งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานภาพจัดการพลังงาน และการบังคับใช้ กฎกระทรวง พ.ศ.2552 (ปรับปรุงแก้ไข)ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานภาพจัดการพลังงาน และการบังคับใช้ กฎกระทรวง พ.ศ.2552 (ปรับปรุงแก้ไข)ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานภาพจัดการพลังงาน และการบังคับใช้ กฎกระทรวง พ.ศ.2552 (ปรับปรุงแก้ไข)ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

2 เหตุผลในการปรับปรุงกฎหมาย 1. พ. ร. บ. ( พ. ศ. 2535) ประกาศใช้มากกว่า 15 ปี 2. บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพ เศรษฐกิจ สังคม และการใช้พลังงานในปัจจุบัน รวมถึงขั้นตอนปฏิบัติยุ่งยาก 3. ต้องการกำกับและส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการ เปลี่ยนแปลง 4. ปัจจุบัน วิธีการอนุรักษ์พลังงานได้เปลี่ยนมาใช้ รูปแบบของการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมมาก ขึ้น

3 ประเด็นหลักของการปรับปรุง 1. ปรับลดขั้นตอนในการออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ 2. กำหนดให้อาคารขนาดใหญ่ที่จะก่อสร้างหรือ ดัดแปลงต้องออกแบบให้อนุรักษ์พลังงาน 3. นำวิธีการจัดการพลังงานที่เป็นมาตรฐานมาใช้เป็น พื้นฐานการอนุรักษ์พลังงาน 4. กำหนดให้มีบุคลากรทำหน้าที่ตรวจและให้การรับรอง การจัดการพลังงานที่โรงงาน / อาคารควบคุม ดำเนินการ

4 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

5 โครงสร้างกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงาน พ. ศ. 2535 พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุมพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม กฎกระทรวง มาตรฐาน การจัด การพลังงาน มาตรฐานการออกแบบอาคาร มาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้ พลังงานในเครื่องจักร อุปกรณ์ กำหนดวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 12 ธ. ค. 2538 พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 17 ก. ค. 2540 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 3 เม. ย. 2535 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มิ. ย. 2551 คุณสมบัติ ผู้ตรวจสอบพลังงาน คุณสมบัติ ผู้รับผิดชอบพลังงาน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 พ. ย. 2552 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 31 ก. ค. 2552 อยู่ระหว่างการ ตรวจสอบขั้น สุดท้าย เพื่อ เตรียม ประกาศใช้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 มิ. ย. 2552 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 8 เม. ย. 2552

6 •สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร ให้มีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการ และสามารถอนุรักษ์พลังงานได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและยั่งยืน •เพื่อนำมาตรฐานการจัดการพลังงานมาใช้ในการกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงานตาม กฎหมาย (โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม) พ.ร.บ. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 พ.ร.บ. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2550 Engineering Solutions ISO การอนุรักษ์พลังงานด้านการจัดการพลังงานตามกฎหมาย แนวคิดการดำเนินการ วัตถุประสงค์ Energy Management 6

7 ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงาน ควบคุมและอาคารควบคุม โรงงาน/อาคาร ที่มีขนาด เครื่องวัดไฟฟ้าตั้งแต่ 1,000 kW ขึ้นไป หม้อแปลงไฟฟ้าตั้งแต่ 1,175 kVA ขึ้นไป การใช้พลังงานรวมตั้งแต่ 20 ล้าน MJ/ปี ขึ้นไป

8 หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุม / อาคารควบคุม (มาตรา 9, 21) มีหน้าที่ดังนี้ 1. จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำโรงงาน / อาคารควบคุม (คุณสมบัติ จำนวน หน้าที่ให้ออกเป็นกฎกระทรวง) 2. จัดให้มีการจัดการพลังงานในโรงงาน / อาคารควบคุม (หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติให้ออกเป็นกฎกระทรวง)

