งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง... ลักษณนาม. จัดทำโดย.... อ. นราภรณ์ ทองไชย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง... ลักษณนาม. จัดทำโดย.... อ. นราภรณ์ ทองไชย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง... ลักษณนาม

2 จัดทำโดย.... อ. นราภรณ์ ทองไชย

3 คำนำ ปัจจุบันการใช้ลักษณนามในภาษาไทย มีความคลาดเคลื่อนมาก แม้แต่คำที่เคยมี ลักษณนามใช้กันมานานแล้วก็ตาม ประกอบกับยังมีคำนามอีกเป็นจำนวนมาก ทั้งที่เป็นคำที่มีมาแต่เดิม แล้วใช้ผิด คำที่ เพิ่งเกิดขึ้นเพื่อใช้เรียกสิ่งใหม่ๆซึ่งยัง ไม่ได้กำหนดลักษณนามของคำนั้นๆไว้ให้ ถูกต้องชัดเจน ดังนั้นผู้จัดทำจึงรวบรวม คำ ลักษณนามที่มีใช้ในปัจจุบันมา นำเสนอโดยยึดหลักราชบัณฑิตยสถาน ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อการสอน นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการเรียนการ สอนกลุ่มสาระภาษาไทยและขอให้ทุกคน ช่วยกันอนุรักษ์โดยใช้ลักษณนามใน ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่อให้คงอยู่คู่ ประเทศไทยสืบไป

4 ลักษณนามจำแนกตามหมวด ต่างๆดังนี้ ๑. หมวดเครื่องดนตรี ๒. หมวดอุปกรณ์ - เครื่องมือ ๓. หมวดสิ่งที่ให้ความสว่าง ๔. หมวดอาวุธ ๕. หมวดเครื่องใช้สำนักงาน ๖. หมวดเครื่องครัว ๗. หมวดเครื่องใช้ภายในบ้าน ๘. หมวดยานพาหนะ ๙. หมวดสัตว์ หน้า ถัดไป

