งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ( ปี ๒๕๕๓ + ปี ๒๕๕๔ + ปี ๒๕๕๕ + ปี๕๕๖ + ปี 2557) ( ปีละ 20%)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ( ปี ๒๕๕๓ + ปี ๒๕๕๔ + ปี ๒๕๕๕ + ปี๕๕๖ + ปี 2557) ( ปีละ 20%)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ( ปี ๒๕๕๓ + ปี ๒๕๕๔ + ปี ๒๕๕๕ + ปี๕๕๖ + ปี 2557) ( ปีละ 20%)

2 ผลงาน ปีงบ 56 (1 ต. ค.55–24 กย.56) และ ผลงานสะสม 4 ปี อำเภอ เป้าหมายผลงาน ปี 56 ( ปีละ 20%) ผลงานรวม 4 ปี ( ) จำนวน % % เมือง 31,895 7, , ทรายมูล 7, , กุดชุม 15,483 3, , คำเขื่อนแก้ว 16,877 3, , ป่าติ้ว 8, , มหาชนะ ชัย 13,536 1, , ค้อวัง 5, , เลิงนกทา 20,830 1, , ไทยเจริญ 7, , รวม 126,61520, ,

3 ผลตรวจผิดปกติ ปี ๕๓ – ๕๖ อำเภอปี ๕๓ปี ๕๔ปี๕๕ปี๕๖รวม % จำนวนตรวจ ทั้งหมด เมือง ๑๐ ๔๘๑๒๑๔๘๔ 0.28 ทรายมูล ๑๘ ๑๐๐๑๙ 0.33 กุดชุม ๐ ๕๑๔๑๐ 0.09 คำเขื่อน แก้ว ๕ ๑๓๖๒๒๖ 0.19 ป่าติ้ว ๗ ๓๐๐๑๐ 0.17 มหาชนะ ชัย ๑๒ ๑๔๕๑๓๒ 0.29 ค้อวัง ๙ ๐๑๑๑๑ 0.24 เลิงนกทา ๑๔ ๒๑๕๑๔๑ 0.32 ไทย เจริญ ๓ ๑๐๑๕ 0.10 รวม ๗๘๑๐๖๓๐๒๔๓๒๘ 0.33

4 ผลตรวจเป็นมะเร็งปากมดลูก ปี ๕๓ – ๕๖ อำเภอปี ๕๓ปี ๕๔ปี๕๕ปี๕๖รวม % จำนวนตรวจทั้งหมด เมือง ๕ ๗ ๒๓๑๖ 0.05 ทรายมูล ๐ ๒ ๐๐๒ 0.04 กุดชุม ๐ ๑ ๐๑๒ 0.02 คำเขื่อน แก้ว ๑ ๐ ๐๑๒ 0.01 ป่าติ้ว ๐ ๐ ๐๐๐ 0.00 มหาชนะ ชัย ๐ ๑ ๑๐๒ 0.02 ค้อวัง ๐๐๐๐๐ 0.00 เลิงนกทา ๒ ๑๐๐๓ 0.02 ไทย เจริญ ๐ ๐๐๐๐ 0.00 รวม ๘๑๑๓๕ ๒๗ 0.03


ดาวน์โหลด ppt ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ( ปี ๒๕๕๓ + ปี ๒๕๕๔ + ปี ๒๕๕๕ + ปี๕๕๖ + ปี 2557) ( ปีละ 20%)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google