งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Arrays. / array หรือแถวลำดับ คือโครงสร้างข้อมูลที่ สามารถเก็บข้อมูลชนิดเดียวกัน เป็นกลุ่มหรือ ชุดที่เรียงต่อกันเป็นแถว / array จะมีโครงสร้างเป็นแบบเชิงเส้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Arrays. / array หรือแถวลำดับ คือโครงสร้างข้อมูลที่ สามารถเก็บข้อมูลชนิดเดียวกัน เป็นกลุ่มหรือ ชุดที่เรียงต่อกันเป็นแถว / array จะมีโครงสร้างเป็นแบบเชิงเส้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Arrays

2 / array หรือแถวลำดับ คือโครงสร้างข้อมูลที่ สามารถเก็บข้อมูลชนิดเดียวกัน เป็นกลุ่มหรือ ชุดที่เรียงต่อกันเป็นแถว / array จะมีโครงสร้างเป็นแบบเชิงเส้น (Linear) ดังนั้น เราสามารถระบุค่าถัดไปหรือ ก่อนหน้าของแต่ละค่าใน array ได้ / array หรือแถวลำดับ คือโครงสร้างข้อมูลที่ สามารถเก็บข้อมูลชนิดเดียวกัน เป็นกลุ่มหรือ ชุดที่เรียงต่อกันเป็นแถว / array จะมีโครงสร้างเป็นแบบเชิงเส้น (Linear) ดังนั้น เราสามารถระบุค่าถัดไปหรือ ก่อนหน้าของแต่ละค่าใน array ได้

3 Array 1 มิติ / การประกาศตัวแปร ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปร [ ขนาดของ array ] ; เช่น int a[20]; char c[15]; float score[24]; / การประกาศตัวแปร ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปร [ ขนาดของ array ] ; เช่น int a[20]; char c[15]; float score[24];

4 / จากตัวอย่าง เป็นการประกาศตัวแปรชุดชนิด integer ชื่อ score ซึ่งมีขนาดเท่ากับ 5 / หมายถึง ตัวแปรชุด score สามารถเก็บ ข้อมูลจำนวนเต็มได้ 5 ค่า นั่นเอง score score[0] score[1] score[2] score[3] score[4] int score[5]; วิธีการประกาศตัวแปรชุด ตัวแปรชุด score

5 การระบุตำแหน่งหรือค่าใน array จะใช้ ตัวเลข index / score[0] คือ คะแนนสอบของนักเรียน คนที่ 1 จะเห็นว่า ตัวแปร array ง่ายต่อการอ้างอิงเพื่อ ใช้งาน / score[0] คือ คะแนนสอบของนักเรียน คนที่ 1 จะเห็นว่า ตัวแปร array ง่ายต่อการอ้างอิงเพื่อ ใช้งาน ซึ่งถ้าไม่ใช้ array จะต้องประกาศตัวแปรถึง 5 ตัว หรือถ้า ต้องการเก็บคะแนนของนักเรียน 24 คน ก็เพียงประกาศ int score[24]; ไม่จำเป็นต้องประกาศตัวแปรถึง 24 ตัว !!! ตัวเลข index ซึ่งจะเริ่มต้นที่ 0 เสมอ

6 int score[5]; score[0] = 13; random values เพราะยังไม่มีการ กำหนดค่าให้ 6570-56731825322541-1068 score score[0] score[1] score[2] score[3] score[4] ใน memory score[4] = 42; 13 42 กำหนดค่าให้กับ score ช่องแรก กำหนดค่าให้กับ score ช่องสุดท้าย

