งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ประเภทของข้อมูล หน่วยที่ 5 ประเภทของข้อมูลและตัวดำเนินการ รายวิชา ง 23101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ประเภทของข้อมูล หน่วยที่ 5 ประเภทของข้อมูลและตัวดำเนินการ รายวิชา ง 23101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ประเภทของข้อมูล หน่วยที่ 5 ประเภทของข้อมูลและตัวดำเนินการ รายวิชา ง 23101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

2 ประเภทของข้อมูล ข้อมูลในภาษาซีสามารถแบ่งได้ 4 ชนิดดังนี้ 1. ข้อมูลชนิดซิมเปิล 2. ข้อมูลประเภทสตริง 3. ข้อมูลประเภทโครงสร้าง 4. ข้อมูลประเภทพอยน์เตอร์

3 ข้อมูลชนิดซิมเปิล ข้อมูลประเภทลำดับ 1. ข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม ใช้เก็บจำนวน เต็ม ซึ่งยังแบ่งได้หลายประเภทขึ้นอยู่ขนาด ของหน่วยความจำ ประเภทช่วงของข้อมูลขนาด หน่วยความจำ char unsigned char signed char int unsigned int long unsigned long int -128 – 127 0 -255 -128 ….127 - 32,768……….32, 767 0…..65,535 - 2,147,483,648… 2,147,483,647 0….4,294,967,2 96 11122441112244

4 2. ข้อมูลประเภทตัวอักขระ เป็นตัวอักขระ 1 ตัว ซึ่งอาจจะเป็นตัวอักษร ตัวเลข หรือ อักขระพิเศษ ตามรหัส ASCII ใช้พื้นที่ในการเก็บ 1 ไบต์ เช่น A,B,C เป็นต้น 3. ข้อมูลประเภทตรรกะ เป็นค่าทางลอจิก ได้แก่ จริง (True) ซึ่งจะแทนค่า จริงด้วย 1 กับ เท็จ (False) ซึ่งเราจะแทนค่าด้วย 0 ใช้ใน การควบคุมการตัดสินใจการทำงาน ในการเรียงลำดับ จะ ให้ค่าที่เป็นค่าเท็จมีลำดับก่อนค่าที่เป็นจริง ข้อมูลชนิดซิมเปิล

5 ข้อมูลประเภทจำนวนจริง จะเป็นจำนวนจริงหรือเลขทศนิยม ข้อมูลประเภทนี้ จะจัดลำดับก่อนหลังได้ยาก จึงไม่นับว่าเป็นข้อมูล ประเภทลำดับ เนื่องจากมีทศนิยมหลายตำแหน่ง ข้อมูลยังสามารถแบ่งได้หลายประเภท ซึ่งจะใช้ หน่วยความจำที่แตกต่างกัน ทำให้เก็บข้อมูลได้ แตกต่างกัน ข้อมูลชนิดซิมเปิล ประเภทช่วงของข้อมูลที่ เก็บได้ ขนาด หน่วยความจำ float double long double 3.4 x 10 ถึง 3.4 x 10 1.7 x 10 ถึง 1.7 x 10 1.1 x 10 ถึง 1.1 x 10 4 8 10 -38 38 -308308 - 4032

6 ข้อมูลประเภทสตริง นอกจากข้อมูลตัวเลขและตัวอักษรแล้ว ในภาษาซียังมี ข้อมูลอีกประเภทหนึ่ง ก็คือ สตริง ข้อมูลประเภทนี้ เป็น การนำตัวอักขระมาต่อกันเป็นข้อความตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป สามารถเก็บอักขระได้ 255 ตัวและจะต้องอยู่ในเครื่องหมาย “ ” จะต้องมีการเติมตัวอักษรว่าง NULL (\0) เป็นตัวสุดท้าย เช่น COMPUTER จะใช้พื้นที่ในการเก็บ 9 ไบต์ “C”“O”“M”“P”“U”“T”“E”“R”“\0”


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ประเภทของข้อมูล หน่วยที่ 5 ประเภทของข้อมูลและตัวดำเนินการ รายวิชา ง 23101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google