9 ขั้นตอนการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ของ พพ. จัดทำการจัดการพลังงาน เจ้าของโรงงาน/อาคาร ส่งรายงานการจัดการพลังงาน ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี แจ้งผลรายงาน กฎกระทรวงคุณสมบัติ ผู้รับผิดชอบพลังงาน กฎกระทรวงคุณสมบัติ ผู้ตรวจสอบพลังงาน แต่งตั้ง ผชร./ผชอ. ตรวจสอบและรับรอง การจัดการพลังงานโดย ผู้ตรวจสอบพลังงาน การจัดการพลังงานโดย ผู้ตรวจสอบพลังงานตรวจสอบและรับรอง กฎกระทรวง มาตรฐานการ จัดการพลังงาน

10 ตารางการเปรียบเทียบพระราชบัญญัติการส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงานพ.ศ. ๒๕๓๕ กับพระราชบัญญัติการ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐) กิจกรรม พ.ร.บ. การส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐) 1. แจ้ง ผชร./ผชอ.ต้องแจ้งอย่างน้อย 1 คน -ติดตั้งหม้อแปลงน้อยกว่า 3,530 kVA ต้องแจ้งอย่างน้อย 1 คน -ติดตั้งหม้อแปลงมากกว่า 3,530 kVA ต้องแจ้ง 2 คน* หมายเหตุ : โดยอย่างน้อย 1 คน ต้องได้รับการอบรมหลักสูตร ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส หรือผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์

11 กิจกรรม พ.ร.บ. การส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ.การส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐) 2. ส่งแบบ บพร.1/ บพอ. 1ส่งปีละ 2 ครั้ง เป็นส่วนหนึ่งของรายงาน การจัดการพลังงานซึ่งต้อง ส่งให้ พพ. ภายในเดือน มีนาคมของทุกปี* 3. ส่งเป้าหมายและแผนฯ3 ปี ส่ง 1 ครั้ง 4. รายงานการปฏิบัติตาม กฎหมายและแผนฯ ส่งปีละ 2 ครั้ง (รวมอยู่ใน แบบ บพร. 1/ บพอ.1) 5.การจัดการพลังงานไม่มีกำหนดใน พรบ. 6.การกำกับการใช้พลังงาน ในอาคาร กำหนดให้ปรับปรุงอาคาร ควบคุมให้เป็นไปตาม มาตรฐานตามกฎกระทรวง กำหนดเฉพาะอาคารที่ ออกแบบก่อสร้างใหม่ ตั้งแต่ขนาด 2,000 ตาราง เมตร ต้องออกแบบให้ เป็นไปตามมาตรฐาน*

12 ประกาศกระทรวง - หลักเกณฑ์และ วิธีการ จัดการพลังงาน ในโรงงาน / อาคาร ควบคุม ประกาศกระทรวง - หลักเกณฑ์และ วิธีการ จัดการพลังงาน ในโรงงาน / อาคาร ควบคุม กฎกระทรวงกำหนด มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัด การพลังงาน กฎกระทรวงกำหนด มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัด การพลังงาน พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์ฯ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์ฯ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) กฎกระทรวงกำหนด คุณสมบัติผู้รับผิดชอบ ด้านพลังงาน กฎกระทรวงกำหนด คุณสมบัติผู้รับผิดชอบ ด้านพลังงาน กฎกระทรวงกำหนด คุณสมบัติผู้ตรวจสอบ พลังงาน กฎกระทรวงกำหนด คุณสมบัติผู้ตรวจสอบ พลังงาน บังคับ 20 พ.ย. 52 ประกาศใช้ 25 ก.ย. 52 บังคับ 31 ก.ค. 52 รอกฤษฎีกาพิจารณา มีผลบังคับ 1 มิ.ย. 51 1 23

