งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 2. การสร้างทีมเบาหวาน  มีหัวหน้าทีมที่ดี  หาแนวร่วมที่พร้อมทำงาน – สมาชิกผ่านการอบรมด้านเบาหวานมาด้วยกัน เกิดความ สนิทสนมในทีม – สมาชิกทำงานร่วมกันในแนวราบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 2. การสร้างทีมเบาหวาน  มีหัวหน้าทีมที่ดี  หาแนวร่วมที่พร้อมทำงาน – สมาชิกผ่านการอบรมด้านเบาหวานมาด้วยกัน เกิดความ สนิทสนมในทีม – สมาชิกทำงานร่วมกันในแนวราบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 2

2 การสร้างทีมเบาหวาน  มีหัวหน้าทีมที่ดี  หาแนวร่วมที่พร้อมทำงาน – สมาชิกผ่านการอบรมด้านเบาหวานมาด้วยกัน เกิดความ สนิทสนมในทีม – สมาชิกทำงานร่วมกันในแนวราบ – มีการประชุมร่วมกัน ให้กำลังใจกันในทีม  สมาชิกทำงานด้วยใจจริง  ค่อยๆหาสมาชิกในทีมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ผู้บริหารให้ความสนใจ

3 การสร้างทีมเบาหวาน  มีเป้าหมายในการทำงานชัดเจน สมาชิกทุกคน เข้าใจเป้าหมาย  นำเสนอผลงานเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ป่วยเห็น ความสำคัญ

4 ค่ายเบาหวาน  ต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการทำ ค่ายเบาหวาน – กลุ่มเสี่ยง มักมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ง่าย – กลุ่มผู้ป่วย

5 ค่ายเบาหวาน  ปัญหาในการทำค่าย – การหางบประมาณสนับสนุน – หาสมาชิกร่วมเข้าค่ายได้ยาก

6 ค่ายเบาหวาน  การสนับสนุนงบประมาณการทำค่าย – งบสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคเขต 7 – อบรมแกนนำ – ค่ายกลุ่มเสี่ยง – สปสช. ให้งบรายหัว 4000 บาท ในผู้ที่สามารถเบิกได้ โดยต้องผ่านเป็นโรงพยาบาลที่ผ่านการอบรมผู้ทำค่าย จาก ร. พ. เทพธารินทร์ – เขียนโครงการ ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้เข้าร่วม โครงการ

7 ค่ายเบาหวาน  เกณฑ์การประเมินผล – ระดับน้ำตาล FBS, HbA1c – BMI, รอบเอว – จำนวนกลุ่มเสี่ยงที่กลายเป็นผู้ป่วยเบาหวาน

8 Discharge plan  ร. พ. ศรีนครินทร์  การวางแผนการจำหน่ายและการดูแลต่อเนื่อง  หน่วยงานต่างๆส่งตัวแทนประชุมกำหนดรูปแบบใน การทำแผน – การประเมินตัวผู้ป่วย ความรู้ ข้อที่ต้องแก้ไข – สอนผู้ป่วยเรื่องการดูแลตนเอง เรื่องที่ประเมินได้ และ ตามหัวขัอที่กำหนด – มี educator ประจำหวอดเพื่อคอยให้คำปรึกษา – มีใบส่งต่อผู้ป่วยไปยัง PCU และให้ PCU ติดตามผล และรายงานผลกลับมา

9 Discharge plan  ร. พ. เสลภูมิ  โรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง stroke แผลขนาดใหญ่  พยาบาลประจำหวอดเป็นผู้ประเมินผู้ป่วย  พยาบาลเป็นผู้ประสานสหวิชาชีพต่างๆให้มาดูแล ผู้ป่วย  การโทรศัพท์ติดตามเคส การติดตามด้วย แบบฟอร์ม  ศูนย์ประคับประครองผู้ป่วยระยะสุดท้าย

10 Discharge plan  มี Clinical Practice Guideline  การกำหนดโรคที่จะทำ discharge plan  มีผู้รับผิดชอบดูแลชัดเจน  มีการติดตามที่มีประสิทธภาพ : แบบฟอร์ม โทรศัพท์  มีอุปกรณ์การสอน วีดีโอ แผ่นพับ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 2. การสร้างทีมเบาหวาน  มีหัวหน้าทีมที่ดี  หาแนวร่วมที่พร้อมทำงาน – สมาชิกผ่านการอบรมด้านเบาหวานมาด้วยกัน เกิดความ สนิทสนมในทีม – สมาชิกทำงานร่วมกันในแนวราบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google