งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสัมพันธ์ทาง เศรษฐกิจ ไทย - เวียดนาม. 6,72.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสัมพันธ์ทาง เศรษฐกิจ ไทย - เวียดนาม. 6,72."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสัมพันธ์ทาง เศรษฐกิจ ไทย - เวียดนาม

2 6,72

3

4

5

6

7

8

9

10 General Information 2009 1. Area330,915 Sq.Km.(2/3 of Thai) 2. Population87.3 Mil. 3. PoliticalStable 4. GDP Growth5.3% 5. Per Capita Income $1,060/yr. HCM & HN $2,500 6. Main ExportsOil, Garment, Footware, Seafood, Agri.product.

11 GDP Growth Year Growth % 2005 8.4 2006 8.2 2007 8.5 2008 6.2 2009 5.3

12 Data Jan.Jun. 2010 •Import $ 38.5 Bil. •Export 32.1 Bil. •Trade Deficit 6.4 Bil. •GDP 6.16% •Remittance 3.6 Bil.(2009*6.28B.) •FDI 8.43 Bil. •VND Devaluation.

13 เศรษฐกิจไทย - เวียดนาม •1975 ( พ. ศ.2521) • สิ้นสุดสงครามเวียดนาม •1986 ( พ. ศ.2532) • เวียดนามเปิดประเทศอีกครั้ง • ด้วยนโยบาย Doi Moi(Renovation)

14

15

16

17

18

19

20 Logistics

21 เศรษฐกิจไทย - เวียดนาม •1992 ( พ. ศ.2538) • ธนาคารกรุงเทพ เปิดสาขาที่ โฮจิมินห์ซิตี้ • ซี. พี. โรงงานอาหารสัตว์ • นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ( ดี ที่สุด ) • กระทิงแดง / ปลากระป๋อง สามแม่ครัว # 1

22

23 เศรษฐกิจไทย - เวียดนาม • สี 4 Oranges,TOA, อุไรพาณิชย์ •SCG (Siam Cement Group) - C-Pack Monier, - Siam Paper Pulp ($220 M.) - JV. Petrovietnam,TPC ( มูลค่า $ 3.7 Bil. ฝ่ายไทยถือ หุ้น 60% )

24 เศรษฐกิจไทย - เวียดนาม • อันดับนักลงทุนไทย ( ก. ค. 2553) • อันดับที่ 10 • โครงการณ์ 235 • มูลค่าการลงทุน 5,712 ล้านเหรียญ

25 การนำเข้า - ส่งออก ( เวียดนาม - ไทย ) • มูลค่าการค้า ( ม. ค.- ก. ค.2553) 127,341 ล้านบาท • ไทยส่งออก 102,002 ลบ. • ไทยนำเข้า 25,339 ลบ.( เกินดุล 76,663 ลบ.) • ปี 2552 การค้า 206,968 ลบ.( เกินดุล 111,480 ลบ.) • ไทยส่งออก # $ 5 Bil. นำเข้า 1.4 Bil.

26 สินค้าหลักที่ไทยนำเข้า - ส่งออก สินค้านำเข้าหลัก - น้ำมัน เครื่องคอมฯ เครื่องจักร ไฟฟ้าถ่านหิน ด้าย - และ เส้นใย สินค้าส่งออกหลัก - น้ำมัน เม็ดพลาสติกเหล็ก - เหล็ก กล้า, รถยนต์ อุปกรณ์และ ส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์

27 ไทย - เวียดนาม คู่แข่งหรือหุ้นส่วน ?

28 ไทย - เวียดนาม ความเป็นหุ้นส่วน สูง

29 สินค้าเกษตร / อุตสาหกรรม • ข้าว ไทยอันดับ 1 เวียดนาม อันดับ 2 • ยางพาราไทย อันดับ 1 เวียดนามอันดับ 4 • อาหารทะเลแช่แข็ง • แรงงานจำนวนมาก ค่าแรงงานต่ำ ( ย้าย - เพิ่มฐานการผลิต ) ( โรงงานวี. รับเบอร์ ยางรถจักรยานยนต์, อุตฯสิ่งทอ ) * สมาคมนักธุรกิจไทย ในเวียดนาม

