งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

National Coverage เมย.57 รายจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "National Coverage เมย.57 รายจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 National Coverage เมย.57 รายจังหวัด
KPIจ.อุบลฯ 99.95% อจ Median % มด Mean % ยส ศก % หมายเหตุ ข้อมูล สปสช. 1

2 National Coverage เมย.57 รายจังหวัด
KPIจ.อุบลฯ 99.95% อบ Median % Mean % 1 % หมายเหตุ ข้อมูล สปสช. 2

3 National Coverage เมย.57 รายจังหวัด
KPIจ.อุบลฯ 99.95% Median % Mean % % หมายเหตุ ข้อมูล สปสช. 3

4 National Coverage เมย.57 รายจังหวัด
KPIจ.อุบลฯ 99.95% Median % Mean % 1 % หมายเหตุ ข้อมูล สปสช. 4

5 National Coverage เมย.57 รายเขต และประเทศ
KPIจ.อุบลฯ 99.95% 1 % หมายเหตุ ข้อมูล สปสช. 5

6 National Coverage เมย.57 สปสช.เขต10 และประเทศ
KPIจ.อุบลฯ 99.95% 1 หมายเหตุ ข้อมูล สปสช. (แสดง ร้อยละ ลำดับ และค่าว่าง) % 6

7 National Coverage สปสช. เขต 10
อำนาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี มุกดาหาร ศรีสะเกษ ปีงบ 55 ปี 56 ปีงบ 57 7

8 National Coverage เมย.57 รายอำเภอ
KPIจ.อุบลฯ 99.95% % หมายเหตุ ข้อมูล สปสช. 8

9 National Coverage จ.อุบลราชธานี
แบบที่ 1 ประชากรรวม 1,829,470 คน National Coverage 99.99% แบบที่ 2 เฉพาะประกันสังคมตามการประกันตนในจ.อุบลฯ ประชากรรวม 1,636,763 คน National Coverage 99.99%

10 การคิดความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ จ.อุบลราชธานี
แนวทางการแก้ไขค่าว่าง สปสช.จ่ายค่าว่างให้เดือนละ 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 (P1 วันที่ 4-7 ของเดือน) ครั้งที่ 2 (P2 วันที่ ของเดือน) ครั้งที่ 3 (P3 วันที่ ของเดือน) ครั้งที่ 4 (P4 สิ้นเดือน) สสจ.จ่ายค่าว่างให้ดาวโหลดรายสอ./ตำบล ในรูปแบบ excel ทาง ubonuc.phoubon.in.th เดือนละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 (P4 ของเดือนที่แล้ว + P1 วันที่ 4-7 ของเดือน) ครั้งที่ 2 (P2,P3 วันที่ ของเดือน) การคิดความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ 1.สปสช.ใช้ค่าว่างที่จ่ายให้เดือนละ 4 ครั้ง ที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ (แต่ปิดรับข้อมูลลงทะเบียนในเดือนวันที่ 22 ของเดือน บัตรทองจะอนุมัติวันที่ 28 ของเดือน) 2.สสจ.อุบลราชธานี ใช้ค่าว่างที่สปสช.จ่ายใช้เฉพาะ P1-P3 (P4 ไม่นำมาคิดเพราะเป็นค่าว่างที่เกิดระหว่าง วันที่ 22 ถึงสิ้นเดือน ซึ่งควบคุมไม่ได้) 10

11 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1. สปสช.จ่ายค่าว่าง ที่มีระยะเวลาในการทำงาน 1-4 วัน ครั้งที่ 2 (P2 วันที่ ของเดือน) และ ครั้งที่ 3 (P3 วันที่ ของเดือน) ต้องสำรวจและแก้ไขค่าว่างให้ได้ภายในวันที่ 22 ของเดือน แนวทางแก้ไข 1)หน่วยบริการรีบดาวโหลดข้อมูล และดำเนินการแก้ไข 2)หน่วยบริการให้วิธีโทร.แจ้งข้อมูลค่าว่างให้ อสม.สำรวจ และโทร.แจ้งกลับภายในวันที่ 22 ของเดือน โดยเอกสารส่งภายหลังได้ 2.ความสม่ำเสมอในการดำเนินงานในข้อ 1 ของหน่วยบริการ แนวทางแก้ไข1) CUP/สสอ. ควรมีระบบติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยบริการ 2)หน่วยบริการควรมีผู้รับผิดชอบงานลงะเทียนอย่างน้อย 1 คน(Mr.บัตรทอง) 3)หมู่บ้านควรมี อสม.อย่างน้อย 2 คนในการช่วยติดตามค่าว่าง (ค่าว่างเฉลี่ย 2 คน/หมู่/เดือน) หมายเหตุ สปสช.มีมติบอร์ดสปสช.แห่งชาติ เรื่อง การลงทะเบียนแทนผู้หมดสิทธิข้าราชการและประกันสังคม (ช่วยลดภาระหน่วยบริการในการตามประชาชนกลุ่มนี้มาลงทะเบียน) 1.หากประชาชนกลุ่มดังกล่าวไม่มาขอลงทะเบียน สปสช.จะลงทะเบียนแทนให้ ทุกวันที่ 28 ของเดือน ตามเงื่อนไขที่สปสช.กำหนด โดยไม่ถือเป็นการลงทะเบียนพลการ (เริ่ม28สค.54) 2.หากลงทะเบียนไม่ตรงตามความเป็นจริง สามารถ Claim สปสช.ได้ และหน่วยบริการสามารถลงทะเบียนให้ประชาชนใหม่ได้ 11


ดาวน์โหลด ppt National Coverage เมย.57 รายจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google