งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ประเภทของข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ประเภทของข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ประเภทของข้อมูล
หน่วยที่ 5 ประเภทของข้อมูลและตัวดำเนินการ เรื่อง ประเภทของข้อมูล รายวิชา ง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

2 ประเภทของข้อมูล ข้อมูลในภาษาซีสามารถแบ่งได้ 4 ชนิดดังนี้
1. ข้อมูลชนิดซิมเปิล 2. ข้อมูลประเภทสตริง 3. ข้อมูลประเภทโครงสร้าง 4. ข้อมูลประเภทพอยน์เตอร์

3 ข้อมูลชนิดซิมเปิล ข้อมูลประเภทลำดับ
1. ข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม ใช้เก็บจำนวนเต็ม ซึ่งยังแบ่งได้หลายประเภทขึ้นอยู่ขนาดของหน่วยความจำ ประเภท ช่วงของข้อมูล ขนาดหน่วยความจำ char unsigned char signed char int unsigned int long unsigned long int -128 – 127 0 -255 -128 ….127 -32,768……….32,767 0…..65,535 -2,147,483,648…2,147,483,647 0….4,294,967,296 1 2 4

4 ข้อมูลชนิดซิมเปิล 2 .ข้อมูลประเภทตัวอักขระ 3. ข้อมูลประเภทตรรกะ
เป็นตัวอักขระ 1 ตัว ซึ่งอาจจะเป็นตัวอักษร ตัวเลข หรือ อักขระพิเศษ ตามรหัส ASCII ใช้พื้นที่ในการเก็บ 1 ไบต์ เช่น A,B,C เป็นต้น 3. ข้อมูลประเภทตรรกะ เป็นค่าทางลอจิก ได้แก่ จริง(True) ซึ่งจะแทนค่าจริงด้วย 1 กับ เท็จ (False) ซึ่งเราจะแทนค่าด้วย 0 ใช้ในการควบคุมการตัดสินใจการทำงาน ในการเรียงลำดับ จะให้ค่าที่เป็นค่าเท็จมีลำดับก่อนค่าที่เป็นจริง

5 ช่วงของข้อมูลที่เก็บได้
ข้อมูลชนิดซิมเปิล ข้อมูลประเภทจำนวนจริง จะเป็นจำนวนจริงหรือเลขทศนิยม ข้อมูลประเภทนี้จะจัดลำดับก่อนหลังได้ยาก จึงไม่นับว่าเป็นข้อมูลประเภทลำดับ เนื่องจากมีทศนิยมหลายตำแหน่ง ข้อมูลยังสามารถแบ่งได้หลายประเภท ซึ่งจะใช้หน่วยความจำที่แตกต่างกัน ทำให้เก็บข้อมูลได้แตกต่างกัน ประเภท ช่วงของข้อมูลที่เก็บได้ ขนาดหน่วยความจำ float double long double 3.4 x 10 ถึง 3.4 x 10 1.7 x 10 ถึง 1.7 x 10 1.1 x ถึง 1.1 x 10 4 8 10 -38 38 -308 308 - 4032 - 4032

6 ข้อมูลประเภทสตริง นอกจากข้อมูลตัวเลขและตัวอักษรแล้ว ในภาษาซียังมีข้อมูลอีกประเภทหนึ่ง ก็คือ สตริง ข้อมูลประเภทนี้ เป็นการนำตัวอักขระมาต่อกันเป็นข้อความตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป สามารถเก็บอักขระได้ 255 ตัวและจะต้องอยู่ในเครื่องหมาย “ ” จะต้องมีการเติมตัวอักษรว่าง NULL (\0) เป็นตัวสุดท้าย เช่น COMPUTER จะใช้พื้นที่ในการเก็บ 9 ไบต์ “C” “O” “M” “P” “U” “T” “E” “R” “\0”


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ประเภทของข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google