7 ตัวอย่างการอ้างถึงสมาชิกในตัวแปรชุด #include int main() {int a[5]={5}; int i = 2; printf(“a[0] = %d\n”, a[0]); printf(“a[1] = %d\n”, a[1]); a[2] = a[0]+3; a[1] = a[i]+10; a[i+1] = 20; a[4] = a[i-1]; printf(“a[1] = %d\n”, a[1]); printf(“a[2] = %d\n”, a[2]); printf(“a[3] = %d\n”, a[3]); printf(“a[4] = %d\n”, a[4]); return 0; } #include int main() {int a[5]={5}; int i = 2; printf(“a[0] = %d\n”, a[0]); printf(“a[1] = %d\n”, a[1]); a[2] = a[0]+3; a[1] = a[i]+10; a[i+1] = 20; a[4] = a[i-1]; printf(“a[1] = %d\n”, a[1]); printf(“a[2] = %d\n”, a[2]); printf(“a[3] = %d\n”, a[3]); printf(“a[4] = %d\n”, a[4]); return 0; } เพราะเหตุใด a[1] ในตอนแรกจึงเท่ากับ 0 ?? เราสามารถอ้างอิงถึงสมาชิกใน array โดยใช้ตัว แปรได้ เช่น a[i] เราสามารถอ้างอิงถึงสมาชิกใน array โดย อยู่ในรูปของ expression ได้ เช่น a[i-1], a[i+1], a[i*2]

8 #include int main() {int score[5]; scanf(“%d”,&score[0]); scanf(“%d”,&score[1]); scanf(“%d”,&score[2]); scanf(“%d”,&score[3]); scanf(“%d”,&score[4]); printf(“%d ”,score[0]); printf(“%d ”,score[1]); printf(“%d ”,score[2]); printf(“%d ”,score[3]); printf(“%d ”,score[4]); return 0; } รับข้อมูลเลขจำนวนเต็ม 5 จำนวน เก็บใส่ในตำแหน่งของตัวแปร ชุด score รับข้อมูลเลขจำนวนเต็ม 5 จำนวน เก็บใส่ในตำแหน่งของตัวแปร ชุด score แสดงข้อมูลเลขจำนวนเต็ม ที่ เก็บในตัวแปรชุด score ทดลองเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลเลขจำนวนเต็ม 5 จำนวน

9 #include int main() {int score[5]; scanf(“%d”,&score[0]); scanf(“%d”,&score[1]); scanf(“%d”,&score[2]); scanf(“%d”,&score[3]); scanf(“%d”,&score[4]); printf(“%d ”,score[0]); printf(“%d ”,score[1]); printf(“%d ”,score[2]); printf(“%d ”,score[3]); printf(“%d ”,score[4]); return 0; } จะเห็นว่าเป็นการสั่งให้รับเลข จำนวนเต็มซ้ำๆกัน 5 ครั้ง ดังนั้น ใช้ for ช่วยวนลูปได้ จะเห็นว่าเป็นการสั่งให้แสดงผล เลขจำนวนเต็มซ้ำๆกัน 5 ครั้ง ดังนั้น ใช้ for ช่วยวนลูปได้ สังเกตโค้ดที่เขียนซ้ำๆกัน

10 #include int main() {int score[5]; scanf(“%d”,&score[0]); scanf(“%d”,&score[1]); scanf(“%d”,&score[2]); scanf(“%d”,&score[3]); scanf(“%d”,&score[4]); printf(“%d ”,score[0]); printf(“%d ”,score[1]); printf(“%d ”,score[2]); printf(“%d ”,score[3]); printf(“%d ”,score[4]); return 0; } เปลี่ยนไปใช้คำสั่ง for เพื่อวนลูป รับและ แสดงค่า int i; for(i=0;i<5;i++) scanf(“%d”,&score[i]); for(i=0;i<5;i++) printf(“%d”,score[i]); #include int main() {int score[5]; return 0; } #include int main() {int score[5]; return 0; }

11 โปรแกรมรับและแสดงผลเลขจำนวนเต็ม 5 จำนวน ที่ใช้คำสั่ง for ในการวนซ้ำเพื่อรับ - แสดงค่า โปรแกรมรับและแสดงผลเลขจำนวนเต็ม 5 จำนวน ที่ใช้คำสั่ง for ในการวนซ้ำเพื่อรับ - แสดงค่า int i; for(i=0;i<5;i++) scanf(“%d”,&score[i]); for(i=0;i<5;i++) printf(“%d”,score[i]); #include int main() {int score[5]; return 0; } #include int main() {int score[5]; return 0; } รับข้อมูลเลขจำนวนเต็ม 5 จำนวน เก็บใส่ในตำแหน่งของตัวแปร ชุด score รับข้อมูลเลขจำนวนเต็ม 5 จำนวน เก็บใส่ในตำแหน่งของตัวแปร ชุด score แสดงข้อมูลเลขจำนวนเต็ม ที่ เก็บในตัวแปรชุด score

