งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง... ลักษณนาม. จัดทำโดย.... อ. นราภรณ์ ทองไชย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง... ลักษณนาม. จัดทำโดย.... อ. นราภรณ์ ทองไชย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง... ลักษณนาม

2 จัดทำโดย.... อ. นราภรณ์ ทองไชย

3 คำนำ ปัจจุบันการใช้ลักษณนามในภาษาไทย มีความคลาดเคลื่อนมาก แม้แต่คำที่เคยมี ลักษณนามใช้กันมานานแล้วก็ตาม ประกอบกับยังมีคำนามอีกเป็นจำนวนมาก ทั้งที่เป็นคำที่มีมาแต่เดิม แล้วใช้ผิด คำที่ เพิ่งเกิดขึ้นเพื่อใช้เรียกสิ่งใหม่ๆซึ่งยัง ไม่ได้กำหนดลักษณนามของคำนั้นๆไว้ให้ ถูกต้องชัดเจน ดังนั้นผู้จัดทำจึงรวบรวม คำ ลักษณนามที่มีใช้ในปัจจุบันมา นำเสนอโดยยึดหลักราชบัณฑิตยสถาน ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อการสอน นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการเรียนการ สอนกลุ่มสาระภาษาไทยและขอให้ทุกคน ช่วยกันอนุรักษ์โดยใช้ลักษณนามใน ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่อให้คงอยู่คู่ ประเทศไทยสืบไป

4 ลักษณนามจำแนกตามหมวด ต่างๆดังนี้ ๑. หมวดเครื่องดนตรี ๒. หมวดอุปกรณ์ - เครื่องมือ ๓. หมวดสิ่งที่ให้ความสว่าง ๔. หมวดอาวุธ ๕. หมวดเครื่องใช้สำนักงาน ๖. หมวดเครื่องครัว ๗. หมวดเครื่องใช้ภายในบ้าน ๘. หมวดยานพาหนะ ๙. หมวดสัตว์ หน้า ถัดไป

