งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์การรายงาน การทำธุรรรมเงินสกุล หยวน 14 ธันวาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์การรายงาน การทำธุรรรมเงินสกุล หยวน 14 ธันวาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์การรายงาน การทำธุรรรมเงินสกุล หยวน 14 ธันวาคม 2555

2 หัวข้อในการบรรยาย ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของรายงาน วิธีการนำส่งรายงาน วิธีการรายงานข้อมูล – ขอบเขตของการรายงาน – รายละเอียดใน Template รายงาน 2

3 3 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ ความเป็นมา 1) จีนมีการผ่อนคลายระเบียบโดยอนุญาตให้มีการซื้อขายเงินหยวนที่ ตลาดฮ่องกง (Offshore CNY หรือมีรหัสสกุลเงินเป็น CNH) เมื่อ ก. ค. ปีพ. ศ ) การรายงานธุรกรรมเงินตราต่างประเทศในปัจจุบัน ผ่านระบบ บริหารข้อมูล (Data Management System; DMS) รองรับเฉพาะรหัสสกุลเงิน CNY และไม่สามารถ แยกธุรกรรม CNH และ CNY ออกจากกันได้ 3) ธปท. ได้มีหนังสือเวียนลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554 เรื่องรายงาน การทำธุรกรรมเงินหยวน เพิ่มเติมจากระบบ DMS วัตถุประสงค์ ปรับวิธีการส่งรายงาน และปรับรูปแบบรายงานให้เป็นไปตาม มาตรฐาน ธปท. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ ในการใช้ข้อมูลทั้งทางด้านการวิเคราะห์ ติดตามข้อมูล หรือการ กำหนดนโยบายในภาพรวมของประเทศต่อไป

4 4 วิธีการรายงานข้อมูล ขอบเขตของการรายงาน การจัดส่งรายงาน 1) รายงานรายเดือน จัดส่งภายใน 7 วันทำการนับจากวัน สิ้นเดือน 2) กรณีที่ยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมเงินหยวน ให้ - ส่ง ขอผ่อนผันไม่ต้องจัดส่งรายงาน ทั้งนี้ ให้ส่ง e- mail มายัง แจ้งเพื่อทราบด้วย ( โดย ให้ส่ง ภายในวันที่ 11 ก. พ. 2556) 3) กรณีให้บริการเงินหยวน แต่ไม่มีธุรกรรมในเดือนที่ รายงาน ให้ส่ง File Template ( ว่าง ; ระบุเฉพาะชื่อธนาคาร เดือน ปี พ. ศ.) มายังช่องทาง DA Extranet ทุกครั้งที่ไม่มีธุรกรรม

5 5 วิธีการรายงานข้อมูล ขอบเขตของการรายงาน ( ต่อ ) ภาพรวมรายงาน 1) จัดทำรายงานเป็นรูปแบบ excel file ตาม Template ที่ กำหนด 2) รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมสกุลเงินหยวนกับลูกค้าทั้ง Resident และ Non-Resident โดยแยกสกุลเงินหยวนเป็น CNY และ CNH CNY หมายถึง ธุรกรรมสกุลเงินหยวนใน mainland CNH หมายถึง ธุรกรรมสกุลเงินหยวน offshore 3) แบ่งรายงานออกเป็น 2 รายงาน ได้แก่ รายงานที่ 1 รายงานการทำธุรกรรมเงินหยวนของลูกค้า ตั้งแต่ USD 50,000 - รายงานธุรกรรมเงินหยวน ตั้งแต่ USD 50,000 ( หรือเทียบเท่า ) ขึ้นไป รายงานที่ 2 รายงานการทำธุรกรรมเงินหยวน ต่ำกว่า USD 50,000 - รายงานธุรกรรมเงินหยวน มากกว่า 0 และน้อยกว่า USD 50,000 ( หรือ เทียบเท่า ) - ธุรกรรมซื้อและขาย Group รวมตามสกุลเงิน และวัตถุประสงค์

6 6 วิธีการรายงานข้อมูล ขอบเขตของการรายงาน ( ต่อ ) รายละเอียดการรายงาน 1. รายงานการทำธุรกรรมเงินหยวนของลูกค้า ตั้งแต่ USD 50,000 1) หัวตาราง ธนาคาร ให้ ระบุชื่อธนาคาร ตาม Template ณ วันที่ ให้ระบุเดือน และ ปี พ. ศ. ทำ ธุรกรรม ตาม Template

7 7 วิธีการรายงานข้อมูล ขอบเขตของการรายงาน ( ต่อ ) 2) รายละเอียดตาราง ที่ ลำดับที่การทำธุรกรรม ชื่อผู้ทำธุรกรรม ชื่อผู้ทำธุรกรรมกับธนาคาร ( ชื่อ ลูกค้า ) trade date วันที่ทำสัญญา value date วันที่ส่งมอบ ( กรณีธุรกรรม swap หมายถึงวันส่งมอบของ swap ขาแรก ) maturity date วันครบกำหนดสัญญา

8 8 วิธีการรายงานข้อมูล ขอบเขตของการรายงาน ( ต่อ ) ประเภทธุรกรรม ได้แก่ SpotCurrency Option Forward Sell Call NDF Buy Call Sell Swap (Buy-Sell Swap) Sell Put Buy Swap (Sell-Buy Swap) Buy Put Cross Currency Swap Other 8 8

9 9 วิธีการรายงานข้อมูล ขอบเขตของการรายงาน ( ต่อ ) 9 สกุลเงิน จำนวนเงิน สกุลเงินซื้อ : สกุลเงินที่ธนาคารซื้อเงินตรา ต่างประเทศจากลูกค้า จำนวนเงินซื้อ : จำนวนเงินตราต่างประเทศตามสกุล เงินซื้อ สกุลเงินขาย : สกุลเงินที่ธนาคารขายเงินตรา ต่างประเทศให้กับลูกค้า จำนวนเงินขาย : จำนวนเงินตราต่างประเทศตามสกุล เงินขาย 9

10 10 วิธีการรายงานข้อมูล ขอบเขตของการรายงาน ( ต่อ ) 1010 Swap Point ผลต่างระหว่างอัตราซื้อขายทันทีกับอัตราซื้อขาย ล่วงหน้า (Forward Rate - Spot Rate) วัตถุประสงค์ ค่าสินค้า (Goods) เงินให้กู้ยืม (Lending) เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ปรับฐานะ เงินตราต่างประเทศ เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ / สาขา เงินทุนอื่นๆ เงินกู้ (Borrowing) อื่น ๆ รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมายเหตุ หมายเหตุอื่น ๆ เพิ่มเติม ( ถ้ามี )

11 11 วิธีการรายงานข้อมูล ขอบเขตของการรายงาน ( ต่อ ) 2. รายงานการทำธุรกรรมเงินหยวนของลูกค้า ต่ำกว่า USD 50,000 1) หัวตาราง ธนาคาร ให้ ระบุชื่อธนาคาร ตาม Template ณ วันที่ ให้ระบุเดือน และ ปี พ. ศ. ทำ ธุรกรรม ตาม Template

12 12 วิธีการรายงานข้อมูล ขอบเขตของการรายงาน ( ต่อ ) 2) รายละเอียดตาราง ที่ ลำดับที่การทำธุรกรรม วัตถุประสงค์ ตาม Template ที่กำหนด สกุลเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน สกุลเงิน ซื้อ ขาย Group ตามวัตถุประสงค์

13 13 รายละเอียดการรายงาน Trade Value และ Maturity Date


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์การรายงาน การทำธุรรรมเงินสกุล หยวน 14 ธันวาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google