งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Climate Change Program

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Climate Change Program"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Climate Change Program
July 2010 Climate Change Program

2 The essential role of steel in the economy and environment

3

4

5

6 เกาหลี

7 From 1975 to 2005, the average energy consumption per tonne of crude steel decreased by about 50%

8 How ? Enhanced energy efficiency in steelmaking, the result of significant investments in R&D Continuous efforts to implement incremental improvements Intense sharing of best practices throughout each region Improved recycling of steel-containing product and quality of recycled steel Improved use of by-products from steelmaking and yield increases

9 The three Rs of sustainable steel
Dramatically reduced need for raw materials Thinner, stronger steels reduce emissions Reducing energy use Reuse extends a product’s life The world’s most recyled material

10

11 Three strategies that reduce CO2 emissions through the use of steel
Use shift Material shift New steel shift

12 Three shifts that can help reduce global CO2 emissions

13 USE SHIFT High speed rail is made possible by steel rails

14 Material shift There is great potential for steel to replace concrete in buildings

15 New steel shift New steel products are thinner lighter stronge
more weldable more formable better at resisting corrosion and fire

16 Case study: CO2 emitted per kWh generated [kg]

17 Wind energy: the fastest growing power source
About 85% of the wind turbines around the world are installed on tubular steel structures Electricity generated by wind power is regarded as sustainable energy because no CO2 is emitted during the production of the electricity Forecasts show that the global wind power market will grow by over 155% to reach 240 GW of installed capacity and over 500 TWh generated energy by Th is will result in CO2 emission savings of 250 million tonnes.

18 Wind Farm: Denmark

19 The Horns Rev off shore wind farm
It is one of the world’s largest. It was installed in 2002 in the North Sea 802 MW wind turbines, which are 70 m tall Estimated lifetime of 20 years The wind farm’s lifetime CO2 emissions are only 7.6 g of CO2/kWh. Using LCA, it is estimated that 6,000 MWh of energy is required to construct,

20 CO2 equivalent emissions one serving of frozen and canned green beans [kg]

21 New steel shift

22 A typical five passenger vehicle with advanced high-strength steel (AHSS) results in a lifetime CO2 equivalents emission reduction of 6%

23 world expo ที่เซี่ยงไฮ้ในปี 2010 เหล็กได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ เป็นอย่างมาก

24

25

26

27

28 ความรับผิดชอบต่อสังคม ในประเด็นภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

29 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน
การกำกับดูแลกิจการที่ดี สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ประเด็นผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม การดำเนินงานด้านชุมชนและสังคม บูรณาการทั่วทั้งองค์กร

30 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ประวัติบริษัท 13 มีนาคม 2533 จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท 7 กุมภาพันธ์ 2537 เริ่มการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 8 กันยายน 2537 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเภทธุรกิจ ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทล้างผิวและเคลือบน้ำมัน ข้อมูลโรงงาน กำลังการผลิต 4.0 ล้านตัน/ปี พื้นที่โรงงาน 911 ไร่ จำนวนพนักงาน 994 คน

31 พื้นที่โครงการปัจจุบัน

32 ผลิตภัณฑ์ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Steel Sheet in Coils)
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทล้างผิวและเคลือบน้ำมัน (Hot Rolled Steel Sheet - Pickled and oiled)

33 การใช้งานของผลิตภัณฑ์
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องมากมาย อาทิ เช่นอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมการผลิตท่อเหล็ก ถังแก๊ส ตู้คอนเทนเนอร์ ยานยนต์และชิ้นส่วน ฯลฯ นอกจากนั้น ยังถูกใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ซึ่งนำไปใช้ต่อเนื่องในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมผลิตเหล็กแผ่นเคลือบ

34 วัตถุดิบและแหล่งที่มา
ยูเครน จีน บราซิล ออสเตรเลีย

35 แนวคิดในการดำเนินการ
การวางโครงสร้างพื้นฐาน จัดตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาประเมินวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน การวิเคราะห์และทำบัญชีข้อมูลการระบายก๊าซเรือนกระจก การปรับปรุงทางวิศวกรรม โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิต การปรับปรุงระบบการขนส่ง เตรียมการเพื่อเข้าร่วมระบบรับรอง เช่น green label, carbon footprint การรณรงค์สร้างจิตสำนึก โครงการคาราวาน Climate Change โครงการ green days จัดทำ web blog และสื่อรณรงค์ที่เกี่ยวข้อง การรณรงค์ภายนอกโรงงาน การดำเนินการร่วมกับชุมชน

36 แผนงานเพื่อการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Climate Change Programs 165 โครงการ Green Products 4 โครงการ Green Process 80 โครงการ Green Maintenance 3 โครงการ Green Logistics 9 โครงการ Green Procurement 4 โครงการ Internal Green Building 17 โครงการ Green Management 3 โครงการ Green IT 12 โครงการ Green Network 1 โครงการ Climate change Management system 3 โครงการ External ร่วมกับภาครัฐ/เอกชน 5 โครงการ ทิศทางกฎหมาย 4 โครงการ Green CSR 10 โครงการ Public relations ประชาสัมพันธ์ภายใน 3 โครงการ ประชาสัมพันธ์ภายนอก 7 โครงการ

37 การวางโครงสร้างพื้นฐาน
จัดตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

38 การวางโครงสร้างพื้นฐาน
ศึกษาประเมินวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน Raw material extraction Energy Transport Material production Raw Materials Product manufacture Use Wastes / Emissions Disposal / Recycling