5 ๑. หมวดเครื่อง ดนตรี โปงลาง : ผืน ฆ้อง : ใบ, ลูกกรับคู่ : คู่

6 กรับพวง : พวง ฉาบ : ข้าง, คู่ ฉิ่ง : ข้าง, คู่

7 ขิม : ตัว จะเข้ : ตัว เจ้งหรือเจิ้ง : ตัว

8 ระนาด : ราง ฆ้องวง : ลูก, วง ตะโพน : ใบ, ลูก

9 กลอง : ใบ, ลูก บัณเฑาะว์ : ใบ, ลูก แตร : ตัว

10 ซอ : คัน กระจับปี่ : คันซึง : คัน

11 แคน : เต้าอังกะลุง : ตัว, ตับ, ชุด ปี่ : เลา

12 ไวโอลิน : คัน กีตาร์ : ตัว เปียโน : หลัง ขลุ่ย : เลา

13 ๒. หมวดอุปกรณ์ - เครื่องมือ แว่นตา : อัน หมวก : ใบ, ลูกค้อน : เต้า, อัน

14 เกรียง : อัน คีม : เล่ม, อัน เลื่อย : ปื้น

15 ขวาน : เล่ม เลื่อยฉลุ : คัน สว่าน : ตัว

16 เคียว : เล่ม กรรไกรตัดหญ้า : เล่ม พลั่ว : เล่ม

17 ถุงมือ : คู่ คราด : อัน บันไดลิง : อัน, สาย

18 บัวรดน้ำ : ใบ, ลูก ตะปู : ตัว, ดอก วงเวียน : อัน ไม้กวาด : อัน

19 ๓. หมวด อาวุธ ธนู : คัน ดาบ : เล่ม

20 ปืน : กระบอก หอก : เล่ม

21 ๔. หมวดสิ่งที่ให้ความสว่าง เทียน : เล่ม เทียนพรรษา : ต้น ตะเกียง : ดวง

22 หลอดไฟ : หลอด พัดลม : เครื่อง, ตัว, อัน ไฟฉาย : กระบอก, อัน

23 ๕. หมวดเครื่องใช้สำนักงาน แฟ้ม : แฟ้ม ร่ม : คัน ดินสอ : แท่ง

24 กระเป๋า : ใบ, ลูก ปากกา : ด้าม คอมพิวเตอร์ : เครื่อง

25 ไม้บรรทัด : เล่ม, อัน กรรไกร : เล่ม เครื่องคิดเลข : เครื่อง

26 โทรศัพท์ : เครื่อง สมุด : เล่ม ลูกกุญแจ : ดอก

27 ๖. หมวดเครื่องครัว หม้อ : ใบ, ลูก แก้ว : ใบ เขียง : อัน, เขียง

28 ตะหลิว : เล่ม, อัน ตะเกียบ : คู่ หลอด : หลอด

29 ช้อนส้อม : คู่ จาน : ใบ โถ : ลูก

30 ไข่ : ใบ ฟอง ลูก ช้อน : คัน ทัพพี : คัน, เล่ม, อัน

31 กาน้ำ : ใบ, ลูก โอ่ง : ใบ, ลูก มีด : เล่ม

32 ๗. หมวดเครื่องใช้ ภายในบ้าน เครื่องซักผ้า : เครื่อง กล้องถ่ายรูป : กล้องโทรทัศน์ : เครื่อง

33 จักรเย็บผ้า : คัน, หลัง เตารีดถ่าน : ลูก, ใบ วิทยุ : เครื่อง

34 เตารีดไฟฟ้า : อัน เก้าอี้ : ตัว เตียง : เตียง ไมโครโฟน : ตัว

35 ๘. หมวดยานพาหนะ เครื่องบิน : เครื่อง, ลำ เรือลำน้ำ : ลำ รถบรรทุก : คัน

36 เรือ : ลำ รถไฟ : ขบวน รถจักรยาน : คัน

37 มอเตอร์ไซค์ : คัน รถยนต์ : คัน

38 ๙. หมวดสัตว์ ช้างต้น : ช้าง ช้าง : เชือก ช้างป่า : ตัว

39 แบบทดสอบ กลุ่มสาระภาษาไทย เรื่องลักษณ นาม จำนวน ๑๐ ข้อ คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด ๑. แว่นตา ๑......... และ ช้างป่า ๑............ ก. แว่นตา เชือก ข. ขา เชือก ค. อัน ตัว ง. แว่น ตัว ตอบ ค. อัน ตัว

40 ๒. ข้อใดใช้ลักษณนามถูกต้อง ก. โปงลาง ๑ ตัว ข. แคน ๑ ตัว ค. ขลุ่ย ๑ ตัว ง. แตร ๑ ตัว ตอบ แตร ๑ ตัว

41 ๓. เคียว ๑............. กรรไกร ๑........ ก. เล่ม อัน ข. อัน อัน ค. เล่ม เล่ม ง. อัน เล่ม ตอบ ค. เล่ม เล่ม

42 ๔. ปากกา ๑............. ดินสอ ๑........ ก. ด้าม ด้าม ข. แท่ง แท่ง ค. แท่ง ด้าม ง. ด้าม แท่ง ตอบ ง. ด้าม แท่ง

43 ๕. เขียง ๑............. เลื่อย ๑........ ก. อัน ปื้น ข. เขียง ใบ ค. อัน ใบ ง. เขียง อัน ตอบ ก. อัน ปื้น

44 ๖. เทียนพรรษา ๑... ตะเกียง ๑...... ก. เล่ม ดวง ข. ต้น ดวง ค. เล่ม อัน ง. ต้น อัน ตอบ ข. ต้น ดวง

45 ๗. กล้องถ่ายรูป ๑... จักร ๑...... ก. ตัว หลัง ข. กล้อง หลัง ค. ตัว เครื่อง ง. กล้อง เครื่อง ตอบ ข. กล้อง หลัง

46 ๘. เตารีดไฟฟ้า ๑... ไมโครโฟน ๑...... ก. เครื่อง ตัว ข. เครื่อง อัน ค. อัน ตัว ง. อัน อัน ตอบ ค. อัน ตัว

47 ๙. ข้อใดใช้ลักษณนามผิด ก. ปากกา ๑ ด้าม ข. ดินสอ ๑ แท่ง ค. แฟ้ม ๑ เล่ม ง. ไม้บรรทัด ๑ เล่ม ตอบ ค. แฟ้ม ๑ เล่ม แก้ไขเป็น ๑ แฟ้ม

48 ๑๐. รถไฟ ๑... เรือ ๑...... ก. คัน ลำ ข. ลำ ลำ ค. ขบวน คัน ง. ขบวน ลำ ตอบ ง. ขบวน ลำ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง... ลักษณนาม. จัดทำโดย.... อ. นราภรณ์ ทองไชย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google