งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเก็บ รวบรวม ข้อมูล Data Collection การเก็บรวบรวม ข้อมูล การนำเสนอ ข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล การแปล ความหมาย ข้อมูล ขั้นตอนทางสถิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเก็บ รวบรวม ข้อมูล Data Collection การเก็บรวบรวม ข้อมูล การนำเสนอ ข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล การแปล ความหมาย ข้อมูล ขั้นตอนทางสถิติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การเก็บ รวบรวม ข้อมูล Data Collection

3 การเก็บรวบรวม ข้อมูล การนำเสนอ ข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล การแปล ความหมาย ข้อมูล ขั้นตอนทางสถิติ

4 ข้อมูล (data) ข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับ เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจจะเป็น ตัวเลข หรือไม่ใช่ตัวเลขก็ได้ จำแนกจามวิธีการเก็บ แบ่งเป็น 2 ชนิด – ปฐมภูมิและทุติยภูมิ จำแนกตามลักษณะของข้อมูล แบ่งเป็น 2 ชนิด – ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิง คุณภาพ

5 ข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) เป็นลักษณะหรือคุณสมบัติ ของสิ่งต่างๆ ที่รวบรวมได้ ในรูปของตัวเลข เช่น จำนวนนักเรียน น้ำหนัก ทารกแรกเกิด ปริมาณการ ใช้ไฟฟ้าในเขต กทม. ข้อดี / ข้อเสีย

6 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) เป็นลักษณะหรือคุณสมบัติ ของสิ่งต่างๆ ที่ไม่ สามารถรวบรวมออกมา ในรูปของตัวเลข เช่น ความพึงพอใจในการใช้ สินค้าชนิดหนึ่ง ข้อดี / ข้อเสีย

7 สเกลวัดข้อมูล 1. สเกลนามบัญญัติ (nominal scale) 2. สเกลเรียงอันดับ (ordinal scale) 3. สเกลอันตรภาค (interval scale) 4. สเกลอัตราส่วน (ratio scale)

8 สเกลนามบัญญัติ (nominal scale) เป็นการวัดระดับต่ำสุด เป็นเพียง การเรียกชื่อหรือจำแนกประเภท ของคุณลักษณะ หรือสิ่งของ ต่างๆ เช่น จำแนกผลลัพธ์จาก การโยนเหรียญเป็นหัวหรือก้อย จำแนกบุคคลตามอาชีพ เช่น ข้าราชการ ค้าขาย รับจ้าง มีการ กำหนดตัวเลขเพื่อจำแนกสิ่ง ต่างๆ โดยตัวเลขดังกล่าวไม่มี ความหมายในเชิงปริมาณ เช่น บ้านเลขที่ หมายเลข โทรศัพท์ รหัสไปรษณีย์

9 สเกลเรียงอันดับ (ordinal scale) การวัดในระดับนี้เป็นการ เรียงลำดับสิ่งต่างๆ ตาม ลักษณะหนึ่งๆ ซึ่งมี ความสัมพันธ์ในลักษณะ ดีกว่า ยากกว่า หรือชอบ มากกว่า เช่น แม่บ้านคนหนึ่งมี ความนิยมผงซักฟอก 3 ยี่ห้อ เป็น ดีที่สุด ดีมาก และดี ซึ่ง อาจมีการกำหนดตัวเลขให้แก่ สิ่งต่างๆ โดยที่ “ ตัวเลข ดังกล่าวไม่มีความหมายใน เชิงปริมาณ จึงไม่สามารถ บวก ลบ คูณ หารกันได้ ”

10 สเกลอันตรภาค (interval scale) การวัดในระดับนี้จะมีคุณสมบัติ การจำแนก และการจัดเรียง อันดับสิ่งต่างๆ แต่ละหน่วยของ การวัดยังมีค่าคงที่ แต่ละช่วงมี ขนาดเท่ากัน ซึ่งทำให้สามารถ ระบุความแตกต่างระหว่างสิ่ง ต่างๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด แต่ ไม่มีศูนย์แท้ เช่น การวัด อุณหภูมิ ค่าสถิตินำมาบวก ลบ คูณ หารกันได้ แต่ไม่มี ความหมาย

11 สเกลอัตราส่วน (ratio scale) เป็นการวัดระดับสูงสุดนอกจาก จะมีคุณสมบัติต่างๆ เหมือน สเกลอันตรภาคแล้ว ยังมีศูนย์ แท้เป็นจุดเริ่มต้น นั่นคือ 0 หมายถึงไม่มีอะไรเลย เช่น หนัก 0 กิโลกรัม แสดงว่าไม่มี น้ำหนักเลย ดังนั้นข้อมูลที่ได้ จากการวัดในระดับนี้ จึงนำมา บวก ลบ คูณ หรือหารกันได้

12 แบ่งได้ 2 วิธี คือ  สำมะโน (census)  การสำรวจด้วยตัวอย่าง (sample survey) วิธีการเก็บรวบรวม ข้อมูล

13 เป็นวิธีการเก็บข้อมูล โดยการ แจงนับทุกหน่วยของประชากร ซึ่งอาจเป็นการแจงนับโดยการ นับ วัด หรือ ชั่ง การสัมภาษณ์ ที่มีการเผชิญหน้ากัน ตลอดจนการอาศัยสื่อกลาง ต่างๆ สำมะโน (census)

14 เป็นวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล โดย การแจงนับ บางหน่วยของ ประชากร โดยแต่ละหน่วยของ ประชากรที่ถูกแจงนับจะ เป็นไปโดยสุ่ม การเก็บ รวบรวมข้อมูลวิธีนี้เป็นวิธีที่ ประหยัดเวลาและงบประมาณ การสำรวจด้วยตัวอย่าง (sample survey)


ดาวน์โหลด ppt การเก็บ รวบรวม ข้อมูล Data Collection การเก็บรวบรวม ข้อมูล การนำเสนอ ข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล การแปล ความหมาย ข้อมูล ขั้นตอนทางสถิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google