งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์การรายงาน การทำธุรรรมเงินสกุลหยวน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์การรายงาน การทำธุรรรมเงินสกุลหยวน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์การรายงาน การทำธุรรรมเงินสกุลหยวน
14 ธันวาคม 2555

2 หัวข้อในการบรรยาย ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของรายงาน
วิธีการนำส่งรายงาน วิธีการรายงานข้อมูล ขอบเขตของการรายงาน รายละเอียดใน Template รายงาน

3 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
จีนมีการผ่อนคลายระเบียบโดยอนุญาตให้มีการซื้อขายเงินหยวนที่ตลาดฮ่องกง (Offshore CNY หรือมีรหัสสกุลเงินเป็น CNH) เมื่อ ก.ค.ปีพ.ศ. 2553 2) การรายงานธุรกรรมเงินตราต่างประเทศในปัจจุบัน ผ่านระบบบริหารข้อมูล (Data Management System; DMS) รองรับเฉพาะรหัสสกุลเงิน CNY และไม่สามารถแยกธุรกรรม CNH และ CNY ออกจากกันได้ ธปท. ได้มีหนังสือเวียนลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554 เรื่องรายงานการทำธุรกรรมเงินหยวน เพิ่มเติมจากระบบ DMS วัตถุประสงค์ ปรับวิธีการส่งรายงาน และปรับรูปแบบรายงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ธปท. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในการใช้ข้อมูลทั้งทางด้านการวิเคราะห์ ติดตามข้อมูล หรือการกำหนดนโยบายในภาพรวมของประเทศต่อไป

4 วิธีการรายงานข้อมูล ขอบเขตของการรายงาน
การจัดส่งรายงาน 1) รายงานรายเดือน จัดส่งภายใน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นเดือน 2) กรณีที่ยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมเงินหยวน ให้ - ส่ง ขอผ่อนผันไม่ต้องจัดส่งรายงาน ทั้งนี้ ให้ส่ง มายัง แจ้งเพื่อทราบด้วย (โดย ให้ส่ง แจ้งเพื่อทราบ ภายในวันที่ 11 ก.พ. 2556) 3) กรณีให้บริการเงินหยวน แต่ไม่มีธุรกรรมในเดือนที่รายงาน ให้ส่ง File Template (ว่าง ; ระบุเฉพาะชื่อธนาคาร เดือน ปี พ.ศ.) มายังช่องทาง DA Extranet ทุกครั้งที่ไม่มีธุรกรรม

5 วิธีการรายงานข้อมูล ขอบเขตของการรายงาน (ต่อ)
ภาพรวมรายงาน 1) จัดทำรายงานเป็นรูปแบบ excel file ตาม Template ที่กำหนด 2) รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมสกุลเงินหยวนกับลูกค้าทั้ง Resident และ Non-Resident โดยแยกสกุลเงินหยวนเป็น CNY และ CNH CNY หมายถึง ธุรกรรมสกุลเงินหยวนใน mainland CNH หมายถึง ธุรกรรมสกุลเงินหยวน offshore 3) แบ่งรายงานออกเป็น 2 รายงาน ได้แก่ รายงานที่ 1 รายงานการทำธุรกรรมเงินหยวนของลูกค้า ตั้งแต่ USD 50,000 - รายงานธุรกรรมเงินหยวน ตั้งแต่ USD 50,000 (หรือเทียบเท่า) ขึ้นไป รายงานที่ 2 รายงานการทำธุรกรรมเงินหยวน ต่ำกว่า USD 50,000 - รายงานธุรกรรมเงินหยวน มากกว่า 0 และน้อยกว่า USD 50,000 (หรือ เทียบเท่า) - ธุรกรรมซื้อและขาย Group รวมตามสกุลเงิน และวัตถุประสงค์

6 วิธีการรายงานข้อมูล ขอบเขตของการรายงาน (ต่อ)
รายละเอียดการรายงาน 1. รายงานการทำธุรกรรมเงินหยวนของลูกค้า ตั้งแต่ USD 50,000 1) หัวตาราง 1 2 ธนาคาร ให้ ระบุชื่อธนาคาร ตาม Template ณ วันที่ ให้ระบุเดือน และ ปี พ.ศ.ทำธุรกรรม ตาม Template 1 2

7 วิธีการรายงานข้อมูล ขอบเขตของการรายงาน (ต่อ)
2) รายละเอียดตาราง 3 4 5 6 7 ที่ ลำดับที่การทำธุรกรรม ชื่อผู้ทำธุรกรรม ชื่อผู้ทำธุรกรรมกับธนาคาร (ชื่อลูกค้า) trade date วันที่ทำสัญญา value date วันที่ส่งมอบ (กรณีธุรกรรม swap หมายถึงวันส่งมอบของ swap ขาแรก ) maturity date วันครบกำหนดสัญญา 3 4 5 6 7

8 วิธีการรายงานข้อมูล ขอบเขตของการรายงาน (ต่อ)
8 ประเภทธุรกรรม ได้แก่ Spot Currency Option Forward Sell Call NDF Buy Call Sell Swap (Buy-Sell Swap) Sell Put Buy Swap (Sell-Buy Swap) Buy Put Cross Currency Swap Other 8

9 วิธีการรายงานข้อมูล ขอบเขตของการรายงาน (ต่อ)
9 สกุลเงิน จำนวนเงิน สกุลเงินซื้อ : สกุลเงินที่ธนาคารซื้อเงินตราต่างประเทศจากลูกค้า จำนวนเงินซื้อ : จำนวนเงินตราต่างประเทศตามสกุลเงินซื้อ สกุลเงินขาย : สกุลเงินที่ธนาคารขายเงินตราต่างประเทศให้กับลูกค้า จำนวนเงินขาย : จำนวนเงินตราต่างประเทศตามสกุลเงินขาย 9

10 วิธีการรายงานข้อมูล ขอบเขตของการรายงาน (ต่อ)
10 11 12 Swap Point ผลต่างระหว่างอัตราซื้อขายทันทีกับอัตราซื้อขายล่วงหน้า (Forward Rate - Spot Rate) วัตถุประสงค์ ค่าสินค้า (Goods) เงินให้กู้ยืม (Lending) เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ปรับฐานะเงินตราต่างประเทศ เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขา เงินทุนอื่นๆ เงินกู้ (Borrowing) อื่น ๆ รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมายเหตุ หมายเหตุอื่น ๆ เพิ่มเติม(ถ้ามี) 10 11 12

11 วิธีการรายงานข้อมูล ขอบเขตของการรายงาน (ต่อ)
2. รายงานการทำธุรกรรมเงินหยวนของลูกค้า ต่ำกว่า USD 50,000 1) หัวตาราง 1 2 ธนาคาร ให้ ระบุชื่อธนาคาร ตาม Template ณ วันที่ ให้ระบุเดือน และ ปี พ.ศ.ทำธุรกรรม ตาม Template 1 2

12 วิธีการรายงานข้อมูล ขอบเขตของการรายงาน (ต่อ)
2) รายละเอียดตาราง 3 4 5 3 ที่ ลำดับที่การทำธุรกรรม วัตถุประสงค์ ตาม Template ที่กำหนด สกุลเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน สกุลเงิน ซื้อ ขาย Group ตามวัตถุประสงค์ 4 5

13 รายละเอียดการรายงาน Trade Value และ Maturity Date


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์การรายงาน การทำธุรรรมเงินสกุลหยวน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google