งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบ เสียง ใน ภาษาไทย เสียง เกิดจากลมที่เคลื่อนตัวจากปอดผ่าน หลอดลม ลำคอ กล่องเสียง ช่องปาก จมูก เพดาน ลิ้น ฟัน ริมฝีปาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบ เสียง ใน ภาษาไทย เสียง เกิดจากลมที่เคลื่อนตัวจากปอดผ่าน หลอดลม ลำคอ กล่องเสียง ช่องปาก จมูก เพดาน ลิ้น ฟัน ริมฝีปาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบ เสียง ใน ภาษาไทย เสียง เกิดจากลมที่เคลื่อนตัวจากปอดผ่าน หลอดลม ลำคอ กล่องเสียง ช่องปาก จมูก เพดาน ลิ้น ฟัน ริมฝีปาก

2 เสียงในภาษาไทยมี ๓ ชนิด ๑.เสียงแท้ หรือ เสียงสระ เป็นเสียงที่เปล่งออกมาจากลำคอโดยตรง โดยไม่ถูก สกัดกั้นในฐานใดๆ แต่มีการเปลี่ยนแปลงระดับของลิ้นและรูปริมฝีปาก ทำให้กระทบ ฐานเพียงเล็กน้อย ลมผ่านเสียงทำให้เป็นเสียงสั่นสะเทือน ๒.เสียงแปร หรือ เสียงพยัญชนะ เป็นเสียงที่เปล่งออกมาจากลำคอ แล้วถูกสกัดกั้น จากฐานต่างๆ ๓.เสียงดนตรี หรือ เสียงวรรณยุกต์ เป็นเสียงที่มีระดับสูงต่ำประดุจเสียงดนตรี ทำให้เกิดความหมายต่างกันไป

3 เสียงพยัญชนะ

4 พยัญช นะ ต้น ตัวอย่างพยัญช นะสะกด ตัวอย่าง ๑ /ก//ก/ กกาก ข ค ฆก ข ค ฆมาก สุข นาค เมฆ ๒ /ค//ค/ ข ฃ ค ฅฆข ฃ ค ฅฆ ขา ( ฃ้า ) คาด ( ฅน ) ฆ่า -- ๓ /ง//ง/ งงางกาง ๔ /จ//จ/ จจ้า -- ๕ /ช//ช/ ฉ ช ฌฉ ช ฌฉาน ชาน ฌาน -- ๖ /ซ//ซ/ ซ ศ ษสซ ศ ษส ซาน ศาล พรรษา สาน -- ๗ /ย//ย/ ญ ยญ ยญาณ ยานยยาย ๘ /ด//ด/ ฎ ด ฑฎ ด ฑฎีกา ดี บัณฑิตจ ช ซ ศ ษ ส ฎ ฏ ฐ ฒ ด ต ถ ท ธ กาจ คช ก๊าซ อากาศ ประภาษ โอภาส กฎ ปรากฏ อิฐ วิโรฒ แดด พรต รถ เวท อาวุธ

5 เสียง พยัญ ชนะ พยัญช นะ ต้น ตัวอย่างพยัญชนะ สะกด ตัวอย่าง ๙ /ต//ต/ ฏ ตฏ ตกุฏิ ตา -- ๑๐ /ท//ท/ ฐ ฑ ฒถ ท ธฐ ฑ ฒถ ท ธ ฐาน มณโฑ เฒ่า ถุง ท่าน เธอ -- ๑๑ /น//น/ น ณน ณนาน เณรน ณ ญ รล ฬน ณ ญ รล ฬ นูน คูณ ราญ การ กาล กาฬ ๑๒ /บ//บ/ บบิน -- ๑๓ /ป//ป/ ปปาบ ป พ ฟภบ ป พ ฟภ กับ บาป ภาพ กราฟ ลาภ ๑๔ /พ//พ/ ผ พ ภผ พ ภผา พา ภา -- ๑๕ /ฟ//ฟ/ ฝ ฟฝ ฟฝา ฟ้า -- ๑๖ /ม//ม/ มมามม้าม

6 เสียง พยัญ ชนะ พยัญ ชนะ ต้น ตัวอย่างพยัญชนะ สะกด ตัวอย่าง ๑๗ /ร//ร/ รรา -- ๑๘ /ล//ล/ ล ฬล ฬลา กีฬา -- ๑๙ /ว//ว/ วแววววาว ๒๐ /อ//อ/ ออาย -- ๒๑ /ห//ห/ ห ฮห ฮให้ ฮูก -- หมายเหตุ เสียงพยัญชนะที่ไม่ใช้เป็นตัวสะกดเลยคือ ฉ ฌ ผ ฝ อ ห ฮ

7 ๑. พยัญชนะกลาง คือ พยัญชนะที่ใช้ได้ทั้งใน ภาษาไทย บาลี และสันสกฤต มี ๒๑ ตัว คือ ก ข ค ง จ ฉ ช ต ถ ท น ป ผ พ ม ย ร ล ว ส ห ๒. พยัญชนะเดิม คือ พยัญชนะที่ใช้เฉพาะในภาษา บาลีและสันสกฤต มี ๑๓ ตัว คือ ฆ ฌ ญ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ธ ภ ศ ษ ฬ ๓. พยัญชนะเติม คือ พยัญชนะที่คนไทยคิด เพิ่มเติมขึ้นมาใช้ มี ๑๐ ตัว คือ ฃ ฅ ซ ฎ ด บ ฝ ฟ อ ฮ ปัจจุบันเลิกใช้ ตัว ฃ ฅ พยัญชนะไทยแบ่งตามที่มา มี ๓ ชนิด คือ


ดาวน์โหลด ppt ระบบ เสียง ใน ภาษาไทย เสียง เกิดจากลมที่เคลื่อนตัวจากปอดผ่าน หลอดลม ลำคอ กล่องเสียง ช่องปาก จมูก เพดาน ลิ้น ฟัน ริมฝีปาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google