งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาฏศิลป์ ไทย มัธยมศึกษาปีที่ ๑ นางศุจินันท์ ฉลาด โรงเรียนโชคชัย สามัคคี นครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาฏศิลป์ ไทย มัธยมศึกษาปีที่ ๑ นางศุจินันท์ ฉลาด โรงเรียนโชคชัย สามัคคี นครราชสีมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นาฏศิลป์ ไทย มัธยมศึกษาปีที่ ๑ นางศุจินันท์ ฉลาด โรงเรียนโชคชัย สามัคคี นครราชสีมา

2

3 ที่มาของนาฏศิลป์ ไทย ที่มาของนาฏศิลป์ ไทย ๑. จากการละเล่นของชาวบ้าน ๒. จากการแสดงที่เป็นแบบแผน ๓. จากการรับอารยธรรมอินเดีย ๔. จากการเลียนแบบธรรมชาติ

4 ๑. การละเล่นของ ชาวบ้าน ๑. การละเล่นของ ชาวบ้าน • หลังจากเสร็จสิ้นจากภารกิจในแต่ละวัน ชาวบ้านก็หาเวลาว่างมาร่วมกันร้องรำทำ เพลง อาจเป็น กุศโลบายเพื่อให้ลืมความ เหน็ดเหนื่อยในแต่ละวัน นอกจากนี้ยังมีการ ร้องรำกันเป็นคู่ชายหญิง ทำให้เกิดเป็น นาฏศิลป์พื้นบ้านขึ้น

5 • นาฏศิลป์ไทยที่เป็นมาตรฐานจะได้รับการ ปลูกฝังและถ่ายทอดมาจากปรมาจารย์ทาง นาฏศิลป์ไทยในวังหลวงที่ฝึกให้แก่ผู้หญิง และผู้ชายที่อยู่ในวังเป็นผู้แสดงโขน ละคร ทำให้ศิลปะการฟ้อนรำได้รับการสืบทอด ต่อเนื่องกันเรื่อยมาและนำมาสู่ระบบ การศึกษาบรรจุอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียน ทำให้นาฏศิลป์ไทยที่มีแบบแผนมาตรฐาน ได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดแก่เยาวชนมา จนทุกวันนี้

6 การรับอารยธรรมของ อินเดีย • อินเดียเป็นประเทศที่มีอารยธรรมเก่าแก่และเจริญรุ่งเรือง มากโดยเฉพาะการละครและไทยก็ได้รับตำรานาฏยศาสตร์ ( ตำราการฟ้อนรำ ) ที่พวกพราหมณ์นำเข้ามาสอนในประเทศ ไทย เข้าใจว่าตำรานี้มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เก็บไว้ใน หอสมุดแห่งชาติ เช่น ชื่อท่ารำที่แปลจากตำราอินเดีย โดยตรง ศิวะนาฏราช • ในการเรียนนาฏศิลป์ไทยผู้เรียนทุกคนจะต้องเข้าพิธีไหว้ครู โขน - ละครก่อน ซึ่งได้แก่พระอิศวร พระนารายณ์ พระพรหม พระพิฆเณศวร พระพิราบ และพระภรตฤาษี อันเป็นครูทาง นาฏศิลป์และเป็นเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู

7 การเลียนแบบ ธรรมชาติ • กิริยาท่าทางตามธรรมชาติของมนุษย์จะบ่ง บอกความหมายและสื่อความหมาย ในการ ฟ้อนรำก็จะใช้ท่ารำสื่อความหมายกับผู้ชม เช่นกันเพราะลีลาท่ารำก็ใช้ท่าทางธรรมชาติ เป็นพื้นฐานในการประดิษฐ์ท่ารำและเลือกใช้ ได้เหมาะสมบ่งบอกความหมายได้ถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt นาฏศิลป์ ไทย มัธยมศึกษาปีที่ ๑ นางศุจินันท์ ฉลาด โรงเรียนโชคชัย สามัคคี นครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google