งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางศุจินันท์ ฉลาด โรงเรียนโชคชัยสามัคคี นครราชสีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางศุจินันท์ ฉลาด โรงเรียนโชคชัยสามัคคี นครราชสีมา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางศุจินันท์ ฉลาด โรงเรียนโชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
นาฏศิลป์ไทย มัธยมศึกษาปีที่ ๑ นางศุจินันท์ ฉลาด โรงเรียนโชคชัยสามัคคี นครราชสีมา

2 นาฏศิลป์ไทย หมายถึง ศิลปะการละครและการฟ้อนรำที่
มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อถ่ายทอดความหมาย และอารมณ์ และมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน

3 ที่มาของนาฏศิลป์ไทย ๑.จากการละเล่นของชาวบ้าน ๒.จากการแสดงที่เป็นแบบแผน
๓.จากการรับอารยธรรมอินเดีย ๔.จากการเลียนแบบธรรมชาติ

4 เพลงเกี่ยวข้าว(ภาคกลาง)
๑. การละเล่นของชาวบ้าน หลังจากเสร็จสิ้นจากภารกิจในแต่ละวัน ชาวบ้านก็หาเวลาว่างมาร่วมกันร้องรำทำเพลง อาจเป็น กุศโลบายเพื่อให้ลืมความเหน็ดเหนื่อยในแต่ละวัน นอกจากนี้ยังมีการร้องรำกันเป็นคู่ชายหญิง ทำให้เกิดเป็นนาฏศิลป์พื้นบ้านขึ้น เพลงเกี่ยวข้าว(ภาคกลาง) เพลงโคราช (ภาคอีสาน) ลิเกฮูลู(ภาคใต้) เพลงขอทาน(ภาคเหนือ)

5 การแสดงที่เป็นแบบแผน
นาฏศิลป์ไทยที่เป็นมาตรฐานจะได้รับการปลูกฝังและถ่ายทอดมาจากปรมาจารย์ทางนาฏศิลป์ไทยในวังหลวงที่ฝึกให้แก่ผู้หญิงและผู้ชายที่อยู่ในวังเป็นผู้แสดงโขน ละคร ทำให้ศิลปะการฟ้อนรำได้รับการสืบทอดต่อเนื่องกันเรื่อยมาและนำมาสู่ระบบการศึกษาบรรจุอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียน ทำให้นาฏศิลป์ไทยที่มีแบบแผนมาตรฐานได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดแก่เยาวชนมาจนทุกวันนี้

6 การรับอารยธรรมของอินเดีย
อินเดียเป็นประเทศที่มีอารยธรรมเก่าแก่และเจริญรุ่งเรืองมากโดยเฉพาะการละครและไทยก็ได้รับตำรานาฏยศาสตร์(ตำราการฟ้อนรำ)ที่พวกพราหมณ์นำเข้ามาสอนในประเทศไทย เข้าใจว่าตำรานี้มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เก็บไว้ในหอสมุดแห่งชาติ เช่น ชื่อท่ารำที่แปลจากตำราอินเดียโดยตรง ศิวะนาฏราช ในการเรียนนาฏศิลป์ไทยผู้เรียนทุกคนจะต้องเข้าพิธีไหว้ครูโขน-ละครก่อน ซึ่งได้แก่พระอิศวร พระนารายณ์ พระพรหม พระพิฆเณศวร พระพิราบ และพระภรตฤาษี อันเป็นครูทางนาฏศิลป์และเป็นเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู         

7 การเลียนแบบธรรมชาติ กิริยาท่าทางตามธรรมชาติของมนุษย์จะบ่งบอกความหมายและสื่อความหมาย ในการฟ้อนรำก็จะใช้ท่ารำสื่อความหมายกับผู้ชมเช่นกันเพราะลีลาท่ารำก็ใช้ท่าทางธรรมชาติเป็นพื้นฐานในการประดิษฐ์ท่ารำและเลือกใช้ได้เหมาะสมบ่งบอกความหมายได้ถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt นางศุจินันท์ ฉลาด โรงเรียนโชคชัยสามัคคี นครราชสีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google