งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligence) ของ Howard Gardner

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligence) ของ Howard Gardner"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligence) ของ Howard Gardner
เด็กแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล แตกต่างกัน คนทุกคนมีสติปัญญาทั้ง 8 ด้าน ที่อาจจะมากน้อยแตกต่างกันไป บางคนอาจจะสูงทุกด้าน บางคนอาจจะสูงเพียงด้าน หรือสองด้าน ส่วนด้านอื่นๆ ปานกลาง ทุกคนสามารถพัฒนาปัญญาแต่ละด้านให้สูงขึ้นถึงระดับใช้การได้ถ้ามีการฝึกฝนที่ดี มีการให้กำลังใจที่เหมาะสม ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ปัญญาด้านต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันได้

2 ปัญญา 8 ด้าน ตามแนวคิดของพหุปัญญา
1. ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) -มีความสามารถในการจดจำ ชอบเล่าเรื่อง เจ้าบทเจ้ากลอน รักการอ่าน รักการค้นคว้า 2. ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical – Mathematical Intelligence) -ชอบทดลองประดิษฐ์ แก้ไขปัญหา ชอบค้นหาเหตุผล ทำงานตามลำดับขั้นตอน

3 ปัญญา 8 ด้าน ตามแนวคิดของพหุปัญญา
3. ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Visual – Spatial Intelligence) -ชอบวาดเขียน จดบันทึกเป็นภาพ 4. ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily – Kinesthetic Intelligence) -ชอบลงมือปฏิบัติ ชอบความโลดโผน

4 ปัญญา 8 ด้าน ตามแนวคิดของพหุปัญญา
5. ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence) -ชอบร้องเพลง ชอบดนตรี 6. ปัญญาด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence) -ชอบสังคม ชอบเป็นผู้นำ

5 ปัญญา 8 ด้าน ตามแนวคิดของพหุปัญญา
7. ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) -มีแรงจูงใจด้วยตนเองสูง มีสมาธิในการทำงานคนเดียวอย่างจริงจัง 8. ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) -สนใจสิ่งแวดล้อม และสังคมรอบตัว ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้เก่ง

6 ท่านสามารถ Download เอกสารประกอบคำบรรยายได้ที่
E–mail:

7


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligence) ของ Howard Gardner

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google