39 การปรับปรุงทางวิศวกรรม
โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิต โครงการลดการสูญเสียพลังงานของระบบ piping โครงการติดตั้ง Diaphragm Furnace โครงการปรับปรุงหลังคาโปร่งแสงที่สายการผลิตเหล็กแผ่นล้างผิวและเคลือบน้ำมัน

40 Improvement piping system
สภาพปัญหา/ ความต้องการ ปรับปรุงระบบ piping เพื่อลดการสูญเสียพลังงาน การปรับปรุง/ การดำเนินการ Connect pipe line ให้เป็น Close loop เปลี่ยน valve จาก 4” เป็น 6” DE-SCALING PUMP ผลประโยชน์ที่จะได้รับ สามารถ Run de-scaling pump เพียง 2 pump ในกลุ่มของ Produce PO และ Cold roll ได้ สามารถประหยัดพลังงานได้ 7,924, บาทต่อปี (กลุ่ม Product นี้อยู่ที่ % หากคิดที่ IO % ข้อมูลของปี 2551)

41 New Design Of Charging Diaphragm
การแก้ไข Design ของ Charging Diaphragm หน้าที่ของ Charging Diaphragm - เป็นส่วนที่ใช้กั้นการไหลเวียนของอากาศร้อน ไม่ให้อากาศร้อนไหลออกนอกเตาเร็วเกินไป ซึ่งอากาศร้อนที่ถูกกั้นจะวนและถ่ายเทความร้อนให้กับเหล็กมากขึ้น - ลดการสูญเสียความร้อน

42 ติดตั้งหลังคาโปร่งแสงในสายการผลิต
ประเภท : ประหยัดพลังงาน พื้นที่ รหัส : ปัญหา / ความต้องการ ปัจจุบันหลังคาบริเวณอาคาร ป็นแบบทึบแสง ซึ่งหากมีกิจกรรมการทำงานในพื้นที่ดังกล่าวช่วงเวลากลางวันจำเป็นต้องเปิดไฟทำให้เกิดความสิ้นเปลืองพลังงาน การปรับปรุง/การดำเนินการ ทำการติดตั้งหลังคาโปร่งแสงบริเวณอาคาร เพื่อเพิ่มแสงสว่างและประหยัดพลังงานไฟฟ้า ผลประโยชน์ที่ได้รับ/ผลการปรับปรุง 1. เพิ่มแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน 2. ประหยัดพลังงานไฟฟ้า จากการปิดไฟในช่วงกลางวัน โดยมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 1.6 ปี 3. สามารถเพิ่มอายุการใช้งานของหลอดโคมไฟหลังคา

43 การปรับปรุงทางวิศวกรรม
การปรับปรุงระบบการขนส่ง

44 การปรับปรุงทางวิศวกรรม
จัดเตรียมโครงการเข้าร่วมระบบรับรอง เช่น green label, carbon footprint

45 การรณรงค์สร้างจิตสำนึก
โครงการคาราวาน Climate Change

46 การรณรงค์สร้างจิตสำนึก
ก่อตั้งเครือข่ายสีเขียว (Green Network) ตัวแทนพนักงานในทุกแผนก ร่วมมือเครือข่ายชุมชน

47 การรณรงค์สร้างจิตสำนึก
โครงการวันนี้สีเขียว (Green Days)

48 ตัวอย่างกิจกรรม Green DAY ห่วงใย ร่วมใส่ใจ ภาวะโลกร้อน
18 JUNE 2010 วัตถุประสงค์ กิจกรรม 1. เพื่อจัดเป็นกิจกรรมช่วยลดภาวะโลกร้อนของฝ่าย 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ OFFICE 2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ พื้นที่ทำงาน ให้มีบรรยากาศที่ร่มรื่นย์ 2. โครงการปลูกต้นไม้ 1 ต้น ต่อ 1 คน ดูแลตลอดทั้งชีวิต 3. เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีของพนักงาน ในการทำงานเป็นหมู่คณะ 3. Safety Talk ร่วมกันกับพนักงานทุกคนในฝ่าย ในหัวข้อ “การลดภาวะโลกร้อนในฝ่ายงาน” 4. เพื่อสร้างจิตสำนักให้กับพนักงานในฝ่ายให้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นของภาวะโลกร้อน 4. ร่วมกันจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับ “การลดภาวะโลกร้อนในฝ่ายงาน” ห่วงใย ร่วมใส่ใจ ภาวะโลกร้อน SSI CLIMATE CHANG

49 ปฏิญญา Climate change ของหน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (SEN)
มุ่งมั่นและพัฒนาระบบการจัดการของเสียสู่การจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและยั่งยืน มุ่งเน้นการลดการเกิดของเสีย (Zero waste) ภายในโรงงานฯและสามารถเป็นตัวอย่างให้แก่หน่วยงานอื่นหรือภายนอก ส่งเสริมนโยบายหลักการด้าน 3 Rs คือ ลดการใช้ การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ ทั้งในส่วนของทรัพยากรและพลังงาน สนับสนุนการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหน่วยงาน ที่มีการดำเนินงานด้านลดโลกร้อนที่ยั่งยืน ใส่ใจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

50 การรณรงค์สร้างจิตสำนึก
จัดทำ web blog และสื่อรณรงค์ที่เกี่ยวข้อง

51 การรณรงค์สร้างจิตสำนึก
การรณรงค์ภายนอกโรงงาน การดำเนินการร่วมกับชุมชน


ดาวน์โหลด ppt Climate Change Program

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google