งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

" ประวัตินาฏศิลป์ไทย เป็น ศิลปะการละครฟ้อนรำและ ดนตรีอันมีคุณสมบัติตาม คัมภีร์นาฏะหรือนาฏยะ กำหนดว่า ต้องประกอบไป ด้วยศิลปะ 3 ประการ คือ การฟ้อนรำ การดนตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "" ประวัตินาฏศิลป์ไทย เป็น ศิลปะการละครฟ้อนรำและ ดนตรีอันมีคุณสมบัติตาม คัมภีร์นาฏะหรือนาฏยะ กำหนดว่า ต้องประกอบไป ด้วยศิลปะ 3 ประการ คือ การฟ้อนรำ การดนตรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 " ประวัตินาฏศิลป์ไทย เป็น ศิลปะการละครฟ้อนรำและ ดนตรีอันมีคุณสมบัติตาม คัมภีร์นาฏะหรือนาฏยะ กำหนดว่า ต้องประกอบไป ด้วยศิลปะ 3 ประการ คือ การฟ้อนรำ การดนตรี และ การขับร้อง รวมเข้าด้วยกัน

3 นาฏศิลป์ของไทย แบ่งออกตามลักษณะ ของรูปแบบการแสดง เป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 4 ประเภท คือ

4 การแต่งกายตัวละคร

5 การแต่งกายตัวพระ

6 การแต่งกายตัวนาง

7 การแต่งกายตัวยักษ์

8 การแต่งกายตัวลิง

9 ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ ท่าแนะนำตัว เป็นอากัปกริยาที่บ่งบอกให้ทราบว่าเป็นการ แนะนำตัวของตัวละครนั้นๆ ซึ่งตัวละครทั้งฝ่ายพระ นาง ยักษ์ ลิง มีทำปฏิบัติที่คล้ายคลึงกันจะแตกต่างก็เฉพาะ ลีลาในการปฏิบัติ ซึ่งขึ้นอยู่กับบุคลิกของตัวละครนั้นๆ ว่าเป็นตัวละครตัวใดมีบุคลิกลักษณะเช่นใด การปฏิบัติ จะใช้เฉพาะมือซ้ายเท่านั้น ถ้าใช้มือขวาถือว่าเป็นการ ปฏิบัติที่ผิดแบบแผน

10 ท่ายืน เป็นอากัปกิริยาที่แสดงความหมายในท่ายืน ของตัวละครซึ่งอยู่ในลักษณะยืนตัวตรง อกผาย ไหล่ผึ่ง ตัวละครแต่ละตัวจะมีบุคลิกลักษณะ แตกต่างกันไปตามบทบาทที่แสดงอยู่

11 ท่าเดิน เป็นอากัปกิริยาที่แสดงความหมายเกี่ยวกับ อิริยาบทในการเดินของตัวละครแต่ละตัวซึ่งมีความ งดงามแตกต่างกันไป แต่ลักษณะการเดินของตัว ละครเกือบทั้งหมด เลียนแบบมาจากอากัปกิริยา เด่นของมนุษย์ ยกเว้นเฉพาะตัวละครที่เป็นสัตว์ ก็ จะเลียนแบบลักษณะอากัปกิริยาในการเดินของ สัตว์ชนิดนั้นๆ

12 ท่ารัก เป็นอากัปกิริยาที่แสดงถึงอารมณ์รัก ความ พิศวาส ความเสน่ห์หา ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยปกติ แล้วการแสดงท่ารักจะปฏิบัติในแบบเดียวกัน เพียงแต่แตกต่างกันในลีลา บุคลิกเฉพาะตัวของ พระ นาง ยักษ์ ลิง

13 นาฏยศัพท์ เป็นคำศัพท์เฉพาะ ใช้ในการฟ้อน รำ สามารถสื่อความหมายกันได้ แสดงลักษณะและการเคลื่อนไหวของ ร่างกายที่สัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง ว่า ด้วย การจีบ / ตั้งวง / การใช้เท้า

14 " การไหว้ครู " คือ การแสดงถึงความ เคารพกตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์ และครูบา อาจารย์ ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ เพื่อ จะได้เป็นความรู้ติดตัวนำไปประกอบอาชีพ เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองใน ภายภาคหน้า

15 จัดทำโดย นางสาวสุชาดา เทศดี ศษ / ท 53 A


ดาวน์โหลด ppt " ประวัตินาฏศิลป์ไทย เป็น ศิลปะการละครฟ้อนรำและ ดนตรีอันมีคุณสมบัติตาม คัมภีร์นาฏะหรือนาฏยะ กำหนดว่า ต้องประกอบไป ด้วยศิลปะ 3 ประการ คือ การฟ้อนรำ การดนตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google