งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การจัดการข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ SCC : Suthida Chaichomchuen

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การจัดการข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ SCC : Suthida Chaichomchuen"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การจัดการข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ SCC : Suthida Chaichomchuen std@kmitnb.ac.th std@kmitnb.ac.th

2 2 ความหมายของข้อมูล ข้อมูล (data) หมายถึง ความจริงซึ่ง สามารถบันทึกไว้ได้ และมีความหมายอยู่ใน ตัวข้อมูล (data) หมายถึง ความจริงซึ่ง สามารถบันทึกไว้ได้ และมีความหมายอยู่ใน ตัว

3 3 เลขฐาน 2 เลขฐาน 2 หรือ Binary Number Systemเลขฐาน 2 หรือ Binary Number System เป็นข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลคอมพิวเตอร์เป็นข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยเลข 2 ตัวคือ 0 และ 1ประกอบด้วยเลข 2 ตัวคือ 0 และ 1 –0 หมายถึง สถานะปิด Off –1 หมายถึง สถานะเปิด On

4 4 หน่วยในการเก็บข้อมูล บิต (bit) เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในการเก็บข้อมูลบิต (bit) เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในการเก็บข้อมูล ไบต์ (byte) ประกอบด้วย 8 บิต ใช้แทนอักขระ 1 ตัวไบต์ (byte) ประกอบด้วย 8 บิต ใช้แทนอักขระ 1 ตัว เวิร์ด (word) ประกอบด้วย 16 บิต หรือ 2 ไบต์ ใช้ในการประมวลผลหรืออ้างตำแหน่งในการ ประมวลผลเวิร์ด (word) ประกอบด้วย 16 บิต หรือ 2 ไบต์ ใช้ในการประมวลผลหรืออ้างตำแหน่งในการ ประมวลผล

5 5 หน่วยในการเก็บข้อมูล... กิโลไบต์ (Kilobyte)กิโลไบต์ (Kilobyte) –มีค่าเป็น 2 10 = 1,024 ไบต์ –ใช้แทนด้วย KB –บางครั้งอาจใชัค่าประมาณ 1 KB=1,000 ไบต์

6 6 หน่วยในการเก็บข้อมูล... เมกะไบต์ (Megabyte)เมกะไบต์ (Megabyte) –มีค่าเป็น 2 20 = 1,048,576 ไบต์ –ใช้แทนด้วย MB –บางครั้งอาจใชัค่าประมาณ 1 MB=1,000,000 ไบต์

7 7 หน่วยในการเก็บข้อมูล... จิกะไบต์ (Gigabyte)จิกะไบต์ (Gigabyte) –มีค่าเป็น 2 30 = 1,073,741,824 ไบต์ –ใช้แทนด้วย GB –บางครั้งอาจใชัค่าประมาณ 1 GB=1,000,000,000 ไบต์

8 8 ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในโปรแกรมทั่ว ๆ ไป เป็นข้อมูลที่มีค่าเป็นลำดับที่ มีค่ามากน้อย ตามลำดับ เช่น 1, 2, 3 หรือ A, B, C แบ่งเป็น 5 ประเภทข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในโปรแกรมทั่ว ๆ ไป เป็นข้อมูลที่มีค่าเป็นลำดับที่ มีค่ามากน้อย ตามลำดับ เช่น 1, 2, 3 หรือ A, B, C แบ่งเป็น 5 ประเภท

9 9 ประเภทของข้อมูลพื้นฐาน Integer : เป็นข้อมูลเลขจำนวนเต็มInteger : เป็นข้อมูลเลขจำนวนเต็ม Real : เป็นข้อมูลเลขจำนวนจริงมีทศนิยมReal : เป็นข้อมูลเลขจำนวนจริงมีทศนิยม Character : เป็นข้อมูลชนิดตัวอักขระ 1 ตัวCharacter : เป็นข้อมูลชนิดตัวอักขระ 1 ตัว String : เป็นข้อมูลชนิดชุดอักขระString : เป็นข้อมูลชนิดชุดอักขระ Boolean : เป็นข้อมูลชนิดตรรกะBoolean : เป็นข้อมูลชนิดตรรกะ

10 10 Integer : เลขจำนวนเต็ม คือข้อมูลที่เป็นเลขจำนวนเต็มหรือตัวเลขที่ มีค่าแน่นอน ซึ่งจะเป็นบวกหรือลบก็ได้คือข้อมูลที่เป็นเลขจำนวนเต็มหรือตัวเลขที่ มีค่าแน่นอน ซึ่งจะเป็นบวกหรือลบก็ได้