5 ๑. หมวดเครื่อง ดนตรี โปงลาง : ผืน ฆ้อง : ใบ, ลูกกรับคู่ : คู่

6 กรับพวง : พวง ฉาบ : ข้าง, คู่ ฉิ่ง : ข้าง, คู่

7 ขิม : ตัว จะเข้ : ตัว เจ้งหรือเจิ้ง : ตัว

8 ระนาด : ราง ฆ้องวง : ลูก, วง ตะโพน : ใบ, ลูก

9 กลอง : ใบ, ลูก บัณเฑาะว์ : ใบ, ลูก แตร : ตัว

10 ซอ : คัน กระจับปี่ : คันซึง : คัน

11 แคน : เต้าอังกะลุง : ตัว, ตับ, ชุด ปี่ : เลา

12 ไวโอลิน : คัน กีตาร์ : ตัว เปียโน : หลัง ขลุ่ย : เลา

13 ๒. หมวดอุปกรณ์ - เครื่องมือ แว่นตา : อัน หมวก : ใบ, ลูกค้อน : เต้า, อัน

14 เกรียง : อัน คีม : เล่ม, อัน เลื่อย : ปื้น

15 ขวาน : เล่ม เลื่อยฉลุ : คัน สว่าน : ตัว

16 เคียว : เล่ม กรรไกรตัดหญ้า : เล่ม พลั่ว : เล่ม

17 ถุงมือ : คู่ คราด : อัน บันไดลิง : อัน, สาย

18 บัวรดน้ำ : ใบ, ลูก ตะปู : ตัว, ดอก วงเวียน : อัน ไม้กวาด : อัน

19 ๓. หมวด อาวุธ ธนู : คัน ดาบ : เล่ม

20 ปืน : กระบอก หอก : เล่ม

21 ๔. หมวดสิ่งที่ให้ความสว่าง เทียน : เล่ม เทียนพรรษา : ต้น ตะเกียง : ดวง

22 หลอดไฟ : หลอด พัดลม : เครื่อง, ตัว, อัน ไฟฉาย : กระบอก, อัน

23 ๕. หมวดเครื่องใช้สำนักงาน แฟ้ม : แฟ้ม ร่ม : คัน ดินสอ : แท่ง

24 กระเป๋า : ใบ, ลูก ปากกา : ด้าม คอมพิวเตอร์ : เครื่อง

25 ไม้บรรทัด : เล่ม, อัน กรรไกร : เล่ม เครื่องคิดเลข : เครื่อง

26 โทรศัพท์ : เครื่อง สมุด : เล่ม ลูกกุญแจ : ดอก

27 ๖. หมวดเครื่องครัว หม้อ : ใบ, ลูก แก้ว : ใบ เขียง : อัน, เขียง

28 ตะหลิว : เล่ม, อัน ตะเกียบ : คู่ หลอด : หลอด

29 ช้อนส้อม : คู่ จาน : ใบ โถ : ลูก

30 ไข่ : ใบ ฟอง ลูก ช้อน : คัน ทัพพี : คัน, เล่ม, อัน

31 กาน้ำ : ใบ, ลูก โอ่ง : ใบ, ลูก มีด : เล่ม

32 ๗. หมวดเครื่องใช้ ภายในบ้าน เครื่องซักผ้า : เครื่อง กล้องถ่ายรูป : กล้องโทรทัศน์ : เครื่อง

33 จักรเย็บผ้า : คัน, หลัง เตารีดถ่าน : ลูก, ใบ วิทยุ : เครื่อง

34 เตารีดไฟฟ้า : อัน เก้าอี้ : ตัว เตียง : เตียง ไมโครโฟน : ตัว

35 ๘. หมวดยานพาหนะ เครื่องบิน : เครื่อง, ลำ เรือลำน้ำ : ลำ รถบรรทุก : คัน

36 เรือ : ลำ รถไฟ : ขบวน รถจักรยาน : คัน

37 มอเตอร์ไซค์ : คัน รถยนต์ : คัน

38 ๙. หมวดสัตว์ ช้างต้น : ช้าง ช้าง : เชือก ช้างป่า : ตัว

39 แบบทดสอบ กลุ่มสาระภาษาไทย เรื่องลักษณ นาม จำนวน ๑๐ ข้อ คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด ๑. แว่นตา ๑ และ ช้างป่า ๑ ก. แว่นตา เชือก ข. ขา เชือก ค. อัน ตัว ง. แว่น ตัว ตอบ ค. อัน ตัว

40 ๒. ข้อใดใช้ลักษณนามถูกต้อง ก. โปงลาง ๑ ตัว ข. แคน ๑ ตัว ค. ขลุ่ย ๑ ตัว ง. แตร ๑ ตัว ตอบ แตร ๑ ตัว

41 ๓. เคียว ๑ กรรไกร ๑ ก. เล่ม อัน ข. อัน อัน ค. เล่ม เล่ม ง. อัน เล่ม ตอบ ค. เล่ม เล่ม

42 ๔. ปากกา ๑ ดินสอ ๑ ก. ด้าม ด้าม ข. แท่ง แท่ง ค. แท่ง ด้าม ง. ด้าม แท่ง ตอบ ง. ด้าม แท่ง

43 ๕. เขียง ๑ เลื่อย ๑ ก. อัน ปื้น ข. เขียง ใบ ค. อัน ใบ ง. เขียง อัน ตอบ ก. อัน ปื้น

44 ๖. เทียนพรรษา ๑... ตะเกียง ๑ ก. เล่ม ดวง ข. ต้น ดวง ค. เล่ม อัน ง. ต้น อัน ตอบ ข. ต้น ดวง

45 ๗. กล้องถ่ายรูป ๑... จักร ๑ ก. ตัว หลัง ข. กล้อง หลัง ค. ตัว เครื่อง ง. กล้อง เครื่อง ตอบ ข. กล้อง หลัง

46 ๘. เตารีดไฟฟ้า ๑... ไมโครโฟน ๑ ก. เครื่อง ตัว ข. เครื่อง อัน ค. อัน ตัว ง. อัน อัน ตอบ ค. อัน ตัว

47 ๙. ข้อใดใช้ลักษณนามผิด ก. ปากกา ๑ ด้าม ข. ดินสอ ๑ แท่ง ค. แฟ้ม ๑ เล่ม ง. ไม้บรรทัด ๑ เล่ม ตอบ ค. แฟ้ม ๑ เล่ม แก้ไขเป็น ๑ แฟ้ม

48 ๑๐. รถไฟ ๑... เรือ ๑ ก. คัน ลำ ข. ลำ ลำ ค. ขบวน คัน ง. ขบวน ลำ ตอบ ง. ขบวน ลำ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง... ลักษณนาม. จัดทำโดย.... อ. นราภรณ์ ทองไชย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google