13 กฎกระทรวงผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

14 ประเภทโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ขนาดเครื่องวัดไฟฟ้า< 3,000 kW≥ 3,000 kW ขนาดหม้อแปลง< 3,530 KVA≥ 3,530 KVA ปริมาณการใช้พลังงาน< 60 ล้าน MJ/ ปี≥ 60ล้าน MJ/ ปี จำนวนผู้รับผิดชอบ พลังงาน 1 คน2 คน การอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบ ด้านพลังงานอาวุโสหรือผู้ที่สอบ ได้ตามเกณฑ์ การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบพลังงาน

15 1.จบปวส. + ประสบการณ์ 3 ปี + ผลงานอนุรักษ์พลังงาน 2.จบปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ + ผลงานอนุรักษ์ พลังงาน 3.สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ 4.สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส 5.สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้าน พลังงาน กฎกระทรวงผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน คุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดของ ผชร. / ผชอ.

16 กฎกระทรวง มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และ วิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม

17 มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System) นี้ กำหนดขึ้นโดยใช้ • มาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา (ANSI/MSE 2000 A Management System for Energy) • อังกฤษ (Standards for Managing Energy) • เดนมาร์ก (DS2403E:2001 Energy Management - Specifications) เป็นแนวทางและอาศัยหลักการของระบบการจัดการตามอนุกรมมาตรฐาน • มอก.-9000/ISO 9000 มอก. 14000/ISO 14000 และ มอก. 18000 ด้วยเหตุที่วัตถุประสงค์ของระบบการจัดการพลังงานต้องสามารถรวมเข้ากับระบบการจัดการอื่นๆ ขององค์กร การจัดทำจึงอ้างอิงข้อความของมาตรฐานเดิมเป็นหลัก และเพื่อให้สามารถใช้ได้กับ องค์กรทั่วไปทุกขนาดและทุกสาขาอาชีพ แนวคิดของการใช้ระบบจัดการพลังงาน นำระบบการจัดการพลังงานมาใช้ในการกำกับดูแลตามข้อกำหนดตาม มาตรการ 9 และ 21 ซึ่งกำหนดให้เจ้าของโรงงาน/อาคารควบคุม ต้อง ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยการจัดการพลังงาน การนำระบบมาใช้

18 ดำเนินการตามแผนฯ ตรวจติดตาม ประเมิน ระบบการจัดการพลังงาน ตรวจติดตาม ประเมิน ระบบการจัดการพลังงาน การทบทวน วิเคราะห์ แก้ไขระบบ การทบทวน วิเคราะห์ แก้ไขระบบ กำหนดเป้าหมายและ แผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งแผนฝึกอบรบ กำหนดเป้าหมายและ แผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งแผนฝึกอบรบ การประเมินศักยภาพ การอนุรักษ์พลังงาน การประเมินศักยภาพ การอนุรักษ์พลังงาน กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานและ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานและ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การประเมินสถานการณ์เบื้องต้น การกำหนดโครงสร้างหน่วยงานด้านการจัดการพลังงาน ระบบการจัดการพลังงาน ส่งรายงานฯ มี.ค. ทุกปี กฎกระทรวงมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัด การพลังงาน

19 ตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการ พลังงาน 1.กำหนดโครงสร้าง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการในด้านพลังงานรวมทั้งจัดทำ เป็นเอกสารและเผยแพร่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ 2.แต่งตั้งผู้จัดการพลังงาน (Energy Manager) มีอำนาจหน้าที่ •ดูแลให้ระบบการจัดการพลังงานที่จัดทำขึ้น มีการนำไปใช้ และดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานนี้อย่าง ต่อเนื่อง •รายงานผลการปฏิบัติตามระบบการจัดการพลังงานต่อ ผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำไปใช้ในการทบทวนการจัดการ และเป็นแนวทางสำหรับการปรับปรุงระบบการจัด การพลังงาน 3.ผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นผู้นำในการแสดงความรับผิดชอบด้าน พลังงานและดูแลให้มีการปรับปรุงระบบการจัดการพลังงานอย่าง สม่ำเสมอ

