งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Multichannel Battery Monitor

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Multichannel Battery Monitor"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Multichannel Battery Monitor
COE Multichannel Battery Monitor นายชาติชาตรี แสวง นายนที สุศีลสัมพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อ.ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร

2 หัวข้อที่นำเสนอ ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ
การออกแบบการทำงาน การพัฒนาระบบ สรุป

3 ที่มาของโครงการ ภายในโรงไฟฟ้าย่อย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต อ.เมืองขอนแก่น มีการใช้แบตเตอรี่ในกระบวนการจ่ายกระแสไฟฟ้า แบตเตอรี่จำนวน 58 ก้อนที่ต่ออนุกรมกัน การบำรุงรักษาแบตเตอรี่ การตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า การตรวจวัดอุณหภูมิ

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
สร้างอุปกรณ์และระบบในการตรวจจับและแสดงค่า แรงดันไฟฟ้า และอุณหภูมิ ของแบตเตอรี่ที่ใช้ภายในสถานีไฟฟ้าย่อย อ.เมืองขอนแก่น มีช่องรับสัญญาณค่าแรงดันไฟฟ้าจำนวน 58 ช่องสัญญาณ มีช่องรับสัญญาณค่าอุณหภูมิจำนวน 10 ช่องสัญญาณ สามารถติดต่อผู้ใช้ผ่านทางจอ LCD และ คีย์บอร์ด ติดต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกข้อมูลผ่านพอร์ต RS-232 ได้

5 การออกแบบการทำงาน ภาพรวมการทำงานของระบบ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ใช้
การแสดงผลทางจอ LCD การรับค่าจากคีย์บอร์ด การรับค่าอุณหภูมิ การรับค่าแรงดันไฟฟ้า

6 ภาพรวมการทำงานของระบบ
แรงดันไฟฟ้า LCD Multichanel Battery Monitor คีย์บอร์ด อุณหภูมิ บันทึกข้อมูล

7 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ใช้

8 การแสดงผลบนจอ LCD (แบบตัวอักษร)
ช่องสัญญาณที่จะแสดงผล ช่องสัญญาณ ค่าที่วัดได้

9

10 การแสดงผลบนจอ LCD (แบบกราฟิก)
ค่าของแรงดันไฟฟ้า ช่องสัญญาณ

11 การรับค่าจากคีย์บอร์ด
คีย์บอร์ดจะติดต่อกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านทางพอร์ต PS/2 ทำงานในลักษณะการอินเตอร์รัปต์จากอินพุตภายนอกโดยเขียนโปรแกรมเป็นอินเตอร์รัปต์เซอร์วิสรูทีน Microcontroller LPC2106 EINT2 20 EINT0 21 kbdclk kbddata PS/2

12 การรับค่าอุณหภูมิ ใช้อุปกรณ์ DS18B20 ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิจำนวน 10 ตัว เพื่อใช้รับค่าอุณหภูมิจำนวน 10 ช่องสัญญาณ การรับค่าอุณหภูมิจาก DS18B20 แต่ละตัวนั้นจะใช้การสื่อสารระบบ 1-wire โดยมีการอุปกรณ์ DS เป็นอุปกรณ์ wire Bus Master ใช้ในการควบคุมการสื่อสารในระบบ 1-wire DS18B20 DS Microcontroller LPC2106 DS18B20 I2C 1-wire DS18B20

13 การรับค่าอุณหภูมิ(ต่อ)
การระบุ DS18B20 ที่ต้องการรับค่าอุณหภูมิ รหัสจำนวน 64 bit จาก DS18B20 แต่ละตัว DS18B20

14 การรับค่าแรงดันไฟฟ้า
ใช้อุปกรณ์ MCP3304 ซึ่งเป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อก ซึ่งสามารถรับค่าได้ 8 ช่องสัญญาณ จำนวน 8 ตัว ใช้การวัดสัญญาณแบบ single-ended inputs โดยใช้แรงดันไฟฟ้าอ้างอิงขนาด 2.5 โวลต์ ทำให้รับสัญญาณแรงดันไฟฟ้าได้ในช่วง โวลต์ Dout Din MCP 3304 SPI MISO CLK MOSI CS Microcontroller LPC2106 SCK Dout 3 Select 8 Din MCP 3304 CLK CS

15 การพัฒนาระบบ การพัฒนาส่วนการติดต่อกับผู้ใช้(user interface)
พัฒนาการแสดงผลทางจอ LCD ได้ตามที่ออกแบบไว้ สามารถรับค่าจากคีย์บอร์ดเพื่อควบคุมการแสดงผลได้

16 การแสดงผลที่พัฒนาขึ้น
สามารถกดปุ่ม ‘w’ และ ‘S’ เพื่อเลื่อนเมนู ขึ้น/ลง เพื่อใช้เลือกรายการที่ต้องการดู

17 การแสดงผลที่พัฒนาขึ้น(ต่อ)
เมื่อกดปุ่ม ‘g’ จะแสดงผลในแบบกราฟิก

18 สรุป การออกแบบการทำงาน การแสดงผลทางจอ LCD การรับค่าจากคีย์บอร์ด
การรับค่าอุณหภูมิ การรับค่าแรงดันไฟฟ้า การพัฒนาระบบ ส่วนการติดต่อกับผู้ใช้ (user interface)

19 Q & A


ดาวน์โหลด ppt Multichannel Battery Monitor

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google