11 11 Integer : เลขจำนวนเต็ม แบ่งเป็น 5 ชนิดคือแบ่งเป็น 5 ชนิดคือ –byte : 1 ไบต์ : 0... 255 –shortint : 1 ไบต์ : -128... 127 –integer : 2 ไบต์ : -32,768... 32,767 –word: 2 ไบต์ : 0... 65,535 –longint : 4 ไบต์ : -2,147,483,648... 2,147,483,647

12 12 Real : เลขจำนวนทศนิยม แบ่งเป็น 5 ประเภทคือแบ่งเป็น 5 ประเภทคือ –real : 6 ไบต์ : 2.9x10 -39...1.7x10 38 –single : 4 ไบต์ : 1.5x10 -45...3.4x10 38 –double : 8 ไบต์ : 5x10 -324...1.7x10 308 –extended : 10 ไบต์ : 3.4x10 -4932...1.1x10 4932 –comp : 8 ไบต์ : -2 63 +1…2 63 -1

13 13 Char : ตัวอักขระ เป็นข้อมูลตัวอักขระ 1 ตัวเป็นข้อมูลตัวอักขระ 1 ตัว ค่าของข้อมูลจะเป็นค่าของรหัสมาตรฐาน ASCII เช่นค่าของข้อมูลจะเป็นค่าของรหัสมาตรฐาน ASCII เช่น –A, s, 5, $ ลำดับที่ของ Character มีตั้งแต่ 0-255ลำดับที่ของ Character มีตั้งแต่ 0-255 ใช้หน่วยความจำขนาด 1 ไบต์ใช้หน่วยความจำขนาด 1 ไบต์

14 14 String : ชุดอักขระ เป็นข้อมูลของชุดอักขระหรืออาร์เรย์ของ Characterเป็นข้อมูลของชุดอักขระหรืออาร์เรย์ของ Character ผู้เขียนโปรแกรมจะเป็นผู้กำหนดขนาดของ สตริงว่าจุอักขระได้ไม่เกินกี่ตัว เช่น String[30]ผู้เขียนโปรแกรมจะเป็นผู้กำหนดขนาดของ สตริงว่าจุอักขระได้ไม่เกินกี่ตัว เช่น String[30]

15 15 Boolean : ค่าความจริง เป็นข้อมูลที่มีค่าเป็นไปได้ 2 ค่าคือเป็นข้อมูลที่มีค่าเป็นไปได้ 2 ค่าคือ –จริง (true) –เท็จ (false) ใช้หน่วยความจำขนาด 1 ไบต์ใช้หน่วยความจำขนาด 1 ไบต์ เช่น test := true หรือ test := (x > 15)เช่น test := true หรือ test := (x > 15)

16 16 ตัวแปร (Variables) เปรียบเสมือนกล่องสำหรับเก็บข้อมูล ที่อาจ เกิดจากการป้อนเข้าไป หรือเก็บผลจากการ คำนวณเปรียบเสมือนกล่องสำหรับเก็บข้อมูล ที่อาจ เกิดจากการป้อนเข้าไป หรือเก็บผลจากการ คำนวณ ก่อนที่จะเรียกใช้ตัวแปร ต้องประกาศไว้ที่ ส่วนประกาศก่อนเสมอก่อนที่จะเรียกใช้ตัวแปร ต้องประกาศไว้ที่ ส่วนประกาศก่อนเสมอ

17 17 การประกาศตัวแปร รูปแบบรูปแบบ VARidentifiers : type ; identifiers : type ; Identifiers คือ ชื่อที่ตั้งให้ตัวแปร Typeคือ ชนิดข้อมูลของตัวแปร

18 18 ตัวอย่างการประกาศตัวแปร VARNum1, Num2 : integer; x, y : real; sex : char; name : string[20]; test : boolean;

19 19 การกำหนดค่าให้ตัวแปร รูปแบบ variable := expression ; variable คือ ชื่อของตัวแปร expression คือ ส่วนที่อยู่ทางด้านขวาของเครื่องหมาย := ซึ่งอาจประกอบด้วย ตัวแปร ค่าคงที่ ตัวอักษร ตัวเลข

20 20 ตัวอย่างการกำหนดค่าให้ตัวแปร Discount := 15 ; Pay := Salary + 1500 ; Num := Num +1 ; Str := ‘This is text message.’ ;


ดาวน์โหลด ppt 1 การจัดการข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ SCC : Suthida Chaichomchuen

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google