20 ประเมิน สถานภาพการ จัดการพลังงาน เบื้องต้น องค์กรต้องทบทวนการดำเนินงานด้านพลังงานที่มีอยู่กับ 1.เกณฑ์การอนุรักษ์พลังงานที่ดี ซึ่งประกาศใช้/เป็นที่ ยอมรับ/กำหนดเป็น Guideline ในการตรวจประเมิน 2.ข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน 3.ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่ง นำไปใช้ในการจัดการพลังงาน 4.แนวทางดำเนินงานด้านพลังงานที่มีอยู่ในองค์กรในอดีต 5.ข้อปฏิบัติและการดำเนินงานที่ดีกว่าซึ่งองค์กรหรือ หน่วยงานอื่นได้จัดทำเอาไว้ (Best Practice) ข้อมูลจากการทบทวนสถานะเริ่มต้น จะใช้ในการพิจารณา กำหนดนโยบายและกระบวนการจัดทำระบบการจัดการพลังงาน การทบทวนสถานะเริ่มต้นนี้จะใช้เฉพาะเมื่อมีการนำมาตรฐานนี้ มาใช้เป็นครั้งแรกเท่านั้น เมื่อระบบการจัดการดำเนินไปได้ ครบถ้วนตามข้อกำหนดแล้ว ผลจากการทบทวนการจัดการจะ นำไปใช้ในการทบทวนนโยบายและพิจารณาปรับปรุงระบบ การจัดการต่อไป

21 กำหนด นโยบาย อนุรักษ์ พลังงาน ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรต้องกำหนดนโยบาย โดย จัดทำเป็นเอกสารพร้อมทั้งลงนามโดยผู้บริหารระดับสูง เพื่อ แสดงเจตจำนงในการจัดการพลังงาน นโยบายต้อง เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้ แสดงเจตจำนงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่องค์กรได้ทำข้อตกลงไว้ แสดงเจตจำนงที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน อย่างต่อเนื่อง แสดงเจตจำนงที่จะจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอเหมาะสมใน การดำเนินการตามระบบการจัดการพลังงาน ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรต้องกำหนดนโยบาย โดย จัดทำเป็นเอกสารพร้อมทั้งลงนามโดยผู้บริหารระดับสูง เพื่อ แสดงเจตจำนงในการจัดการพลังงาน นโยบายต้อง เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้ แสดงเจตจำนงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่องค์กรได้ทำข้อตกลงไว้ แสดงเจตจำนงที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน อย่างต่อเนื่อง แสดงเจตจำนงที่จะจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอเหมาะสมใน การดำเนินการตามระบบการจัดการพลังงาน Commitment Thrust Applicability Implementation Commitment Review Awareness Interest Desire Action

22 ประเมินศักยภาพ การอนุรักษ์ พลังงาน การประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ • ต้องจัดทำและปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการดำเนินงานที่ช่วย ในการบ่งชี้ลักษณะการใช้พลังงาน ระดับพลังงานที่ใช้ และการ ประมาณระดับการใช้พลังงานทุกกิจกรรม ให้พิจารณา (1)ข้อมูลการใช้พลังงานทั้งในอดีต และปัจจุบัน (2)รายการอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานในสัดส่วนที่สูง (3)แผนงานด้านอนุรักษ์พลังงาน (4)ศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงาน จัดทำและเก็บบันทึกตามที่กำหนด • จัดทำและปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการดำเนินงานในการ ติดตามข้อกำหนดตามกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่นำมาใช้ ในการจัดการพลังงานให้ทันสมัย การประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ • ต้องจัดทำและปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการดำเนินงานที่ช่วย ในการบ่งชี้ลักษณะการใช้พลังงาน ระดับพลังงานที่ใช้ และการ ประมาณระดับการใช้พลังงานทุกกิจกรรม ให้พิจารณา (1)ข้อมูลการใช้พลังงานทั้งในอดีต และปัจจุบัน (2)รายการอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานในสัดส่วนที่สูง (3)แผนงานด้านอนุรักษ์พลังงาน (4)ศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงาน จัดทำและเก็บบันทึกตามที่กำหนด • จัดทำและปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการดำเนินงานในการ ติดตามข้อกำหนดตามกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่นำมาใช้ ในการจัดการพลังงานให้ทันสมัย Energy Waste Energy Waste Overproduction Waiting Transportation Over-processing Inventory Motion Rework

