งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์การรายงาน การทำธุรรรมเงินสกุล หยวน 14 ธันวาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์การรายงาน การทำธุรรรมเงินสกุล หยวน 14 ธันวาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์การรายงาน การทำธุรรรมเงินสกุล หยวน 14 ธันวาคม 2555

2 หัวข้อในการบรรยาย ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของรายงาน วิธีการนำส่งรายงาน วิธีการรายงานข้อมูล – ขอบเขตของการรายงาน – รายละเอียดใน Template รายงาน 2

3 3 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ ความเป็นมา 1) จีนมีการผ่อนคลายระเบียบโดยอนุญาตให้มีการซื้อขายเงินหยวนที่ ตลาดฮ่องกง (Offshore CNY หรือมีรหัสสกุลเงินเป็น CNH) เมื่อ ก. ค. ปีพ. ศ. 2553 2) การรายงานธุรกรรมเงินตราต่างประเทศในปัจจุบัน ผ่านระบบ บริหารข้อมูล (Data Management System; DMS) รองรับเฉพาะรหัสสกุลเงิน CNY และไม่สามารถ แยกธุรกรรม CNH และ CNY ออกจากกันได้ 3) ธปท. ได้มีหนังสือเวียนลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554 เรื่องรายงาน การทำธุรกรรมเงินหยวน เพิ่มเติมจากระบบ DMS วัตถุประสงค์ ปรับวิธีการส่งรายงาน และปรับรูปแบบรายงานให้เป็นไปตาม มาตรฐาน ธปท. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ ในการใช้ข้อมูลทั้งทางด้านการวิเคราะห์ ติดตามข้อมูล หรือการ กำหนดนโยบายในภาพรวมของประเทศต่อไป

4 4 วิธีการรายงานข้อมูล ขอบเขตของการรายงาน การจัดส่งรายงาน 1) รายงานรายเดือน จัดส่งภายใน 7 วันทำการนับจากวัน สิ้นเดือน 2) กรณีที่ยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมเงินหยวน ให้ - ส่ง e-mail ขอผ่อนผันไม่ต้องจัดส่งรายงาน ทั้งนี้ ให้ส่ง e- mail มายัง FOG_RR@bot.or.th แจ้งเพื่อทราบด้วย ( โดย ให้ส่ง e-mail แจ้งเพื่อทราบFOG_RR@bot.or.th ภายในวันที่ 11 ก. พ. 2556) 3) กรณีให้บริการเงินหยวน แต่ไม่มีธุรกรรมในเดือนที่ รายงาน ให้ส่ง File Template ( ว่าง ; ระบุเฉพาะชื่อธนาคาร เดือน ปี พ. ศ.) มายังช่องทาง DA Extranet ทุกครั้งที่ไม่มีธุรกรรม

5 5 วิธีการรายงานข้อมูล ขอบเขตของการรายงาน ( ต่อ ) ภาพรวมรายงาน 1) จัดทำรายงานเป็นรูปแบบ excel file ตาม Template ที่ กำหนด 2) รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมสกุลเงินหยวนกับลูกค้าทั้ง Resident และ Non-Resident โดยแยกสกุลเงินหยวนเป็น CNY และ CNH CNY หมายถึง ธุรกรรมสกุลเงินหยวนใน mainland CNH หมายถึง ธุรกรรมสกุลเงินหยวน offshore 3) แบ่งรายงานออกเป็น 2 รายงาน ได้แก่ รายงานที่ 1 รายงานการทำธุรกรรมเงินหยวนของลูกค้า ตั้งแต่ USD 50,000 - รายงานธุรกรรมเงินหยวน ตั้งแต่ USD 50,000 ( หรือเทียบเท่า ) ขึ้นไป รายงานที่ 2 รายงานการทำธุรกรรมเงินหยวน ต่ำกว่า USD 50,000 - รายงานธุรกรรมเงินหยวน มากกว่า 0 และน้อยกว่า USD 50,000 ( หรือ เทียบเท่า ) - ธุรกรรมซื้อและขาย Group รวมตามสกุลเงิน และวัตถุประสงค์

