งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสียง พยัญชนะ นางสมจิตร ภูเต็มเกียรติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย โรงเรียนศรีบุณยานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสียง พยัญชนะ นางสมจิตร ภูเต็มเกียรติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย โรงเรียนศรีบุณยานนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสียง พยัญชนะ นางสมจิตร ภูเต็มเกียรติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย โรงเรียนศรีบุณยานนท์

2 เสียงอักษรไทยเสียงพยัญชนะต้น ๒๑ เสียง อักษรกลาง มี ๗ เสียง ก ด จ บ ต อ ป รูปอักษร กลาง ก จ ด ฎ ( ฑ ) ต ฏ บ ป อ สามัญ นางสมจิตร ภูเต็มเกียรติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศรีบุณยานนท์

3 เสียงอักษรไทยเสียงพยัญชนะต้น ๒๑ เสียง อักษรคู่สูง มี ๗ เสียง ค ซ ช พ ท ฮ ฟ รูปอักษร ต่ำ ค ฅ ฆ ช ฌ ซ ( ทร ) ฑ ฒท ธฑ ฒท ธ พ ฟ ฮ สามัญ รูปอักษร สูง ข ฃจัตวา ศ ษ ส ถ ฐ ผ ฝ ห ฉ นางสมจิตร ภูเต็มเกียรติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย โรงเรียนศรีบุณยานนท์

4 เสียงอักษรไทยเสียงพยัญชนะต้น ๒๑ เสียง อักษรเดี่ยว ( ต่ำ ) มี ๗ เสียง ง น ย ร ม ว ล รูปอักษร เดี่ยว ง ย ญ น ณ ม ร ล ฬ ว สามัญ นางสมจิตร ภูเต็มเกียรติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย โรงเรียนศรีบุณยานนท์

5 กฺว กฺร คฺว คฺล คฺร ปฺล ปฺร พฺร พฺล ตฺร ทฺร กฺล กว กล กร - - - ปร ปล - - ตร - - ขว - - - - - คว คล คร - - พร พล - ทร - - - ผล - - ขร ขล เกวียน กว้าง แกว่ง คราง ครับ ขรุขระ ปลอม ปลา ปลูก ปราง แปรง เปรม เพรง พราย พร้อม พลาด พลอง ผลาญ ตรวจ ตรา ไตร จันทรา นิทรา ควาญ แคว ขวาง เกรง กราย กรุง กลิ้ง กลาง กลวง คลาย คลอด ขลุ่ย รูปอักษร กลาง รูปอักษร ต่ำ รูปอักษร สูง พื้นเสียงสามัญพื้นเสียง จัตวา / ทร / ไม่ใช่เสียงพยัญชนะควบกล้ำในภาษาไทย

6 เ สี ย ง พ ยั ญ ช น ะ ท้ า ย ( เสียง ตัวสะกด ) เสีย ง รูปพยัญชนะตัวอย่างคำ ก ด บ ง น ม ย ว กคข ฏ ฆ จชซฎฐฑฒ นก เลข นาค เมฆ อาจ คช ก๊าซ กฎ นาฏ อูฐ ครุฑ วุฒิ ติด ชาติ รถ บท พุธ ทิศ พิษ รส พบ บาป ภาพ ลาภ ยีราฟ กาง เก่ง งง จาง คน คำนวณ อร พาล กาฬ ตาม ผอม ชิม หอม ดตถทธศษส บ พ ปภฟ ง นรณลฬ ม ย ว ตาย หาย เชย หอย วาว วิว ชาว หิว สื่อ : นางสมจิตร ภูเต็มเกียรติ โรงเรียนศรีบุณยา นนท์


ดาวน์โหลด ppt เสียง พยัญชนะ นางสมจิตร ภูเต็มเกียรติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย โรงเรียนศรีบุณยานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google