งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เสนอ ผลงานทางวิชาการชุด หลักการเปลี่ยนนามเอกพจน์ให้เป็นนามพหูพจน์ Next

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
รายการเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ เข้าสู่บทเรียน แบบทดสอบ ออกจากบทเรียน

3 จุดประสงค์การเรียนรู้
1.นักเรียนสามารถเปลี่ยนนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์ได้ 2.นักเรียนสามารถจำแนกได้ว่านามใดเป็นเอกพจน์นามใดเป็นพหูพจน์

4 หลักการเปลี่ยนนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์
1. คำนามโดยทั่วไปเติม s ข้างหลังได้เลย เช่น a bird birds (นกหลายตัว) a car cars (รถหลายคัน)

5 2. คำนามที่ลงท้ายด้วย s, ss, sh, ch, หรือ x ให้เติม es หลังคำนามนั้น ๆ เช่น
dish dishes (จานหลายใบ) box boxes (กล่องหลายใบ)

6 3. คำนามที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe ให้เปลี่ยน f หรือ fe เป็น v แล้วเติม es เช่น
shelf shelves (ชั้นหลายชั้น) knife knives (มีดหลายด้าม)

7 story stories (นวนิยายหลายเล่ม)
4. คำที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i ก่อนแล้วจึงเติม es เช่น city cities (เมืองหลายเมือง) story stories (นวนิยายหลายเล่ม)

8 ข้อยกเว้น ไม่ต้องเปลี่ยน y เป็น i ถ้าคำนั้น ๆ ลงท้ายด้วย ay / ey / oy / uy เช่น
holiday holidays (วันหยุดหลายวัน) key keys (ลูกกุญแจหลายลูก)

9 5. คำที่ลงท้ายด้วย o และหน้า o เป็นพยัญชนะ
ให้เติม es เช่น a mango mangoes (มะม่วงหลายลูก) a hero heroes (วีรบุรุษหลายคน)

10 ข้อยกเว้น คำนามบางคำให้เติม s ได้เลย แม้หน้า o จะเป็นพยัญชนะหรือสระก็ตาม เช่น
a bamboo bamboos (ไม้ไผ่หลายลำ) a zoo zoos (สวนสัตว์หลายแห่ง)

11 6. คำนามบางคำเป็นได้ทั้งนามเอกพจน์และพหูพจน์ เช่น
a fish fish (ปลาหลายตัว) a sheep sheep (แกะหลายตัว) a deer deer (กวางหลายตัว)

12 7. คำนามบางคำเมื่อทำให้เป็นพหูพจน์จะเปลี่ยนรูปสระหรือเปลี่ยนรูปไปจากเดิม เช่น
a child children (เด็กหลายคน) a man men (ผู้ชายหลายคน)

13 8. คำนามบางคำมีรูปเป็นพหูพจน์เสมอ เช่น shorts (กางเกงขาสั้น), clothes (เสื้อผ้า) คำนามบางคำมีรูปเป็นพหูพจน์ (เติม s)แต่มีความหมาย เป็นเอกพจน์เสมอ เช่น news (ข่าว) คำนามบางคำมีรูปเป็นเอกพจน์แต่มีความหมายเป็นพหูพจน์ เช่น people (ประชาชน), police (ตำรวจ).

14 1. My ……… is in the class. a. friends c. friend b. friendes
แบบทดสอบ 1. My ……… is in the class. a. friends c. friend b. friendes d. friendly

15 2. There are many …… on the road.
a. bus b. buses c. buss d. car

16 3. Two ……. are standing under the tree.
a. ox c. oxes b. oxs d. oxen

17 4. He ate three …….... a. sandwich c. sandwiches d. sandwices b. sandwichs

18 5. This ……… is beautiful. a. woman c. women b. womans d. womens

19 6. There are seven ………… in a week.
a. day c. dey b. days d. dayes

20 a. book c. bookes b. books d. bookies
7. Are there any ……… on the shelf. a. book c. bookes b. books d. bookies

21 8. Three ………. are in the pond.
a. goose c. gooses b. geese d. geeses

22 9. The ………. is playing football.
a. boy c. boyes d. boies b. boys

23 10. They have two ……….. a. child c. childes d. children b. childs Exit

24 นางสาวสุทธิพร นามโยธา ครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1
ผู้พัฒนาผลงาน นางสาวสุทธิพร นามโยธา ครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 โรงเรียนวัดบำรุงรื่น สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร Back to menu

25 ต้องการออกจากโปรแกรม
ไม่ออก ออก


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google