12 การประกาศตัวแปรและกำหนดค่าเริ่มต้นใน คราวเดียว int a[5] = { 1, 2, 3, 4, 5}; 54321 a a[0] a[1] a[2] a[3] a[4]

13 การประกาศตัวแปรและกำหนดค่าเริ่มต้นใน คราวเดียว / int a[5] = { 1, 2, 3, 4, 5}; / int a[] = {1, 2, 3, 4, 5}; / int *a = {1, 2, 3, 4, 5} เหมือน กัน

14 การประกาศตัวแปรและกำหนดค่าเริ่มต้นใน คราวเดียว int a[7] = { 1, 2, 3, 4, 5}; 0532140 a a[0] a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] สังเกตว่า a[5] และ a[6] จะเป็น 0 เพราะกำหนดค่าเริ่มต้นเพียง 5 ค่าเท่านั้น

15 array - initialize / int a[5] = { 1, 2, 3}; printf(“%d”, a[3]); จะได้ผลลัพธ์อย่างไร

16 โจทย์ 1 / รับเลขจำนวนเต็ม เก็บใส่ในตัวแปรชุด A และ B ซึ่งมีขนาดเท่ากับ 5 แล้วหาผลบวก ของข้อมูลในตำแหน่งที่ตรงกันของตัวแปร A และ B แล้วแสดงผล A : 1 3 4 6 4 B : 1 2 3 4 5 A+B : 2 5 7 10 9 / รับเลขจำนวนเต็ม เก็บใส่ในตัวแปรชุด A และ B ซึ่งมีขนาดเท่ากับ 5 แล้วหาผลบวก ของข้อมูลในตำแหน่งที่ตรงกันของตัวแปร A และ B แล้วแสดงผล A : 1 3 4 6 4 B : 1 2 3 4 5 A+B : 2 5 7 10 9

17 โจทย์ 2 / รับเลขจำนวนเต็ม 5 เก็บใส่ตัวแปรชุด แล้ว หาค่าเฉลี่ยของตัวเลขทั้ง 5 ตัวนี้ เช่น input : 10 3 2 6 4 average : 5.00 / รับเลขจำนวนเต็ม 5 เก็บใส่ตัวแปรชุด แล้ว หาค่าเฉลี่ยของตัวเลขทั้ง 5 ตัวนี้ เช่น input : 10 3 2 6 4 average : 5.00

18 โจทย์ 3 / รับเลขจำนวนเต็ม 5 ตัวแล้วหาผลรวมของ ตัวเลขที่มีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยของตัวเลขทั้ง 5 ตัวนี้ เช่น input : 10 3 2 6 4 average : 5.00 output : 16 / รับเลขจำนวนเต็ม 5 ตัวแล้วหาผลรวมของ ตัวเลขที่มีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยของตัวเลขทั้ง 5 ตัวนี้ เช่น input : 10 3 2 6 4 average : 5.00 output : 16

19 โจทย์ 4 / รับเลขจำนวนเต็ม 5 ตัว เก็บไว้ในเซต A และอีก 5 ตัวเก็บไว้ในเซต B แล้วหา / A union B / A intersect B / A – B / B - A / รับเลขจำนวนเต็ม 5 ตัว เก็บไว้ในเซต A และอีก 5 ตัวเก็บไว้ในเซต B แล้วหา / A union B / A intersect B / A – B / B - A


ดาวน์โหลด ppt Arrays. / array หรือแถวลำดับ คือโครงสร้างข้อมูลที่ สามารถเก็บข้อมูลชนิดเดียวกัน เป็นกลุ่มหรือ ชุดที่เรียงต่อกันเป็นแถว / array จะมีโครงสร้างเป็นแบบเชิงเส้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google