งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ให้เอา 5 ตัวท้ายคูณกันได้ 25 ตั้งเป็น ผลลัพธ์หลัก หน่วยและหลักสิบไว้ก่อน 2. ให้เอาจำนวนที่อยู่หน้าเลข 5 คูณ จำนวนที่นับต่อจากมัน คูณได้เท่าไรเขียนเป็นผลลัพธ์ต่อจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ให้เอา 5 ตัวท้ายคูณกันได้ 25 ตั้งเป็น ผลลัพธ์หลัก หน่วยและหลักสิบไว้ก่อน 2. ให้เอาจำนวนที่อยู่หน้าเลข 5 คูณ จำนวนที่นับต่อจากมัน คูณได้เท่าไรเขียนเป็นผลลัพธ์ต่อจาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ให้เอา 5 ตัวท้ายคูณกันได้ 25 ตั้งเป็น ผลลัพธ์หลัก หน่วยและหลักสิบไว้ก่อน 2. ให้เอาจำนวนที่อยู่หน้าเลข 5 คูณ จำนวนที่นับต่อจากมัน คูณได้เท่าไรเขียนเป็นผลลัพธ์ต่อจาก 25 เป็นหลักร้อย หลักพันต่อไปเป็นผลลัพธ์ที่ถูกต้องและ รวดเร็ว เทคนิคการหาคำ ตอบได้อย่างรวดเร็ว

2 85 x 85 ก็ให้เอาตัวท้ายคือ 5 x 5 ได้ 25 ตั้งไว้ เอา 8 ตัวหน้า คูณจำนวนนับที่นับต่อ จากมันคือ 9 8 x 9 ได้ 72 ตั้งเป็นผลลัพธ์ต่อจาก 25 เป็น 7,225  85 x 85 = 7,225

3 ให้เอาเลขตัวท้ายคูณกันตั้งเป็น ผลลัพธ์หลักหน่วย และหลักสิบไว้ก่อน เอาตัวหน้าคูณกับจำนวนนับที่นับต่อ จากมัน เทคนิคการหาคำ ตอบได้อย่างรวดเร็ว

4 32 x 38 ก็ให้เอาตัวท้ายคือ 2 x 8 ได้ 16 ตั้งไว้ เอา 3 ตัวหน้า คูณจำนวนนับที่ต่อ จากมัมคือ 4 1 x 4 ได้ 12 ตั้งเป็นผลลัพธ์ต่อ จาก 16 เป็น 1,216  32 x 38 = 1,216

5 เทคนิคการคิดลัดหาคำตอบได้อย่าง รวดเร็ว 1. ให้เอาเลขตัวท้ายคูณกันตั้งเป็น ผลลัพธ์หลักหน่วยและหลักสิบไว้ก่อน ( ถ้าคูณกันได้เลขตัวเดียว ให้เติม 0 เป็น หลักสอบแทน ) 2. เอาตัวหน้าคูณกัน แล้วบวกกับตัวหลัง หนึ่งตัว ตั้งเป็นผลลัพธ์ต่อจากหลักสอบ ไปข้างหน้า ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและ รวดเร็ว

6 37 x 77 = เอาตัวหลังคูณกันคือ 7 x 7 = 49 ตั้งเป็นผลลัพธ์สองตัวหลังไว้ แล้วเอาตัวหน้าคูณกันบวกกับตัวหลังหนึ่ง ตัว คือ ( 3 x 7 ) + 7 ตั้งเป็นผลลัพธ์ ต่อ  37 x 77 = 2,849 ตัวอย่างเช่น

7 1. ให้เอา 4 หารจำนวนที่เป็นคู่คูณของ 25 เขียนเป็น ผลลัพธ์ไว้ 2. ถ้าหารลงตัว ให้เขียน 00 ต่อท้ายผลลัพธ์นั้น 3. ถ้าเศษ 1 ให้เขียน 25 ต่อท้ายผลลัพธ์นั้น 4. ถ้าเศษ 2 ให้เขียน 50 ต่อท้ายผลลัพธ์นั้น 5. ถ้าเศษ 3 ให้เขียน 75 ต่อท้ายผลลัพธ์นั้น ก็จะได้ผลลัพธ์ของเลขที่คูณด้วย 25 อย่างถูกต้องและ รวดเร็ว เทคนิคการหาคำ ตอบได้อย่าง รวดเร็ว

