งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

July 2010 Climate Change Program. The essential role of steel in the economy and environment.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "July 2010 Climate Change Program. The essential role of steel in the economy and environment."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 July 2010 Climate Change Program

2 The essential role of steel in the economy and environment

3

4

5

6 เกาหลี

7 From 1975 to 2005, the average energy consumption per tonne of crude steel decreased by about 50%

8 How ? •Enhanced energy efficiency in steelmaking, the result of significant investments in R&D •Continuous efforts to implement incremental improvements •Intense sharing of best practices throughout each region •Improved recycling of steel-containing product and quality of recycled steel •Improved use of by-products from steelmaking and yield increases

9 The three Rs of sustainable steel •Dramatically reduced need for raw materials •Thinner, stronger steels reduce emissions •Reducing energy use •Reuse extends a product’s life •The world’s most recyled material

10

11 Three strategies that reduce CO2 emissions through the use of steel •Use shift •Material shift •New steel shift

12 Three shifts that can help reduce global CO2 emissions

13 USE SHIFT High speed rail is made possible by steel rails

14 Material shift •There is great potential for steel to replace concrete in buildings

15 New steel shift •New steel products are thinner lighter stronge more weldable more formable better at resisting corrosion and fire

16 Case study: CO2 emitted per kWh generated [kg]

17 Wind energy: the fastest growing power source •About 85% of the wind turbines around the world are installed on tubular steel structures •Electricity generated by wind power is regarded as sustainable energy because no CO2 is emitted during the production of the electricity •Forecasts show that the global wind power market will grow by over 155% to reach 240 GW of installed capacity and over 500 TWh generated energy by 2012.13 Th is will result in CO2 emission savings of 250 million tonnes.

18 Wind Farm: Denmark

19 The Horns Rev off shore wind farm •It is one of the world’s largest. •It was installed in 2002 in the North Sea •802 MW wind turbines, which are 70 m tall •Estimated lifetime of 20 years •The wind farm’s lifetime CO2 emissions are only 7.6 g of CO2/kWh. •Using LCA, it is estimated that 6,000 MWh of energy is required to construct,

20 CO2 equivalent emissions one serving of frozen and canned green beans [kg]

21 New steel shift

22 A typical five passenger vehicle with advanced high-strength steel (AHSS) results in a lifetime CO2 equivalents emission reduction of 6%

23 world expo ที่เซี่ยงไฮ้ในปี 2010 เหล็กได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ เป็น อย่างมาก

24

25

26

27

28

29

30 •13 มีนาคม 2533 จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท •7 กุมภาพันธ์ 2537 เริ่มการผลิตเหล็กแผ่น รีดร้อนชนิดม้วน •8 กันยายน 2537 จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประวัติ บริษัท • ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน • เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทล้างผิว และเคลือบน้ำมัน ประเภท ธุรกิจ • กำลังการผลิต 4.0 ล้านตัน / ปี • พื้นที่โรงงาน 911 ไร่ • จำนวนพนักงาน 994 คน ข้อมูล โรงงาน

31

32

33

34 ยูเครน จีน ออสเตรเ ลีย บรา ซิล

35 • การวางโครงสร้างพื้นฐาน – จัดตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ – ศึกษาประเมินวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน – การวิเคราะห์และทำบัญชีข้อมูลการระบายก๊าซเรือนกระจก • การปรับปรุงทางวิศวกรรม – โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิต – การปรับปรุงระบบการขนส่ง – เตรียมการเพื่อเข้าร่วมระบบรับรอง เช่น green label, carbon footprint • การรณรงค์สร้างจิตสำนึก – โครงการคาราวาน Climate Change – โครงการ green days – จัดทำ web blog และสื่อรณรงค์ที่เกี่ยวข้อง – การรณรงค์ภายนอกโรงงาน การดำเนินการร่วมกับชุมชน

36 Internal External Public relations Green Process Green Maintenance Green Logistics Green Procurement Green Building Green Management Green IT Green Network Climate change Management system Climate change Management system Green Products ร่วมกับภาครัฐ / เอกชน ทิศทางกฎหมาย Green CSR ประชาสัมพันธ์ภายใน ประชาสัมพันธ์ ภายนอก 80 โครงการ 3 โครงการ 9 โครงการ 4 โครงการ 17 โครงการ 3 โครงการ 12 โครงการ 1 โครงการ 3 โครงการ 4 โครงการ 5 โครงการ 4 โครงการ 10 โครงการ 3 โครงการ 7 โครงการ      165 โครงการ

37 • จัดตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเพื่อลดการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

38 • ศึกษาประเมินวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่น รีดร้อน Raw material extraction Material production Product manufacture Use Disposal / Recycling Energy Raw Materials Wastes / Emissions Transport

39 • โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิต – โครงการลดการสูญเสียพลังงานของระบบ piping – โครงการติดตั้ง Diaphragm Furnace – โครงการปรับปรุงหลังคาโปร่งแสงที่สายการผลิต เหล็กแผ่นล้างผิวและเคลือบน้ำมัน

