งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligence) ของ Howard Gardner  เด็กแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล แตกต่างกัน  คนทุกคนมีสติปัญญาทั้ง 8 ด้าน ที่อาจจะมากน้อยแตกต่างกันไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligence) ของ Howard Gardner  เด็กแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล แตกต่างกัน  คนทุกคนมีสติปัญญาทั้ง 8 ด้าน ที่อาจจะมากน้อยแตกต่างกันไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligence) ของ Howard Gardner  เด็กแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล แตกต่างกัน  คนทุกคนมีสติปัญญาทั้ง 8 ด้าน ที่อาจจะมากน้อยแตกต่างกันไป บางคนอาจจะสูงทุกด้าน บางคนอาจจะสูงเพียงด้าน หรือสองด้าน ส่วนด้านอื่นๆ ปานกลาง  ทุกคนสามารถพัฒนาปัญญาแต่ละด้านให้สูงขึ้นถึงระดับใช้การได้ ถ้ามีการฝึกฝนที่ดี มีการให้กำลังใจที่เหมาะสม ในสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรียนรู้  ปัญญาด้านต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันได้

2 ปัญญา 8 ด้าน ตามแนวคิดของพหุปัญญา 1. ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) -มีความสามารถในการจดจำ ชอบเล่าเรื่อง เจ้าบทเจ้ากลอน รักการอ่าน รักการค้นคว้า 2. ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical – Mathematical Intelligence) -ชอบทดลองประดิษฐ์ แก้ไขปัญหา ชอบค้นหาเหตุผล ทำงานตามลำดับขั้นตอน

3 ปัญญา 8 ด้าน ตามแนวคิดของพหุปัญญา 3. ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Visual – Spatial Intelligence) -ชอบวาดเขียน จดบันทึกเป็นภาพ 4. ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily – Kinesthetic Intelligence) -ชอบลงมือปฏิบัติ ชอบความโลดโผน

4 ปัญญา 8 ด้าน ตามแนวคิดของพหุปัญญา 5. ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence) -ชอบร้องเพลง ชอบดนตรี 6. ปัญญาด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence) -ชอบสังคม ชอบเป็นผู้นำ

5 ปัญญา 8 ด้าน ตามแนวคิดของพหุปัญญา 7. ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) -มีแรงจูงใจด้วยตนเองสูง มีสมาธิในการทำงานคนเดียว อย่างจริงจัง 8. ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) -สนใจสิ่งแวดล้อม และสังคมรอบตัว ปรับตัวเข้ากับ สิ่งแวดล้อมได้เก่ง

6 ท่านสามารถ Download เอกสารประกอบคำบรรยายได้ที่ www.jd.in.th E–mail: muyai@thaimail.com

7


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligence) ของ Howard Gardner  เด็กแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล แตกต่างกัน  คนทุกคนมีสติปัญญาทั้ง 8 ด้าน ที่อาจจะมากน้อยแตกต่างกันไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google