งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Multichannel Battery Monitor นายชาติชาตรี แสวง 483040101-4 นายนที สุศีลสัมพันธ์ 483040109-8 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร COE 2008-13.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Multichannel Battery Monitor นายชาติชาตรี แสวง 483040101-4 นายนที สุศีลสัมพันธ์ 483040109-8 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร COE 2008-13."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Multichannel Battery Monitor นายชาติชาตรี แสวง 483040101-4 นายนที สุศีลสัมพันธ์ 483040109-8 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร COE 2008-13

2 2 หัวข้อที่นำเสนอ  ที่มาของโครงการ  วัตถุประสงค์ของโครงการ  การออกแบบการทำงาน  การพัฒนาระบบ  สรุป

3 3 ที่มาของโครงการ  ภายในโรงไฟฟ้าย่อย การ ไฟฟ้าฝ่ายผลิต อ. เมือง ขอนแก่น มีการใช้ แบตเตอรี่ในกระบวนการ จ่ายกระแสไฟฟ้า  แบตเตอรี่จำนวน 58 ก้อนที่ต่ออนุกรมกัน  การบำรุงรักษาแบตเตอรี่  การตรวจวัด แรงดันไฟฟ้า  การตรวจวัดอุณหภูมิ

4 4 วัตถุประสงค์ของโครงการ  สร้างอุปกรณ์และระบบในการตรวจจับและ แสดงค่า แรงดันไฟฟ้า และอุณหภูมิ ของ แบตเตอรี่ที่ใช้ภายในสถานีไฟฟ้าย่อย อ. เมืองขอนแก่น  มีช่องรับสัญญาณค่าแรงดันไฟฟ้าจำนวน 58 ช่องสัญญาณ  มีช่องรับสัญญาณค่าอุณหภูมิจำนวน 10 ช่องสัญญาณ  สามารถติดต่อผู้ใช้ผ่านทางจอ LCD และ คีย์บอร์ด  ติดต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกข้อมูล ผ่านพอร์ต RS-232 ได้

5 5 การออกแบบการทำงาน  ภาพรวมการทำงานของระบบ  อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ใช้  การแสดงผลทางจอ LCD  การรับค่าจากคีย์บอร์ด  การรับค่าอุณหภูมิ  การรับค่าแรงดันไฟฟ้า

6 6 ภาพรวมการทำงานของระบบ Multichanel Battery Monitor แรงดันไ ฟฟ้า อุณห ภูมิ LCD คีย์บ อร์ด บันทึก ข้อมูล

7 7 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ใช้

8 8 การแสดงผลบนจอ LCD ( แบบ ตัวอักษร ) ช่องสัญญาณที่ จะแสดงผล ช่องสัญญ าณ ค่าที่ วัดได้

9 9

10 10 การแสดงผลบนจอ LCD ( แบบ กราฟิก ) ค่าของ แรงดันไฟฟ้ า ช่องสัญ ญาณ

11 11 การรับค่าจากคีย์บอร์ด  คีย์บอร์ดจะติดต่อกับบอร์ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านทางพอร์ต PS/2  ทำงานในลักษณะการอินเตอร์รัปต์จากอินพุต ภายนอกโดยเขียนโปรแกรมเป็นอินเตอร์รัปต์ เซอร์วิสรูทีน Microcontroller LPC2106 EINT2 20 EINT0 21 kbdclk kbddata PS/2

12 12 การรับค่าอุณหภูมิ  ใช้อุปกรณ์ DS18B20 ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ที่ ใช้วัดอุณหภูมิจำนวน 10 ตัว เพื่อใช้รับค่า อุณหภูมิจำนวน 10 ช่องสัญญาณ  การรับค่าอุณหภูมิจาก DS18B20 แต่ละตัว นั้นจะใช้การสื่อสารระบบ 1-wire โดยมี การอุปกรณ์ DS2482-100 เป็นอุปกรณ์ 1-wire Bus Master ใช้ในการควบคุมการ สื่อสารในระบบ 1-wire Microcontroller LPC2106 DS2482 -100 I2C DS18B20 1-wire

13 13 การรับค่าอุณหภูมิ ( ต่อ )  การระบุ DS18B20 ที่ต้องการรับค่า อุณหภูมิ  รหัสจำนวน 64 bit จาก DS18B20 แต่ละ ตัว DS18B20

14 14 การรับค่าแรงดันไฟฟ้า  ใช้อุปกรณ์ MCP3304 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ แปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อก ซึ่ง สามารถรับค่าได้ 8 ช่องสัญญาณ จำนวน 8 ตัว  ใช้การวัดสัญญาณแบบ single-ended inputs โดยใช้แรงดันไฟฟ้าอ้างอิงขนาด 2.5 โวลต์ ทำให้รับสัญญาณแรงดันไฟฟ้า ได้ในช่วง 0-2.5 โวลต์ Microcontroller LPC2106 3 Select 8 MCP 3304 MCP 3304 MISO MOSI SCK Dout Din CLK CS Dout CLK Din CS SPI

15 15 การพัฒนาระบบ  การพัฒนาส่วนการติดต่อกับผู้ใช้ (user interface)  พัฒนาการแสดงผลทางจอ LCD ได้ตามที่ ออกแบบไว้  สามารถรับค่าจากคีย์บอร์ดเพื่อควบคุมการ แสดงผลได้

16 16 การแสดงผลที่พัฒนาขึ้น สามารถกดปุ่ม ‘w’ และ ‘S’ เพื่อ เลื่อนเมนู ขึ้น / ลง เพื่อใช้เลือก รายการที่ต้องการดู

17 17 การแสดงผลที่พัฒนาขึ้น ( ต่อ ) เมื่อกดปุ่ม ‘g’ จะแสดงผลในแบบ กราฟิก

18 18 สรุป  การออกแบบการทำงาน  การแสดงผลทางจอ LCD  การรับค่าจากคีย์บอร์ด  การรับค่าอุณหภูมิ  การรับค่าแรงดันไฟฟ้า  การพัฒนาระบบ  ส่วนการติดต่อกับผู้ใช้ (user interface)

19 19


ดาวน์โหลด ppt 1 Multichannel Battery Monitor นายชาติชาตรี แสวง 483040101-4 นายนที สุศีลสัมพันธ์ 483040109-8 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร COE 2008-13.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google