งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE2010-19 โปรแกรมการจัดทำตารางสอน สำหรับภาควิชา นางสาวรัตติยาฐานะสุนทรฤกษ์รหัส 503040253-3 นายเสฏฐวุฒิแสนนามรหัส 503040791-5 1 อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. วิโรจน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE2010-19 โปรแกรมการจัดทำตารางสอน สำหรับภาควิชา นางสาวรัตติยาฐานะสุนทรฤกษ์รหัส 503040253-3 นายเสฏฐวุฒิแสนนามรหัส 503040791-5 1 อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. วิโรจน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2010-19 โปรแกรมการจัดทำตารางสอน สำหรับภาควิชา นางสาวรัตติยาฐานะสุนทรฤกษ์รหัส 503040253-3 นายเสฏฐวุฒิแสนนามรหัส 503040791-5 1 อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล รศ. วนิดา แก่น อากาศ

2 เนื้อหาที่จะนำเสนอ • ภาพรวมของโครงการ • ตัวอย่างโปรแกรม • ปัญหาและอุปสรรคที่ พบ • ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม • สรุป 2

3 ภาพรวมของโครงการ 3

4 ตัวอย่างโปรแกรม 4

5 ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 5 • เปลี่ยนมาใช้ Framework ในช่วง กลางของการพัฒนาโปรแกรม • เปลี่ยนแนวทางการพัฒนาโปรแกรม จาก DSS เป็น Expert System • โปรแกรมแสดงผลผิดพลาดในบาง Browser • ยังไม่ได้ทดลองจัดตารางสอนของ ภาคการศึกษาอื่น

6 ข้อเสนอแนะ 6 • พัฒนาระบบให้สามารถทำงานในส่วน ของการปรับปรุงตารางสอนได้ • ทดสอบระบบ โดยทดสอบกับข้อมูล จริงของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ • พัฒนาระบบให้รองรับการจัด ตารางสอนของภาควิชาอื่น • พัฒนาระบบการจัดการผู้ใช้ • แก้ไขข้อผิดพลาดและปรับปรุงระบบ ให้เหมาะสม

7 สรุป 7 • ได้โปรแกรมแบบ Expert System ที่รองรับการทำงานในส่วนของการ จัดทำตารางสอน การปรับปรุง ข้อมูลพื้นฐาน และการจัดทำ รายงาน • สามารถพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้ รองรับการแก้ไขตารางสอนได้ • ควรทดสอบโปรแกรมก่อนนำไปใช้ งานจริง

8 Q&A Thank You 8


ดาวน์โหลด ppt COE2010-19 โปรแกรมการจัดทำตารางสอน สำหรับภาควิชา นางสาวรัตติยาฐานะสุนทรฤกษ์รหัส 503040253-3 นายเสฏฐวุฒิแสนนามรหัส 503040791-5 1 อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. วิโรจน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google