งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานสุขภาพ เรื่อง การทดลองยาสีฟัน จัดทำโดย 1. ด. ช. กิติศักดิ์ ธิรัตน์ เลขที่ 5 2. ด. ช. ณัฐพงษ์ ไพเราะ เลขที่ 20 3. ด. ญ. ธนวรรณ กฤษติชัย เลขที่ 26.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานสุขภาพ เรื่อง การทดลองยาสีฟัน จัดทำโดย 1. ด. ช. กิติศักดิ์ ธิรัตน์ เลขที่ 5 2. ด. ช. ณัฐพงษ์ ไพเราะ เลขที่ 20 3. ด. ญ. ธนวรรณ กฤษติชัย เลขที่ 26."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงงานสุขภาพ เรื่อง การทดลองยาสีฟัน จัดทำโดย 1. ด. ช. กิติศักดิ์ ธิรัตน์ เลขที่ 5 2. ด. ช. ณัฐพงษ์ ไพเราะ เลขที่ ด. ญ. ธนวรรณ กฤษติชัย เลขที่ ด. ช. ธีรภัทร สุวรรณรักษ์ เลขที่ ด. ญ. วิสาขา มีปรีดี เลขที่ ด. ช. อยู่ ซาโต้ เลขที่ 59 ชั้นมัธยัมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 9 โรงเรียนสตรีวิทยา๒

3 แนวคิดแนวคิด

4 วัตถุประสง ค์

5 ขั้นตอนการ ดำเนินงาน อุปกรณ์ แก้วน้ำใส (2 ใบ ) ถุงใส ( สำหรับ ใส่แกง ) ยาสี ฟัน

6 ขั้นตอนที่ 1 บีบยาสีฟัน ใส่ในถุงใส การทดสอบความหยาบของยาสี ฟัน ( การทดลอง 1)

7 ขั้นตอนที่ 2 เมื่อทำตามขั้นตอนที่ 1 แล้วจะ ได้ลักษณะดังรูปนี้

8 ขั้นตอนที่ 3 ขยี้ยาสีฟันให้ ระเอียดที่สุด

9 ขั้นตอนที่ 1 บีบยาสีฟันลง บนแก้วใบที่ 2 การทดสอบความหยาบของยาสีฟัน ( การทดลอง 2)

10 ขั้นตอนที่ 2 เกลี่ยยาสีฟันให้ละเอียด ที่สุดแล้วให้เพื่อนฟังเสียงพร้อมเกลี่ย ยาสีฟันไปด้วยขณะที่เพื่อนฟัง

11 ผลการ ดำเนินงาน ผลการ ดำเนินงาน การทดสอบความหยาบของยาสีฟัน ( การ ทดลอง 1) ได้ผลดังนี้ ยาสีฟันที่ถูกเกลี่ยให้ ละเอียดแล้ว มีลักษณะเป็นเม็ดหยาบๆ ซึ่ง สรุปได้ว่า ยาสีฟันชนิดนี้มีสารขัดฟันอยู่ มาก ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพฟัน ทำให้สาร ที่เคลือบฟันของเราถูกสารขัดฟันสีออก ทำ ให้ฟันของเราไม่สวยงามและมีรอยที่เกิดจาก การเสียดสีด้วย การทดสอบความหยาบของยาสีฟัน ( การ ทดลอง 2) ได้ผลดังนี้ เมื่อให้เพื่อนฟังเสียง ที่เราเกลี่ยยาสีฟันให้ละเอียดแล้วสรุปได้ว่า ยาสีฟันชนิดนี้มีความหยาบ เพราะ มีเสียงที่ เสียดสีระหว่างแก้วและยาสีฟัน ซึ่งถ้าเราใช้ยา สีฟันลักษณะนี้มากๆจะทำให้ฟันของเรามี สุขภาพฟัน ที่ไม่ดี

12 ประโยชน์ที่ ได้รับ ประโยชน์ที่ ได้รับ

13 คณะผู้จัดทำ ขอขอบคุณ ค่ะ / ครับ


ดาวน์โหลด ppt โครงงานสุขภาพ เรื่อง การทดลองยาสีฟัน จัดทำโดย 1. ด. ช. กิติศักดิ์ ธิรัตน์ เลขที่ 5 2. ด. ช. ณัฐพงษ์ ไพเราะ เลขที่ 20 3. ด. ญ. ธนวรรณ กฤษติชัย เลขที่ 26.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google