30

31 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (1) จุดเด่นที่น่าสนใจ 1. เข้มงวดปราบปรามคอรัปชั่น / มาเฟีย ลงโทษรุนแรง 2. วัฒนธรรมคล้ายจีนและค้าขายเก่ง + ตะวันตก ( ฝรั่งเศส / สหรัฐ ) 3. คุณภาพชาย - หญิง แตกต่าง ( ฟ้า - ดิน ) - ความสามารถของสตรีมีความโดด เด่น ตัดสินใจใน สาระสำคัญ

32 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (2) 4. พฤติกรรมผู้บริโภคแตกต่าง ภาคเหนือ / กลาง / ใต้ 5. มีความรักชาติสูง ช่วย จนท. สอดส่อง รักษาหน้า ชอบตัดสินใจเอง 6. ก. ม. แตกต่างจากไทย แรงงาน ภาษี (Global) 7. เป็นมิตร ไม่มีความโกรธแค้นเรื่อง สงคราม 8. สินค้าไทยเป็นที่นิยม / ค้าขายเป็นเงิน สด / แอล. ซี. 9. ชายไทยไปทำงาน มักปักหลักอยู่ ถาวร ( ไม่รู้ทำไม ?)

33 โอกาส และความท้าทาย • โอกาส 1. ประชากร 87.3 ล้านคน, แรงงานขยัน / ไม่แพง 2. กำลังซื้อสูง + กำลังซื้อแฝง (Viet-Kieu) 3. ประเทศมีอนาคต รัฐบาล / ทรัพยากร 4. สินค้าไทยเป็นที่นิยม คุณภาพดี ไม่แพง 5. ผลิต / ส่งสินค้ากลับมาขาย ที่ไทย / อาเซียน

34 โอกาส และความท้าทาย • ความท้าทาย 1. การแข่งขันค่อนข้างสูง ( ท้องถิ่น / ตปท.) 2. สินค้าติดตลาด ถูก เลียนแบบ 3. โฆษณา / ส่งเสริมการขาย / กระจายสินค้า 4. ค้าขายระยะยาว ( อย่าตีหัว เข้าบ้าน ) 5. ต้องอดทน หาคู่ค้า / คนที่ วางใจได้

35 โอกาสความร่วมมือ - สิ่งท้า ทาย • ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ • ความร่วมมือทางด้านการเมือง (Human Right) • ความร่วมมือทางด้านการศึกษา - วัฒนธรรม

36 ความท้าทายร่วม 1. มูลค่าการค้ารวม เป้าหมาย 10.000 ล้านเหรียญ ปัจจุบัน 6,400 ล้านเหรียญ 2. หุ้นส่วนการค้าสินค้าเกษตรที่ สมบูรณ์

37 ความท้าทายของเวียดนาม • ความเจริญอย่างยั่งยืน / รักษาสิ่งแวดล้อม • เจริญทัดเทียมไทย หรือก้าวหน้ายิ่งกว่า ( เป้าหมายสิงคโปร์ ) • ในอนาคต เวีดยนามจะมีหลายอย่างที่โดด เด่น •1. เมืองใหม่ ถูเทียม พร้อมอุโมงค์ลอด แม่น้ำไซ่ง่อน •2. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 2 แห่งใน 10 ปี และ ต่อไปจะเพิ่มเป็น 5 แห่ง •3. สนามบิน ” เบิ๊น ถั่น ” ใหญ่กว่าสนามบิน สุวรรณภูมิ •4. รถไฟฟ้าหัวกระสุน บางช่วง

38

39

40

41

42 ความท้าทายของไทย • ศูนย์ CLMV วิจัย และพัฒนา สถาบันเอเซียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป้าหมาย ฝึกอบรม เพื่อสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ เพื่อออกไปทำการค้า ประเทศเพื่อน บ้าน ความรู้ในการทำการค้าสมัยใหม่ ภาษา กฏหมาย วัฒนธรรม

43 สิ่งที่น่าชื่นชม - เรียนรู้ 1. รัฐบาลมีเสถียรภาพ 2. ความรักชาติ 3. ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน 4. ความเกรงกลัวกฏหมาย ( ขับรถเร็ว / หมวก นิรภัย ) 5. การปราบปรามคอรัปชั่น

44 Why ? Vietnam •ASEAN / WTO Member. •Close Location/ Similar Culture. •Huge Mkt. / Purchasing Power. •Low Cost / Outstanding Investment Incentives. •SME is still Welcome. •Land for Opportunities.

45 CHARMING ?

46


ดาวน์โหลด ppt ความสัมพันธ์ทาง เศรษฐกิจ ไทย - เวียดนาม. 6,72.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google