23 กำหนดเป้าหมาย และแผนอนุรักษ์ พลังงาน และ แผนการ ฝึกอบรมและ กิจกรรมส่งเสริม การอนุรักษ์ พลังงาน  แผนเพื่อ รองรับมาตรการ อนุรักษ์พลังงานที่คัดเลือก  แผน ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกของพนักงานใน  แผน การฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง หัวหน้างานทำการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมด้าน พลังงาน (Training Need Analysis) ของพนักงานและ จัดส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปจัดทำเป็นแผนการฝึกอบรมรวม ระดับการฝึกอบรมที่ต้องได้รับ ควรสอดคล้องกับระดับ Impact (Awareness, Interest, Desire, Action) ที่คาดหวัง จากพนักงาน  แผนเพื่อ รองรับมาตรการ อนุรักษ์พลังงานที่คัดเลือก  แผน ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกของพนักงานใน  แผน การฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง หัวหน้างานทำการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมด้าน พลังงาน (Training Need Analysis) ของพนักงานและ จัดส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปจัดทำเป็นแผนการฝึกอบรมรวม ระดับการฝึกอบรมที่ต้องได้รับ ควรสอดคล้องกับระดับ Impact (Awareness, Interest, Desire, Action) ที่คาดหวัง จากพนักงาน Benchmarking Specific Energy Consumption (SEC) Process Mapping Energy Relation

24 ดำเนินการตาม แผนอนุรักษ์ พลังงานและ ตรวจสอบและ วิเคราะห์การ ปฏิบัติตาม เป้าหมายและ แผนอนุรักษ์ พลังงาน ดำเนินการตาม แผนอนุรักษ์ พลังงานและ ตรวจสอบและ วิเคราะห์การ ปฏิบัติตาม เป้าหมายและ แผนอนุรักษ์ พลังงาน หลังจากที่มาตรการต่างๆผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง ขององค์กร ผู้ที่ได้รับมอบหมายก็จะมีหน้าที่นำ ไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผล ตามกำหนดเวลาที่ระบุ ในระหว่างที่กำลังดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จำเป็นจะต้อง ติดตามความก้าวหน้า และเปรียบเทียบกับแผนงาน หลังจากที่มาตรการต่างๆผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง ขององค์กร ผู้ที่ได้รับมอบหมายก็จะมีหน้าที่นำ ไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผล ตามกำหนดเวลาที่ระบุ ในระหว่างที่กำลังดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จำเป็นจะต้อง ติดตามความก้าวหน้า และเปรียบเทียบกับแผนงาน %Completion Control Chart Moving Average Chart