40 Improvement piping system สภาพปัญหา / ความต้องการ ปรับปรุงระบบ piping เพื่อลดการสูญเสียพลังงาน ผลประโยชน์ที่จะได้รับ สามารถ Run de-scaling pump เพียง 2 pump ในกลุ่มของ Produce PO และ Cold roll ได้ สามารถประหยัดพลังงานได้ 7,924,777.62 บาทต่อปี ( กลุ่ม Product นี้อยู่ที่ 27.27 % หากคิดที่ IO 46.56 % ข้อมูลของปี 2551) การปรับปรุง / การดำเนินการ 1.Connect pipe line ให้เป็น Close loop 2. เปลี่ยน valve จาก 4” เป็น 6” DE-SCALING PUMP

41 การแก้ไข Design ของ Charging Diaphragm หน้าที่ของ Charging Diaphragm - เป็นส่วนที่ใช้กั้นการ ไหลเวียนของอากาศร้อน ไม่ให้อากาศร้อนไหลออก นอกเตาเร็วเกินไป ซึ่ง อากาศร้อนที่ถูกกั้นจะวน และถ่ายเทความร้อนให้กับ เหล็กมากขึ้น - ลดการสูญเสียความ ร้อน New Design Of Charging Diaphragm

42 ติดตั้งหลังคาโปร่งแสงในสายการผลิต ประเภท : ประหยัด พลังงาน พื้นที่รหัส : ปัญหา / ความต้องการ ปัจจุบันหลังคาบริเวณอาคาร ป็นแบบ ทึบแสง ซึ่งหากมีกิจกรรมการทำงานใน พื้นที่ดังกล่าวช่วงเวลากลางวันจำเป็นต้อง เปิดไฟทำให้เกิดความสิ้นเปลืองพลังงาน การปรับปรุง / การดำเนินการ ทำการติดตั้งหลังคาโปร่งแสงบริเวณ อาคาร เพื่อเพิ่มแสงสว่างและประหยัด พลังงานไฟฟ้า ผลประโยชน์ที่ได้รับ / ผลการ ปรับปรุง 1. เพิ่มแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน 2. ประหยัดพลังงานไฟฟ้า จากการปิด ไฟในช่วงกลางวัน โดยมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 1.6 ปี 3. สามารถเพิ่มอายุการใช้งานของ หลอดโคมไฟหลังคา

43 • การปรับปรุงระบบการขนส่ง

44 • จัดเตรียมโครงการเข้าร่วมระบบรับรอง เช่น green label, carbon footprint

45 • โครงการคาราวาน Climate Change

46 • ก่อตั้งเครือข่ายสีเขียว (Green Network) ตัวแทนพนักงานในทุกแผนก ร่วมมือเครือข่ายชุมชน

47 • โครงการวันนี้สีเขียว (Green Days)

48 ตัวอย่างกิจกรรม Green DAY 18 JUNE 2010 SSI CLIMATE CHANG วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดเป็นกิจกรรมช่วย ลดภาวะโลกร้อนของฝ่าย 2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบๆ พื้นที่ทำงาน ให้ มีบรรยากาศที่ร่มรื่นย์ 3. เพื่อก่อให้เกิดความ สามัคคีของพนักงาน ในการ ทำงานเป็นหมู่คณะ กิจกรรม 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ รอบๆ OFFICE 2. โครงการปลูกต้นไม้ 1 ต้น ต่อ 1 คน ดูแลตลอดทั้งชีวิต 3. Safety Talk ร่วมกันกับ พนักงานทุกคนในฝ่าย ใน หัวข้อ “ การลดภาวะโลกร้อน ในฝ่ายงาน ” 4. ร่วมกันจัดบอร์ด ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสาร เกี่ยวกับ “ การลดภาวะโลก ร้อนในฝ่ายงาน ” 4. เพื่อสร้างจิตสำนักให้กับ พนักงานในฝ่ายให้ตระหนัก ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นของ ภาวะโลกร้อน ห่วงใย ร่วมใส่ใจ ภาวะโลกร้อน

49 ปฏิญญา Climate change ของหน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (SEN) •มุ่งมั่นและพัฒนาระบบการจัดการของเสียสู่การจัดการที่ดี มี ประสิทธิภาพและยั่งยืน มุ่งเน้นการลดการเกิดของเสีย (Zero waste) ภายในโรงงานฯและสามารถเป็นตัวอย่างให้แก่ หน่วยงานอื่นหรือภายนอก •ส่งเสริมนโยบายหลักการด้าน 3 Rs คือ ลดการใช้ การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ ทั้งในส่วนของทรัพยากรและพลังงาน •สนับสนุนการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ หน่วยงาน ที่มีการดำเนินงานด้านลดโลกร้อนที่ยั่งยืน ใส่ใจและ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

50 • จัดทำ web blog และสื่อรณรงค์ที่เกี่ยวข้อง

51 • การรณรงค์ภายนอกโรงงาน การดำเนินการ ร่วมกับชุมชน


ดาวน์โหลด ppt July 2010 Climate Change Program. The essential role of steel in the economy and environment.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google