งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Next เข้าสู่บทเรียน ออกจากบทเรียน แบบทดสอบ รายการเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Next เข้าสู่บทเรียน ออกจากบทเรียน แบบทดสอบ รายการเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Next

3 เข้าสู่บทเรียน ออกจากบทเรียน แบบทดสอบ รายการเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้

4 1.นักเรียนสามารถเปลี่ยนนามเอกพจน์ ให้เป็นพหูพจน์ได้ 2.นักเรียนสามารถจำแนกได้ว่านามใด เป็นเอกพจน์นามใดเป็นพหูพจน์

5 หลักการเปลี่ยนนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์ 1. คำนามโดยทั่วไปเติม s ข้างหลังได้เลย เช่น a bird birds (นกหลายตัว) a carcars (รถหลายคัน)

6 2. คำนามที่ลงท้ายด้วย s, ss, sh, ch, หรือ x ให้เติม es หลังคำนามนั้น ๆ เช่น dishdishes (จานหลายใบ) boxboxes (กล่องหลายใบ)

7 3. คำนามที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe ให้เปลี่ยน f หรือ fe เป็น v แล้วเติม es เช่น shelfshelves (ชั้นหลายชั้น) knifeknives (มีดหลายด้าม)

8 4. คำที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i ก่อนแล้วจึงเติม es เช่น citycities (เมืองหลายเมือง) storystories (นวนิยายหลายเล่ม)

9 ข้อยกเว้น ไม่ต้องเปลี่ยน y เป็น i ถ้าคำนั้น ๆ ลงท้ายด้วย ay / ey / oy / uy เช่น holidayholidays (วันหยุดหลายวัน) keykeys (ลูกกุญแจหลายลูก)

10 5. คำที่ลงท้ายด้วย o และหน้า o เป็นพยัญชนะ ให้เติม es เช่น a mangomangoes (มะม่วงหลายลูก) a heroheroes (วีรบุรุษหลายคน)

11 ข้อยกเว้น คำนามบางคำให้เติม s ได้เลย แม้หน้า o จะเป็นพยัญชนะหรือสระก็ตาม เช่น a bamboobamboos (ไม้ไผ่หลายลำ) a zoozoos (สวนสัตว์หลายแห่ง)

12 6. คำนามบางคำเป็นได้ทั้งนามเอกพจน์และ พหูพจน์ เช่น a fishfish (ปลาหลายตัว) a sheepsheep (แกะหลายตัว) a deerdeer (กวางหลายตัว)

13 7. คำนามบางคำเมื่อทำให้เป็นพหูพจน์จะเปลี่ยน รูปสระหรือเปลี่ยนรูปไปจากเดิม เช่น a childchildren (เด็กหลายคน) a manmen (ผู้ชายหลายคน)

14 8. คำนามบางคำมีรูปเป็นพหูพจน์เสมอ เช่น shorts (กางเกงขาสั้น), clothes (เสื้อผ้า). 9. คำนามบางคำมีรูปเป็นพหูพจน์ (เติม s)แต่มี ความหมาย เป็นเอกพจน์เสมอ เช่น news (ข่าว). 10. คำนามบางคำมีรูปเป็นเอกพจน์แต่มีความหมาย เป็นพหูพจน์ เช่น people (ประชาชน), police (ตำรวจ).

15 1. My ……… is in the class. a. friends b. friendes c. friend d. friendly

16 2. There are many …… on the road. a. bus b. buses c. bussd. car

17 3. Two ……. are standing under the tree. a. ox c. oxes b. oxsd. oxen

18 4. He ate three …….... a. sandwichc. sandwiches b. sandwichs d. sandwices

19 5. This ……… is beautiful. a. woman c. women b. womansd. womens

20 6. There are seven ………… in a week. a. day b. days c. dey d. dayes

21 7. Are there any ……… on the shelf. a. book c. bookes b. booksd. bookies

22 8. Three ………. are in the pond. b. geese c. gooses a. goose d. geeses

23 9. The ………. is playing football. c. boyes b. boys a. boy d. boies

24 10. They have two ……….. c. childes b. childs a. child Exit d. children

25 Back to menu Back to menu นางสาวสุทธิพร นามโยธา ครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1

26 ไม่ออก ออก


ดาวน์โหลด ppt Next เข้าสู่บทเรียน ออกจากบทเรียน แบบทดสอบ รายการเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google