25 ตามติดตามและ ประเมินการ จัดการพลังงาน ตามติดตามและ ประเมินการ จัดการพลังงาน มีการ ตรวจประเมินตลอดทั้งองค์กร โดยต้องครอบคลุม ขอบข่าย ความถี่ วิธีการตรวจประเมิน รวมทั้งความรับผิดชอบใน การตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน ต้องเป็นบุคคล ที่มีความรู้ความสามารถใน การตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานและ มีความเป็นอิสระ จาก กิจกรรมที่ทำการตรวจประเมิน เพื่อตัดสินว่า 1.ระบบการจัดการพลังงานขององค์กรเป็นไปตามมาตรฐาน 2.องค์กรได้ดำเนินการและบรรลุผลตามนโยบายและการ เตรียมการจัดการพลังงาน 3.แผนการตรวจประเมินขึ้นกับระดับการใช้พลังงานและผลการ ตรวจประเมินที่ผ่านมา นอกจากนี้ต้องมีการรายงานผลการ ตรวจประเมิน และส่งให้บุคคลที่ถูกตรวจประเมิน ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ถูกตรวจประเมินรวมทั้ง ผู้เกี่ยวข้องเพื่อทำการแก้ไข มีการ ตรวจประเมินตลอดทั้งองค์กร โดยต้องครอบคลุม ขอบข่าย ความถี่ วิธีการตรวจประเมิน รวมทั้งความรับผิดชอบใน การตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน ต้องเป็นบุคคล ที่มีความรู้ความสามารถใน การตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานและ มีความเป็นอิสระ จาก กิจกรรมที่ทำการตรวจประเมิน เพื่อตัดสินว่า 1.ระบบการจัดการพลังงานขององค์กรเป็นไปตามมาตรฐาน 2.องค์กรได้ดำเนินการและบรรลุผลตามนโยบายและการ เตรียมการจัดการพลังงาน 3.แผนการตรวจประเมินขึ้นกับระดับการใช้พลังงานและผลการ ตรวจประเมินที่ผ่านมา นอกจากนี้ต้องมีการรายงานผลการ ตรวจประเมิน และส่งให้บุคคลที่ถูกตรวจประเมิน ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ถูกตรวจประเมินรวมทั้ง ผู้เกี่ยวข้องเพื่อทำการแก้ไข Internal Audit Looking for evidence

26 ทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไข ข้อบกพร่องของ การจัด การพลังงาน ผู้บริหารต้อง ทบทวนระบบการจัดการพลังงาน ตามระยะเวลา ที่กำหนดเพื่อให้แน่ใจว่าระบบการจัดการยังคงมีความเหมาะสม มีความ เพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พิจารณาถึง (1)ผลการดำเนินงานของระบบการจัดการพลังงานทั้งหมด (2)ผลการดำเนินงานเฉพาะแต่ละข้อกำหนดของระบบการจัดการ (3)สิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน (4)ปัจจัยภายในและภายนอก วิเคราะห์ว่าการกระทำใดที่จำเป็นต้องแก้ไขจากข้อบกพร่องของ ระบบการจัดการพลังงาน พิจารณาความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย การ เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของระบบการจัดการพลังงาน พิจารณา • จากผลการตรวจประเมิน • จากสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป • จากเจตจำนงที่จะให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (PDCA) ผู้บริหารต้อง ทบทวนระบบการจัดการพลังงาน ตามระยะเวลา ที่กำหนดเพื่อให้แน่ใจว่าระบบการจัดการยังคงมีความเหมาะสม มีความ เพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พิจารณาถึง (1)ผลการดำเนินงานของระบบการจัดการพลังงานทั้งหมด (2)ผลการดำเนินงานเฉพาะแต่ละข้อกำหนดของระบบการจัดการ (3)สิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน (4)ปัจจัยภายในและภายนอก วิเคราะห์ว่าการกระทำใดที่จำเป็นต้องแก้ไขจากข้อบกพร่องของ ระบบการจัดการพลังงาน พิจารณาความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย การ เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของระบบการจัดการพลังงาน พิจารณา • จากผลการตรวจประเมิน • จากสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป • จากเจตจำนงที่จะให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (PDCA)

27 ร่างกฎกระทรวงผู้ตรวจสอบพลังงาน

28 ร่างกฎกระทรวงผู้ตรวจสอบพลังงาน หน้าที่ผู้ตรวจสอบพลังงาน : •ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กับโรงงาน / อาคารควบคุม คุณสมบัติผู้ตรวจสอบพลังงาน : 1.เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลไทย มี วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการ อนุรักษ์พลังงาน หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จากการใช้และการผลิตพลังงาน 2.สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 3.หน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