8 1,234 x 25 =.............................................. วิธีคิดลัด ใ ห้เอา 4 หาร 1,234 ได้ผลลัพธ์ 308 เศษ 2 เติม 50 ต่อท้าย 308 ได้ผลลัพธ์เป็น 30,850  1,234 x 25 = 30,850 ตัวอย่างเช่น

9 ให้เอา 4 คูณจำนวนนั้น ได้ผลลัพธ์เท่าไร ใส่ทศนิยม 2 ตำแหน่งเป็นผลลัพธ์ที่ ถูกต้องและรวดเร็ว

10 85  25 เท่ากับ เอา 85 คูณด้วย 4 ได้ 340 ใส่ ทศนิยม สองตำแหน่ง  85  25 = 3.40 ตัวอย่าง ; เช่น

11 เทคนิคการคิดลัด หาคำตอบได้ อย่างรวดเร็ว ให้ลดคู่คูณของ 99 หรือ 999, หรือ 999,... ล ง 1

12 123 x 999 ก็ให้ลด 123 ลง 1 เป็น 122 แล้วหาจำนวนมาบวก 122 ให้ได้ 9 ทุกจำนวน ตัวที่มาบวกนั้นให้ เขียนเป็นคำตอบเรียงต่อไป  123 x 999 = 122877 ( รวมกันได้ 9 ทุกจำนวน ) ตัวอย่า ง

13 1. ถ้าเอาเลข 99 หารเลข ตั้งแต่ 3 หลักขึ้นไปเลขหลักร้อย ตัว หน้าของ ตัวตั้งเป็นผลลัพธ์ 2. เศษของมัม คือ ผลลัพธ์ ผลลัพธ์บวกกับตัวหลัง

14 329  99 ได้ผลลัพธ์ 3 เศษ ( 3 + 29 ) 329  99 = 3 เศษ 32 ถ้าเศษบวกกันแล้วได้  = 99 ให้ หารต่อไปอีก เอาผลลัพธ์บวกเป็น ผลลัพธ์เพิ่มจากจ่อ 1 เศษ คือ ตัว ลัพธ์บวกตัวหลังเป็นเศษที่ถูกต้อง

15 1. ให้เอาหลักหน่วยคูณกัน ตั้ง ผลลัพธ์หลักหน่วยไว้ ( ถ้าคูณ กันได้เกิน 9 ให้ทดหลักสิบไว้ ก่อน ) 2. เอาหลักหน่วยตัวหลัง บวกกับ จำนวนหน้า บวกกับตัวทดแล้ว เขียนเป็นผลลัพธ์ต่อจากที่ เขียนไว้เป็นหลักสิบ หลักร้อย ต่อไป ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง และรวดเร็ว

16 11 x 18 นำหลักหน่วยคูณกัน 1 x 8 ได้ 8 ตั้งเป็นผลลัพธ์หลักหน่วยไว้ก่อน เอาหลักหน่วยตัวหลัง (8) บวกกับ จำนวนหน้า (11) เป็น 19 นำไปเขียนเป็น ผลลัพธ์ ต่อจาก 8 เป็นสิบหลักร้อย  11 x 18 = 198

17 เทคนิ ค 1. เขียน 1 เป็นหลักหน่วยที่ผลลัพธ์ ตั้งไว้ก่อน 2. เอาเลขหลักสิบบวกกับหลักสิบ ได้ เท่าไรเขียนเป็นผลลัพธ์หลักสิบ ต่อจาก 1 ถ้าบวกกันได้เลขสอง ตัวให้ทดตัวหน้าไว้ก่อน 3. เอาหลักสิบคูณหลักสิบบวกด้วย ตัวทด ได้เท่าไรเขียนผลลัพธ์ต่อ เป็นหลักร้อย หลักพันต่อไปเป็น ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

18 31x41 เขียน 1 เป็นหลักหน่วยที่ ผลลัพธ์ เลขหลักสิบ (3) บวกหลักสิบ (4) ได้ 7 เขียนเป็นผลลัพธ์หลักสิบ เลข หลักสิบ (3) คูณหลักสิบ (4) ได้ 12 เขียนเป็น ผลลัพธ์ หลักร้อย หลักพันต่อไป  31 x 41 =1,271


ดาวน์โหลด ppt 1. ให้เอา 5 ตัวท้ายคูณกันได้ 25 ตั้งเป็น ผลลัพธ์หลัก หน่วยและหลักสิบไว้ก่อน 2. ให้เอาจำนวนที่อยู่หน้าเลข 5 คูณ จำนวนที่นับต่อจากมัน คูณได้เท่าไรเขียนเป็นผลลัพธ์ต่อจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google