6 6 วิธีการรายงานข้อมูล ขอบเขตของการรายงาน ( ต่อ ) รายละเอียดการรายงาน 1. รายงานการทำธุรกรรมเงินหยวนของลูกค้า ตั้งแต่ USD 50,000 1) หัวตาราง ธนาคาร ให้ ระบุชื่อธนาคาร ตาม Template ณ วันที่ ให้ระบุเดือน และ ปี พ. ศ. ทำ ธุรกรรม ตาม Template 1 2 2 1

7 7 วิธีการรายงานข้อมูล ขอบเขตของการรายงาน ( ต่อ ) 2) รายละเอียดตาราง ที่ ลำดับที่การทำธุรกรรม ชื่อผู้ทำธุรกรรม ชื่อผู้ทำธุรกรรมกับธนาคาร ( ชื่อ ลูกค้า ) trade date วันที่ทำสัญญา value date วันที่ส่งมอบ ( กรณีธุรกรรม swap หมายถึงวันส่งมอบของ swap ขาแรก ) maturity date วันครบกำหนดสัญญา 34576 3 4 5 6 7

8 8 วิธีการรายงานข้อมูล ขอบเขตของการรายงาน ( ต่อ ) ประเภทธุรกรรม ได้แก่ SpotCurrency Option Forward Sell Call NDF Buy Call Sell Swap (Buy-Sell Swap) Sell Put Buy Swap (Sell-Buy Swap) Buy Put Cross Currency Swap Other 8 8

9 9 วิธีการรายงานข้อมูล ขอบเขตของการรายงาน ( ต่อ ) 9 สกุลเงิน จำนวนเงิน สกุลเงินซื้อ : สกุลเงินที่ธนาคารซื้อเงินตรา ต่างประเทศจากลูกค้า จำนวนเงินซื้อ : จำนวนเงินตราต่างประเทศตามสกุล เงินซื้อ สกุลเงินขาย : สกุลเงินที่ธนาคารขายเงินตรา ต่างประเทศให้กับลูกค้า จำนวนเงินขาย : จำนวนเงินตราต่างประเทศตามสกุล เงินขาย 9

10 10 วิธีการรายงานข้อมูล ขอบเขตของการรายงาน ( ต่อ ) 1010 Swap Point ผลต่างระหว่างอัตราซื้อขายทันทีกับอัตราซื้อขาย ล่วงหน้า (Forward Rate - Spot Rate) วัตถุประสงค์ 318132 ค่าสินค้า (Goods) 318089 เงินให้กู้ยืม (Lending) 318075 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 318096 ปรับฐานะ เงินตราต่างประเทศ 318061 เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ / สาขา 318111 เงินทุนอื่นๆ 318082 เงินกู้ (Borrowing) 318141 อื่น ๆ รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมายเหตุ หมายเหตุอื่น ๆ เพิ่มเติม ( ถ้ามี ) 1 1212 1212 1 1010

11 11 วิธีการรายงานข้อมูล ขอบเขตของการรายงาน ( ต่อ ) 2. รายงานการทำธุรกรรมเงินหยวนของลูกค้า ต่ำกว่า USD 50,000 1) หัวตาราง ธนาคาร ให้ ระบุชื่อธนาคาร ตาม Template ณ วันที่ ให้ระบุเดือน และ ปี พ. ศ. ทำ ธุรกรรม ตาม Template 1 2 2 1

12 12 วิธีการรายงานข้อมูล ขอบเขตของการรายงาน ( ต่อ ) 2) รายละเอียดตาราง ที่ ลำดับที่การทำธุรกรรม วัตถุประสงค์ ตาม Template ที่กำหนด สกุลเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน สกุลเงิน ซื้อ ขาย Group ตามวัตถุประสงค์ 3 4 5 345

13 13 รายละเอียดการรายงาน Trade Value และ Maturity Date


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์การรายงาน การทำธุรรรมเงินสกุล หยวน 14 ธันวาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google