งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มูลนิธิชัยพัฒนา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มูลนิธิชัยพัฒนา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มูลนิธิชัยพัฒนา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ร่วมจัดโดย การสัมมนาวิชาการประจำปี 2547 เรื่อง “ เหลียวหลังแลหน้า : ยี่สิบปี เศรษฐกิจสังคมไทย ”

2 คุณอานันท์ ปันยารชุน ประธานสภาสถาบันวิจัยเพื่อ การพัฒนาประเทศไทย กล่าวเปิดสัมมนา

3 การร่วมอภิปรายโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน  ดร. อาณัติ อาภาภิรม “ อดีตประธานสถาบันวิจัยเพื่อการ พัฒนาประเทศไทย ”ผู้ร่วมอภิปราย  ศาสตราจารย์ ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์ “ นักวิชาการ ”  ดร. วีรพงษ์ รามางกูร “ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทแอ็ด วานซ์ อะโกร จำกัด ”  ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต “ ประธาน ธนาคารสมอง ” “ เหลียวหลังแลหน้า : ยี่สิบปีเศรษฐกิจสังคมไทย ”

4 พักรับประทานชา - กาแฟ 20 นาที

5 โดยคณะนักวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย ประธาน ดร. ฉลองภพ สุสังกร์กาณจน์ “ ประธานสถาบัน ”ผู้ร่วมอภิปราย  ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ “ ผู้เชี่ยวชาญ อาวุโส ”  ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ “ ผู้อำนวยการวิจัย ( เศรษฐกิจยุค สารสนเทศ )”  ดร. สมชัย จิตสุชน “ ผู้อำนวยการวิจัย ( การพัฒนาเศรษฐกิจ ส่วนรวมและการกระจายรายได้ ”  ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ “ ผู้อำนวยการวิจัย ( การบริหารจัดการระบบ เศรษฐกิจ )”  ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ “ ผู้อำนวยการวิจัย ( การพัฒนาแรงงาน )”  ดร. อัจฉรี ชไตนีลเลอร์ “ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ” สรุปผลการวิจัย ประกอบการสัมมนา

6 เชิญรับประทานอาหาร กลางวัน ณ ห้องแกรนด์จอมเทียม

7 1 การเปลี่ยนแปลงของคนไทยและ สภาพแวดล้อม 1.1 การเปลี่ยนแปลงของคนไทย ห้อง ชลบุรี 1.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทาง สังคม ห้องแหลมฉบัง 1.3 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทาง เศรษฐกิจ ห้องจันทบุรี 2 การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย 2.1 ประเทศไทยในสังคมเศรษฐกิจโลก ห้อง Convention C 2.2 การพัฒนาประเทศในมิติของพื้นที่ ห้องมาบตาพุด 2.3 การพัฒนาประเทศกับความสมดุล ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ห้องระยอง การประชุมกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม

8 เชิญรับประทานอาหารค่ำ บริเวณสนามหญ้าริมทะเล เวลา 18.30 น.


ดาวน์โหลด ppt มูลนิธิชัยพัฒนา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google