งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2 การเก็บรวบรวมข้อมูล Data Collection.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2 การเก็บรวบรวมข้อมูล Data Collection."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล Data Collection

2 ขั้นตอนทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายข้อมูล

3 ข้อมูล (data) ข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจจะเป็นตัวเลข หรือไม่ใช่ตัวเลขก็ได้ จำแนกจามวิธีการเก็บ แบ่งเป็น 2 ชนิด ปฐมภูมิและทุติยภูมิ จำแนกตามลักษณะของข้อมูลแบ่งเป็น 2 ชนิด ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ

4 ข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data)
เป็นลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งต่างๆ ที่รวบรวมได้ ในรูปของตัวเลข เช่น จำนวนนักเรียน น้ำหนักทารกแรกเกิด ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในเขต กทม. ข้อดี/ข้อเสีย

5 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data)
เป็นลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งต่างๆ ที่ไม่สามารถรวบรวมออกมาในรูปของตัวเลข เช่น ความพึงพอใจในการใช้สินค้าชนิดหนึ่ง ข้อดี/ข้อเสีย

6 สเกลวัดข้อมูล สเกลนามบัญญัติ (nominal scale)
สเกลเรียงอันดับ (ordinal scale) สเกลอันตรภาค (interval scale) สเกลอัตราส่วน (ratio scale)

7 สเกลนามบัญญัติ (nominal scale)
เป็นการวัดระดับต่ำสุด เป็นเพียงการเรียกชื่อหรือจำแนกประเภทของคุณลักษณะ หรือสิ่งของต่างๆ เช่น จำแนกผลลัพธ์จากการโยนเหรียญเป็นหัวหรือก้อย จำแนกบุคคลตามอาชีพ เช่นข้าราชการ ค้าขาย รับจ้าง มีการกำหนดตัวเลขเพื่อจำแนกสิ่งต่างๆ โดยตัวเลขดังกล่าวไม่มีความหมายในเชิงปริมาณ เช่น บ้านเลขที่ หมายเลขโทรศัพท์ รหัสไปรษณีย์

8 สเกลเรียงอันดับ (ordinal scale)
การวัดในระดับนี้เป็นการเรียงลำดับสิ่งต่างๆ ตามลักษณะหนึ่งๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์ในลักษณะดีกว่า ยากกว่า หรือชอบมากกว่า เช่น แม่บ้านคนหนึ่งมีความนิยมผงซักฟอก 3 ยี่ห้อ เป็น ดีที่สุด ดีมาก และดี ซึ่งอาจมีการกำหนดตัวเลขให้แก่สิ่งต่างๆ โดยที่ “ตัวเลขดังกล่าวไม่มีความหมายในเชิงปริมาณ จึงไม่สามารถ บวก ลบ คูณ หารกันได้”

9 สเกลอันตรภาค (interval scale)
การวัดในระดับนี้จะมีคุณสมบัติการจำแนก และการจัดเรียงอันดับสิ่งต่างๆ แต่ละหน่วยของการวัดยังมีค่าคงที่ แต่ละช่วงมีขนาดเท่ากัน ซึ่งทำให้สามารถระบุความแตกต่างระหว่างสิ่งต่างๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด แต่ไม่มีศูนย์แท้ เช่น การวัดอุณหภูมิ ค่าสถิตินำมาบวก ลบ คูณ หารกันได้ แต่ไม่มีความหมาย

10 สเกลอัตราส่วน (ratio scale)
เป็นการวัดระดับสูงสุดนอกจากจะมีคุณสมบัติต่างๆ เหมือนสเกลอันตรภาคแล้ว ยังมีศูนย์แท้เป็นจุดเริ่มต้น นั่นคือ 0 หมายถึงไม่มีอะไรเลย เช่น หนัก 0 กิโลกรัม แสดงว่าไม่มีน้ำหนักเลย ดังนั้นข้อมูลที่ได้จากการวัดในระดับนี้ จึงนำมาบวก ลบ คูณ หรือหารกันได้

11 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบ่งได้ 2 วิธี คือ สำมะโน (census) การสำรวจด้วยตัวอย่าง (sample survey)

12 สำมะโน (census) เป็นวิธีการเก็บข้อมูล โดยการแจงนับทุกหน่วยของประชากร ซึ่งอาจเป็นการแจงนับโดยการ นับ วัด หรือ ชั่ง การสัมภาษณ์ที่มีการเผชิญหน้ากัน ตลอดจนการอาศัยสื่อกลางต่างๆ

13 การสำรวจด้วยตัวอย่าง (sample survey)
เป็นวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแจงนับ บางหน่วยของประชากร โดยแต่ละหน่วยของประชากรที่ถูกแจงนับจะเป็นไปโดยสุ่ม การเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีนี้เป็นวิธีที่ประหยัดเวลาและงบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล Data Collection.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google