29 ร่างกฎกระทรวงผู้ตรวจสอบพลังงาน (ต่อ) จำนวนบุคลากรของผู้ตรวจสอบพลังงาน 1.ผู้ชำนาญการอย่างน้อย 1 คน 2.ผู้ช่วยผู้ชำนาญการอย่างน้อย 2 คน 3.ผู้ชำนาญการต้องผ่านการอบรมหลักสูตรวิธีการ ตรวจสอบฯ

30 การบังคับใช้กฎกระทรวง 1.กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 120 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2.ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจสอบขั้นสุดท้ายเพื่อเตรียมการ ประกาศใช้ ร่างกฎกระทรวงผู้ตรวจสอบพลังงาน (ต่อ)

31 กฎกระทรวงการออกแบบอาคารเพื่อการ อนุรักษ์พลังงาน

32 Building Code 1 อาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จหรือ ดัดแปลงแล้วเสร็จ มีขนาดพื้นที่ รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องออกแบบให้อนุรักษ์พลังงาน 2 มาตรฐานการออกแบบเพื่อการ อนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้ 1. ระบบกรอบอาคาร 2. ระบบแสงสว่าง 3. ระบบปรับอากาศ 4. อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน 5. การใช้พลังงานรวมของอาคาร 6. การใช้พลังงานหมุนเวียน ข้อกำหนดมาตรา 19 กฎกระทรวงการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

33 1. ระบบกรอบอาคาร ค่าถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกอาคาร (OTTV) (OTTV : Overall Thermal Transfer Value) 50 40 30 15 12 10 สถานศึกษา สำนักงาน ศูนย์การค้า สถานบริการ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด OTTV ( วัตต์ / ตรม ) RTTV ( วัตต์ / ตรม ) ประเภทอาคาร (RTTV : Roof Thermal Transfer Value) ค่าถ่ายเทความร้อนรวมของผนังหลังคา (RTTV) Building Code กฎกระทรวงการออกแบบอาคารเพื่อ การอนุรักษ์พลังงาน ( ต่อ )

34 ระดับความส่องสว่างสำหรับงานแต่ละประเภท ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 14 18 12 สถานศึกษา สำนักงาน ศูนย์การค้า สถานบริการ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด ค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุด (วัตต์/ตรม) ประเภทอาคาร อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างต้องใช้กำลังไฟฟ้าสูงสุดไม่เกินค่าดังนี้ 2. ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง Building Code กฎกระทรวงการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

35 ระบบปรับอากาศแต่ละประเภทและขนาดต่างๆ ต้องมีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ ค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็น ค่าพลังไฟฟ้าต่อตันความเย็นเป็นไปตามที่ รัฐมนตรีประกาศกำหนด 3. ระบบปรับอากาศ Building Code กฎกระทรวงการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

36 หม้อไอน้ำและหม้อต้มน้ำมันร้อน ต้องมีค่าประสิทธิภาพขั้นต่ำ ดังนี้ 85 80 Boiler น้ำมัน Boiler แก๊ส Hot Water Boiler น้ำมัน Hot Water Boiler แก๊ส ค่าประสิทธิภาพขั้นต่ำ (ร้อยละ) ประเภท 4. อุปกรณ์ผลิต น้ำร้อน Building Code กฎกระทรวงการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

37 (2) เครื่องทำน้ำร้อนชนิดฮีตปั๊ม ภาวะพิกัด ค่าสัมประสิทธิ์ สมรรถนะขั้น ต่ำ ลักษณะ การออกแบบ อุณหภูมิ น้ำเข้า อุณหภูมิ น้ำออก อุณหภูมิ อากาศ แบบที่ 1 แบบที่ 2 30.0 50.0 60.0 30.0 3.5 3.0 องศาเซลเซียส แบบใช้อากาศเป็นแหล่งพลังงาน (Air-source heat pump water heater) 4. อุปกรณ์ผลิต น้ำร้อน Building Code กฎกระทรวงการออกแบบอาคารเพื่อ การอนุรักษ์พลังงาน ( ต่อ )

