งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เนื่องจากธุรกิจรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ประเภท SME มีการดำเนินงานของกิจการ ในด้านการวางระบบไฟฟ้า การติดตั้งอุปกรณ์ และดูแลตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำหรับ องค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เนื่องจากธุรกิจรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ประเภท SME มีการดำเนินงานของกิจการ ในด้านการวางระบบไฟฟ้า การติดตั้งอุปกรณ์ และดูแลตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำหรับ องค์กร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เนื่องจากธุรกิจรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ประเภท SME มีการดำเนินงานของกิจการ ในด้านการวางระบบไฟฟ้า การติดตั้งอุปกรณ์ และดูแลตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำหรับ องค์กร การทำงานของบุคลากรในกิจการจะดำเนินการ ออกปฏิบัติงานตามสถานที่รับบริการ ซึ่งแต่ละสถานที่ ต่างกัน มีระยะทางในการเดินทางและใช้เวลาในการ ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน โดยกิจการทำการส่งบุคลากรออกปฏิบัติงานตาม สถานที่ต่าง ๆ ในการติดตามผลการดำเนินงานของ โครงการนั้น ผู้จัดการจะต้องเดินทางไปในสถานที่ ปฏิบัติงานทุกที่ เพื่อทำการตรวจสอบผลการดำเนินงาน ของโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งมีจำนวนมาก และอยู่ในระยะทางที่ไกล

3  ไม่มีการวางแผนการดำเนินของโครงการ เนื่องจาก สถานที่ปฏิบัติงานแต่ละโครงการอยู่ในระยะทางไกล ทำให้การรับรู้ข้อมูลการดำเนินโครงการ ของ ผู้เกี่ยวข้องทำให้ยาก  การจัดทำตารางเวลางานในรูปเอกสาร ทำให้ ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องกับโครงการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้  การรายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการ ล่าช้า  การติดตามงานเกิดความล่าช้าทำให้ ส่งผลต่อการ ปฏิบัติงานบางครั้งไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทำให้ ลูกค้าที่ใช้บริการของกิจการ เกิดความไม่พึงพอใจต่อ งานที่ได้รับส่งมอบงาน

4 เจ้าของกิจการ 0 ระบบติดตาม ความก้าวหน้า โครงการ ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในโครงการ บันทึกข้อมูล โครงการ บันทึกข้อมูลผลการ ติดตามโครงการ Project Manager Gantt Chart และ Critical Path ของโครงการ SMS แจ้งข้อมูลโครงการ รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการ รายงานผลการดำเนินงาน ของโครงการ บันทึกค่าใช้จ่ายที่ใช้ไป ในกิจกรรมหรือโครงการ ข้อมูลค่าใช้จ่าย ที่ใช้ไปใน กิจกรรมหรือ โครงการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงการ SMS ข้อมูลโครงการ ข้อมูลผลการติดตาม โครงการ Gantt Chart และ Critical Path ของโครงการ รายงานสรุประยะเวลาที่ใช้ใน แต่ละโครงการ SMS แจ้งความก้าวหน้าของ โครงการ รายงาน เปรียบเทียบสรุป ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน โครงการเบื้องต้น ผู้ดูแลระบบ จัดการข้อมูล พื้นฐานระบบ ข้อมูลพื้นฐาน ระบบ

5  VDO

6  ปัจจัยที่ใช้ในการออกแบบฐานข้อมูลโครงการที่จำเป็น สำหรับการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ เพื่อให้ ทราบถึงข้อมูลผลการดำเนินโครงการ แต่ละโครงการ  ปัจจัยที่ของจำนวนข้อมูลที่ใช้ในการส่งเอสเอ็มเอส (SMS) เนื่องจาก การส่งข้อมูลผ่านระบบเอสเอ็มเอส (SMS) มีข้อจำกัดในจำนวนของตัวอักษร 70 ตัวอักษร

7  ศึกษาข้อมูลทางด้านการติดตามความก้าวหน้าโครงการ ให้มากยิ่งขึ้น ถ้าเป็นไปได้รับความร่วมควรทำเป็น ลักษณะการติดตามความก้าวหน้าโครงการสำหรับกิจการ ขนาดกลางและขนาดใหญ่  ประยุกต์การออกแบบระบบให้มีความหลากหลายมาก ยิ่งขึ้น โดยที่ผู้พัฒนาต้องเรียนรู้การใช้งานทางด้านการ พัฒนาซอฟต์แวร์ให้ใช้งานผ่านซอฟต์แวร์บนมือถือ  ศึกษาวิจัยการพัฒนาต่อร่วมกับการเชื่อมโยงกับ โปรแกรมแผนที่ของกูเกิ้ล (Google map API)  ศึกษาวิจัยและพัฒนาต่อในกิจการประเภทอื่น ที่มีลักษณ การดำเนินงานเป็นโครงการในสถานที่ต่าง ๆ อันได้แก่ กิจการรับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt เนื่องจากธุรกิจรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ประเภท SME มีการดำเนินงานของกิจการ ในด้านการวางระบบไฟฟ้า การติดตั้งอุปกรณ์ และดูแลตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำหรับ องค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google