งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบ เสียง ในภาษาไทย เสียง เกิดจากลมที่เคลื่อนตัวจากปอดผ่านหลอดลม ลำคอ กล่องเสียง ช่องปาก จมูก เพดาน ลิ้น ฟัน ริมฝีปาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบ เสียง ในภาษาไทย เสียง เกิดจากลมที่เคลื่อนตัวจากปอดผ่านหลอดลม ลำคอ กล่องเสียง ช่องปาก จมูก เพดาน ลิ้น ฟัน ริมฝีปาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบ เสียง ในภาษาไทย เสียง เกิดจากลมที่เคลื่อนตัวจากปอดผ่านหลอดลม ลำคอ กล่องเสียง ช่องปาก จมูก เพดาน ลิ้น ฟัน ริมฝีปาก

2 เสียงในภาษาไทยมี ๓ ชนิด
เสียงในภาษาไทยมี ๓ ชนิด เสียงแท้ หรือ เสียงสระ เป็นเสียงที่เปล่งออกมาจากลำคอโดยตรง โดยไม่ถูก สกัดกั้นในฐานใดๆ แต่มีการเปลี่ยนแปลงระดับของลิ้นและรูปริมฝีปาก ทำให้กระทบ ฐานเพียงเล็กน้อย ลมผ่านเสียงทำให้เป็นเสียงสั่นสะเทือน เสียงแปร หรือ เสียงพยัญชนะ เป็นเสียงที่เปล่งออกมาจากลำคอ แล้วถูกสกัดกั้น จากฐานต่างๆ เสียงดนตรี หรือ เสียงวรรณยุกต์ เป็นเสียงที่มีระดับสูงต่ำประดุจเสียงดนตรี ทำให้เกิดความหมายต่างกันไป

3 เสียงพยัญชนะ

4 /ก/ /ค/ /ง/ /จ/ /ช/ /ซ/ /ย/ /ด/
เสียงพยัญชนะ พยัญชนะ ต้น ตัวอย่าง พยัญชนะสะกด /ก/ กา ก ข ค ฆ มาก สุข นาค เมฆ /ค/ ข ฃ ค ฅ ฆ ขา (ฃ้า) คาด (ฅน) ฆ่า - /ง/ งา กาง /จ/ จ้า /ช/ ฉ ช ฌ ฉาน ชาน ฌาน /ซ/ ซ ศ ษ ส ซาน ศาล พรรษา สาน /ย/ ญ ย ญาณ ยาน ยาย /ด/ ฎ ด ฑ ฎีกา ดี บัณฑิต จ ช ซ ศ ษ ส ฎ ฏ ฐ ฒ ด ต ถ ท ธ กาจ คช ก๊าซ อากาศ ประภาษ โอภาส กฎ ปรากฏ อิฐ วิโรฒ แดด พรต รถ เวท อาวุธ

5 /ต/ /ท/ /น/ /บ/ /ป/ /พ/ /ฟ/ /ม/
เสียงพยัญชนะ พยัญชนะ ต้น ตัวอย่าง พยัญชนะสะกด /ต/ ฏ ต กุฏิ ตา - ๑๐ /ท/ ฐ ฑ ฒ ถ ท ธ ฐาน มณโฑ เฒ่า ถุง ท่าน เธอ ๑๑ /น/ น ณ นาน เณร น ณ ญ ร ล ฬ นูน คูณ ราญ การ กาล กาฬ ๑๒ /บ/ บิน ๑๓ /ป/ ปา บ ป พ ฟ ภ กับ บาป ภาพ กราฟ ลาภ ๑๔ /พ/ ผ พ ภ ผา พา ภา ๑๕ /ฟ/ ฝ ฟ ฝา ฟ้า ๑๖ /ม/ มา ม้าม

6 หมายเหตุ เสียงพยัญชนะที่ไม่ใช้เป็นตัวสะกดเลยคือ ฉ ฌ ผ ฝ อ ห ฮ
ต้น ตัวอย่าง พยัญชนะสะกด ๑๗ /ร/ รา - ๑๘ /ล/ ล ฬ ลา กีฬา ๑๙ /ว/ แวว วาว ๒๐ /อ/ อาย ๒๑ /ห/ ห ฮ ให้ ฮูก หมายเหตุ เสียงพยัญชนะที่ไม่ใช้เป็นตัวสะกดเลยคือ ฉ ฌ ผ ฝ อ ห ฮ

7 พยัญชนะไทยแบ่งตามที่มา มี ๓ ชนิด คือ
๑. พยัญชนะกลาง คือ พยัญชนะที่ใช้ได้ทั้งในภาษาไทย บาลี และสันสกฤต มี ๒๑ ตัว คือ ก ข ค ง จ ฉ ช ต ถ ท น ป ผ พ ม ย ร ล ว ส ห ๒. พยัญชนะเดิม คือ พยัญชนะที่ใช้เฉพาะในภาษาบาลีและสันสกฤต มี ๑๓ ตัว คือ ฆ ฌ ญ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ธ ภ ศ ษ ฬ ๓. พยัญชนะเติม คือ พยัญชนะที่คนไทยคิดเพิ่มเติมขึ้นมาใช้ มี ๑๐ ตัว คือ ฃ ฅ ซ ฎ ด บ ฝ ฟ อ ฮ ปัจจุบันเลิกใช้ตัว ฃ ฅ


ดาวน์โหลด ppt ระบบ เสียง ในภาษาไทย เสียง เกิดจากลมที่เคลื่อนตัวจากปอดผ่านหลอดลม ลำคอ กล่องเสียง ช่องปาก จมูก เพดาน ลิ้น ฟัน ริมฝีปาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google