38 กรณีที่ออกแบบไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อ 1, 2 หรือ 3 ให้พิจารณาตามเกณฑ์การใช้พลังงาน โดยรวมของอาคารอ้างอิง ในระบบต่างๆ ของอาคาร o การใช้แสงธรรมชาติเพื่อการส่องสว่าง o การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 5. การใช้พลังงาน รวมของอาคาร 6. การใช้พลังงาน หมุนเวียน Building Code กฎกระทรวงการออกแบบอาคารเพื่อ การอนุรักษ์พลังงาน ( ต่อ )

39 การใช้พลังงาน โดยรวม •ในกรณีที่ระบบกรอบอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หรือ ระบบปรับอากาศ ระบบใด ระบบหนึ่งไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด สามารถพิจารณาจาก ค่าการใช้พลังงานโดยรวมได้ •การใช้พลังงานโดยรวมของอาคารที่ออกแบบจะต้องต่ำกว่าค่าการใช้พลังงานรวม ของอาคารอ้างอิง ทางเลือก 1 ผ่านเกณฑ์ทุกระบบ ทางเลือก 1 ผ่านเกณฑ์ทุกระบบ 1.ระบบกรอบอาคาร 2. ระบบแสงสว่าง 3.ระบบปรับอากาศ 4.อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน เกณฑ์ในการออกแบบ ทางเลือก 2 ใช้ประเมินค่าพลังงานรวม ทางเลือก 2 ใช้ประเมินค่าพลังงานรวม พลังงานรวมของ อาคาร ที่ออกแบบ พลังงานรวม ของอาคาร ที่อ้างอิง  1 2 อุปกรณผลิตน้ำร้อน ผ่าน ไม่ผ่าน Building Code กฎกระทรวงการออกแบบอาคารเพื่อ การอนุรักษ์พลังงาน ( ต่อ )

40 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน แหล่งที่มาของเงินกองทุน 1. เงินที่โอนมาจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (1,500 ล้านบาท ) 2. เงินที่เรียกเก็บจากผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้นำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง 3. เงินค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า 4. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราวๆ 5. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจาก ภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอก ประเทศ รัฐบาล / องค์การระหว่าง ประเทศ 6. เงินดอกผลที่เกิดจากกองทุน

41 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน วัตถุประสงค์ 1. เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือ หรือ เงินอุดหนุน สำหรับการลงทุนเพื่อ อนุรักษ์พลังงานของส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ / เอกชน 2. เป็นเงินช่วยเหลือ หรือ เงินอุดหนุนแก่ ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ / สถาบันการศึกษา / เอกชนในเรื่องต่างๆ ได้แก่ • โครงการอนุรักษ์พลังงาน • การศึกษา วิจัย • การสาธิต • ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมฯ • โฆษณาประชาสัมพันธ์

42 บทกำหนดโทษ เจ้าของโรงงาน / อาคารควบคุม และ ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่ดำเนินการตาม กฎหมายการจัดการพลังงาน กฎกระทรวง ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ระวางโทษปรับไม่ เกิน 200,000 บาท

43 ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ระวางโทษปรับ ไม่เกิน 5,000 บาท (มาตรา 59) บทกำหนดโทษ

44 ศูนย์ปรึกษา ระบบการจัดการพลังงาน dedeoss@dede.go.th อาคาร 8 ชั้น 2 พพ. โทรสาร 0 2226 3943 0 2226 1769 0 2226 1770 ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม

45 ? Thank you Q &A


ดาวน์โหลด ppt สถานภาพจัดการพลังงาน และการบังคับใช้ กฎกระทรวง พ.ศ.2552 (ปรับปรุงแก้ไข)ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google