี สุขภาพฟัน ที่ไม่ดี

12 ประโยชน์ที่ ได้รับ ประโยชน์ที่ ได้รับ

13 คณะผู้จัดทำ ขอขอบคุณ ค่ะ / ครับ


ดาวน์โหลด ppt โครงงานสุขภาพ เรื่อง การทดลองยาสีฟัน จัดทำโดย 1. ด. ช. กิติศักดิ์ ธิรัตน์ เลขที่ 5 2. ด. ช. ณัฐพงษ์ ไพเราะ เลขที่ 20 3. ด. ญ. ธนวรรณ กฤษติชัย เลขที่ 26.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google